"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Dutch Tracts

DE  SLAG  OM  ARMAGEDDON

     De naam “ARMAGEDDON” zaait bij veel mensen angst en bange voorgevoelens. Sommigen denken dan aan een grote wereldoorlog ergens in het Middenoosten, anderen aan een gevecht van de Antichrist voor wereldheerschappij. Weer anderen weten niet wat te geloven of te verwachten.
     Het woord “Armageddon” zelf vertaalt zich als “een symbolische naam” (Strong’s Exhaustive Concordance, #717) Desondanks leren de Geschriften dat er een immense veldslag zal zijn waarbij de hele wereld betrokken zal zijn!
     Deze veldslag en controverse zal niet met letterlijke wapens, zoals geweren, tanks en vliegtuigen, of legers worden uitgevochten. Deze veldslag is al begonnen en zal toenemen in hevigheid totdat elke persoon in de wereld erbij betrokken is.
     “En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.  Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Armageddon.” Openbaring 16:13-16.

     Hieruit blijkt duidelijk dit de Schriften leren dat deze slag gevochten zal worden  tussen twee krachten: God, Christus, en Zijn reine of rechtvaardige volgelingen aan de ene kant, en de Duivel, kwade geesten, en zijn onreine of boosaardige volgelingen aan de andere kant. De slag om Armageddon is dus een symbolische beschrijving van deze grote controverse en conflict die woedt tussen God en Satan – tussen waarheid en leugen. Deze spirituele veldslag zal uiteindelijk iedereen op aarde betrekken omdat een ieder moet kiezen wie te volgen – ofwel Christus en de waarheid, ofwel de duivel en de leugen: het eeuwige leven met Christus, of eeuwige vernietiging met Satan.
     Deze veldslag tussen Christus en Satan is al begonnen in de Hemel.
     “En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem..” Openbaring 12:7-9.

     Ondanks dat hij uit de Hemel werd geworpen, bleef hij strijden tegen Christus en God op deze aarde. Al bijna zesduizend jaar lang heeft dit conflict als opkomend en afnemend tij gewoed. De laatste slag die zal plaatsvinden in deze grote controverse, het punt waarheen alle gebeurtenissen heen wijzen, is dat wat de Bijbel beschrijft als de grote dag van de Almachtige God – de slag om Armageddon. Deze laatste slag tussen waarheid en leugen is duidelijk weergegeven in Openbaring, hoofdstukken 12, 13, 14 en 18. En de hele mensheid is vandaag bij deze slag betrokken.
     Omdat Armageddon een symbolische beschrijving is van de spirituele veldslag tussen waarheid en leugen, wat zijn dan de wapens die de Duivel inzet in dit grote conflict?  Kikvorsachtige dingen kwamen er uit de mond van de Draak, het Beest, en de Valse Profeet. Kikvorsen vangen hun prooi met de tong, en wat er uit de mond komt zijn woorden gegroepeerd in geloofsverklaringen. Deze drie entiteiten vangen dus hun prooi door het spreken of onderwijzen van verschillende leugenachtige doctrines.
     Voor iedereen die Christus en de waarheid willen volgen, is het van het grootste belang dat de Draak, het Beest en de Valse Profeet worden geïdentificeerd, zodat wij niet worden verleidt door hun valse doctrines en zo verloren gaan.

     In Openbaring 12 is het duidelijk dat de Draak hoofdzakelijk Satan is. Welke verklaringen van leugenachtig geloof en valse doctrines zijn afkomstig uit zijn mond? Verschillende spiritualistische, heidense en occultistische onderwijzingen, waarop vele koninkrijken van de wereld gebaseerd zijn – inclusief het oude heidense Romeinse Keizerrijk. Terwijl velen geloven dat het heidendom iets van het verleden is, zijn er tegenwoordig nog miljoenen die betrokken zijn bij het heidense geloof en satansaanbidding.
     De belangrijkste karakteristiek van het heidense geloof is het aanbidden van de natuur. Omdat de meest verheven vorm van de natuur het menselijk lichaam is, in het bijzonder het verstand, wordt men ertoe geleidt de kracht van verstand te aanbidden en zodoende de menselijke opinie te verheffen boven goddelijke openbaring.
     Alle grote wereldmachten hebben eveneens het feit bewezen dat in het heidendom de kerk en de staat niet gescheiden zijn, maar aan elkaar verbonden zijn. In Babylon, Medië-Perzië, Griekenland en Rome werd de staat altijd gebruikt om het heidendom van die tijd te ondersteunen en te versterken. Altijd weer werden er wetten uitgevaardigd en werd de civiele macht gebruikt om de aanbidding van heidense godheden en valse geloven te versterken.
     Net zoals in de oudheid, is de tegenwoordige geest van verheffing en aanbidding van menselijke opinie, instituties, en traditie; de geest van wereldgelijkheid; en het verlangen om de kerken te verenigen met de staat om zo de kerk de macht te geven om haar dogma’s en belijdenis op te leggen, de geest van de Draak. Deze geest zal meer en meer uitgroeien in prominentie totdat hij zal culmineren in een grote tijd van moeilijkheden voor het volk van God.
     Het is niet alleen deze onreine geest die tegenwoordig werkt door humanisme en andere vage filosofieën – de mens verheffen boven het goddelijke, leugen verheffen boven de waarheid – maar er is ook een tweede onreine geest die uit de mond van het Beest komt.

     Het Beest dat opkomt uit de ruïnes van het heidense Rome; het Beest dat zich met het heidendom verenigt om zo haar aanhang te vergroten; het Beest dat 1260 profetische dagen (Openbaring 12:6), 3 ½ jaar (Openbaring 12:14) of 42 profetische maanden (Openbaring 13:3) – elk 1260 letterlijke jaren (zie Numeri 14:34; Ezechiël 4:6) – zal regeren, is niets en niemand minder dan de Rooms Katholieke Kerk.
     Dit grote religieuze systeem van het Katholicisme verheft de georganiseerde kerk boven het individuele geweten, en als er een conflict is tussen de Bijbel en de belijdenis van de kerk, dan neemt de laatste altijd de heerschappij over de Bijbelse waarheid.  Als het geweten van een individu niet overeenkomt met het dogma van de kerk,  dan heeft de kerk door traditie en opinie altijd  superioriteit.
     In tegenstelling tot deze overheersing van kerkelijke regels, beveelt Paulus de nobele Bereanen aan, “daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren” Handelingen 17:11.  Nergens lezen wij dat de gelovigen het doctrine aannemen op basis van Apostolische autoriteit, maar hij beveelt hen aan vanwege het onderzoek in de Schriften om voor zichzelf te bevestigen van de waarheid die hen geleerd was. Het idee van het Woord van God als de hoogste autoriteit en regel voor het leven is de religie en de waarheid van de Bijbel (zie Johannes 5:39; 2 Timotheus 3:16-17; Jesaja 8:20) en het is deze wetenschap die ons in de vrijheid stelt (Johannes 8:32).

     De derde onreine geest is die van de Valse Profeet. Een profeet is iemand die zegt boodschappen te hebben ontvangen van God, en vervolgens zegt zegsman van God te zijn door deze boodschappen door te geven aan de mensen (zie Numeri 12:6; Deuteronomium 18:22). Een valse profeet is dus iemand die de indruk wekt voor God te spreken terwijl hij dat in werkelijkheid  niet doet (zie Jeremia 14:14).
     De Valse Profeet kan niet het pausdom zijn, omdat die altijd heeft beweerd zowel de traditie boven de Bijbelse openbaring te accepteren als het recht te hebben om de Wet van God willekeurig te veranderen. Het zijn echter de verschillende Protestantse kerken die belijden de Bijbel te volgen en hun geloof en doctrine baseren op de Bijbel. Desondanks zien we duidelijk dat ze volgen in het spoor van Rome door traditie en menselijke opinie te verheffen boven de waarheid van het woord van God! Zo zijn ze dus een valse profeet, door vast te houden aan deze dwaling en de verkondiging daarvan, ondertussen bewerend dat het de waarheid van God is!
     Ondanks de verschillen, zijn Protestantse kerken aan het samenvoegen op punten van doctrine waar zij het allen mee eens zijn, en gaan steeds meer lijken op het Rooms Katholicisme.  Door het najagen van de door haar gestelde doelen, door het samen gaan met de civiele macht en daaraan ondergeschikt te worden om haar leringen  te ondersteunen en het recht van het vrije geweten te vertrappen om haar dogma’s te bekrachtigen, volgt de Valse Profeet in dezelfde voetstappen van Rome en wordt zo een afbeelding van dit Beest (zie Openbaring 13).
     Door de waarheid af te wijzen en dus ook de Auteur van de waarheid,  bereidt men zich voor om in dit laatste grote conflict deel te nemen aan de kant van de Duivel.  Door hardnekkig de autoriteit van God – de Wetgever, te weigeren en Zijn geboden niet te gehoorzamen, binden mannen, vrouwen en kinderen zich aan de grote afvallige van de wetteloosheid.
     Geen enkele andere dwaling is een grotere directe aantasting van de Hemelse autoriteit en regering, en zo tegenstrijdig met de dictaten van redelijkheid dan het idee dat de Wet van God niet langer bindend is. De wet is de grondslag van elke regeringsvorm, en het is zonder reden of onderbouwing niet te geloven dat de Heerser van het universum Zijn verantwoordelijkheid heeft afgeschoven en ons zonder Zijn Wet heeft achtergelaten! Of de Duivel je nu kan overtuigen om de Wet van God te verwerpen, of slechts één van de voorschriften, het resultaat is hetzelfde. Hij die “één van de regels” overtreedt, toont minachting voor de gehele Wet; de invloed en het voorbeeld daarvan zijn aan de zijde van de overtreding, hij wordt dan “schuldig aan alle” (zie Jacobus 2:10) Waar ook de goddelijke voorschriften terzijde worden geschoven, lijkt zonde minder zondig te zijn en rechtvaardigheid minder aantrekkelijk.
     De Bijbel zegt dat de duivelse geesten machtige wonderen zullen doen, die bijna de hele wereld zullen verleiden, en vervolgens de mensen bijeen zullen brengen voor de laatste grote veldslag. Het brandpunt van het conflict zal zich vestigen op de Wet van God, met name de Sabbat, die wijst naar de Wetgever als de enige Schepper en dus naar onze inherente verplichting als Zijn Schepsels om Hem gehoorzaam te zijn. Het is het werk van de boodschappen gebracht door de drie engelen in Openbaring 14:6-12 & 18:1-5, om de aanval op de Wet van God te kenteren door de aanbidding die God als onze Schepper toe komt te tonen.

     Door het drievoudig verbond van de Draak, het Beest en de Valse Profeet, zullen alle mensen op de aarde worden gedwongen zich te verenigen op het platform van dwaling tegen God en de waarheid van de Bijbel. En een ieder die zich niet voegt naar de verordeningen van deze drie-eenheid zal ter dood worden gebracht. Door de misleidende doctrines en onderwijzingen van deze drie-eenheid van spiritualisme, Katholicisme en Protestantisme,  wordt iedereen op aarde ertoe gebracht om te kiezen voor of tegen God en Zijn waarheid (zie Openbaring 13:15-17).
     De wil en het bewustzijn van een mens zal God nooit dwingen, maar Satan vervalt altijd tot variërende gradaties van macht en wreedheid om zo de controle te krijgen over de mensen die hij anders niet kan verleiden. Door angst, of door daadwerkelijke kracht, is Satan er op uit om het bewustzijn te regeren en het huldebetoon aan zijn persoon veilig te stellen. Om dit te bereiken werkt hij door zowel religieuze als seculaire autoriteiten, om hen ertoe te bewegen de menselijke wetten, die God en Zijn Wet tarten, in te voeren en te op te leggen.


De Hele Wereld Gedwongen Om Te Kiezen

     Opnieuw zal, als in de dagen van Daniël, een beeld worden opgericht, zoals het gouden beeld in vlakte van Shinar (zie Daniël 3). Het zal dan weer gaan om dezelfde kwestie – de Wet en de eer van God. Net zoals de muziek en de imponerende tentoonstelling de publiekelijke ondersteuning voor Nebukadnessar’s beeld in het oude Babylon verzekerde, zullen er in dit laatste conflict verleidelijke wonderen worden gedaan. Als in het verleden alle aansporing tot aanbidding van het gouden beeld waren uitgeput, dan was er de vurige oven om de laatste weigeraars over de grens te trekken. Op soortgelijke wijze zullen alle mensen die de geboden van God onderhouden de wereldlijke steun verliezen,  zelfs tot de dood erop volgt, als prijs voor hun trouw aan God en Zijn Wet. Alleen zij die het Woord van God als grondslag voor het geloof hebben zullen in staat zijn staande te blijven temidden van bijna totale afvalligheid.
     Maar in de zwartste dagen in de geschiedenis van de wereld, als het er in de laatste stadia in deze slag om Armageddon op zal gaan lijken dat de duivelse krachten zeker zullen overwinnen en dat het getrouwe volk van God haar belijdenis met bloed zal betalen, dan zullen de volgelingen van God worden bevrijd en alle werkers van ongerechtigheid worden vernietigd. Christus Zelf zal komen om Zijn gehoorzame en trouwe volgelingen te redden en mee naar huis te nemen!
     “Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.” Daniël 12:1.
     “Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan…En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid.” Lukas 13:25,27.

     “Als hitte door de schaduw van een wolk wordt het gezang der geweldenaars gedempt … Hij (Christus) zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken. En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de HERE, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.” Jesaja 25:5, 8-9.

     Het is nu aan JOU om te kiezen aan welke zijde JIJ zult worden gevonden in deze grote veldslag om Armageddon tussen God en Satan – tussen waarheid en dwaling. Er zullen geen neutrale toeschouwers zijn. Ieder persoon zal gevonden worden in één van de twee kampen. Men zal zich voegen bij de wettelozen en zo de Wet van God krachteloos maken, of bij degenen die trouw zijn en leven volgens het Woord van God en die al Zijn geboden onderhouden.
     “Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem na.” 1 Koningen 18:21.

     “Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult…Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen! Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij verre van ons, de HERE te verlaten…” Jozua 24:15-16.