"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Cebuano Tracts

ANG  “SECRET  RAPTURE”  ug  ang  IKADUHANG  PAG-ANHI  ni  CRISTO

     Daghang mga matinud-anong kristohanon nagatoo nga si Cristo mobalik dinhi sa kalibutan sa duha ka paagi ––ang usa sa tinago, ang ikaduha dayag. Ang una nga paagi hilum diin si Cristo moanhi sa pagkuha sa Iyang mga sumusunod sa sekreto nga paagi sa dili pa moabut ang dakung panahon sa kasamok diin ang kalisdanan mahitabo. Dayon human sa daghang katuigan, ang dayag nga pag-anhi ni Cristo mahitabo diin ang kadtong wala makaandam sa panahon sa “secret rapture” o tinago nga pag-sakgaw pagahatagan ug ikaduhang higayon aron sa pag-andam sa ilang mga kaugalingon sulod sa panahon sa kalisdanan, human niana si Cristo moanhi sa pagluwas kanila.
     Adunay daghang mga texto sa Biblia mahitungod sa ikaduhang pag-anhi ni Cristo. Apan aduna bay usa niini nga nagahisgot mahitungod sa usa ka hilum o sekreto nga pagbalik, o kini ba silang tanan nagahisgot mahitungod sa mao ra nga dayag ug mahimayaong panghitabo? Atong susihon kon unsay gitudlo sa dili masalaypon nga Kasulatan.
     Si apostol Pablo nagapahayag nga ang pagbalik ni Cristo dinhi sa kalibutan maingon sa mga mosunod:
     “Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa langit inubanan ug singgit sa pagsugo, ug sa tawag sa punoan sa mga manolunda, ug sa tingog sa sa trumpeta sa Dios, ug unya. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Cristo mouna sa pagpamangon; ug kita nga mga buhi pa nga mahibilin, pagasakgawon ngadto sa mga panganud uban kanila sa pagsugat sa Ginoo duha sa kahanginan; ug saingon niini kita makapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon.” 1 Tesalonica 4:16-17.

     “Ania karon, isulti ko kaninyo usa ka tinago. Dili kitang tanan mangamatay, apan kitang tanan mangausab, sa kalit, sa usa ka pagpamilok, ingtingog na sa katapusang trumpeta. Kay ang trumpeta pagapatunggon, ug ang mga patay pagabanhawon nga may lawas nga dili na madunot, ug kita mangausab.” 1 Corinto 15:51-52.

     Si Pablo nagpahayag nga sa pag-anhi ni Cristo, adunay singgit, tingog; adunay trumpeta, ang matarung nga patay pagabanhawon, ug uban sa mga matarung nga buhi, pagasakgawon gikan sa kalibutan sa pagsugat sa Ginoo sa mga panganud ug makapakig-uban na Kaniya sa walay katapusan.
     Si apostol Juan nagapahayag nga ang pag-anhi ni Jesus maingon sa mosunod:
     “Tan-awa,siya umalabut uban sa mga panganud; ug makita siya sa tanang mata, sa tanang nanagdughang kaniya; ug ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya.” Pinadayag 1:7.

     Si Juan nagpahayag nga sa pag-anhi ni Cristo, kini inubanan sa mga panganud, ug tanang mata sa kalibutan makakita Kaniya sa kahibulongan, ug ang tanang kabanayan sa kalibutan nga misalikway Kaniya managminatay.
     Ang Patriyarka nga si David nagpahayag nga ang pag-anhi ni Jesus maingon sa mosunod:
     “Moanhi ang atong Dios, ug dili magpakahilum: ang kalayo magaut-ut sa iyang atubangan, ug may dakung bagyo nga nagalibut kaniya. Nagatawag siya sa mga langit sa kahitas-an, ug sa yuta, aron pagahukman niya ang iyang katawohan: tipuna sa tingub ang akong mga balaan nganhi kanako, kadtong mga nanagbuhat ug tugon uban kanako pinaagi sa halad.” Salmo 50:3-5.

     Si David nagpahayag nga sa pag-anhi ni Cristo, dili kini sa hilum nga paagi, apan kini usa ka panahon sa paghukom uban sa kalayo nga magasunog ug magaut-ut kanila nga hinukman nga dili takus; ug pagatigumon sa Dios ang Iyang mga balaan gikan sa kalibutan aron sa pagpakig-uban Kaniya – kini sila mao ang mga nanagsakripisyo sa ilang tanan aron sa pagsunod Kaniya.
     Ang profeta Jeremias nagapahayag nga ang pag-anhi sa Ginoo nganhi sa kalibutan maingo sa mga mosunod:
     “...Si Jehova mopadahunog gikan sa kahitas-an, ug mobungat sa iyang tingog gikan sa iyang balaang puloy-anan; sa kakusog nga hilabihan mopadahunog siya batok sa iyang panon; siya mosinggit sama kanila nga nanaggiuk sa mga paras, batok sa tanang mga pumoluyo sa yuta. Ang usa ka dinahunog modangat bisan pa ngadto sa kinatumyan sa yuta; kay si Jehova adunay pakiglalis batok sa mga nasud: siya magahukom sa tanang unod: ug mahitungod sa mga dautan, igahatag sila ngadto sa espada...Ug ang mga pinatay ni Jehova niadtong adlawa molukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta...” Jeremias 25:30-31, 33.
     Si Jeremias nagpahayag nga sa pag-anhi ni Cristo, Siya mosulti sa makusog Niyang tingog; usa ka singgit ang mabatian; ang dinahunog molukop sa tibuok kalibutan; pagahukman sa Ginoo ang tanang katawohan, ug ang tanang dautan pagapatyon.
     Ug si Cristo mismo nagapahayag ug unsa ang kahimtang sa Iyang pag-anhi:
     “Ug unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa Anak sa Tawo, ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay, ug ilang makita ang Anak sa Tawo nga moabut nga sinapwang sa mga panganud sa langit inubanan sa kagahum ug dakung himaya; ug pagasugoon niya ang iyang mga manolunda pinaagi sa makusog nga tingog sa trumpeta, ug ilang pagahipuson ang iyang mga pinili gikan sa mga sugdanan sa upat ka mga hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa.” Mateo 24:30-31.

     Si Cristo nagpahayag nga sa Iyang ikaduhang pag-anhi, kini inubanan sa usa ka ilhanan; ang tanang katawohan sa kalibutan makakita Kaniya nga magaabut sa mga panganud sa langit inubanan sa kagahum ug dakung himaya; ang kadaghanan sa katawohan sa kalibutan dili malipay, apan managminatay; adunay dakung tingog sa usa ka trumpeta; ug pagatigumon sa Dios ang Iyang mga matinumanon ngadto Kaniya gikan sa tanang dapit sa kalibutan.
     Ang tanang Kasulatan nga atong nabasa sa ibabaw anaa sa hingpit nga panag-uyon sa usag-usa mahitungod sa matang sa pag-balik ni Cristo dinhi sa kalibutan sa katapusang mga adlaw. Mga ilhanan mangahitabo sa dili pa Siya moabut. Ang matag mata sa kalibutan, matag tawo sa matag nasud ug banay makakita Kaniya nga mobalik sakagahum ug dakung himaya; adunay dakung dinahunog sa usa ka singgit sa langitnong tingog ug usa nga makusog nga trumpeta pagapatunggon; ang mga matarung nga patay pagabanhawon gikan sa ilang mga lubnganan, ug uban sa mga matarung nga buhi pagasakgawon sila ngadto sa kahanginan sa pagsugat sa ilang Ginoo sa mga panganud tungod kay ilang gipili ang pag sakripisyo sa tanan alang sa pagsunod ug pagtuman sa Dios. Samtang ang uban sa lumolupyo sa kalibutan pagasunogon sa mahimayaon ug masanag nga maut-uton nga kalayo nga nagalibot sa Ginoo tungod kay wala nila pili-a ang pagtuman Kaniya, apan nagpakadautan ug sa ingon gihukman nga dili takus sa kinabuhing dayon.
     Sumala sa imong makita sa pagkatin-aw, ang Kasulatan nagapahayag nga wala gayuy pagpakahilum ang pagbalik sa atong Ginoo dinhi sa kalibutan, tungod kay kini inubanan sa dakung dinahunog, singgit, ug sa paghuyop sa usa ka makusog nga trumpeta. Ug ang walay pagkasayup nga Kasulatan usab nagapahayag nga wala gayuy pagkatinago ang pagbalik ni Cristo tungod kay ang matag tawo dinhi niini nga kalibutan makakita Kaniya sa mga panganud sa kahanginan, ug pagadad-on ngadto sa langit aron sa pagpakig-uban sa Ginoo sa walay katapusan, o pagalaglagon. Busa ang pagtulon-an sa usa ka hilum ug tinago nga pag-anhi o pagsakgaw dili gayud makita sa bisan diin nga bahin sa Kasulatan, tungod kay ang pagbalik ni Cristo dayag aron nga ang tanan makakita!
     Tungod kay ang Kasulatan wala man nagatudlo nga adunay “secret rapture” o tinago nga pag-anhi, nan asa man gikan kini nga pagtulon-an ug pagtoo? Kini nga pagtulon-an gikan sa usa ka Presbyterian nga babaye samtang siya anaa sa panan-aw! “Ang panghunahuna nga ang pag-anhi ni Cristo nabahin sa duha ka hugna (ang usa tinago ug ang lain dayag) miabut sa usa ka Scottish nga babaye, si Miss Margaret MacDonald nga taga-Port Glasgow, Scotland, samtang siya anaa sa ‘mapanagnaon’ nga panan-aw.” M.L. Moser, An Apologetic of Premillenialism, p.28. Busa ang pagtulon-an sa “secret rapture” walay sukaranansa pulong sa Dios, apan kini gikan sa usa ka malilungon nga panan-awon!
     Apan unsa man kining mga Kasulatan nga nagapahayag nga ang Ginoo moanhi nga daw “kawatan sa kagabhion;” sa walay duhaduha kini nagapalig-on sa pagtulon-an sa “secret rapture”? apan si apostol Pedro nagasulti kanato:
     “Apan pinaagi sa mao ra usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gikatagana alang sa kalayo, ginatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga tawong dili diosnon....Ang Ginoo...mapailubon kaninyo, nga wala magtinguha nga adunay mahanaw kondili nga ang tanan managpakakab-ot unta sa paghinulsol. Apan ang adlaw sa Gionoo moabut sama sa usa ka kawatan, ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakung dinagook, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mangatunaw sa hilabihang kainit, ug pagasunogon ang yuta ug ang mga buhat ania niini.” 2 Pedro 3:7, 9-10.

     Si Pedro nagpahayag, uyon sa gisulti sa tanang Kasulatan, nga sa pag-anhi ni Cristo kini inubanan sa dakung dinahunog, ug hilabihan nga kainit nga magatunaw ug magasunog sa kalibutan. Tataw kaayo nga kini wala gayuy pagkahilum o pagkatinago! Nan, matin-aw na karon nga ang gisulti nga si Cristo moanhi “sama sa kawatan” sa kagabhion wala nagpasabot nga adunay “secret rapture”, apan kini nagahisgot bahin sa mga tawo nga makurat, makaplagan nga wala nakapangandam, ug dili andam sa pagbalik sa Ginoo.
     Apan unsa man kadtong mga Kasulatan nga nagahisgot bahin sa usa nga kuhaon ug ang usa biyaan (tan-awa ang Mateo 24:37-41); makapalig-on ba kini sa tinohoan sa “secret rapture”?
     Dinhi niini nga Kasulatan, giindig ni Cristo ang Iyang pagbalik ngadto sa panahon ni Noe ug sa lunup – ug wala gayuy pagkasekreto o pagkatinago ang nahitabo nga lunup! Ang mga misulod sa arka naluwas, samtang ang mga midumili sa pagtuman sa mando sa Dios alang sa kaluwasan nahibilin sa gawas. Apan alang sa unsa man ang pagkahibilin nila sa gawas? Alang ba sa laing higayon sa kaluwasan? DILI! Gibilin sila sa gawas alang sa kalaglagan!
     Apan unsa man kadtong tinohoan nga sakgawon ni Cristo ang tanan Niyang katawohan gikan sa kalibutan sa dili pa moabut ang panahon sa kasamok, kasakit, paglutos, ug sa pagbuhat ni Satanas ug bakak nga mga ilhanan ug katingalahan?
     Si profeta Daniel nagpahayag nga “moabut ang usa ka panahon sa kasamok, nga ingon wala pa gayud mahatabo sukad...Ug niadtong panahona pagaluwason ang imong mga katawohan, ang tanan nga hingkaplagan nga nahisulat sa basahon.” Daniel 12:1.
     Si apostol Juan nagpahayag nga ang mga matarung nga katawohan sa Dios nga nagpabilin nga buhi sa pagbalik ni Cristo sa kalibutan mao kadtong “nanagpakalabang sa dagkung kasakitan; ang ilang tag-as nga mga bisti (kinaiya) gilabhan nila ug gipaputi diha sa dugo sa Crodero.” Pinadayag 7:14.
     Ug gipahayag ni apostol Pablo ang panahon dinhi mahitabo ang pag-anhi ni Cristo dinhi sa kalibutan:
     “Ug unya ugaling ang masupilon igapadayag na, ug pagapatyon kini sa Ginoong Jesus pinaagi sa ginhawa sa iyang baba ug pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abut. Ang pag-abut sa masupilon pinaagi sa paglihok ni Satanas pagaubanan sa tanang kagahum ug bakak nga ilhanan ug katingalahan, ug pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon, tungod kay sila nanagdumili mga sa paghigugma sa kamatuoran aron maluwas sila. Tungod niini, ang Dios magapadala kanila ug gahum sa pagkhisalaag aron sila managpanoo sa bakak, aron pagahukman sa silot ang tanang wala motoo sa kamatuoran, hinonoa nahimuot sa pagkadili matarung.” 2 Tesalonica 2:8-12.

     Busa si Daniel, si Juan, ug si Pablo sa tataw nanagpahayag nga ang pag-anhi ni Cristo ug ang pagluwas sa mga matinumanon nga mga balaan sa Dios dili mahitabo hangtud human sa dakung kasakitan, human sa panahon sa kasamok, ug human sa pagbuhat ni Satanas sa tanang kagahum, bakak nga mga ilhanan ug katingalahan. Kini magalimbong sa tanang nanagkinabuhi sa kasal-anan tungod kay sila wala nahigugma ug wala nanagtuman sa kamatuoran, ug kini silang tanan pagalaglagon sa kahayag sa Iyang pag-anhi. Sa pagkatinuod, si Cristo sa Iyang kaugalingon nangamuyo nga dili sa Iyang Amahan kuhaon ang Iyang katawohan “gikan sa kalibutan, kondili hinoon nga Iya silang ilikay gikan niadtong dautan.” Juan 17:15.
     Tungod kay walay mahitabo nga hilum nga pagsakgaw o “secret rapture” sa katawohan sa Dios, nan walay usay ikaduhang higayon sa kaluwasan!
     “...Karong adlawa, inigkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasingkasing...” Hebrohanon 3:15.

     “Tan-awa, karon mao na ang adlaw nga gikahimut-an; tan-awa, karon mao na ang adlaw sa kaluwasan.” 2 Corinto 6:2.

     Hianot unta nga atong masabtan nga “halayo sa mga dautan ang kaluwasan” (Salmo 119:155), tungod wala sila nagatuman sa kabubut-on sa Dios ni nagabantay sa Iyang mga sugo, ug sa ingon nanagpadayon sa pagpakasala (1 Juan 3:3-10). Hinonoa atong siguroon nga kita andam na karon alang sa pagbalik sa atong Manluluwas, aron dili kita makaplagan wala makaandam sa Iyang pagbalik ingon sa pag-abut sa “kawatan sa kagabhion” ug nga kita mangawala.
     Hianot nga kitang tanan mga “anak sa kahayag” (1 Tesalonica 5:5) nga nagasugid ug nagabiya sa ilang kasal-anan (Proverbio 28:13), nga “nanagkahadlok sa Dios ug nanagbantay sa Iyang mga sugo” (Ecclesiastes 12:13), ug “nanagkupot kang Cristo ug nanaghinulsol” (Pinadayag 3:3). Hinaot nga kita magmakugihon sa pagsiguro “sa atong pagkatinawag ug pagkapinili” (2 Pedro 1:10), ingon nga atong nahibaloan nga ang Dios dili magatugot nga bisan kinsa sa Iyang mga katawohan “pagapanulayon sa labaw sa ilang kaarangan” (1 Corinto 10:13). Ato unta masabtan nga ang “tanan nga nagatinguha sa diosnon nga pagkinabuhi diha kang Cristo pagalutoson” (2 Timoteo 3:12), ug nga pinaagi lamang sa mapailubon nga pag-antus niining mga “nagadilaab nga mga udyong” (Efeso 6:10-17), ug sa “nagasilaob nga kalisdanan” (1 Pedro 4:12-14), ug sa bisan unsa nga paglutos nga diin ang atong pagtoo o “bulawan pagaulayon sa kalayo” (Pinadayag 3:18). Ug kon kita mapamatud-an nga matinud-anon, nga “nagabarog nga lig-on sa pagtoo” (1 Corinto 16:13) ug hingkaplagan nga matinumanon hangtud sa katapusan, nan kita makabaton sa “kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo” ug “managpuyo kauban Niya” (1 Tesalonica 5:9-10) sa walay katapusan “sa giharian sa langit” (Mateo 5:10).

     “Pagbantay, pagtukaw kamo: kay wala kamo nasayud sa panahon nga magakahitabo kini...Ug ang akong ginaingon kaninyo ginaingon ko sa tanan: Pagtukaw kamo.” Marcos 13:33, 37.