"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Dutch Tracts

MOET  DE  DOOD  GEVREESD  WORDEN?

     Er zijn zo ontzettend veel meningen over de dood en hoe het zijn zal aan gene zijde van het graf, dat het moeilijk wordt te onderscheiden welke meningen de juiste zijn. God heeft ons echter niet in het duister gelaten om te gissen naar dit belangrijke onderwerp, Hij heeft ons een middel gegeven om inzicht in deze materie te verkrijgen.
     “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” 2 Timotheüs 3:16-17.

     Aangezien elk schriftwoord is ingegeven door God, dan kunnen wij in deze heilige bladzijden de vaste basis vinden voor onderricht, weerlegging en verbetering van onze dwalingen, en zo de pure kennis van rechtvaardigheid verkrijgen. Wat verklaart God nu door Zijn Woord over de dood?
     Ten eerste, wat is de dood? De Bijbel verwijst hier meerdere malen naar, dat de dood te vergelijken is met slapen. In Oud Testamentische tijden, wanneer iemand kwam te overlijden, dan werd gezegd dat hij “sliep bij zijn vaderen.” (zie 1 Koningen 2:10; 11:43; 14:20, 31; 15:8, 24) In de Nieuw Testamentische tijd werd de dood ook vergeleken met slapen. (zie 1 Corinthiërs 11:30; 15:20; 1 Thessalonicenzen 4:14). Jezus verkondigt dit zelfde idee luid en duidelijk als Hij spreekt van Zijn overleden vriend Lazarus.
     “Zo sprak Hij en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen zeiden dan tot Hem: Here, als hij slaapt, zal hij herstellen. Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood; zij echter meenden, dat Hij het van de rust van de slaap bedoelde. Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven.” Johannes 11:11-14.

     Dood zijn is dus hetzelfde als slapen (zie ook Matteüs 27:52; 1 Corinthiërs 15:51; Daniël 12:2). Maar als wij sterven, of inslapen, wat gebeurt er dan?
     “Zijn adem gaat uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.” Psalm 146:4.

     God zegt dat wanneer wij sterven, dat wij niet langer gedachten of mentale processen meer hebben. Er is dus geen bewustzijn in het graf. Zal God ons dan één van Zijn wonderen, hetzij in het verleden, heden of toekomst, laten zien in het graf? Nee.
     “Zult Gij aan de doden een wonder doen; zullen schimmen opstaan en U loven?...Wordt in het graf uw goedertierenheid verkondigd, uw trouw in de plaats der vertering?” Psalm 88:10-12.

     Zullen wij de Here prijzen in het graf? Nee.
     “Niet de doden zullen de HERE loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald.” Psalm 115:17.

     Zullen wij de Here ook maar herinneren in het graf? Nee.
     “Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk?” Psalm 6:6.

     Zullen wij iemand anders zien als wij dood zijn? Nee.
     “Ik zeide: In de bloei mijner dagen moet ik heengaan door de poorten van het dodenrijk, ik zal derven de rest mijner jaren...Ik zeide: Ik zal de HERE niet zien, de HERE in het land der levenden; ik zal geen mens meer aanschouwen onder de bewoners der wereld.” Jesaja 38:10-11.

     Zien wij dan niet onze geliefden en vrienden die de laatste eer aan ons graf komen bewijzen? Nee.
     “Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer…Zijn zonen mogen tot ere komen, maar hij weet het niet…” Job 14:10, 21.

     Iedereen die overleden is weet dus echt niets meer!
     “De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten.” Prediker 9:5.

     Het is waar wat Jezus gezegd heeft, dood zijn is als het in slaap zijn. Maar leert God ons dat wij naar de hemel gaan en daar de Heer zien als wij sterven?
     “…moet ik heengaan door de poorten van het dodenrijk…Ik zal de HERE niet zien, de HERE in het land der levenden…” Jesaja 38:10-11.

     Andere mensen is geleerd dat hun gestorven dierbaren in de hemel zijn en daar over hen waken en op verschillende manieren aan het werk zijn ten behoeve van de achterblijvers. Is dit wat de Bijbel ons leert? Nee.
     “Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.” Prediker 9:10.

     En wat dan aangaande de mensen die geloven dat ze hun overleden dierbaren echt hebben gezien of er zelfs mee gesproken hebben en die blijkbaar opgestaan zijn uit de dood?
     “Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap. “ Job 14:12.

     En de mensen dan die geloven in, of hebben gezien, de spoken of geesten van de doden die ronddwalen in huizen of op begraafplaatsen of zelfs mensen helpen?
     “…maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt.“ Prediker 9:5-6.

     De doden hebben dus helemaal geen herinnering meer aan het leven. Ze kunnen zich dus niets meer herinneren van iets of iemand die ze hebben liefgehad of gehaat, gekoesterd of benijd, tijdens hun leven. Vandaar dat ze zich zelfs niet meer kunnen herinneren wie of waar ze moeten ronddwalen of helpen, als ze al terug kunnen komen als spook of geest!
     Toch zijn er veel mensen die werkelijk spoken of geesten en verschillende verschijningen hebben gezien. Anderen hebben onverklaarbare geluiden gehoord en bovennatuurlijke verschijnselen gezien. De Bijbel van de waarheid leert echter dat spoken niet de echte geest is van de overledene; wie zijn dan deze verschijningen?
      “En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem....Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld...” Openbaring 12:7-9, 16:14.

     Er zijn tegenwoordig du inderdaad spoken en geesten, maar toch zijn het niet de doden die teruggekomen zijn uit het graf. Het zijn de kwaadaardige engelen, of duivelse geesten, die uitgeworpen zijn uit de hemel. Deze duivelse wezens doen zich alleen maar voor als de teruggekeerde doden. Het maakt die wezens geen verschil voor wie ze zich uitgeven – zelfs niet voor de overleden apostel Paulus of andere volgelingen van Christus. In feite, hoe groter de bekendheid van de overledene, hoe beter het is om zich als die persoon voor te doen.
     Waarom doen deze duivelse engelen zich dan voor als een overledene en geven soms zelfs informatie door aan degene waar ze contact mee hebben? De reden hiervoor is om de mensen te verleiden en om hen te laten geloven dat de informatie die ze krijgen werkelijk de waarheid is. Zeggen de Duivel en zijn kwaadaardige engelen dan de waarheid?
     “Hij…staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.” Johannes 8:44.

     Wij moeten dus de informatie die wordt verstrekt door deze verschijningen, of de zogenaamde geesten van de doden, niet geloven want het is niets anders dan leugens! De grootste leugen die de Duivel en zij kwaadaardige geesten geprobeerd hebben te verpanden als zijnde de waarheid, is het geloof dat wanneer wij sterven onze ziel zal doorgaan te leven. Deze leugen staat ook wel bekend als de onsterfelijkheid van de ziel, en hele menigten zijn bedrogen door te geloven dat het de waarheid is. Is de mensheid dan onsterfelijk?
     De Bijbel leert dat alle menselijke wezens “sterfelijk” zijn, en niet onsterfelijk (Zie Job 4:17; Romeinen 6:12). In feite is het alleen God “die alleen onsterfelijkheid heeft” 1 Timotheüs 6:16.
     De heilige Schrift verklaart dus, dat bij overlijden wij niet blijven leven in eeuwigheid. Bij ons sterven gaan wij niet naar de hemel of naar de hel, maar rusten wij in het graf. Ook is er geen reïncarnatie in één of ander schepsel zoals het heidense geloof in de cirkel van het leven – een voortdurende hergeboorte, alleen om weer te sterven. De genadige God heeft gezegd dat de mens éénmaal sterft, niet vele malen. “... het is het lot van de mens éénmaal te sterven, en daarna komt het oordeel...” Hebreeën 9:27.

     De grote vraag die hier echter gesteld moet worden is: wat is er in de eerste plaats de oorzaak van dat de mens moet sterven?
     “En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven….En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at….En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem…In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.” Genesis 2:16-17, 3:6, 9, 19.

     De dood kwam dus toen het gebod van God niet werd gehoorzaamd en dus gebroken werd. Maar wat gebeurt er dan als wij ongehoorzaam zijn aan de wet van God en deze overtreden?
     “Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.“ 1 Johannes 3:4.

     Door de wet van God te overtreden, zondigen wij, en wat gebeurt er vanwege onze keuze voor de zonde?
     “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood…” Romeinen 6:23.

     Wie is de auteur en de verwekker van alle zonde en dood?
     “Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden.” “Die (de Duivel) was een mensenmoorder van den beginne.” Ezechiël 28:15; Johannes 8:44.

     God is dus niet de oorzaak van de zonde of de dood, omdat de Duivel of Satan of Lucifer de verwekker en schepper is van alle zonde en dood en dus alleen verantwoordelijk is voor alle gruwel, pijn en lijden dat er door wordt veroorzaakt. Omdat de zonde in de wereld kwam met als straf de dood, is de mensheid sindsdien op zoek naar een manier om de dood te omzeilen om te blijven leven, en de Duivel is zeer succesvol geweest om dat op leugenachtige wijze geloofwaardig te maken.
     Hele menigten geloven in de theorie dat de zonde alleen de doodstraf veroorzaakt voor het vleselijke lichaam, maar dat de ziel blijft leven. Is dit wat de Bijbel leert? Nee.
     “De ziel die zondigt, die zal sterven.” Ezechiël 18:2.

     De ziel die zondigt heeft niet het eeuwige leven, die zal sterven! En omdat “allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23), dan is er niet één ziel van een dode die zal blijven leven na het overlijden! Het geloof dat wij zijn gemaakt van een lichaam met een aparte ziel, is een andere leugen die direct van de Duivel en zijn kwaadaardige geesten komt. God zegt ons de waarheid over hoe wij zijn geschapen.
     “Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.” Genesis 2:7.

     God zegt duidelijk dat een lichaam plus de levensadem gelijk is aan een levend wezen (zie ook Job 33:4; Ezechiël 37:6). Een lichaam zonder adem is dus niet gelijk aan een levend wezen, maar een dood wezen! Er is dus geen waarheid in de doctrine dat onze ziel blijft leven na ons sterven. Tevens heeft de mensheid geen geest die blijft leven na de dood.
     Onze adem, die van God komt en ons in staat stelt om te leven, wordt in de bijbel ook vertaald met “geest” (zie ook Job 27:3). Een lichaam, plus de levensadem, of geest van leven, is gelijk aan een levende ziel. Maar een lichaam zonder geest, is niet gelijk aan een levende ziel. Er is dus geen waarheid in het geloof dat bij het sterven, onze geest blijft leven. Wanneer wij sterven, gaat onze levensadem, of geest, terug naar God die het ons gaf bij de geboorte (zie Prediker 12:7; Psalm 31:5), maar er is geen apart leven of bewustzijn in deze adem – niet meer dan wanneer wij uitademen.
     Moet de hele mensheid dan sterven zonder ooit te kunnen ontsnappen aan de eeuwige klauwen van de dood? Heeft iemand ons bevrijd van deze hopeloze bestemming?
      “Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond…Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.” Hebreeën 2:9, 14-15.

     Jezus heeft uit genade een weg vrijgemaakt zodat de hele mensheid verlossing vindt van deze hopeloze bestemming van de eeuwige dood om het leven weer te hebben!
     “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Johannes 3:16.

     “Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” “En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.” 1 Corinthiërs 15:22; 1 Johannes 5:11-12.

     Er is nu hoop dat er voor de hele mensheid echt leven is na de dood – maar dan alleen door Jezus Christus. Geen enkele mens, president of paus, evangelist of goeroe, sjamaan of priester, kan iemand het ware eeuwige leven bieden. Het leven na de dood kan alleen worden gevonden in Jezus Christus, omdat het alleen aan Jezus “macht is gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken” (zie Johannes 17:2). Jezus Christus is er voor de gehele mensheid – zelfs voor degenen uit de laagste sociale klasse of die in de diepste put van de zonde zijn.
     “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” Hebreeën 4:15-16.

     “Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.” 1 Timotheüs 1:15.

     De gehele mensheid kan dus nu rust vinden in de hoop dat er waarlijk leven is na de dood – maar dan alleen in Jezus Christus. Niemand hoeft meer bang te zijn voor de dood – tenzij je Jezus niet hebt aangenomen als jouw Verlosser en niet aan Hem verbonden bent.
     Laat alstublieft geen ogenblik meer voorbijgaan zonder op je knieën te gaan en berouw te tonen voor je zonden, en Jezus vergeving te vragen en Hem te vragen om de leiding over je leven over te nemen. “nu is de dag van de redding” (2 Corinthiërs 6:2) – wacht niet tot morgen, omdat morgen wel eens te laat zou kunnen zijn.

     Deze waarheid dat er een kans is op leven na de dood door Christus is een grote troost en zegen voor iedereen die nu leeft, maar wat gebeurt er dan met degenen die al gestorven zijn? Zullen de reeds overledenen, die zijn ingeslapen, weer opstaan in het leven, samen met degenen die Christus hebben afgewezen? Om op deze belangrijke vraag beantwoord te krijgen, volg dan deze link: “Leven na de Dood.”