"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Papua New Guinean Tracts

BIKPELA PAIT TRU BILONG ARMAGEDON

     Dispela nem “ARMAGEDON” i kirapim poret long tingting bilong ol manmeri na ol i poret tru long bikpela hevi bai kam. Sampela wok long tingim bikpela pait i bin kamap pinis long Midol East. Sampela i wok long tingim ol anti-krais i wok long pait long kisim biknem long graun na sios.  Tasol sampela i no save yet na ol i wok long paul nambaut long wanem samtin bai kamap.
     Dispela hap tok “ Armagedon” em i olsem “TOK PIKSA”. Tasol Baibol i tok, Bikpela pait tru bai kamap na yumi olgeta bai stap insait long dispela pait!
     Dispela pait i no inap kamap wantaim ol samting bilong pait olsem, balus na ship bilong pait, masin gan o ol ami, nogat. Tasol dispela kros pait i bin kamap bipo na bai go yet inap yumi olgeta manmeri bilong graun bai yumi i go insait long dispela laspela pait.
     “Na mi lukim tripela spirit nogut olsem rokrok. Ol i kamap long maus bilong dispela traipela snek na long maus bilong Wel animal na long maus bilong giaman profet. Ol dispela spirit nogut tru ol i save wokim ol kain kain mirakel, na ol i go nabaut long ol king bilong olgeta kantri bilong graun. Ol i laik mekim ol king i bringim ol ami bilong ol i kam bung, bai ol i ken kirapim pait long dispela bikpela dei bilong God. Harim. Wantu bai mi kam long yupela olsem ol stil man i save kam. Olsem na sapos man i no slip, na em i putim ol klos amting bilong en i stap klostu long em, orait dispela man i ken amamas, long wanem, em bai i no inap wokabaut as nating na ol man meri ol bai i no inap lukim sem bilong en. Orait ol spirit nogut i bringim ol king i kam bum long dispela hap, long tok Bibru ol i kolim Armagedon.” Kamapim Tok Hait 16:13-16.

     Baibol yet i skulim yumi klia olsem dispela pait bai kamap namel long tupela lain ami: God, Jisas Krais, wantaim ol Holi ensel bilong em, bai pait wantaim Satan, na ol spirit nogut bilong en o ol giaman lain. Olsem na pait bilong Armagedon em i tok piksa tasol bilong tok autim dispela bikpela pait tru bai kamap namel long God na Satan -- or namel long tok tru na giaman. Na olgeta manmeri bai yumi isi isi go insait long dispela pait bilong spirit na bihain bai yumi luksave na guria. Olgeta man meri long dispela graun bai stap insait wantaim Krais na tok tru o wantaim Satan na tok giaman.
     Dispela bikpela pait namel long Krais na Satan i bin stat long heven bipo taim God i wokim heven na graun.
     “Orait nau bikpela pait i kirap long heven. Maikel wantaim ol ensel bilong en ol i pait long dispela traipela snek. Na snek wantaim ol ensel bilong en ol i bekim pait long ol, tasol ol i no gat strong bilong winim pait. Olsem na ol i no inap stap moa long heven, na ol ensel bilong God i tromoi dispela snek i go daun. Em dispela snek bilong bipo yet, na ol i kolim em Satan. Em i man bilong giamanim olgeta manmeri bilong graun, na ol i tromoim em, wantaim ol ensel bilong en long graun.” Kamapim Tok Hait 12:7-9.

     Maski ol i rausim Satan long heven, tasol em i pait yet wantaim God long dispela graun klostu long 6 tausen yia – dispela pait i bin go strong tru. Tasol laspela pei bilong dispela pait arere long graun – Baibol yet i tok olsem, Bikpela de tru bilong God Papa. Man na meri bai bruk namel long 2-pela hap, long sait bilong God na long sait bilong Satan. Lukim long Kamap Tok Hait – Sapta 12, 13, 14 Na 18. Na yumi olgeta kamap klostu pinis long dispela pait nau.
     Armagedon, em tok piksa tasol wea i tok autim pait i stap namel long tok tru na giaman. Wanem samtin tru Satan i wok long yusim long paitim dispela pait? Wankain samting olsem rokrok i bin kam aut long maus bilong Snek, Wel Animal, na Giaman Profet. Ol rokrok i save painim kaikai long tang bilong ol, na ol toktok kam aut long maus bilong ol em ol i bin putim tingting wantaim long kamapim wanpela kain bilip bilong ol yet. Olsem na dispela tripela lain (rokrok) ol i save kisim kaikai bilong ol taim ol i yusim tang. Wankain tru olsem long toktok na skulim ol manmeri long sampela kain ol giaman tingting bilong ol yet.
Ol manmeri husait i gat laik long bihainim Krais na trupela pasin bilong em, orait ol mas luksave gut, husait em snek, wel animal na giaman profet, na bai yumi ken abrusim ol long bihainim na harim giaman toktok bilong ol na lus long graun wantain satan. Olgeta samting i klia insait long buk.
     Kamapim Tok Hait – Sapta 12 snek: em i makim stret Satan. Na wanem kain ol giaman toktok na bilip i bin kam aut long maus bilong en (Satan)? Ol pasin bilong toktok wantaim ol dai man, skulim ol manmeri long mixim kastem bilong man na lotu. Tanim baibol long tingting bilong man yet na agenstim truth bilong God. Planti wok long bilip long ol samting ol bipo bipo save man i bin kamapim long en. Dispela em bilip bilong ol Roman Katolik Sios. Planti manmeri ol i ting ol lotuim God wantaim ol dispela pasin tasol, nogat. Em ol bihainim lek mak bilong satan.
     Stat bilong giaman lotu em i bin kamap long pasin bilong lotu long ol aidol olsem, diwai, ston na piksa bilong ol kainkain animal. Rot bilong ol giaman lotu i olsem, taim yu lotu long tingting bilong man na ol aidol. Yu mas klia gut olsem, Papa God i gat tok tru bilong em long baibol, lo bilong em na trupela dei bilong em long lotuim em.
     Ol bikpela save man long graun i wok long kamapim ples klia giaman tingting bilong ol yet. Sios na gavman i no bin stap longwe longwe, tasol tupela i bin pas wantaim long bipo yet – Long Babilon, Medo-Pesia, Gris na Roman gavaman i bin sapotim ol na tokim ol long sanap strong long giaman lotu na tu Roman gavaman i bin setim ol lo bilong em yet na fosim ol manmeri long lotu na bihainim ol dispela giaman lo bilong ol.

     Tude em wankain tru olsem bipo taim. Planti manmeri i bin apliptim nem bilong misin na man na haitim tok tru long baibol. Na ol manmeri i gat strongpela tingting long pas wantaim sios na gavaman na sios bai i gat pawa long kamapim giaman doctrin bilong en (sios) long sait bilong lotu na bai tokim ol manmeri long bihainim. Dispela nau em spirit nogut bilong snek (Satan) na dispela giaman lo bai kamap bikpel tru long wol inap ol trupela manmeri bilong God bai kisim bikpela hevi na bagarap.
     I no dispela spirit nogut tasol i bin wok tude insait long man na ol arapela giaman save lain– litimapim man na daunim Bikpela, litimapim tok giaman na daunim tok tru – tasol i gat namba 2 spirit nogut, dispela i bin kam aut long maus bilong wel animal.
     Long buk, Kamapim Tok Hait Sapta 13, dispela wel animal i bin kirap long pagan Rom. Dispela seim wel animal i bum wantaim ol haiden (Paganism) man meri long kamapim namba. Dispela seim wel animal i kamap King na rulim graun inap long 1260 prophetic des (Kamapim Tok Hait 12:6), o 3 na hap profetik yia (Kamapim Tok Hait 12:14) or 42 prophetic mun (Kamapim Tok Hait 13:3) – olgeta i wankain olsem 1260 yia olgeta (lukim Namba 14:34; Esekiel 4:6).  Dispela wel animal em i Katolik Sios.
     Aidia na wei bilong Katolik Sios i wok long karamapim tingting na aidia bilong wanwan manmeri, na taim pait i kirap namel long tingting bilong buk baibol na sios, olgeta taim toktok bai sapotim buk baibol. Sapos pait i kirap namel long tingting bilong man na aidia bilong sios. Aiadia bilong sios bai win olgeta taim na aidia bilong man bai lus. Sapos man i no sanap long baibol na toktok.
     Long luksave long rot bilong dispela Sios (Katolik) i sanap long en; apostol Pol i toktok strong long ol lida man; long wanem, “ol i kisim pinis ol dispela toktok wantaim strongpela tingting na painim insait long buk baibol long luksave long toktok ol i mekim em long buk baibol or nogat” Aposel 17:11. Nogat tru wanpela hap tok insait long baibol wea aposel Pol i tokim ol manmeri long bihainim tingting bilong ol aposel, tasol em i tokim ol long ol yet mas stadim baibol na luksave moa long wanem toktok Pol i bin tokim ol long en. Strongpela toktok bilong God mas rulim laip bilong yumi wanwan, dispela em pasin bilong lotu na tok tru bilong baibol (Lukim Jon 5:39; 2 Timoti 3:16-17; Aisaia 8:20) na dispela toktok bai mekim yumi free (Jon 8:32).
     Namba 3 spirit nogut olsem rokrok i kam aut long maus bilong giaman profet. Profet em ol lain we God yet i save givim toktok long em long tokim ol manmeri (lukim: Namba 12:6; Deuteronomy 18:22). Giaman profet em ol lain husait i autim tok tru long baibol tasol em mekim ol toktok, tingting na save bilong em yet (lukim Jeremaia 14:14).
     Yumi i no inap pointim pinga i go long papasi na tokim ol olsem ol i giaman profet long kain pasin wea ol (Papasi) i mekim long sanisim toktok bilong God long tingting bilong ol yet. I gat sampela ol brukawe Protestant sios i toktok tu long bihainim baibol na baibol tasol olsem as tingting tru bilong bilip bilong ol. Tasol ol i wok long bihainim tingting bilong Rom yet na wok long putim i go antap aidia bilong man na tok bilong God i go daun! Olsem na ol i sanap long tokautim giaman profet toktok yet na ol i holim tok tru bilong God!

     Tasol, ol narapela sios husait I ranawe long Katolik sios na kam aut (Protestants) ol itok strong long bihainim tok tru bilong baibel na baibel tasol.  Dispela em strongpela as tingting we ol I wok long sanap long en.
     Tasol olgeta I aipas, ol ino save olsem ol wok long bihainim lek mak bilong ol Roman Katolik Sios na putim tok tru igo daun na giaman ikam antap.

     Taim yumi wok long lukluk long sample asua or mak i wok long kamap yet. Ol brukawe sios i wok bum wantaim na bihainim wanpela hap toktok we olgeta in wanbel long bihainim long kain pasin ol i wok long lainim na bihainim ken pasin bilong Katolik sios. Taim ol i wok long winim ol sampela lain i kam long sait bilong em – ol giaman profet bilong ol brukawe sios tu i wok long bihainim Rom kain pasin bilong ol long wol bum wantaim gavaman. Ol i askim long bihainim wanem sios Katolik i tokim ol long bihainim. Long dispela kain pasin tasol, em (brukawe Protestant sios) bai kamap wel animal (Lukim Kamapim Tok Hait Sapta 13).
     Kain pasin bilong lusim tok tru bilong God, ol manmeri i wok long lusim man husait i bin kamapim tok tru (Jisas) na ol i wok long redim ol yet long sanap long sait bilong giaman man (satan) long kirapim bikpela pait long las dei. Ol man, meri na pikinini taim ol i wok long sakim tok o lo bilong God i go yet na ol i no laik long bihainim Jisas, em ol yet i lusim Jesu na bihainim satan.
     Nogat wanpela tokpait o giaman bai kamap ples klia long pait long ol lo na gavaman bilong heven na tok mipela laik brukim lo bilong God na rausim. Nogat tru, ol bai haitim o karamapim gut tru ol kain giaman wok bilong ol. Olgeta gavaman i save sanap long lo tasol na ranim garaman. Em olsem na man husait i kamapim heven na graun i gat lo bilong em to long yumi ken bihainim! Maski satan i ken giamanim yumi long lus tingting long God na lo bilong en olgeta, o long bihainim olgeta na lus tingting long wanpela lo na noken bihainim. Kaikai bilong em bai wankain tasol. “Sapos wanpela man i save bihainim olgeta lo, na em i brukim wanpela lo tasol, orait em i gat asua pinis wankain olsem man i brukim olgeta lo.” Jems 2:10. Taim yumi abrus long bihainim wanpela hap lo tasol, orait yumi i no inap luksave olsem yumi wok long isi isi brukim o abrusim long bihainim olgeta lo bilong God na bai yumi i no inap go long stretpela pasin.

     Baibol yet i tok klia long yumi olsem spirit nogut bilong satan bai wokim bikpela mirakel long giamnim klostu long olgeta manmeri bilong graun na bai bungim ol wantaim long bikpela hevi wea bai kamap long las dei. Ol lain birua bilong tok tru traim long haitim Lo bilong God i go daun.  Dispela namba 4 Lo we toktok long Sabat bilong God bai kisim yumi go stret long man husait i givim Lo (God). Dispela em wok bilong 3-pela ensel insait long baibol (Kamapim Tok Hait 14:6-12 na 18:1-5) long stretim na tokim aut dispela kain paul wok long kamap na tokim ol man meri long God tru husait i bin wokim ol.

     Wantaim 3-pela spirit nogut SNEK, WEL ANIMAL, na GIAMAN PROFET, ol bai tokim na bungim olgeta manmeri bilong dispela graun long bihainim ol giaman toktok na ol bai agenstim God na tok tru bilong em. Na ol man meri husait i no bihainim laik bilong ol birua bilong God bai kisim bikpela bagarap. Dispela 3-pela spirit nogut, Spiritualism, Katolik, and brukawe sios o Protestantism, olgeta manmeri bai sanap long namel graun long wokim disisen long bihainim satan or God (lukim Kamapim Tok Hait 13:15-17).

     God yet ino save hariapim tingting bilong ol man long wokim samting o kam long sait bilong en; tasol Satan bai hariapim ol man long kam long sait bilong em long sapotim ol giaman lo we em yet i kamapim na em bai hariapim ol pipol bilong God long bihainim tok giaman bilong em (satan). Kain pasin bilong poretim na hariapim man; satan bai strong long bosim laik bilong man na em yet i laik kisim biknem. Long kamapim dispela; Satan bai wok bum wantaim ol Lotu na Gavamen long hariapim ol man meri long kamapim birua pasin long law bilong God wantaim ol trupela Kristen.


“Dispela taim, olgeta manmeri bai feisim had taim long wokim disisen long bihainim God o man”

     Wankain tu, dispela kain traim i bin kamap long taim bilong Daniel bai kamap ken na imits o piksa bilong Nebuketnesa bai kirap ken (Daniel Sapta 3). Harere long las dei bai wankain tasol. Kainkain mirakol bilong giaman lotu long las dei bai paulim gut tingting bilong ol Kristen. Tasol planti manmeri bai sanap strong long tok tru bilong God. Ol lain pipol bilong God husait i sanap strong long lo bilong God, orait, planti bai i no inap wanbel tru long ol, na bai ol i kilim pipol bilong God. Tasol God bai stap baksait long lain bilong en.

     Tasol taim bikpela tudak i kamap olsem baibol i tok pinis, taim yumi kam bungim laspela pait ol i kolim “Pait Bilong Armagedon”, dispela wol bai sanap baksait long satan na olgeta manmeri bai bihainim em long hapim giaman lo. Ol wokman bilong God bai painim hat long autim gutnius. Olgeta hap kona, birua bai stap long stopim gutnius bilong God, tasol olgeta taim truth bai win na giaman bai lus. Jisas Krais bai kam long heven long kisim ol trupela manmeri long stap wantaim em oltaim oltaim!
     “Em itok moa long mi Daniel olsem, “long dispela taim namba wan ensel Maikel bai i kamap, em ensel i save lukautim yupela ol Israel. Long dispela taim bikpela hevi tru bai i kamap.  Bipo kain hevi olsem i no bin kamap long wanpela kantri bilong graun. Taim dispela hevi i kamap, God bai i kisim bek olgeta manmeri bilong lain bilong en, nem bilong ol i stap pinis long buk bilong em na bai ol i stap gut”. Daniel 12:1.

     “Bihain taim papa bilong haus bai kirap...em bai bekim tok olsem long yupela. Yupela i bilong wanem hap -- yupela ol lain bilong mekim pasin nogut, yupela olgeta klia long mi.” Luk 13:25, 27.

     “Yumi mas putim i go daun ol kain paul pasin bilong giaman lain...Jisas Krais bai daunim dai na bai rausim ol aiwara long ai bilong yumi na ol kainkain hevi wea yumi save kisim oltaim long dispela graun bai i pinis olgeta, long wonem, Papa God yet i tok, na ol man meri bai tok aut long dispela dei olsem, ‘em nau, dispela em God bilong yumi. Yumi bin weit long em, bai yumi hamamas long wok Papa God ibin wokim long sevim yumi.’” Aisaia 25:5, 8-9.


     Ol frens, em taim bilong YU long sekim na stretim YU yet. Bai YU sanap long wanem sait long dispela taim bilong bikpela pait “Armegadon” bai kamap namel long God na Satan -- tok tru na giaman. Long dispela dei bai nogat wanpela man o meri bai sanap long namel posisen. Nogat. Yumi wanwan bai sanap long sait bilong Satan o sait bilong Papa God na bihainim olgeta lo bilong em.
     “Yupela man meri bilong tupela tingting, wanem taim bai yupela i gat wanpela tingting tasol? Sapos Bikpela em i God tru, orait yupela i mas lotu long em wanpela tasol. Na sapos Bal i God tru, orait yupela i mas lotu long em wanpela tasol.” I King 18:21.

     “Tasol sapos YUPELA i no laik lotu long Bikpela, orait YUPELA i tingting gut nau. Bai yupela i lotu long husait? Yupela bai i lotu long ol dispela giaman god bilong ol tumbuna? Tasol mi wantaim family bilong mi, mipela bai lotu long Bikpela tasol. Na ol manmeri i bekim tok olsem, Mipela i no inap tru long lusim Bikpela na lotu long ol giaman god nogat tru”. Josua 24:15-16.