"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Dutch Tracts

HET  BEEST

     Honderden jaren lang zijn Christenen gefascineerd geweest door de macht van het Beest uit Openbaring 13:1-10. Er zijn veel speculaties geweest over wat het dan wel mag zijn, de aard, en de tijd wanneer op het  toneel zal verschijnen. De bezorgdheid hieromtrent is welverdiend, omdat de Bijbel een wel zeer krachtige waarschuwing geeft aangaande deze macht van het Beest. Het is echter niet daar over nodig om te gaan speculeren.
     Politieke machten worden in Bijbelse profetieën herhaaldelijk aangeduid met dieren, of “Beesten.” Dit is niet alleen voorbehouden aan Bijbelse tijden, nog steeds worden verschillend landen gesymboliseerd door een dier. De verschijning van dit bijzondere Beest is anders dan enig ander dier dat wij kennen, en lijkt te zijn samengesteld uit verschillende dieren. Wij zijn dus niet in staat het te vernoemen naar enig ander dier, zoals een leeuw of een beer, en is het zodoende in het algemeen bekend geworden als het Beest, of het luipaardachtige Beest, of het samengestelde beest.
     Het Beest is van enorme interesse,  omdat het in tegenstelling tot God verlangt aanbeden te worden. Het is tegen dit valse systeem van aanbidding, samen met allen die er aan deelnemen, dat de ongenadige gramschap van God zal zijn gericht (zie Openbaring14:9-10).
     Kijkende naar de verzen die betrekking hebben op deze macht van het Beest, zien wij veel karakteristieken of aanwijzingen die ons helpen met de identificatie van wie het vertegenwoordigt. Nadere beschouwing van deze aanwijzingen zal het duidelijker maken wie er precies wordt bedoeld met deze macht van het Beest.
     “En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.” Openbaring 13:1-8.

     Veel mensen verwachten een duivelse macht die zich met kracht zal binnenwerken in de politieke arena, en Christenen zal dwingen hun geloof op te geven door een non-religieuze overheid van macht in het leven te roepen. Het zal echter duidelijk zijn dat er aanbidding verbonden is aan deze macht. Vers 8 zegt dat alle mensen op aarde het zullen aanbidden, met uitzondering van degenen wiens namen zijn geschreven in het boek van het leven van het Lam. Het zijn alleen die mensen waarvan de namen zijn geschreven in dat boek van het leven die zullen worden gered! Jezus is hier duidelijk over toen Hij zei: “want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” Matteüs 7:14.
     Even verderop in dezelfde rede, doet Jezus de volgende diepzinnige uitspraak:
     “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” Matteüs 7:21-23.

     Uit deze verzen kunnen wij concluderen dat de overweldigende meerderheid van de Christenen niet klaar zal zijn om Christus te ontmoeten bij Zijn wederkomst. Volgens de profetie zullen allen worden aangetroffen in aanbidding van de macht van het Beest. Dit feit zegt ons iets over de aard van dit Beest, want als deze macht belijdt anti-Christelijk te zijn, zoals zovelen verwachten, dan zouden er weinig Christenen in de wereld zijn die het zullen aanbidden.
     Het volgende punt ter overweging is dat dit Beest het lichaam heeft als van een lui[paard, en in Daniël 7:6 wordt Griekenland aangeduid als een luipaard (zie ook de verhandeling over De Opkomst en Ondergang van Keizerrijken). Weinig mensen realiseren zich in hoeverre de heidense Griekse filosofie de wereld heeft veroverd, bovendien heeft het een belangrijke rol gespeeld in de formatie en gedachtengoed van de kerk.
     Vele Griekse filosofen zijn beroemd vanwege de invloed die zij hebben gehad op het menselijk denken. Tijdens de middeleeuwen, toen het bezit van een Bijbel verboden was, keek men naar Plato, Aristoteles en Socrates voor verlichting. Zoals men kan verwachten is deze heidense filosofie diep doorgedrongen in het religieuze denken, en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de concepten die deel werden va het Christelijk geloof, waarvoor echter geen Bijbelse grondslag was.
     Plato, bijvoorbeeld, geloofde in de onsterfelijkheid van de ziel. Volgens zijn opvatting gingen helden en notabele personen onmiddellijk naar woningen en plaatsen van beloning, terwijl het gewone volk afdaalde naar de vurige regionen om daar voor de zonden zolang gestraft te worden totdat ze weer gereinigd waren. Hier zien wij duidelijk de doctrine van de zaligmaking van de heiligen bij het overlijden en ook de doctrine van het vagevuur.
     Plato geloofde eveneens in het concept van de scheiding tussen lichaam en ziel. Hij geloofde dat dit werd bereikt door het lichaam te kwellen door strenge onthouding en afscheiding van de samenleving. Hiermee werd het grondwerk gelegd het later opkomende geloof in het kloosterwezen en boetedoeningen.

     Een ander punt ter overweging is, dat dit Beest opkwam uit de wateren van de zee. Volgens Openbaring 17:15, worden daarmee de “mensen, menigten, naties en tongen” bedoeld. Volgens deze tekst betekent het dat de macht van het Beest opkomt uit een gebied dat dichtbevolkt is, zoals Europa; en niet uit de wildernis, of een dunbevolkt gebied.
     Het is belangrijk te begrijpen dat, volgens de profetie, de macht van het Beest zal heersen gedurende een profetische periode van 42 maanden, of 3 ½ jaar. In de joodse kalender heeft elke maand 30 dagen, 42 maanden of 3 ½ jaar zou de 1260 profetische dagen betekenen. In Bijbelse profetie, betekend elke profetische dag één jaar (zie Numeri 14:34; Ezechiël 4:6). We begrijpen dan dat dit Beest 1260 dagen, of 1260 letterlijke jaren, zal regeren.


De Kleine Hoorn

     Dezelfde macht van het Beest wordt in Daniël 7 vergeleken met een Kleine Hoorn, of koninkrijk, die drie hoorns, of koninkrijken zal uitroeien en vervolgens lasterlijke taal spreekt tegen God (zie Daniël 7:8,20-25). Deze macht zou een regeringsperiode hebben van “een tij, tijden en een halve tijd” (Daniël 7:25). In Bijbelse profetie betekent een tijd een periode van één jaar. De regeringsperiode van deze Kleine Hoorn zal dus een tijd – één jaar, tijden – 2 jaren, en een halve tijd – of een half jaar, zijn. Opgeteld is dat 3 ½ jaar, oftewel 42 maanden, of 1260 profetische dagen of 1260 letterlijke jaren. De profetieën over de macht van het Beest en de Kleine Hoorn verwijzen dus naar dezelfde religieuze macht.
     Beide profetieën geven aan dat deze macht 1260 letterlijke jaren zou regeren; wanneer is deze periode begonnen? Een ander belangrijk gegeven dat helpt om vast te stellen wanneer deze macht zal opkomen, is dat het zijn zetel, zijn autoriteit en macht zal krijgen van de draak.
     Hoewel de draak verwijst naar Satan (zie Openbaring 12:9), verwijst het meer specifiek naar het oude heidense Romeinse Rijk, dat door Satan werd gebruikt om het mensenkind – Christus – vlak na de geboorte te vermoorden (zie Matteüs 2:1-18, Openbaring 12:2-5). De zetel van het Romeinse Rijk was de stad Rome. Omdat het Romeinse Rijk viel in 476 n.C., is het duidelijk dat deze macht van het Beest nog niet stevig in het zadel zat en in autoriteit, maar pas later kwam.
     Wie zou deze macht van het Beest dan kunnen zijn? Toen het Romeinse Rijk ten onderging, viel het uiteen in 10 naties. En wat was de religieuze macht die oprees uit de ruïnes van het heidense Rome? Door de titels en autoriteit van haar keizerlijke voorgangers op te eisen heeft de Rooms Katholieke Kerk geprobeerd haar macht over deze 10 naties van Europa geleidelijk uit te breiden. Het duurde niet lang voordat de staatshoofden hun kroon ontvingen en regeerden, min of meer onderworpen aan de Rooms Katholieke autoriteit. Hoewel er mensen zijn die beweren dat het pausdom primair een religieuze macht is, moeten wij wel begrijpen dat het ook een politieke macht is, die ambassadeurs uitzend en ontvangt als een politieke staat.
     Naarmate de Rooms katholieke Kerk meer macht en controle over deze 10 naties kreeg, werd het duidelijk dat er van deze 10 naties er 3 waren ( de Heruli, de Vandalen en de Ostrogoten) die zich niet onderwierpen aan de Roomse religie en autoriteit. Om deze 3 naties op de knieën te dwingen, voerde de Rooms Katholieke Kerk oorlog tegen hen en vernietigde succesvol (de Heruli in 493 n.C., de Vandalen in 534 n.C. en de Ostrogoten in 538 n.C.) – geheel volgens wat de Bijbel profeteerde over de macht van de Kleine Hoorn! Het jaar 538 n.C. is dus het jaar waarin de regeringsperiode van het Beest is begonnen.

     De profetie over het Beest vermeldt ook dat, aan het einde van de 1260 jarige regeringsperiode, de macht zou worden weggenomen en dat het een verwonding zou worden toegebracht die dodelijk zou lijken te zijn. Deze verwonding zou echter genezen en dezelfde macht zou weer opnieuw macht uitoefenen over de koningen van de aarde.
     Beginnende in het jaar 538 n.C., heeft de Katholieke Kerk precies 1260 jaren geregeerd en werd in 1798 dodelijk verwond. De legers van napoleon marcheerden door Europa en vernietigden monarchie en kerk. De Franse generaal Berthier marcheerde naar Rome en nam paus Pius VI gevangen en nam hem mee terug naar Frankrijk waar hij de rest van zijn leven doorbracht in ballingshap. De Katholieke Kerk was dus een tijdlang zonder een zichtbaar regeringshoofd. Dit was zeer zeker een doodslag of dodelijke verwonding voor de Kerk omdat zonder zichtbaar hoofd of paus de Katholieke Kerk dood was! De Kerk heeft 1260 jaren geregeerd en was nu machteloos – precies wat de profetieën voorspelden.
     Velen geloofden dat er een einde was gekomen aan de Kerk en dat ze geen rol van betekenis meer zou spelen in de zaken van de wereld. Deze situatie bleef vele jaren ongewijzigd, totdat in 1929 kardinaal Gasparri en Benito Musselini het concordaat ondertekenden, dat het pausdom herstelde in zijn wereldlijke macht. Het Vaticaan begon opnieuw te functioneren als tevoren.
     Niemand kan tegenspreken dat het pausdom sindsdien veel van het ruim twee eeuwen geleden verloren prestige weer heeft teruggewonnen. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw heeft de Amerikaanse president Harry Truman geprobeerd een officiële ambassadeur te benoemen voor het Vaticaan, maar moest er onder hevig protest van de oppositie van afzien. Het was president Ronald Reagan echter, die er dertig jaren later wel in slaagde hetzelfde te bereiken, zonder al te veel weerstand van de oppositie.

     Een ander opmerkelijk punt is dat dit Beest poten heeft zoals die van een beer. In Daniël 7:5 wordt het rijk van de Meden en Perzen vergeleken met een beer, en had een karakteristiek eigen methode van regeren. Als de koning van de Meden en Perzen wetten uitvaardigde, werd hij als onfeilbaar beschouwd. Eens uitgevaardigd, was het onmogelijk om de wet te veranderen (zie Daniël 6:8,12,15). De tegenhanger hiervan is de doctrine van de onfeilbaarheid van de paus als hij ex-cathedra spreekt en kerkwet of doctrine uitvaardigt.
     Tevens was op het hoofd van het beest de naam “godslastering” geschreven. Het Bijbelse concept van godslastering is te vinden in Marcus 2. De leiders van het Joodse volk beschuldigden Jezus van godslastering onder verdenking van het vergeven van zonden, een privilege alleen voorbehouden aan God (zie Marcus 2:5-7). De Katholieke Kerk beroept zich eveneens op deze autoriteit.

     Het laatste punt ter overweging, is dat de profetie vermeldt dat de macht van dit Beest oorlog zou voeren tegen de heiligen van God. Niemand die iets weet van geschiedenis kan ontkennen dat deze beschrijving volledig van toepassing is op de Rooms Katholieke Kerk. Voorzichtige ramingen gaan ervan uit dat de Kerk van Rome, tijdens haar 1260 jarige regering, verantwoordelijk is voor de dood van meer dan vijftig miljoen mensen. Wat was de reden voor de moord op deze mensen? Omdat ze hun geweten en de waarheid van de Bijbel volgden – zelfs als die verschilden van het gevestigde onderwijs en de autoriteit van de Kerk. Het is dus duidelijk dat het Beest uit Openbaring 13:1-10 en de Kleine Hoorn uit Daniël 7 onmiskenbaar verwijzen naar de Rooms Katholieke Kerk!
     Hoewel het waar is dat vrijheid van godsdienst meer verspreid is dan in het verleden, toch wijst Bijbelse profetie erop dat dit niet altijd zo al blijven. De dodelijke verwonding zou volledig genezen en de Katholieke Kerk zal spoedig haar verloren macht weer terugwinnen.  Samen met de Protestantse kerken die op haar lijken en aan haar verbonden zijn, zullen de vervolgingen van het verleden, tegen allen die weigeren zich te schikken naar hun autoriteit in religieus geloof en uitoefening door te kiezen de waarheid van de Bijbel en hun geweten te volgen,  opnieuw in het leven worden geroepen (zie Openbaring 13:15-17).
     Wij begrijpen nu dat God de Bijbelse profetieën niet heeft gegeven als tenlastelegging tegen individuen maar tegen afvallige religieuze systemen. God heeft deze profetische waarschuwingen gegeven zodat Zijn volk niet onschuldig zal worden meegesleept in de afvalligheid van Rome of in één of andere kerk van het afvallige Protestantisme dat aan Rome verbonden is.
     In Openbaring 18 vergelijkt God dezelfde afvallige religieuze systemen met Babylon. In deze laatste dagen zien wij dat God, net zoals Hij Lot uit het verdorven Sodom riep vóór de vernietiging, Hij een roep zendt naar Zijn volk om “uit haar te gaan, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen” Openbaring 18:4.

     God waarschuwt Zijn volk duidelijk geen verbinding te hebben met afvallige kerken of ongelovigen, maar om daarvan gescheiden te blijven. Mocht men toch verbonden blijven aan de afvallige kerken, dan zijn ze in de ogen van God onrein en zal Hij hen niet aannemen als zonen en dochters en zullen zij het eeuwige leven verliezen (zie 2 Corinthiërs 6:14-18; Jesaja 52:11; Micha 2:10).
     Het is vanwege de grote liefde van God voor allen die nog verbonden zijn aan de religieuze systemen van afvalligheid, de velen die Hem met heel hun hart liefhebben, dat Hij waarschuwt om te ontsnappen aan het echte gevaar waar zij zich in bevinden. Uit liefdevolle goedheid en genade roept God Zijn volk uit alle afvallige kerken zodat zij niet samen met Babylon worden vernietigd, maar verbonden worden aan Christus en Zijn koninkrijk van gerechtigheid en zo het eeuwige leven ontvangen.
     “Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; kom niet om in zijn ongerechtigheid … Trek eruit weg, mijn volk, en laat ieder zijn leven redden voor de brandende toorn van de HERE.” Jeremia 51:6,45.