"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Dutch Tracts

WIE  IS  DE  WARE  KERK  VAN  GOD ?

     Er zijn tegenwoordig maar liefst 100 verschillende denominaties die allen voor zich opeisen de ware kerk van God te zijn. Als ze dan allemaal met elkaar in conflict zijn over het geloof, kunnen ze dan allemaal samen de ware kerk van God vormen? Gedurende duizenden jaren heeft de vraag gewoed, over wie of wat de ware kerk van God vormt. Hoe kunnen wij er nu zeker van zijn?
     Door deze vitale waarheid te doorgronden, vindt men vrijheid in Jezus Christus, maar door het niet te begrijpen blijft men in slavernij en gevangenschap van Satan. Het is van het allergrootste belang voor alle volgelingen van God om voor zichzelf te onderzoek en te begrijpen wie of wat de ware kerk van God vormt.


Hoe dit te begrijpen

     De enige manier om dit te begrijpen is het vergaren van kennis en wijsheid; maar waar is die te vinden? Is het mogelijk om alleen afhankelijk te zijn van kennis en wijsheid uit wereldse bronnen? Nee, want dan zouden wij vijanden van God worden (zie Jacobus 4:4). Kunnen wij dan alleen afhankelijk zijn van de kennis en wijsheid van andere mensen? Nee, want als wij afhankelijk zijn van de woorden van andere mensen – hetzij paus of priester, dienaar of ouderling, goeroe of sjamaan – dan zullen wij zijn vervloekt (zie Jeremia 17:5). Kunnen zij dan alleen afhankelijk zijn van onze eigen wijsheid? Nee, want dat zou dwaasheid zijn ( zie 1 Corinthiërs 1:19-20; 3:19).
     Hoe kunnen wij dan de kennis en de wijsheid vergaren om te begrijpen wat de ware kerk van God is? Het zal moeten komen van God Zelf, en genadevol belooft Hij ons alle wijsheid en kennis te geven die we nodig hebben om Zijn waarheid te begrijpen (zie Jacobus 1:5; Johannes 7:17, 14:26). De wijsheid en kennis die van God komt,  zoals die gevonden wordt in het door Hem geïnspireerde Woord, moet onze ENIGE grondslag en afhankelijkheid zijn om te proberen de waarheid van dit vitale onderwerp te kunnen begrijpen.
      “Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.” Jesaja 8:20.

     “Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.” 2 Timotheus 2:15.


Is de ware kerk van God een denominatie?

     Massa’s mensen is geleerd dat de ware kerk van God een denominatie is, die is toegewijd aan de aanbidding van God. Er is een dringend verlangen om een denominatie te vinden om lid van te worden; maar welke? Te kiezen uit één van de honderd of zo denominaties, die elk in de meest positieve zin verklaren de enige ware kerk van God te zijn, is niet een eenvoudige opgave! Er zijn er die zelfs verklaren dat het niet uitmaakt welke te kiezen, omdat alle kerken naar de hemel leiden. Dit is zo gekomen omdat de mensen ertoe geleid zijn te geloven dat iedereen lid moet zijn, of in enige mate verbonden zijn, van een denominatie om God te kunnen aanbidden, deel te zijn van Zijn ware kerk, en zeker te zijn van verlossing. Dit is echter niet wat de Schriften leren aangaande de ware kerk van God!
     Sprekende van Zichzelf en de ware kerk van God, verklaarde Jezus:
     “Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij....Ik zet mijn leven in voor de schapen...en het zal worden één kudde, één herder.” Johannes 10:14-16.

     Jezus verklaarde dat God “één kudde” of één ware kerk heeft, niet een menigte! Deze Bijbelse waarheid ontluistert het idee dat alle denominaties gezamenlijk de ware kerk van God zijn. Het woord “kudde” wordt hetzelfde vertaald met “schare” (zie Strong’s Concordantie # 4167). Wie of wat is dan de identiteit van de ware kerk van God, Zijn “ene kudde” of “ene schare”? Omdat alle denominaties samen niet één kudde kunnen vormen, is de ene schare van God dan één denominatie in het bijzonder?
     “Gij toch zijt mijn schapen, de schapen die Ik weid; gij zijt mensen en Ik ben uw God, luidt het woord van de Here HERE.” Ezechiël 34:31.

     De ware kerk van God, Zijn ene kudde, Zijn ene schare van tegenwoordig is niet een denominatie – hoe verheven hun naam ook mag zijn of hoe luid ze ook belijden – omdat de ware kerk van God bestaat uit mensen. Dat de ware kerk van God niet een denominatie is maar bestaat uit mensen, is een punt van vitaal belang dat wij goed moeten begrijpen om vrij te zijn in Jezus en niet in slavernij en gevangenschap van andere mensen te blijven!


De ware kerk van God zijn mensen

     De geweldige wetenschap dat de ware kerk van God uit mensen bestaat en niet een denominatie is, zet je vrij in Jezus en leidt tot een correct begrip van andere gerelateerde onderwerpen aangaande de kerk van God. Dit in tegenstelling tot het geloof dat de ware kerk van God een denominatie is, die je in slavernij aan andere mensen houdt, en die leidt tot onbegrip van andere gerelateerde onderwerpen aangaande de kerk van God.
     Omdat er mensen zijn die er moeite mee hebben het verschil tussen deze twee begrippen te begrijpen, laten wij dan in het kort de volgende gerelateerde scenario’s vanuit beide perspectieven nader onderzoeken; zodoende het verschil tussen beide kwesties aan te tonen, zodat het duidelijk wordt waarom de één leidt naar vrijheid in Christus, terwijl de andere leidt tot slavernij aan andere mensen.
     Ten eerste leert de Bijbel dat God rust biedt aan iedereen die vermoeid is (zie Jesaja 28:12, 30:15; Jeremia 6:16). Met de wetenschap dat de ware kerk van God bestaat uit mensen, dan vinden wij persoonlijk onze rust alleen door direct naar Jezus te gaan (zie Psalm 37:7; Matteüs 11:28-30), en als wij kiezen Hem te verlaten dan verliezen wij ook onze rust en verlossing. Met de wetenschap dat de kerk van God daarentegen een denominatie is, dan vinden wij onze rust alleen maar door naar de denominatie te gaan, en als wij kiezen de denominatie te verlaten dan geloven wij dat wij onze rust verzaken en verloren gaan.

     Ten tweede leert de Bijbel dat de ware kerk van God het lichaam van Christus is (zie 1 Corinthiërs 12:27; Efeziërs 1:23, 5:30). Met de wetenschap dat de ware kerk van God uit mensen bestaat, worden wij individueel lid van het lichaam van Christus door ons aan Hem te binden en worden zo gedoopt (zie Galaten 3:27-29; Matteüs 12:30; Romeinen 12:5; Marcus 16:16). En mochten wij besluiten te breken met Christus, dan zijn wij niet langer deel van Zijn lichaam of kerk en gaan zo verloren. Met de wetenschap dat de kerk van God daarentegen een denominatie is, dan worden wij deel van het lichaam van Christus door binding aan de denominatie door gedoopt te worden. Als wij dan zouden besluiten te breken met de denominatie of in de ban worden gedaan, dan zouden wij geloven dat wij niet langer deel zijn van het lichaam van Christus en verloren gaan.
     Tenslotte leert de Bijbel ook dat het volk van God onsterfelijkheid, of het eeuwige leven verkrijgt (zie Romeinen 2:7). Met de wetenschap dat de ware kerk van God uit mensen bestaat, vinden wij heet eeuwige leven alleen door Jezus (zie 1 Timotheüs 1:16-17; 1 Johannes 1:1-2; Johannes 1:1-4, 14:6),  en door ons lost te maken van Jezus verspelen wij onze kans op het eeuwige leven en verlossing. Met de wetenschap dat de kerk van God daarentegen een denominatie is, dan zouden wij het eeuwige leven vinden door de denominatie, en door te scheiden van de denominatie geloven wij geen kans te hebben op het eeuwige leven of verlossing.


Deze kwestie bepaald jouw verlossing!

     Zoals je duidelijk kunt zien, hebben al deze scenario’s betrekking op de kwestie van jouw verlossing! De Bijbel leert ons inderdaad dat wij verlost moeten worden (zie 1 Timotheüs 2:3-4). Omdat de ware kerk van God uit mensen bestaat, vinden wij persoonlijk onze redding door ons rechtstreeks aan Jezus Christus te binden (zie Johannes 3:17; Jesaja 45:22; Handelingen 2:21, 4:10-12, 15:11, 16:30-31; Romeinen 5:9-10), en door te scheiden van Christus zullen wij verloren gaan. Met de wetenschap dat de kerk van God daarentegen een denominatie is, dan vinden wij onze verlossing door ons te binden aan de denominatie, en door ervan te scheiden geloven wij dat wij verloren gaan.


Vrijheid of slavernij

     Ik bid in alle ernst dat je het duidelijk verschil tussen deze twee ideologieën kunt onderscheiden en ervoor kiest de juiste weg te gaan die voor je open ligt. De één leidt naar complete vrijheid in Christus, de andere leidt naar volledige slavernij aan mensen! De één is de waarheid van het evangelie van de Bijbel gecentreerd in Christus, de andere is de  weerzinwekkende valsheid van het Katholicisme gecentreerd in Satan! Ik hoop oprecht dat je duidelijk begrijpen kan dat, als je gelooft dat de ware kerk van God een denominatie is, je in slavernij bent aan de mensen die de kerk regeren. Nog belangrijker is dat Christus van je is afgenomen als jouw Verlosser omdat de denominatie Zijn plaats heeft ingenomen – het is het object van je aanbidding en bron van je verlossing geworden!
     Het was dit trieste scenario, waarin de denominatieve kerk verwordt tot het object van aanbidding in plaats van Christus, waar het Joodse volk toe geleid werd.
     Het Joodse volk beschuldigde Stefanus ervan “lasterlijke woorden tegen deze heilige plaats”, of tegen hun dierbare tempel, te spreken (zie Handelingen 6:13). En wat was het weerwoord van Stefanus?
     “Maar Salomo bouwde Hem een huis. De Allerhoogste echter woont niet in wat men met handen maakt, zoals de profeet zegt: De hemel is Mij ten troon, en de aarde een voetbank mijner voeten. Wat voor huis zult gij Mij bouwen, zegt de Here, of wat is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt?” Handelingen 7:47-50.

     In de grond van de zaak vertelde Stefanus de Joodse gemeenteleden dat in dit Nieuwe Verbond God niet woont in letterlijke gebouwen, maar ernaar verlangt te wonen in de individuele harten van Zijn volk door Jezus Christus. Met andere woorden, Stefanus vertelde hen dat iedereen die verlangt God te aanbidden, dat moet doen in Geest en in waarheid, dat niemand verbonden hoeft te zijn aan een denominatieve kerk of een tempel hoeft te bezoeken om God te aanbidden. Inderdaad, er is één persoon geweest die deze vraag over denominationalisme direct aan Christus heeft gesteld; lees het antwoord dat Hij gaf aandachtig door:
     “Heer, zei de vrouw, ik zie dat U een profeet bent. Onze voorouders hebben op die berg daar God aanbeden, maar volgens jullie is Jeruzalem de plaats waar men moet aanbidden. Geloof Me, zei Jezus, er komt een uur dat men niet meer op die berg daar en ook niet in Jeruzalem de Vader zal aanbidden. Jullie aanbidden wat je niet kent, wij aanbidden wat we wel kennen; de redding komt immers uit de Joden. Er komt een uur, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid: dat zijn de aanbidders waar de Vader naar uitziet. God is geest, en zij die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” Johannes 4:19-24.
     De ware kerk van God bestaat dus niet uit deze of gene denominatie. maar uit individuen die God aanbidden in geest en in waarheid. Je hoeft niet één of andere denominatie te vinden om God te kunnen aanbidden, je kunt dit doen in je eigen huis - net zoals de discipelen en de volgelingen van Christus kozen het te doen (zie Romeinen 16:5; 1 Corinthiërs 16:19; Colossenzen 4:15; Filemon 2).


Niet langer onder het Oude Verbond

     De Bijbelse waarheid is dat wij niet langer onder het systeem van het Oude Verbond leven, waar de aanwezigheid van God woonde in het letterlijke tempelgebouw waar het volk samen moest komen om God te aanbidden. Wij zijn echter het volk van het Nieuwe Verbond, waar de aanwezigheid van God woont in de tempel van ons lichaam – in ons hart of verstand – waar Hij Zijn wet verlangt te schrijven!
     “Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.” Hebreeën 8:10.

     “...welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.” 2 Corinthiërs 6:16.

     Geprezen zij God voor deze ware wetenschap! Nu hoeven mensen niet meer in slavernij te blijven aan de corrupte priesterschap of een afvallige kerk, maar kan men ware vrijheid vinden in Jezus Christus!
     Als een denominatie of religieuze groep voor zich opeist de ware kerk van God te zijn, en aldus jouw verlossing in gevaar brengt als je je er vrijwillig van afscheidt , of als je wordt verstoten, geroyeerd of geëxcommuniceerd, dan weet je dat men Christus heeft verstoten uit hun kerk en Zijn plaats hebben ingenomen! Maar hoe kan dit nu waar zijn?
     De Bijbel leert ons dat het alleen “in” en “door” Jezus Christus is dat:
     – Wij “de waarheid” vinden (Johannes 14:6);
     – Wij deelgenoten worden van het Nieuwe Verbond (2 Corinthiërs 3:13-18);
     – Wij “verlossing” vinden (Romeinen 3:24; Efeziërs 1:7);
     – Wij “gerechtvaardigd” zijn (Handelingen 13:39);
     – Wij rechtschapen worden (Jeremia 23:6; 2 Corinthiërs 5:21);
     – Wij “vrede” met God hebben (Romeinen 5:1; Filipenzen 4:7; Colossenzen 1:20);
     – Wij “toegang” hebben tot de Vader (Efeziërs 2:18);
     – God ons “Zijn goedheid” toont (Efeziërs 2:7);
     – Wij “genade” ontvangen (2 Timotheüs 2:1; Efeziërs 2:7);
     – Wij de “Heilige Geest” ontvangen (Titus 3:5-6);
     – Wij “wijs” worden (1 Corinthiërs 4:10);
     – Wij “levend” worden en “leven” (Romeinen 6:11; Filipenzen 1:21; 1 Johannes 4:9; Johannes 14:6);
     – God in ons werkt (Hebreeën 13:21);
     – Wij “geheiligd” zijn (1 Corinthiërs 1:2);
     – Wij perfect gemaakt worden (Kolossenzen 1:28);
     – Wij alle dingen vermogen (Filipenzen 4:13);
     – Wij de victorie hebben (1 Corinthiërs 15:57);
     – Wij triomferen over de zonde (2 Corinthiërs 1:14);
     – Wij trouw kunnen blijven ( Efeziërs 1:1);
     – Wij worden “bewaard” in heiligheid (Judas 1:1);
     – Wij kind en “erfgenaam van God” worden (Galaten 4:7);
     – Wij kunnen “verheugen” en “roemen” in God (Romeinen 5:11; 15:17);
     – Wij “geestelijke zegeningen” ontvangen (Efeziërs 1:3);
     – Wij “rijk” worden (2 Corinthiërs 8:9);
     – Wij plaats kunnen nemen “in hemelse plaatsen” (Efeziërs 2:6);
     – Wij de “toorn” van God kunnen ontgaan (Romeinen 5:9);
     – Wij zullen opstaan uit de dood als wij sterven voor Christus’ wederkomst (Johannes 11:25);
     – Wij onze “verlossing” vinden en “gered worden” (2 Timotheüs 2:10; Johannes 10:9, 3:17);
     – Wij het “eeuwige leven” vinden (2 Timotheüs 1:1; Romeinen 6:23; 1 Johannes 5:11-12).

     Dit is waarom ONZE ENIGE HOOP ALLEEN GEBASSEERD IS OP EN DOOR ONZE HERE JEZUS CHRISTUS (1 Thessalonicenzen 1:3), omdat alles dat goed is in ons alleen door hem komt (Filemon 6)!


Jezus Christus onze Rots

     Het bovenstaand is het onweerlegbare en vaststaande bewijs dat de grondslag van de ware kerk van god alléén in Jezus kan worden gelegd – Hij is de eeuwige en vaste Rots! (zie 1 Corinthiërs 10:4, 3:11; Psalm 62:2, 18:2, 95:15; 2 Samuel 22:32)!  Er is geen enkele denominatie, religieuze groep, geestelijkheid, priesterschap, mens of groep van mensen, die je enige van de bovenstaande waarheden kan bieden. Het enige Wezen dat alle waarheden kan bieden is Jezus alleen _ niet Petrus, of Paus, of Boeddha, of Krishna, of Mohammed, of Maitreya, of enig ander wezen - Jezus Christus alleen! Alleen in en door Christus verkrijgen wij alle dingen, zijn wij verzekerd van verlossing en worden deel van Zijn ware kerk. Buiten Christus hebben en zijn wij helemaal niets!
     De Bijbelse wetenschap van wie of wat de ware kerk van God inhoud, leidt ons naar de volgende vragen van vitaal belang: “Wat moeten wij persoonlijk doen om deel te worden van de ware kerk van God hier op aarde, en hoe kunnen wij daar deel van blijven uitmaken? Een is omgang met andere ware gelovigen belangrijk?”
     Voor de Bijbelse antwoorden op deze vragen van vitaal belang, kunt u zich richten tot http://www.TrueChurchofGod.info.