"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Tagalog Booklets

ANG  TUNAY  NA  IGLESYA  NG  DIOS


First printing, 2001

Copyright  © 2001, held by

"LET THERE BE LIGHT" MINISTRIES (rs)
PO BOX 1776
Albany, OR 97321
U.S.A.
www.LightMinistries.com


     All rights reserved.  Permission is hereby given to reprint this booklet, provided that it is duplicated in its entirety without any change or comment.

     Para sa karagdagang impormasyon, maaaring sumulat sa alin mang tanggapan:

BOOKLETS
P.O. BOX 1776
ALBANY, OR  97321
U.S.A.
ANG  TUNAY  NA  IGLESYA  NG  DIOS

     Sa loob ng ilang libong taon ang katanungan kung sino at ano ang bumubuo sa iglesya ng Dios ang siyang pinagtatalunan. Ang ilan, na ito'y pinag-aralan sa kanilang sarili, ay nauunawaan ang kahalagahan ng katotohanang ito. Habang ang ilan ay hindi nauunawaan, o hindi nakikita, ang katotohanan sa paksang ito. Ang maunawaan ang mahalagang katotohanang ito ay makakasumpong ng kalayaan kay Jesucristo, ngunit ang magkamali ng pagkaunawa rito ay mananatiling bihag at bilanggo kay Satanas. Kaya nga napakahalaga sa lahat ng tagasunod ng Dios na magkaroon sila ng panahon na mag-aral para sa kanilang sarili at maunawaan kung sino at ano ang bumubuo sa tunay na iglesya ng Dios.      Samantalang mayroong halos 100 na iba't ibang denominasyon o sekta ngayon na lahat ay nag-aangkin na sila ang tunay na iglesya ng Dios, ngunit ang lahat ay magkakaiba-iba ng paniniwala, sila bang lahat ay kabilang sa iglesya ng Dios? O may isa lamang mula sa kanilang lahat ang tunay na iglesya ng Dios? Papaano natin tiyak na malalaman? Ang ating paraan na maunawaan ito ay ang matamo ang kaalaman at karunungan; ngunit mula saan? Maaari ba tayong magtiwala lamang sa kaalaman at karunungang buhat sa sanlibutan? Hindi, sapagkat tayo'y magiging mga kaaway ng Dios (tingnan ang Santiago 4:4). Kung gayon maaari ba tayong magtiwala na lamang sa karunungan at kaalaman ng ibang tao? Hindi, sapagkat kung tayo ay magtitiwala at aasa sa mga salita ng ibang tao  maging sila man ay papa o pari, ministro o elder, guro o shaman, tayo ay susumpain (tingnan ang Jeremias 17:5). Kung gayon maaari na ba tayong magtiwala sa ating sariling karunungan? Hindi, sapagkat yaon ay kamangmangan (tingnan ang 1 Corinto 1:19-20, 3:19). Kung gayon saan natin matatamo ang kaalaman at karunungan kung saan natin mauunawaan kung sino at ano ang bumubuo sa iglesya ng Dios? Ito ay tanging galing lamang sa Dios, at Siya ay may kaawaang nangangako na ipagkakaloob niya sa atin ang lahat ng kaalaman at karunungang ating kinakailangan upang maunawaan ang Kaniyang katotohanan (tingnan ang Santiago 1:5; Juan 7:17, 14:26). Ang kaalaman at karunungang buhat sa Dios, gaya ng masusumpungan sa Kaniyang mga salitang kinasihan, ang dapat nating maging NATATANGING pundasyon at pagtitiwalaan upang maunawaan ang katotohanan tungkol sa mahalagang paksang ito.      "Sa kautusan at patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang liwanag sa kanila." Isaias 8:20.
     "Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan." 2 Timoteo 2:15.
     Kinakailangan nating saliksikin at pag-aralan ang salita ng Dios para sa ating sarili upang maalaman kung sino at ano ang ipinahahayag na siyang iglesya ng Dios at huwag nating pahintulutan ang sinomang tao, o pulutong ng mga tao, na siya nating maging budhi o konsensya o siyang mag-aral para sa atin. At upang matiyak na matatamo natin ang tamang pagkaunawa; dapat tayong bumalik sa saligan ng mga katotohanan na masusumpungan sa kinasihang salita ng Dios, at ng tayo'y makapagtatag ng isang matibay na pundasyon ng katotohanan na doon tayo'y makatatayong matatag.
     Yamang mayroon lamang dalawang magkaibang kapangyarihan sa sanlibutang ito maging mabuti o masama, at dalawa lamang magkaibang pinagmumulan ng doktrina maging liwanag o kadiliman, kaya't dalawang uri lamang ng iglesya ang nakatala sa salita ng Dios - ang dalisay at matuwid na iglesya ng Dios (tingnan ang Apokalipsis 12:1-5; Efeso 5:27), o ang bulok at Babiloniang sinagoga ni Satanas (tingnan ang Apokalipsis 2:9, 17:1-6). Ang iglesya ng Dios ay nakabatay lamang sa liwanag ng katotohanan ng Dios (tingnan ang 1 Timoteo 3:15), sapagkat ang Dios ang tanging pinagmumulan ng liwanag, kabutihan at katotohanan (tingnan ang Genesis 1:3-4; Mateo 19:17; Santiago 1:17). Habang ang iglesya ni Satanas ay nakabatay sa mga kasinungalingan, sapagkat ang Diablo ang siyang pinagmumulan ng lahat ng kadiliman, kamalian at kasinungalingan (tingnan ang Isaias 14:4-23; Ezekiel 28:15-17; Apokalipsis 12:7-9; Juan 8:44). Kaya kung ang sinomang iglesya ay nanghahawak sa pinaghalong katotohanan at kamalian, hindi ito matatawag na tunay na iglesya ng Dios, kundi bahagi ng sinagoga ni Satanas, sapagkat walang pakikipagkaisa o pakikisama si Cristo kay Satanas sa anomang panahon (tingnan ang Juan 14:30; 2 Corinto 6:15).
     Sa tunay na iglesya ng Dios tanging si Cristo lamang ang Ulo at Puno o Lider nito (tingnan ang Efeso 1:22, 5:23-24; Colosas 1:18). Kaya nga ang iglesya kasama si Cristo bilang lider nito ay palaging gagawin yaon lamang mga bagay na nakalulugod sa Dios (tingnan ang Awit 92:15; Juan 8:29), at sa paggawa niyaon ang mga pintuan ng impiyerno ay hindi magsisipanaig laban dito, sapagkat walang anomang bagay na makikita ang Diablo na kaniyang magagamit para sa kaniyang kapakinabangan (tingnan ang Juan 14:30; Mateo 16:18). Dahil dito ang iglesya ng Dios ay hindi maaari at hindi kailanman babagsak, kundi mananatiling nakatayo magpakailanman sapagkat ito ay nakatayo sa hindi-natitinag na Walanghanggan at Walang kamatayang Bato na yaon ay si Cristo Jesus (tingnan ang Deuteronomio 32:4; 2 Samuel 22:32; Awit 18:2; Mateo 7:24-25). Subalit ang iglesya na pinamamahalaan ni Satanas ay ilalagay ang tao sa lugar ni Cristo bilang ulo at lider nito (tingnan ang 2 Tesalonica 2:3-4). Kaya nga't hindi gagawin ng iglesya yaong mga bagay na nakalulugod sa Dios, kundi gagawin yaong mga bagay na nakalulugod sa tao (tingnan ang Mateo 16:23). Ang iglesyang ito ay hindi makatatayo, kundi tiyak na babagsak at mawawasak, kasama yaong mga nanatili sa loob nito, sapagkat ito ay nakatayo sa pabagu-bago, hindi matibay at sa maliliit at mapandayang mga bato ng buhangin na yaon ay mga nagkakamaling mga tao o nilalang (tingnan ang Deuteronomio 32:31, 37-39; Mateo 7:26-27; Apokalipsis 18:2-8).
     Kung paanong malinaw na inihahayag ng mga katotohanan ng Biblia na ang iglesya ng Dios ay hindi lumilihis sa mabuti, liwanag at katotohanan sa anumang oras, maging sa pinakamaliit na antas, ang napakalaking karamihan naman ng relihiyosong mga tao ay hindi ito makikita. Kanilang ipinapahayag na ang pagkakakilanlang ito sa tunay na iglesya ng Dios na batay sa kasulatan ay totoong napakakitid at napakakipot na marahil ay tama. At pagkatapos sila ay agad na mababahala sa kaisipan na walang denominasyon kailanman sa buong kasaysayan ng sanlibutang ito na palaging ginagawa yaon lamang mga bagay na nakalulugod sa Dios sa lahat ng panahon. At habang hindi nila mapagtugma ang kanilang kaisipan sa katotohanan ng Kasulatan at sa kaalamang ito ng kasaysayan, sila ay nalito, kaya't ang mga talatang nasabi ay pinagwalang bahala, at sila ay naakay na paniwalaan na ang tunay na iglesya ng Dios ay binubuo ng pinagsamang mabuti at masama na mananatiling magkasama sa loob nito. Ngunit hindi dapat magkaroon ng kalituhan, sapagkat walang pagtatalo sa Kasulatan at sa katotohanang pangkasaysayan sa isyung ito! Maaari mong itanong, papaano ito mangyayari? Ang suliranin ay nasa ating pang-unawa sa kung sino at ano ang tunay na iglesya ng Dios.

     Ang karamihan ay tinuruan na ang tunay na iglesya ng Dios ay binubuo ng gusali, o isang denominasyon, na itinalaga para sa pagsamba sa Dios. Sa pang-unawa o kaisipang ito, magkakaroon ng pagnanasa na humanap ng denominasyon na aaniban, ngunit alin? Sa 100 o mahigit pa na pagpipiliang denominasyon, at lahat ng mga ito ay nagpapahayag ng may katiyakan na sila ang nag-iisa at natatanging tunay na iglesya ng Dios, ito ay lubhang nakatatakot at napakahirap na gawain ng pagpapasya kung alin ang tunay! Ngunit sa kaisipan o idea na ganito, ang mga tao ay naakay na papaniwalain na kinakailangan silang maging mga kaanib, o maging kaugnay, sa ilang denominasyon para sila ay makasamba sa Dios, maging bahagi ng Kaniyang tunay na iglesya, at ng sa gayon ay matiyak ang kanilang kaligtasan. Ngunit hindi ito ang itinuturo ng Kasulatan tungkol sa tunay na iglesya ng Dios!

     Si Jesus, sa pagsasalita tungkol sa Kaniyang sarili at sa tunay na iglesya ng Dios, ay nagpahayag:
     "Ako ang mabuting pastor, at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako...at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa.at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor." Juan 10:14-16.

     Una sa lahat, sinabi ni Jesus na ang Dios ay mayroon lamang "isang kawan" o isang tunay na iglesya hindi marami! Kaya ang katotohanang ito sa Kasulatan ay sinisira ang idea o kaisipan na ang lahat ng denominasyon na pinagsamasama o tinipon ang siyang bumubuo sa iglesya ng Dios. Ang salitang "fold" sa Biblia sa Ingles ay pareho ang pagkasalin sa "flock" (tingnan ang Strong's Concordance, #4167). Kaya nga sino o ano pagkakakilanlan sa tunay na iglesya ng Dios ang Kaniyang "isang kawan"? Tinuruan ang mga tao na ang nag-iisa at natatanging tunay na kawan o iglesya ng Dios ay isang denominasyon o sekta kagaya ng iglesya Katoliko. Ngunit ang isang kawan ba ng Dios ay isang particular na denominasyon o sekta?      "At kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan, ay mga tao, at ako'y inyong Dios, sabi ng Panginoong Dios." Ezekiel 34:31.
     Kaya't ang isang tunay na iglesya ng Dios, ang Kaniyang isang kawan ngayon ay hindi isang denominasyon o sekta gaano man kataas o kalaki ang kanilang pangalan, o gaano man katingkad ang kanilang pagpapanggap, sapagkat ang nag-iisang tunay na iglesya ng Dios ay binubuo ng mga tao. Kinakailangan nating maunawaan ang mahalagang bahagi na ito ng katotohanan, na ang iglesya ng Dios ay binubuo ng mga tao at hindi ng denominasyon o sekta, upang maging malaya kay Jesus at huwag magpatuloy na manatili sa pagiging bihag at bilanggo sa tao!

     Maging sa panahon ni Cristo ang labanang ito na may kinalaman sa mga denominasyon o sekta ay nangingibabaw. Ang mga tagasunod o kaanib ng iba't ibang iglesya ay nakikipaglaban sa isa't isa para sa mga mananampalataya at sa karapatan na ipahayag ang kanilang sarili bilang nag-iisa at natatanging iglesya ng Dios. Ang bawat sekta o denominasyon ay nagpapahayag na sila lamang ang may katotohanan, at tanging sa kanilang iglesya lamang masasamba ng tama ang Dios. Ngunit sinasang-ayunan ba ni Cristo ang paniniwalang ito? Pumili ba si Cristo ng isang denominasyon para doon sambahin ng Kaniyang bayan ang Dios? May isang tao ang direktang nagtanong ng katanungang ito kay Cristo, at ating maingat na basahin kung anong kasagutan ang kaniyang ibinigay:      "Sinabi sa kaniya ng babae (ng Samaria), Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito (ang templo sa Bundok ng Gerizim); at sinasabi ninyo, na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako, na dumarating ang oras, na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman: sinasamba namin ang nalalaman namin; sapagkat ang (pabalita ng) kaligtasan ay nanggagaling (ipinagkatiwala) sa mga Judio. Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kaniya. Ang Dios ay espiritu at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at katotohanan." Juan 4:19-24.
     Samakatuwid, ang tunay na iglesya ng Dios ay hindi binubuo ng anomang denominasyon, kundi binubuo ng mga tao na sumasamba sa Dios sa espiritu at katotohanan. Kaya nga hindi mo na kinakailangang humanap ng anomang denominasyon o sekta para masamba mo ang Dios, kundi maaari mo na Siyang sambahin sa iyong mismong tahanan kagaya ng ginawa ng mga alagad at tagasunod ni Cristo. (tingnan ang Roma 16:5; 1 Corinto 16:19; Colosas 4:15; Filemon 2). Ang napakagandang kaalaman na ito na ang iglesya ng Dios ay binubuo ng mga tao at hindi ng anomang denominasyon o sekta ang siyang magpapalaya sa iyo kay Jesus, at siyang mag-aakay sa iyo na maunawaan ng tama ang iba pang mga paksang may-kaugnayan sa iglesya ng Dios. Habang ang paniniwala na ang tunay na iglesya ng Dios ay isang denominasyon, ang siyang mag-iiwan sa iyo sa pagkaalipin sa tao, at hindi mo mauunawaan ang iba pang mga paksa o isyung may-kaugnayan sa iglesya ng Dios.

     Ang ilan ay maaaring mayroon pang suliranin sa pananaw sa pagkakaiba sa dalawang pang-unawang ito, kaya't ating maikling siyasatin ang mga sumusunod na tanawing may kaugnayan sa parehong pananaw na makatutulong na maipakita ang pagkakaiba ng dalawa, at nararapat na maging malinaw kung bakit ang isa ay magiging daan na maging malaya kay Cristo, habang ang isa ay nag-aakay sa pagkaalipin ng tao.
     Itinuturo ng Biblia na ang Dios ay nag-aalok ng kapahingahan sa lahat ng mga napapagod (tingnan ang Isaias 28:12, 30:15; Jeremias 6:16). Sa pagkaunawa na ang iglesya ng Dios ay binubuo ng mga tao, kung gayon bawat isa sa atin ay masusumpungan ang ating kapahingahan sa pamamagitan lamang ng direktang paglapit kay Jesus (tingnan ang Awit 37:7; Mateo 11:28-30), at kung ating piliing iwanan Siya, ay ating pinakawalan ang ating kapahingahan at kaligtasan. Samantala, kung papaniwalaan natin na ang iglesya ng Dios ay isang denominasyon o sekta, kung gayon hahanapin natin sa denominasyon ang kapahingahan tanging sa pamamagitan ng pagpasok o pag-anib dito, at kung piliin nating umalis sa denominasyon, ay papaniwalaan na natin na ating iniwanan na ang ating kapahingahan at iisipin na na hindi na maliligtas.

     Itinuturo rin ng Biblia na ang iglesya ng Dios ay siyang katawan ni Cristo (tingnan ang 1 Corinto 12:27; Efeso 1:23, 5:30). Kaya't sa pagkaalam na ang tunay na iglesya ng Dios ay binubuo ng mga tao, bawat isa sa atin ay nagiging kabahagi sa katawan ni Cristo sa pamamagitan ng pag-anib o pag-ugnay mismo kay Cristo at tayo'y binautismuhan (tingnan ang Galacia 3:27-29; Mateo 12:30; Roma 12:5; Marcos 16:16). At kung piliin natin na humiwalay kay Cristo, tayo ay hindi na magiging kabahagi ng Kaniyang katawan o iglesya at tayo ay mawawaglit. Samantala, kung papaniwalaan natin na ang denominasyon ang siyang iglesya ng Dios, kung gayon tayo ay magiging kabahagi ng katawan ni Cristo sa pamamagitan ng pag-anib sa denominasyon sa pamamagitan ng bautismo. At kung piliin natin na mahiwalay, o tayo ay mapalayas o mapaalis mula sa denominasyon, kung magkagayon ay papaniwalaan na natin na hindi na tayo kabahagi ng katawan ni Cristo at tayo ay mawawaglit na.
     Itinuturo ng Biblia na ang mga anak o bayan ng Dios ay magtatamo ng kawalang kamatayan o buhay na walanghanggan (tingnan ang Roma 2:7). Sa ating pagkaunawa na ang iglesya ng Dios ay mga tao, kung gayon tayo'y makakasumpong ng buhay na walanghanggan tanging sa pamamagitan ni Jesus (tingnan ang 1 Timoteo 1:16-17; 1 Juan 1:1-2; Juan 1:1-4, 14:6), at sa pamamagitan ng paghiwalay natin kay Jesus, wala na tayong pag-asa para sa buhay na walanghanggan at kaligtasan. Samantala, kung ang pagkaunawa naman natin na ang denominasyon ang siyang iglesya ng Dios, kung gayon ang buhay na walanghanggan ay hahanapin natin sa denominasyon, at sa paghiwalay natin mula sa denominasyon ay atin nang paniniwalaan na wala na tayong pag-asa para sa buhay na walanghanggan o sa kaligtasan.

     Ating nakita, na sa lahat ng senaryong ito ay nakapaloob ang paksa ng ating kaligtasan! Tunay na itinuturo ng Biblia na nararapat tayong maligtas (tingnan ang 1 Timoteo 2:3-4). Sa pagkaunawa na ang iglesya ng Dios ay binubuo ng mga tao, ay dapat hanapin ng bawat isa sa atin ang kaligtasan sa pamamagitan ng direktang pag-uugnay ng ating sarili kay Jesucristo (tingnan ang Juan 3:17; Isaias 45:22; Gawa 2:21; 4:10-12,15:11, 16:30-31; Roma 5:9-10) at kung ihiwalay natin ang ating sarili kay Cristo, tayo ay mawawaglit. Habang kung ang pagkaunawa naman natin na ang iglesya ng Dios ay ang denominasyon, hahanapin natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pag-ugnay sa denominasyon, at sa paghiwalay ng ating sarili mula sa denominasyon, sa ating paniniwala ay tayo'y mawawaglit na.

     Ngayon ating pagsamasamahin ang lahat ng mga puntong ito. Sa paniniwala na ang iglesya ng Dios ay binubuo ng mga tao, kung gayon masusumpungan ng bawat isa sa atin ang kapahingahan, magiging bahagi ng katawan at ng tunay na iglesya ni Cristo, hahanapin ang buhay na walanghanggan at kaligtasan, sa pamamagitan ng direktang paglapit, at pagkakaroon ng direktang pakikipag-ugnayan kay Jesus. Dahil dito matutuon ang ating mga mata direkta sa itaas, at ang ating pansin ay matutuon at mapapako kay Jesus. Siya ang magiging layunin at paksa ng ating pagmamahal, pagsamba at pagpupuri. Si Jesus ang ating magiging lahat-at-lahat, ang Kaniyang buhay ang siyang ating magiging pinakamabuti at kawiliwiling paksa na pag-uusapan. Kaya't ang ating pagnanais na paluguran siya ang nagiging mahalaga, at ang Kaniyang kalooban at mga utos ang siyang kaluluguran nating gawin at sundin. At sa patuloy na pagtingin kay Jesus araw-araw, ang ating buhay at pag-uugali ay higit na mababago sang-ayon sa Kaniyang sakdal na larawan, at ang ating pagnanais na akayin din ang iba na lumapit kay Jesus at sa Kanya hanapin ang kaligtasan ay lalaki araw-araw. Ngunit sa paglisan, paghiwalay, pag-alis at paglayo kay Cristo, tayo ay mawawalan ng kapahingahan; hindi na tayo kabahagi sa Kaniyang katawan o tunay na iglesya; wala na tayong anomang katiyakan ng kaligtasan o pag-asa para sa buhay na walanghanggan; na ibig sabihin tayo ay mawawaglit na.
     Ngunit kung ang pagkaunawa natin na ang iglesya ng Dios ay isang denominasyon o sekta, kung gayon masusumpungan natin ang ating kapahingahan, magiging bahagi ng katawan at tunay na iglesya ni Cristo, masusumpungan ang ating buhay na walanghanggan o kaligtasan, sa pamamagitan ng direktang pagpasok, at direktang pakikipag-ugnayan sa denominasyon. Kaya't ang ating mga paningin ay matutuon pababa, at ang ating pansin ay matutuon at mapapako sa denominasyon. Ito ang magiging paksa ng ating pagmamahal, pagsamba at papuri. Ang denominasyon ang ating magiging lahat-at-lahat, ang kasaysayan nito ang siyang magiging pinakamabuti at kawiliwiling paksa na pag-uusapan, at ang ating pagnanasa na paluguran ang denominasyon ay higit na nagiging pinakamahalaga. Ang kagustuhan at mga utos ng mga lider o pinuno ng denominasyon ang siyang nanaisin nating gawin at sundin. At sa pamamagitan ng patuloy na pagtingin sa denominasyon, ang ating mga buhay at pag-uugali ay higit na mababago sang-ayon sa di-banal na larawan na ipinakikita nito, at ang ating pagnanais na akayin ang iba na sumama sa atin sa denominasyon ay lalaki araw-araw. Ngunit sa pag-iwan, paghiwalay, pagputol ng ating kaugnayan sa denominasyon, ay papaniwalaan na natin na tayo'y wala ng kapahingahan, iisipin natin na tayo ay hindi na kabahagi ng katawan ni Cristo o ng tunay na iglesya; at papaniwalaan natin na wala na tayong katiyakan ng kaligtasan o pag-asa ng buhay na walanghanggan; na nangangahulugan na naniniwala na tayo na tayo ay mawawaglit na.

     Ang pinakamalalang pinsala sa mga ganito ang paniniwala, ay maaari na ang mga lider ng kanilang denominasyon ay maging napakasama at makasalanan na kagaya ng Diablo, ang kanilang denominasyon ay maaari pang tumalikod mula sa mga katotohanan ng Biblia at ipagpalit ito sa mga aral ng impierno, ngunit hindi na ito magkaroon ng halaga kahit kaunti! Bakit? Sapagkat naniniwala ka na ang iyong denominasyon ang siyang tunay na iglesya ng Dios. Kaya kahit pakitaan ka ng mga katibayan na naghahayag sa iyong iglesya na ito'y pinamamahalaan mismo ng Diablo, hindi man lamang ito magliliglig sa iyong bulag na pananampalataya sa denominasyon! Ito ay sa dahilan na naniniwala ka na ang iyong iglesya ay patungo sa langit, at sa pamamagitan ng iyong pananatiling kaugnay dito ay tiyak na ang iyong tiket sa langit, ngunit kung ikaw ay mahihiwalay rito, ikaw ay mawawaglit!

     Idinadalangin ko ng taimtim na sana'y makita mo ng malinaw ang ganap na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang idea na ito at ang landas o daan kung saan ka inaakay nito na sumunod. Ang isa ay nag-aakay sa ganap na kalayaan kay Cristo, ang isa'y nag-aakay sa ganap na pagkabihag at pagkaalipin sa tao! Ang isa ay siyang katotohanan ng ebanghelyo ng Biblia na nakasentro kay Jesus, ang isa ay ang buktot na kasinungalingan ng Katolisismo na nakasentro kay Satanas! Ako'y buong pusong umaasa na malinaw mong mauunawaan na kung iyong paniniwalaan na ang tunay na iglesya ng Dios ay isang denominasyon, ikaw ay bihag o alipin sa mga tao na nagpapalakad at namamahala ng iglesyang yaon. At ang higit na mahalaga, ninakaw mula sa inyo si Cristo bilang inyong Tagapagligtas sapagka't kinuha ng denominasyon ang Kaniyang dako ito na ang naging paksa o layon ng inyong pagsamba at ang sinasabing magliligtas sa inyo!

     Ang malungkot na senaryo na ang denominasyon ang siyang ginawang paksa ng pagsamba sa halip na si Cristo, ay kaparehong kapareho ng nangyari sa bayan ng mga Judio. At ang higit na nakapanghihina ng loob, ay ang katotohanan na ang karamihan sa mga taong relihiyoso ngayon ay naakay sa gayun ding paniniwala.
     Inakusahan ng mga Judio si Esteban na nagsasalita ng "mga salitang kapusungan laban dito sa dakong banal" o laban sa kanilang templo (tingnan ang Gawa 6:13). At ano ang mga salita ni Esteban?
     "Datapuwa't iginawa siya (ang Dios) ng isang bahay. Bagama't ang Kataastasa'y hindi tumatahan sa mga bagay na gawa ng mga kamay; gaya ng sinasabi ng propeta, Ang langit ay ang aking luklukan, at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa: anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? sabi ng Panginoon: o anong dako ang aking pahingahan? Hindi baga ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito?" Gawa 7:47-50.

     Sinasabi lamang ni Esteban sa lahat ng mga kaanib ng iglesya ng Judio na sa panahong ito ng Bagong Tipan, ang Dios ay hindi tumatahan sa literal na mga gusali, kundi nais na manahan sa mga puso ng Kaniyang mga anak sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Sa ibang salita, sinasabi sa kanila ni Steban na sinomang nagnanais na sumamba sa Dios ay dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan, na hindi na kinakailangan ng sinoman na maging kaanib ng anomang iglesya o denominasyon o kailangan pang dumalaw sa alinmang templo para lamang masamba ang Dios. Ito ay maliwanag na nangangahulugan na walang sinoman ang nangangailangan na manatiling nagpapasailalim sa kapangyarihan ng makasalanang saserdote o pari o manatili pang nakaugnay sa kanilang tumalikod na iglesya, kundi masusumpungan ang ganap na kapahingahan at habangbuhay na paglaya kay Jesu-Cristo! Ginawa itong malinaw ng Patoto ni Jesus:
     "Kaniyang (Esteban) tinutukoy ang kasaysayan ng templo at ipinahayag na ang Dios ay hindi tumatahan sa mga templo na gawa ng mga kamay. Sinasamba ng mga Judio ang templo at napupuspos ng matinding galit sa anomang bagay na sinasalita laban sa gusaling yaon kaysa kung ang mga ito'y salitain laban sa Dios." Early Writings, p 198.

     Ang mga Judio na mapagsamba sa templo ay galit na galit na ang mga ganoong salita ay sinasalita laban sa kanilang iglesya at kapangyarihan. At sa halip na kilalanin at tanggapin ang katotohanang ito, na alisin ang kanilang pag-ibig at pagsamba sa templo at sa halip ay ilagak ito kay Jesus, kanilang tinanggihan si Cristo, tinanggihan ang Kaniyang katotohanan, at pinatay si Esteban sa pamamagitan ng pagbato. Ngunit ang higit na nakakagulat, na sa panahong ito ng Bagong Tipan, ang kaparehong kaparehong espiritu na ito ng kasamaan, na bumabangon sa galit na paglaban laban sa sinomang nagsasalita ng laban sa kanilang denominasyon, ay kumikirot pa rin sa mga puso ng marami ngayon. Pagka ang anomang salita ay sinalita na naghahayag o nagsisiwalat ng kabulukan ng kanilang iglesya, o kumakanti sa mga maling aral o doktrina na pinanghahawakan ng kanilang denominasyon, kahit na ang mga salitang ito ay siyang katotohanan, sa halip na siyasatin ang puntong ipinakita kung ito ba ay tunay, sila'y galit na lumalaban sa mensahero at ninanais na ito'y kaagad patahimikin. Ito lamang ay isang matibay na palatandaan na matagumpay na naalis ng mga lider ng kanilang denominasyon si Cristo mula sa kanilang mga puso at ipinalit ang denominasyon sa lugar ni Cristo, at inakay ang mga taong ito na sambahin ang denominasyon sa halip na ang Dios lamang. Nawa'y magising ang mga indibidwal na ito bago mahuli ang lahat, sapagkat kung hindi nila ipagpapalit ang kanilang denominasyon kay Jesu-Cristo, sila man ay maaakay na kalabanin sa anomang pailalim na paraan yaong may lakas ng loob na magsalita laban sa kanilang iniibig na iglesya, kahit na umabot pa sa punto ng pagpatay na kagaya ng ginawa ng mga Judio, ngunit patuloy sa bulag na paniniwala na ginagawa nila ang gawain ng Dios!

     Ngunit mga kaibigan, wala na tayo sa ilalim ng sistema ng Lumang Tipan kung saan ang presensya ng Dios ay nananahan sa gusali ng literal na templo sa Kabanalbanalang Dako na direktang nasa itaas ng 2 tapyas na bato kung saan isinulat ng Dios ang Kaniyang 10 utos, at siyang templo na pinupuntahan ng mga tao para masamba ang Dios. Ngunit tayo ay bayan sa ilalim ng sistema ng Bagong Tipan, kung saan ang presensya ng Dios ay makapananahan sa ating katawang templo, kung saan nais isulat ng Dios ang Kaniyang kautusan sa ating mga puso't isipan. Ito ang katotohanan ng Biblia!
     "Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Dios nila, at sila'y magiging bayan ko." Hebreo 8:10.
     "...sapagkat tayo'y templo ng Dios na buhay; gaya ng sabi ng Dios, Mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila; at ako'y magiging kanilang Dios, at sila'y magiging aking bayan." 2 Corinto 6:16.

     Kaya't napakalinaw sa Biblia na ang tunay na iglesya ng Dios ay hindi binubuo ng anomang denominasyon gaano man kataas o kalaki ang kanilang pangalan, gaano man karami ang katotohanan ng Biblia na kanilang inaangkin na pinaniniwalaan o sinusunod sa nagdaang mga taon, gaano man nila kalakas na isinisigaw na sila ang pinili ng Dios, sapagkat ang bumubuo sa tunay na iglesya ng Dios ay mga indibidwal na mga tao.

     Purihin ang Dios sa tunay na kaalamang ito! Ngayon, hindi na kinakailangang manatili ng mga indibidwal sa pagkaalipin sa masamang pagka-saserdote o sa tumalikod na iglesya, kundi masusumpungan na nila ang tunay na kalayaan kay Jesu-Cristo! Samakatuwid, anomang denominasyon o relihiyosong grupo na nag-aangkin na sila ang tunay na iglesya ng Dios, at dahil doon ay nalalagay ang inyong kaligtasan sa panganib kung kayo'y kusang hihiwalay mula sa kanila, o kayo'y itinaboy, itinawalag, o itinakwil mula sa kanilang pagpupulong, malalaman mo na na kanilang itinaboy si Cristo palabas sa kanilang iglesya at kanilang kinuha ang Kaniyang dako sa gitna ng kaniyang bayan! Gaano ito katotoo?
     Itinuturo ng Biblia na tanging "kay Cristo" at "sa pamamagitan ni Jesu-Cristo" lamang natin masusumpungan ang katotohanan (Juan 14:6); na tayo'y magiging kabahagi sa Bagong Tipan (2 Corinto 3:13-18); masusumpungan ang katubusan (Roma 3:24; Efeso 1:7); tayo aariing-ganap (Gawa 13:39); na tayo'y magiging matuwid (Jeremias 23:6; 2 Corinto 5:21); na tayo' magkakaroon ng kapayapaan sa Dios (Roma 5:1; Filipos 4:7; Colosas 1:20); na tayo'y magkakaroon ng daan tungo sa Ama (Efeso 2:18); ipinakikita ng Dios ang Kaniyang kabaitan (Efeso 2:7); natin matatanggap ang biyaya (2 Tesalonica 2:1; Efeso 2:7); natin matatanggap ang Banal na Espiritu (Titus 3:6); na tayo ay magiging marunong (1 Corinto 4:10); na tayo'y nagiging masigla at buhay (Roma 6:11; Filipos 1:21; 1 Juan 4:9; Juan 14:6); na ang Dios ay gumagawa sa atin (Hebreo 13:21); na tayo'y pinapaging banal (1 Corinto 1:2); na tayo'y magiging sakdal (Colosas 1:28); na ating magagawa ang lahat ng mga bagay (Filipos 4:13); tayo magtatamo ng pagtatagumpay (1 Corinto 15:57); tayo makakapanagumpay sa kasalanan (2 Corinto 2:14); na tayo'y mananatiling tapat (Efeso 1:1); na tayo'y maiingatan sa katuwiran (Jude 1:1); na tayo'y magiging mga anak at tagapagmana ng Dios (Galacia 4:7); na tayo'y mangagagalak at mangagmamapuri sa Dios (Roma 5:11, 5:17); natin matatanggap ang pagpapalang espiritual (Efeso 1:3); na tayo'y magiging mayaman (2 Corinto 8:9); at makakaupo sa sangkalangitan (Efeso 2:6)! Kaya't tanging kay Cristo at sa pamamagitan ni Jesu-Cristo lamang na tayo makakatakas mula sa galit ng Dios (Roma 5:9); na tayo'y bubuhayin na mag-uli kung tayo ay mamatay bago ang pagbabalik ni Cristo (Juan 11:25); natin masusumpungan ang ating kaligtasan at tayo'y maligtas (2 Tesalonica 2:10; Juan 10:9, 3:17); at masusumpungan ang buhay na walang hanggan (2 Tesalonica 1:1; Roma 6:23; 1 Juan 5:11-12)! Kaya nga ang ATING TANGING PAG-ASA AY NAKATATAG LAMANG SA PAMAMAGITAN NG ATING PANGINOONG JESU-CRISTO (1 Tesalonica 1:3), sapagkat anoman at lahat ng bagay na mabuti sa atin ay darating lamang sa pamamagitan Niya (Filemon 6)!

     Ang nasa itaas ay dapat patunayan ng walang pag-aalinlangan at kapanipaniwala kung bakit ang pundasyon ng tunay na iglesya ng Dios ay maaari lamang ibatay o isalig kay Jesu-Cristo ang walang hanggan at maaasahang Bato (tingnan ang 1 Corinto 10:4, 3:11; Awit 62:2, 18:2, 92:15; 2 Samuel 22:32)! Walang anomang denominasyon, relihiyosong grupo, pari, saserdote, tao o grupo ng mga tao, ang maaaring mag-alok sa inyo ng anoman sa mga nasa itaas na katotohanan. Ang Natatanging tunay na makapag aalay sa inyo ng lahat ng bagay na ito sa katotohanan, ay tanging si Cristo Jesus lamang; hindi si Pedro, o ang Papa, o Buddha, o si Krishna, o si Mohammed, o Maitreya, o sino pa mang ibang nilalang kundi tanging si Jesu-Cristo lamang! Samakatuwid alinmang denominasyon o relihiyosong grupo na nagsasabi sa inyo, o nag-aakay sa inyo sa paniniwala, na alinman sa mga bagay na ito na nabanggit ay masusumpungan sa pag-anib sa kanilang sistema ng relihiyon, o ang inyong kaligtasan sa ibang paraan ay nakatali sa pagiging kaanib o pananatiling kaanib ng kanilang sistema, kung gayon ay malalaman ninyo ng walang pag-aalinlangan na sila'y manlilinlang na mga ahente ng Diablo, ang sistema ng kanilang iglesya ay isang huwad na nagpapanggap bilang iglesya ng Dios, kung kaya't ito'y isang silo at mapanlinlang na patibong upang subukin at dalhin kayong pababa sa impiyerno sa pamamagitan ng pag-agaw kay Jesus mula sa inyo bilang inyong Tagapagligtas! Tanging kay Cristo at sa pamamagitan Niya lamang natin matatamo ang lahat ng mga bagay, makatiyak ng kaligtasan at maging bahagi ng Kaniyang tunay na iglesya, ngunit kung wala si Cristo, wala tayong anoman!

     Kaya't ang tunay na iglesya ng Dios ay hindi binubuo ng anomang denominasyon, sapagkat ang bumubuo sa tunay na iglesya ng Dios ay ang indibidwal na mga tao! Gayunman, ang kaalamang ito, na nakabatay sa Biblia, sa kung sino o ano ang bumubuo sa tunay na iglesya ng Dios ay mag-aakay sa atin sa mga sumusunod na lubhang mahalagang mga katanungan: Ano ang dapat nating gawin upang indibidwal na maging bahagi ng tunay na iglesya ng Dios sa lupa, at papaano tayo mananatiling bahagi nito? At saan natin masusumpungan ang iglesyang ito ng sa gayon ay maaari tayong makipagpulong o makipagtipon sa iba pang mga kapatid?


ANO ANG KINAKAILANGAN NATING GAWIN UPANG TAYO'Y MAGING BAHAGI NG TUNAY NA IGLESYA NG DIOS AT MANATILING BAHAGI NITO NGAYON?

     Gaya ng napag-aralan natin, tayo ay magiging kabahagi ng tunay na iglesya ni Cristo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaugnayan kay Cristo mismo. Ang tanging paraan upang tayo'y maging kaugnay kay Cristo ay sa pamamagitan ng pagkilala natin na tayo ay nagkasala o sumalangsang sa utos ng Dios at tayo'y mga makasalanan na nararapat sa kamatayan, at dahil dito ay nangangailangan ng Manunubos (1 Juan 3:4; Roma 3:20, 6:23). At pagkatapos dapat nating tanggapin si Cristo bilang ating personal na Tagapagligtas, ipahayag at pagsisihan ang ating mga kasalanan, at kung magkagayon tayo'y tatakpan ni Cristo ng Kaniyang mahalagang dugo, patatawarin ang ating mga kasalanang ipinahayag na sa gayong paraan tayo'y nalilinis at nahuhugasan mula sa lahat ng kasamaan (1 Juan 1:7, 9). Tayo ay aaring-ganap ni Cristo na walang bayad mula sa lahat ng ating makasalanang buhay nang nakaraan sa pamamagitan ng Kaniyang biyaya (Roma 3:23-28), bibihisan Niya tayo ng Kaniyang sariling mahalagang balabal ng katuwiran-ang mapagpalang damit na ito ng kaligtasan (Isaias 61:10), at tayo'y bibigyan ng Kaniyang biyaya at kalakasan (Roma 5:1-2; Galacia 5:1). Samakatuwid makakatayo na tayo sa harap ng Ama na sakdal at ganap na matuwid na para bagang hindi tayo nagkasala kailanman! Tayo'y naging mga anak na lalaki at babae ng Dios (Roma 8:16; Galacia 3:26), na naging mga anak ng liwanag at ng araw (1 Tesalonica 5:5), naging natatangi at banal na bayan (1 Pedro 2:9) at dahil dito ay naging bahagi ng tunay na tabernakulo, templo, iglesya o bahay ng Dios (tingnan ang Apokalipsis 21:3; 1 Corinto 3:16-17, 6:19; 2 Corinto 6:16; Hebreo 3:6)!

     Tinutukoy ng Biblia ang kahangahangang mirakulo na ito ng pagbabago, mula sa pagiging maruming makasalanan tungo sa pagiging isang sakdal na lalaki o babae kay Cristo, bilang "ipinanganak na muli" (Juan 3:3-8; 1 Pedro 1:23); na naging isang "bagong nilalang" (2 Corinto 5:17; Galacia 6:15); isang "bagong limpak" (1 Corinto 5:7); isang "bagong pagkatao" (Efeso 4:24; Colosas 3:10); isang "bagong sisidlan" (Mark 2:21-22; Mateo 9:16-17; Lukas 5:36-39); at iba pa. Sa kalagayang ito ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pag-aaring ganap, tayo ay "nakikipamatok" kay Cristo (Mateo 11:29-30), ating "isinakbat" si Cristo (Roma 13:14), tayo ay "na kay" Cristo (2 Corinto 5:17; Roma 8:1; 1 Pedro 5:14), at naging mga "alipin ng Dios" at "ni Cristo" (Roma 6:22; Efeso 6:6) na naging mga alipin "ng katuwiran" (Roma 6:18-19). Habang tayo ay nanatili sa kalagayang ito na matuwid "kay" Cristo sa pamamagitan ng pag-aaring ganap, at hindi natin pinipiling ihiwalay ang ating sarili mula sa Kanya, tayo ay nagpapatuloy na manatiling sakdal at ganap sa Kanya, bilang mga tagaganap ng Kaniyang kalooban (Roma 2:13; Santiago 1:22), at dahil dito ang ating kaligtasan ay tiyak (1 Juan 5:11-12). At habang tayo ay nananatili kay Cristo, tayo'y nagpapatuloy na manatiling bahagi ng Kaniyang tunay na iglesya.
     Ngunit kung ating piliing ihiwalay ang ating sarili na papalayo kay Cristo kung gayon tayo'y mahihiwalay na "kay" Cristo. At ano ang magiging dahilan na tayo ay mapahiwalay kay Cristo? Kung ating piliin na salangsangin ang batas ng 10 kautusan ng Dios at dahil doon tayo'y magkasala (1 Juan 3:4), at pagkatapos tayo ay agad na napapahiwalay at napapalayo sa Dios at kay Cristo (tingnan ang Isaias 59:1). Sa pagpili na huwag nang ipako ang sarili (Galacia 2:20; Colosas 3:1-3), kundi piliin na bigyang buhay na muli ang laman ng "dating pagkatao" (Roma 6:6), na piliin na tayo'y maakay ng "kaisipan ng laman" (Roma 8:6-7), ay hindi tayo makatatayong inaring-ganap, matuwid o sakdal sa harap ng Dios sapagkat pinili na natin ngayon na magkasala at sa pamamagitan nito ay nadungisan na tayo. Hindi na tayo mga "bagong nilalang", o "bagong limpak", o may "bagong pagkatao", o "bagong sisidlan". Sa kalagayang ito na masama o walang katuwiran tayo ay wala na sa pakikipamatok "kay" Cristo, kundi nasa pakikipamatok na sa Diablo; hindi na natin "isinasakbat" si Cristo, kundi atin nang isinasakbat ang Diablo; wala na tayo "kay" Cristo, kundi nasa Diablo, at hindi na tayo mga alipin ng Dios, o ni Cristo, o ng katuwiran, kundi ngayon ay mga alipin ni Satanas, ng kasalanan, at ng kasamaan (Roma 6:12-13, 19:21)! At dahil dito ay hindi na tayo bahagi ng tunay na iglesya ng Dios, at wala na tayong katiyakan ng kaligtasan, sapagkat hindi na tayo kaugnay kay Cristo!

     Malinaw nating nakita na ito ay isang napakakipot at makitid na landas gayon pa man ang mga ito ay siyang katotohanan ng Biblia (tingnan ang Mateo 7:13-14). Mananatili lamang tayong bahagi ng tunay na iglesya ng Dios sa pamamagitan ng pananatiling nakaugnay kay Cristo. Ang lahat ng pipili na gumawa ng kasamaan at kasalanan ay walang anumang kaugnayan kay Cristo (tingnan ang Lucas 13:24-28). Isang kasalanan lamang na ginawa natin ay ito'y maghihiwalay sa atin kay Cristo, maglalayo sa atin sa katiyakan ng kaligtasan, at maghihiwalay sa atin na maging kabahagi ng tunay na iglesya ng Dios!"

     Sa nakahihilakbot na pagkatanto na ito, maaaring tutulan ito ng ilan at sabihin na kapag tinanggap natin si Cristo bilang ating personal na Tagapagligtas, tayo ay inaring-ganap na magpakailanman, tayo ay ligtas na sa sandaling tayo ay ariing-ganap, at hindi na mahalaga kung gumawa pa man tayo ng masama o mabuti pagkatapos ng pagkakataon na yaon sapagkat tayo'y mananatiling lingkod ni Cristo magpakailanman! Ngunit ito ba talaga ang itinuturo ng Biblia? Hindi.
     "Hindi baga ninyo nalalaman, na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinaka alipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima; maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid?" Roma 6:16.

     "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan." Juan 8:34.

     "...ang nadaig ninoman ay nagiging alipin din naman niyaon." 2 Pedro 2:19.


     Kaya nga pagkatapos na ating tanggapin si Cristo, at kung piliin natin na gumawa ng kasalanan, tayo ay hindi na matuwid o ganap kay Cristo, wala na tayong kaligtasan pa kay Cristo, hindi na tayo mga alipin o lingkod pa ni Cristo, o may bahagi pa man kay Cristo, sapagkat tayo'y naging mga alipin ni Satanas. Maaari lamang tayong makapaglingkod sa iisang panginoon, hindi sa dalawa sa iisang panahon! Ikaw ay naglilingkod kay Cristo, o naglilingkod kay Satanas. Kaya't hindi ka maaaring maging alipin ni Cristo habang pinipili mo na magkasala!
     "Sinoma'y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon..." Mateo 6:24.

     "Ang sinomang nagpapatuloy (sa pagkakasala) at hindi nanahan sa aral ni Cristo, ay hindi kinaroroonan ng Dios. Ang nananahan sa aral (ni Cristo), ay kinaroroonan ng Ama at ng Anak." 2 Juan 9.


     Kung paanong tunay ang mga nasa itaas, walang katotohanan sa Biblia ang paniniwala na kapag tinanggap mo si Cristo bilang iyong Tagapagligtas, ikaw ay inaring-ganap na magpakailanman mula sa iyong nakalipas, kasalukuyan at hinaharap o gagawin pa lamang na mga kasalanan! Ang pag-aaring-ganap ay para lamang doon sa mga kasalanan na iyong ginawa sa nagdaan (tingnan ang Roma 3:24-25). Samakatuwid, ang pag-aaring-ganap ay hindi maaaring gamitin sa alinmang kasalanan na hindi pa ginagawa, kundi tanging doon lamang sa mga nakalipas. Kaya't kung ikaw ay magkasala, hindi ito matatakpan ng iyong nakalipas na pagiging ganap o matuwid! Dahil doon ikaw ay nasa kalagayang waglit o napahamak, at kinakailangang magsisi para sa mga bagong kasalanan na ito na iyong nagawa at ng muling ariing-ganap sa pamamagitan ni Cristo. Kaya nga walang sinoman ang may blangkong tseke upang siyang magtatakip sa patuloy nilang pagkakasala.

     Wala ring anomang katotohanan sa Biblia ang paniniwala na kapag tinanggap mo si Cristo bilang iyong personal na Tagapagligtas ay ligtas ka na karakaraka sa sandaling yaon. Nang tinanggap natin si Cristo bilang ating Tagapagligtas, nagpapasimula pa lamang tayo na lumakad sa isang relasyon o ugnayang nagliligtas na kasama Niya. Sa panahong iyon, may pag-asa at pangako tayo ng kaligtasan, subalit hindi pa natin natamo ang kaligtasan mismo (tingnan ang 1 Tesalonica 5:8; Tito 1:2, 3:7; Colosas 1:27; Roma 8:24). Ang kaloob ng kaligtasan, ang hindi nabubulok na putong o korona ng buhay na walanghanggan, ay ipagkakaloob lamang sa iyo sa katapusan ng mga pagsubok ng iyong pananampalataya kung ikaw ay nakapagtiis, hindi sa pasimula ng iyong pananampalataya kung saan wala ka pang pagtitiis o pananagumpay na nagawa (tingnan ang 1 Pedro 1:9; Mateo 10:22; Santiago 1:12). Ang kaligtasan ay ipagkakaloob lamang doon sa mga nakatapos sa takbuhan ng ebanghelyo, hindi doon sa mga nagsisimula pa lamang tumakbo (tingnan ang 1 Corinto 9:24-27). Ang kaligtasan ay ipagkakaloob lamang doon sa mga nanghawak ng matibay sa tunay na pananampalataya, hindi doon sa mga nagsisimula pa lamang sa pananampalataya (tingnan ang Apokalipsis 3:11). Ang kaligtasan ay ipagkakaloob lamang doon sa mga nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, doon sa mga nakatapos ng kanilang takbuhin o kurso, doon sa mga nag-ingat ng pananampalataya, hindi doon sa mga pumapasok o nagsisimula pa lamang sa pakikipagbaka, o nag-uumpisa pa lamang ng kanilang kurso, o doon sa mga bago pa lamang yumayakap sa pananampalataya (tingnan ang 2 Timoteo 4:7-8). Yamang hindi pa tayo ligtas, kinakailangan na, sa pamamagitan ng pagtitiyaga sa patuloy na pagganap sa kalooban ng Dios, "hanapin ang kaluwalhatian at karangalan at ang walang pagkasira na buhay na walanghanggan" (Roma 2:7), at kung ang ilan ay hindi magpatuloy, kung magkagayon sila "ay puputulin" (Roma 11:22). Samakatuwid, walang sinoman ang maaaring magpatuloy sa pagkakasala sa mga naniniwala na sila ay maliligtas!
     Wala ring katotohanan sa Biblia ang paniniwala na kapag tinanggap mo si Cristo ikaw ay Kaniyang alipin na magpakailanman. Ikaw ay maaaring alipin ni Cristo, na ginaganap ang Kaniyang matuwid na kalooban at hindi gumagawa ng kasalanan, o ikaw ay alipin ni Satanas, na ginagawa ang liko niyang kalooban sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Walang sinoman ang maaaring makapaglingkod kay Cristo at kay Satanas na magkasabay. Samakatuwid, hindi ka maaaring maging alipin ni Cristo habang naglilingkod ka kay Satanas sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan!

     Kay Cristo ay walang kasalanan (2 Corinto 5:21; Juan 14:30)! Si Cristo ay walang pakikiisa sa diablo, o sa kalikuan, o sa kadiliman at kamalian (tingnan ang 2 Corinto 6:14-15). Kaya nga kung ikaw ay tunay na may pakikipag-isa at na kay Cristo, kung gayon ikaw ay hindi magkakaroon ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa kasalanan, o sa diablo, o sa kalikuan, o sa kadiliman o kamalian man. Kaya't kung iyong piliin na magkasala, ipinapakita mo ng malinaw na ikaw ay hindi namumuhay, o kaugnay, kay Cristo, at dahil dito ay nahahayag ang iyong sarili na ikaw ay hindi kabahagi ng tunay na iglesya ng Dios! Kung ikaw ay na kay Cristo, hindi ka gagawa o maaaring gumawa ng kasalanan, sapagkat walang kasalanan sa Kanya. Ngunit kapag malayo o hiwalay ka kay Cristo hindi ka titigil o maaaring tumigil sa pagkakasala! Kaya nga alin ang iyong pipiliin kay Cristo o hiwalay sa Kanya? Hindi ka maaari sa dalawa sa iisang panahon!
     "Ang sinomang nananahan sa kanya (kay Cristo) ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kaninoman: ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka't buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kaniyang binhi (si Cristo Galacia 3:16) ay nananahan sa kaniya: at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Dios. Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios..." 1 Juan 3:6-10.

     Kaya kung ikaw ay magkasala, iyong ipinapakita na hindi ka nakaugnay kay Cristo, kundi isang anak ng diablo at bahagi ng kaniyang sinagoga na Babilonia! Ngunit kung, sa pamamagitan ng kalakasan at biyaya ni Cristo (Filipos 4:13, 2:12-13; Marcos 9:23, 10:27) iyong sinalangsang o nilabanan ang kasalanan at hindi ka nagpasailalim dito (Santiago 4:7-8; Roma 6:11-22), iyong ipinapakita na ikaw ay kaisa at nakakubli kay Cristo, at dahil doon ay naging anak ka ng Dios at bahagi ng Kaniyang totoong iglesya! Samakatuwid, makikilala ka kung ikaw ay sa Dios o kay Satanas sa pamamagitan ng iyong mga salita, o sa pamamagitan ng iyong bunga!
     "...ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti; datapuwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol, at inihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay nangakikilala ninyo sila." Mateo 7:17-20.

     Maraming mga indibidwal, at mga denominasyon, ang malakas na nagpapahayag na sila ay mga bahagi ng tunay na iglesya ng Dios, habang ang kanilang mga bunga naman ay malinaw na ipinahahayag na sila ay mga sinungaling at tagasunod ng diablo! (tingnan ang Apokalipsis 2:9, 3:9; Roma 9:6). Subalit ito'y magbabangon ng panibagong katanungan; Totoo ba na ang tunay na iglesya ng Dios ay binubuo lamang ng mga taong sakdal at matuwid na nabubuhay na hindi gumagawa ng kasalanan? Mahirap man itong paniwalaan, ang kasagutan ng Biblia ay Oo!

     Tinutukoy ng Biblia ang tunay na iglesya ng Dios na binubuo noong mga banal lamang (1 Corinto 14:33; Apokalipsis 14:12); niyaong mga pinaging banal (1 Corinto 1:2; Judas 1:1); niyaong mga pinalakas o pinatatag sa pananampalataya at katotohanan (Gawa 16:5; 1 Timoteo 3:15); noong mga nagpapasakop, o isinusuko ang kanilang mga sarili kay Cristo (Efeso 5:24); noong mga pinag-isa kay Cristo (Efeso 5:31-32); at panghuli, yaong mga pawang na kay Cristo (Galacia 1:22; 1 Tesalonica 1:1). Na dahil dito, ang tunay na iglesya ng Dios ay magiging maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong bagay (Efeso 5:27).
     Yaong mga banal ay hindi nagkakasala. Yaong mga pinaging banal ay hindi nagkakasala. Yaong mga pinatatag sa pananampalataya at sa katotohanan; na ipinapasakop, o isinusuko ang kanilang mga sarili kay Cristo; na ipinagkaisa kay Cristo, at pawang na kay Cristo ang mga ito ay hindi gumagawa ng kasalanan! Kaya kung iyong piliin na magkasala, ipinapakita mo ng malinaw sa iba, ganun din sa iyong sarili, na hindi ka isang banal, o matuwid, o matatag sa pananampalataya o katotohanan, o nagpapasakop man, kaisa, o na kay Cristo! Kaya't hindi ka bahagi ng tunay na iglesya ng Dios, at dahil sa hiwalay ka kay Cristo wala kang katiyakan ng kaligtasan!

     Samakatuwid ang tunay na iglesya ng Dios ay binubuo lamang noong mga nabubuhay ng isang sakdal na matuwid na buhay na hindi pinipili na magkasala, at ito ay posible lamang kay Cristo at tanging sa pamamagitan Niya. Iyan ang dahilan kung bakit ang tunay na iglesya ng Dios sa lupa ay maaaring maging kaisa ng iglesya ng mga panganay na nasa langit, sapagkat ang parehong pulutong ay binubuo ng sakdal na walang kasalanang mga nilalang at dahil doo'y kaanib ng iisang iglesya ng Dios na tunay! (tingnan ang Hebreo 12:22-23). Iyan ang dahilan kung bakit ang nalabing bayan ay makikilala sa kanilang mga ugali at hindi sa kanilang pagpapanggap o pangalan (Apokalipsis 12:17). "Walang anomang pangalan ng denominasyon ang may kapangyarihan na dalhin tayo sa pabor ng Dios" (Review and Herald, February 10, 1891), gaano man ito kadakila, sapagkat tumitingin ang Dios sa ating mga karakter! Kung ang ating karakter ay larawan ng Kaniyang Anak, tayo ay mga anak ng Dios at bahagi ng Kaniyang tunay na iglesya. Subalit kung ating karakter ay larawan ng sa diablo, kung gayon tayo'y mga anak ng pagsuway at bahagi tayo ng sinagoga ni Satanas na Babilonia-anoman ang pangalan na ating ipinakikilala o kinaaaniban!
     "Ang halaga ng isang punong kahoy ay hindi makikilala sa kaniyang pangalan, kundi sa kaniyang bunga. Kung walang kabuluhan ang bunga, hindi maililigtas ng pangalan ang punong kahoy mula sa pagkawasak. Ipinahayag ni Juan (Bautista) sa mga Judio na ang kanilang katayuan sa harapan ng Dios ay pagpapasyahan sa pamamagitan ng kanilang karakter at buhay. Walang kabuluhan ang pagpapanggap. Kung ang kanilang buhay at karakter ay hindi kasang-ayon sa kautusan ng Dios, sila ay hindi matatawag na Kaniyang bayan." Desire of Ages, p 107.


     Kaya nga makikilala tayo kung tayo'y sa Dios o kay Satanas, hindi sa pamamagitan ng ating pangalan, kundi sa ipinakikita nating karakter. At hindi tayo bahagi o kaanib ng tunay na iglesya ng Dios kung piliin natin na magkasala!
     "Mula pa sa pasimula, ang iglesya sa lupa ay binubuo na ng mga tapat na mga kaluluwa." Acts of Apostles, p 11.

     "Wala nang iba pang iglesya kundi ang pagtitipon niyaong may salita ng Dios, at nalinis sa pamamagitan nito." Spirit of Prophecy, vol 4, p 237.

     "Yaong mga nangag-iingat ng mga kautusan ng Dios, yaong nabubuhay hindi lamang sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa pamamagitan ng bawat salita na lumalabas sa bibig ng Dios, ang bumubuo sa iglesya ng buhay na Dios." Bible Commentary, vol 7, p 949.

     "Ang Dios ay may iglesya. Hindi ito ang malalaking katedral, ni ito man ang pambansang gusali, ni ito ang iba't ibang denominasyon; ito ay ang mga tao na umiibig sa Dios at sumusunod sa Kaniyang mga utos. 'Kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila' (Mateo 18:20). Kung saan naroroon si Cristo kahit na sa gitna ng iilang mapagkumbaba, ito ang iglesya ni Cristo, sapagkat tanging ang presensya lamang ng Kataastaasan at Banal na nananahan sa walang hanggan ang bumubuo sa isang iglesya." Upward Look, p 315.

     Para doon sa makakasumpong sa kanilang sarili sa mapanganib na kalagayang ito na hindi kabilang o kabahagi sa tunay na iglesya ng Dios at walang katiyakan ng kaligtasan sapagkat kanilang pinili na magkasala, ay hindi kinakailangan na manatili sa abang kalagayang ito! Si Jesus ang inyong Mataas na Saserdote, Tagapamagitan at Manunubos na nagmiministeryo, sa maikling panahon na lamang, sa Kabanalbanalang Dako ng Santuario sa Langit. At tinatawagan Niya kayo na lumapit sa Kanya upang sa gayon ay inyong masumpungan ang lubos na kapatawaran. Hindi Niya itatakwil ang sinomang lumalapit sa Kaniya ng may katapatan para sa kapatawaran, kundi may kahabagan na lilinisin, aariing-ganap, at gagawin Niya kayo na ganap na matuwid upang kayo'y totoong maging bahagi ng tunay na iglesya ng Dios at magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan kung mananatiling tapat sa Kaniya hanggang sa kawakasan!
     Ngunit mga kaibigan, kung paanong mayroon lamang dalawang kapangyarihan ngayon sa Dios o kay Satanas, ay may dalawang uri rin lamang ng iglesya ngayon ang tunay na iglesya ng Dios o ang Babiloniang sinagoga ni Satanas. Walang posisyon o kalagayang nasa gitna, walang ikatlong iglesya, walang bakod na doon maaari kang sumaklang at patuloy na masumpungan ang kaligtasan. Ang Laodicea ay pinagsamang mabuti at masama na ginagawa itong iglesya na walang Cristo at nasa pakikiisa sa diablo. Dahil dito si Cristo ay nakatayo sa labas ng iglesya ng Laodicea, at kumakatok sa pintuan ng puso para makapasok hindi sa puso ng denominasyon, kundi sa pintuan ng puso ng bawat indibidwal.
     "Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko." Apokalipsis 3:20.

     "Ang iglesya ay nasa kalagayang Laodicea. Ang presensya ni Cristo ay wala sa kaniyang kalagitnaan." Notebook Leaflets, p 99.

     Yaong mga nagkakasala ay nahahayag na sila ay hindi na nakaugnay kay Cristo, at hindi na bahagi ng Kaniyang tunay na iglesya, kahit na tinanggap nila si Cristo bilang kanilang Tagapagligtas, at nabuhay noong una sa Kaniyang kalakasan sa loob ng mahabang panahon na hindi nagkakasala! Ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga tao (Roma 2:11; Colosas 3:25; Santiago 2:9; 1 Pedro 1:17), at hindi rin Siya nagtatangi ng denominasyon ng iglesya o maging ng mga relihiyosong grupo (Mateo 23:37-38; Roma 11:12-22). Kung piliin ng sinoman na magkasala, ang lahat ng kanilang matuwid na pamumuhay nang nakaraan ay hindi magpapatuloy na pahintulutan sila na manatiling bahagi ng tunay na iglesya ng Dios na may patuloy na katiyakan ng kaligtasan!
     "At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa mga anak ng iyong bayan, Ang katuwiran ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kaniya sa kaarawan ng kaniyang pagsalangsang...ni ikabubuhay man ng matuwid ang kaniyang katuwiran sa araw na siya'y magkasala. Pagka aking sasabihin sa matuwid na siya'y walang pagsalang mabubuhay; kung siya'y tumiwala sa kaniyang katuwiran, at gumawa ng kasamaan, anoman sa kaniyang matuwid na gawa ay hindi aalalahanin; kundi sa kaniyang kasamaan na kaniyang nagawa doon siya mamamatay. Muli, pagka aking sinabi sa masama, Ikaw ay walang pagsalang mamamatay; kung kaniyang iwan ang kaniyang kasalanan, at gawin ang tapat at matuwid...Wala sa kaniyang mga kasalanan na kaniyang nagawa na aalalahanin laban sa kaniya; kaniyang ginawa ang tapat at matuwid; siya'y walang pagsalang mabubuhay." Ezekiel 33:12-14, 16.

     "Ang Panginoong Jesus ay mayroon palaging piniling bayan na maglilingkod sa Kaniya. Nang itakwil ng bansang Judio si Cristo, ang Prinsipe ng buhay, Kaniyang binawi sa kanila ang kaharian ng Dios at ibinigay ito sa mga Gentil. Patuloy na gagawa ang Dios sa ganitong prinsipyo sa bawat sangay ng Kaniyang gawain. Kapag ang iglesya ay napatunayan na hindi tapat sa gawain ng Panginoon, anoman ang kanilang maaaring kalagayan, gaano man kataas at banal ang pagkahirang sa kanila, ang Panginoon ay hindi na kailanman gagawa na kasama nila. Siya ay pipili na ng iba na siyang gagawa at magpapasan ng mahahalagang tungkulin. Subalit, kung ang mga ito nama'y hindi nagdalisay ng kanilang mga kaluluwa mula sa bawat maling gawa, kung hindi sila nagtatag ng dalisay at banal na mga prinsipyo sa buong paligid nila, kung magkagayon sila'y pipighatiin ng matindi at papagpapakumbabain ng Panginoon at sila'y aalisin mula sa kanilang kinalalagyan at gagawin silang kahihiyan maliban na sila'y magsisi." Upaward Look, p 131.

     Kaya nga, ipinakikita ng malinaw ng iyong mga bunga kung saang igleya ka kabilang ngayon. Kaya't saang iglesya mo ipinakikita ang iyong sarili na maging kabahagi? Anong iglesya ang nais mong maging kabahagi ka ngayon? Panahon na upang mamili!
     "...Hanggang kaylan kayo mangagaalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Dios, sumunod kayo sa kaniya: ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa kaniya." 1 Hari 18:21.

     "...piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran..." Josue 24:15.


Pakikisama Sa Tunay Na Iglesya Ng Dios

     Ang paksa tungkol sa pakikisama o pagiging kaanib sa tunay na iglesya ng Dios ay isa sa mga paksang di-nauunawaan. Kagaya ng ating mga napagaralan, ang tunay na iglesya ng Dios ay binubuo ng mga tao na iniugnay ang kanilang mga sarili kay Cristo, at hindi isang denominasyon. Kaya walang denominasyon ngayon na masasabi nating siyang tunay na iglesya ng Dios. Subalit kalooban ng Dios na ang Kaniyang mga anak ay magkaroon ng pakikisama o pagtitipon kung maaari (tingnan ang Hebreo 10:25). Sa katunayan, ito'y sa pamamagitan ng pagtitipong mgakakasama na ang ating mga ugali ay nasusubok, nahahayag, at dahil doo'y magagawang madala sa kasakdalan (tingnan ang Manuscript Releases, vol 11, p 179). Ito ay magagawa sa ating pagkatuto kung paano makiisa sa ating kapuwa kapatid na lalaki at babae, yamang ang lahat ang siyang bumubuo sa iba't ibang sangkap ng katawan ni Cristo (tingnan ang 1 Corinto 12:12-14). Ngunit mayroon bang iba pang kondisyon para sa pagtitipong ito na magkakasama, o tayo ba ay malaya na makipagtipon o sumambang magkasama sa sinoman na tinatawag ang kanilang sarili na Kristiyano?
     "...kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa." 1 Huan 1:7.

     Kaya't ang bayan ng Dios ay dapat na makisama lamang doon sa mga lumalakad sa liwanag na gaya ni Cristo na nasa liwanag. At yamang walang anomang kadiliman o kamalian o maling aral kay Cristo, kung gayon ang subukan na ito para sa pakikisama o pakikipagtitipon na ayon sa Biblia ang pipigil sa bayan ng Dios na sumambang kasama ng alinmang grupo o iglesya na hindi lumalakad, o nabubuhay sa lahat ng katotohanan, kundi pinagsama ang katotohanan at kamalian sa loob. Ang magulong kalagayang ito, na bunga ng pinagsamang katotohanan at kamalian, ay maliwanag na naglalarawan sa kalagayan ng lahat ng denominasyon ngayon; maging Katoliko, Protestante, Adventista, Evangelical, Full-Gospel, Buddhist, Hindu, Islam, Spiritualistic, Kulto, at iba pa. Samakatuwid, ang lahat ng relihiyosong grupo ngayon ay hindi karapatdapat para sa pakikipagtipon sapagkat silang lahat ay hindi lumalakad sa liwanag kundi nanghahawak sa pinaghalong katotohanan at kamalian sa kanilang paniniwala, at hindi sila handa na iwanan o bitawan ang kamalian! At ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng iglesya na ito na nanghahawak sa pinagsamang katotohanan at kamalian ay naging bahagi ng Babilonia na kaguluhan o kalituhan!

     Ngayon, papaano kung nasumpungan ninyo ang inyong sarili na nakikisama o nakikipagtipon na sa relihiyosong grupo o denominasyon na hindi lumalakad, at namumuhay sa buong katotohanan? Kayo ba ay magpapatuloy na makisama, sumamba, at manatiling kaanib nito? Sinasabi ng Dios sa inyo na HINDI!
     "Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsasampalataya: sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? At anong pakikipagkasundo mayroon si Cristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Dios sa mga diosdiosan? Sapagkat tayo'y templo ng Dios na buhay; gaya ng sabi ng Dios, Mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila; at ako'y magiging kanilang Dios, at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, Magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako sa inyo'y magiging Ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalake at babae, sabi ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat." 2 Corinto 6:14-18.
     "Kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon, huwag kayong magsihipo ng maruming bagay; kayo'y magsilabas sa gitna niya; kayo'y mangagpakalinis, kayong nangagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon." Isaias 52:11.

     "At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot." Apokalipsis 18:4.

     "Tumakas ka na mula sa gitna ng Babilonia, at iligtas ng bawat tao ang kaniyang buhay; huwag kayong mangahiwalay ng dahil sa kaniyang kasamaan; sapagkat panahon ng panghihiganti ng Panginoon; siya'y maglalapat sa kaniya ng kagantihan....Bayan ko, magsilabas kayo sa kaniya, at lumigtas bawat isa sa mabangis na galit ng Panginoon." Jeremias 51:6, 45.


     Kaya't napakahalaga sa ating kaligtasan na tiyakin nating humiwalay mula sa alinmang denominasyon na doo'y may pinaghalong katotohanan at kamalian, o tayo ay pananagutin sa kanilang mga kasalanan at mapapasamang mapahamak ng denominasyon na yaon. Samakatuwid kung tayo'y tumanggi na iwanan ang mga denominasyon na ito na gaya ng nais ng Dios na gawin natin, at tayo'y magpatuloy sa pakikisama, pagsamba dito, o manatiling kaanib nito, kung gayon tayo'y magiging kabahagi ng iglesya sa kaniyang mga kasalanan, tayo'y mawawalan ng kaligtasan, at mapapahamak na kasama ng Babiloniang denominasyon anoman ang pangalan na itawag ng iglesya sa kaniyang sarili, tawagin man nila ang kanilang sarili na "Romano Katoliko" o "Church of God" o maging "Seventh-day Adventist"! Para sa higit pang kaalaman sa paksang ito ng pangkalahatang pananagutan, sumulat lamang para sa aklat na "Bakit Tayo Mananagot Sa Personal, Sosyal, at Pangkalahatang Kasalanan?"


     Yamang isa man sa alinmang matatatag na denominasyon ngayon ay di-karapatdapat na puntahan upang doon makipagtipon sang-ayon sa subukan ng salita ng Dios, kung gayon saan tayo maaaring makipagpulong at magtipon para sumamba sa Dios? Sa ating mismong tahanan! Hindi tayo tinatawagan ng Dios upang umanib sa alinmang denominasyon para masamba natin Siya sapagkat silang lahat ay nadungisan at napasama ng kamalian at kasalanan. Ngunit tunay na tinatawagan tayo ng Dios na sambahin Siya sa espiritu at katotohanan (tingnan ang Juan 4:20-24), at ito ay madaling magagawa lamang sa mismong tahanan natin kagaya ng panahon ng mga alagad! (tingnan ang Roma 16:5; 1 Corinto 16:19; Gawa 18:7; Colosas 4:15; Filemon 2).
     Kung may kilala kang iba na naniniwala, at lumalakad at namumuhay sa kaparehong katotohanan ng Biblia, at kayo ay parehong malapit sa isa't isa, kung gayon, ayon sa 1 Juan 1:7, maaari at kinakailangan kang makipagtipon sa kanila na kayo ay magkasama. Ang ganitong uri ng pagtitipon na kasama ang kapareho sa pananampalataya, kung saan ang bawat isa ay nagsisikap na maging malaya sa kasalanan sa tulong ni Jesus, ay isang malaking pagpapala at kapakinabangan sa lahat hindi lamang sa magandang halimbawa, kasiglahan, at paglago sa espiritual na buhay at kaalaman ng katotohanan, kundi sa pagkaalam na mayroon pa palang iba na dumaraan din sa kaparehong pakikipagbaka na kagaya mo, at kay Cristo sila ay higit pa sa mapagtagumpay! (tingnan ang Roma 8:37).

     Ang ilan sa iglesya sa tahanan ay maaaring binubuo lamang ng isang tao o isang pamilya na sumasamba sa Dios sa espiritu at katotohanan. At kung ikaw ay mag-isa lamang na sumasamba sa Dios sapagkat walang ibang mananampalataya na malapit sa iyo, kung gayon iyong alamin na tunay na hindi ka nag-iisa, sapagkat ang Ama, Anak, Banal na Espiritu, gayundin ang anghel na nagbabantay sa iyo ay naririyan na sinasamahan ka sa iyong pagsamba (tingnan ang Mateo 18:20), at Kanilang pagpapalain ka ng sagana! Ngunit ang ilang iglesya sa bahay ay maaaring maraming mananampalataya na nagtitipong magkakasama. Subalit huwag kailanman kalimutan na ang tunay na iglesya ng Dios ay hindi ang alimang denominasyon o pulutong ng iglesya sa bahay, maging indibidwal o maramihan, sapagkat ang tunay na iglesya ng Dios ay binubuo lamang noong mga indibidwal na nakaugnay kay Cristo at namumuhay ng isang sakdal, walang kasalanang buhay sa pamamagitan ni Jesus.

     Ganoon din naman, kung paanong nangyari sa kasaysayan, kung gaano kalaki maging ang pulutong ng iglesya sa bahay, mas higit ang pagkakataon ni Satanas na makapasok sa iglesya sa pamamagitan ng isa sa mga kaanib nito at dahil doo'y maging sanhi ng mga problema na magsapanganib sa lahat. Kaya upang maiwasan itong mangyari, nagbigay ang Dios tiyak na gabay doon sa mga nakikipagtipon ng sama-sama sa isang iglesya sa bahay na dapat sundin lalo't higit sa pakikitungo sa anomang problema na babangon. Ang mga gabay na ito ay hindi lamang inilaan para sarhan si Satanas sa labas ng iglesya sa tahanan, kundi para makatulong ding iligtas ang isang kapatid na lalaki o babae na nahulog sa pagkakasala para sila'y patuloy na makipagtipon na kasama natin. Para doon sa nagnanais na maalaman kung ano ang kalooban ng Dios sa mahalagang bahagi ng pagkakaisa na ito at kung paano harapin o pakitunguhan ang problema sa ating kalagitnaan, sumulat lamang para sa aklat na "INYO  BANG  TUTUGUNIN  ANG  DALANGIN  NI  CRISTO?"

     Nawa ay tulungan tayong lahat ng Dios na lubos na maunawaan ang paksang ito ng tunay na iglesya ng Dios. Nawa ay tulungan Niya kayo na ganap na iugnay ang inyong sarili kay Cristo upang inyong ganap na "ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan" (1 Pedro 2:9). Dahil dito kayo pati na ang lahat ng iba pang mga kapatid na lalaki at babae na bumubuo sa tunay iglesya ng Dios, ay maipakikita sa iba ang dalisay at walang dungis na karakter ng Dios, maipangangaral ang Kaniyang mahalagang ebanghelyo ng katotohanan sa iba't ibang dako, at nang sa gayon ay mapuspos ang madilim na sanlibutang ito ng maluwalhating liwanag ng katotohanan (Habakuk 2:14; Bilang 14:21; Apokalipsis 18:1). At magpapasimula sa inyong patuloy na pagpili na maging kaugnay "kay" Cristo at makubli sa Kaniya.
     "Nalalaman ko ang iyong mga gawa: narito inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas, na di mailalapat ng sinoman: na ikaw ay may kaunting kapangyarighan, at tinupad mo ang aking salita, at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas, ang mga nagsasabing sila'y mga Judio, at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan; narito, sila'y aking papapariyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa, at nang maalamang ikaw ay aking iniibig. Ako'y dumarating na madali: panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinoman ang iyong putong. Ang magtagumpay, ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Dios, at hindi na siya'y lalabas pa doon: at isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Dios, at ang pangalan ng bayan ng aking Dios, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Dios, at ang aking sariling bagong pangalan." Apokalipsis 3:8-12.