"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Cebuano Tracts

100  KA  KAMATUORAN  BAHIN  SA  SABADO

Ngano mang bantayan ang Adlawng Igpapahulay o Sabado?
Unsa may katuyoan sa Adlawng Igpapahulay?
Kanus-a man kini gimugna, kinsa ang nagmugna niini, ug alang kang kinsa?
Unsang adlawa ang matuod nga Adlawng Igpapahulay?
Daghan ang nagbantay sa unang adlaw sa semana o Domingo.
Aduna ba silay sukaranan sa Biblia alang niini?
Ang uban nanagbantay sa ikapito ka adlaw o Sabado.
Unsa may Kasulatan nga ilang gihuptan alang niana?

     Ania ang mga kamatuoran bahin niining duha ka adlaw sumala sa matin-aw nga pagkasaysay diha sa pulong sa Dios.


60 ka mga Pamatuod sa Biblia bahin sa Ikapito ka Adlaw

1.     Human sa pagbuhat Niya sa sulod sa unang unom ka mga adlaw sa paglalang niini nga kalibutan, ang
        halangdon nga Dios mipahulay sa ikapito ka adlaw. Genesis 2:1-3.
2.     Kini nagselyo niadto nga adlaw ingon nga Adlawng Igpapahulay sa Dios, o Sabado o “Sabbath”, kay ang
        kahulogan sa “Sabbath” mao man ang adlawng igpapahulay.
3.     Busa ang ikapito ka adlaw mao gayud ang Adlawng Igpapahulay sa Dios sa makanunayon. Mabalhin ba
        nimo ang imong adlawng natawhan ngadto sa usa ka adlaw sahi sa adlaw diin ikaw nahimugso? Dili. Ni
        mabalhin nimo ang Adlawng Igpapahulay sa Dios ngadto sa usa ka adlaw diin wala Siya mipahulay.
        Busa ang ikapito ka adlaw mao gihapon ang Adlawng Igpapahulay sa Dios.
4.     Gipanalanginan sa Magbubuhat ang ikapito ka adlaw. Genesis 2:3.
5.     Iyang gibalaan ang ikapito ka adlaw. Exodo 20:11.
6.     Iya kining gihimong Adlawng Igpapahulay sa tanaman sa Eden. Genesis 2:1-3.
7.     Kini gimugna sa wala pa ang tawo nahulog sa sala; busa dili kini usa ka panig-ingnan, tungod kay ang
        mga panig-ingnan gimugna human sa pagkahulog sa tawo ngadto sa sala.
8.     Si Jesus miingon nga kini gihimo alang sa tawo (Marcos 2:27); nga mao ang tanang tawahanong
        kaliwatan, tungod kay ang pulong nga tawo wala kutohi, busa, alang sa mga Hentil maingon man nga
        alang sa mga Judio.
9.     Kini usa ka handumanan sa pagtuga sa kalibutan. Exodo 20:11; 31:17. Sa matag higayon kita
        mopahulay sa ikapito ka adlaw, maingon sa pagpahulay sa Dios sa pagtuga sa kalibutan, atong gisaulog
        ang maong dakung panghitabo sa paghinumdum niini.
10.     Kini gihatag kang Adan, nga mao ang ulo sa kaliwatan sa tawo. Marcos 2:27; Genesis 2:1-3.
11.     Busa pinaagi kaniya, ingon nga atong representante, ngadto sa tanang kanasuran. Buhat 17:26.
12.     Dili kini usa ka Judio nga katukuran, tungod kay kini gimugna 2,300 ka mga tuig sa wala pay bisan usa
        ka Judio.
13.     Ang Biblia wala gayud nagatawag niini nga Adlawng Igpapahulay sa mga Judio apan sa kanunay
        “Adlawng Igpapahulay sa Ginoo nga imong Dios.” Ang tawo angay nga magmapanagan-on sa ilang
        pagsaway sa balaang Adlawng Igpapahulay sa Dios.
14.     Matin-aw nga paghisgot bahin sa Sabado ang makita sa kapanahonan sa mga patiryarka. Genesis
        2:1-3; 8:10, 12; 29:27-28, etc.
15.     Kini bahin sa Kasugoan sa Dios sa wala pa ang Sinai. Exodo 16:4, 27-29.
16.     Dayon gibutang kini sa Dios sa kinataliwad-an sa Iyang moral nga Kasugoan. Exodo 20:1-17. Nganong
        gibutang man kini Niya didto kon dili pa kini sama sa uban nga 9 ka mga sugo nga gidawat sa tanan
        ingon nga walay pagkabalhin?
17.     Ang Adlawng Igpapahulay sa ikapito ka adlaw gisugo pinaagi sa tingog mismo sa buhi nga Dios.
        Deuteronomio 4:12-13.
18.     Dayon Iyang ang Kasugoan pinaagi sa Iyang kaugalingong tudlo. Exodo 31:18.
19.     Iya kining gikulit sa malungtaron nga bato, sa pagpaila sa walay pagkabalhin nga kinaiya niini.
        Deuteronomio 5:22.
20.     Kini gitipigan sa pagkabalaan sa sulod sa arka sa pinakabalaang dapit sa Santuwaryo. Deuteronomio
        10:1-5.
21.     Gidili sa Dios ang pagbuhat sa Sabado, bisan pa sa panahon nga labing mahinungdanon kaayo ang
        pag-apura. Exodo 34:21.
22.     Gibubo sa Dios Iyang kaligutgut sa Israel sa pag-ut-ut kanila sa kamingawan tungod sa ilang
        pagpasipala sa Sabado. Ezekiel 20:12-13.
23.     Kini mao ang timaan sa matuod nga Dios, sa diin makaila kita Kaniya gikan sa ubang mga diosdios.
        Ezekiel 20:20.
24.     Ang Dios nagsaad nga ang Jerusalem magabarug hangtud sa kahangturan kon ang mga Judio
        magabantay sa Adlawng Igpapahulay. Jeremias 17:24-25.
25.     Gipabihag sila sa Dios ngadto sa Babilonia tungod sa ilang paglapas niini. Nehemias 13:18.
26.     Iyang gilaglag ang Jerusalem tungod sa paglapas niini. Jeremias 17:27.
27.     Ang Dios nagpahayag ug usa ka talagsaon nga panalangin alang sa tanang mga Hentil nga
        magabantay niini. Isaiah 56: 6-7.
28.     Kini anaa sa tagna nga nagahisgot sa pinasahi bahin sa Cristohanong kapaigoan (Christian
        dispensation). Tan-awa ang Isaias 56.
29.     Ang Dios nagsaad nga magapanalangin sa matag-usa ka tawo nga nagabantay sa Sabado. Isaias
        56:2.
30.     Ang Dios nagamando kanato sa pagtawag niini nga “halangdon.” Isaias 58:13. Magbantay kamo, kamo
        nga nagkalingaw sa pagtawag niini nga “karaang Sabado sa mga Judio,” “usa ka yugo sa pagkaulipon,”
        ug uban pa.
31.     Human nga ang Sabado o Adlawng Igpapahulay giyatakan sa “daghanan nga mga kaliwatan,” kini
        pagaayohon pag-usab sa kaulahian nga mga adlaw. Isaias 58:12-13.
32.     Ang tanang mga balaang profeta nanagbantay sa ikapito ka adlaw.
33.     Sa dihang mianhi ang Anak sa Dios, Siya nagbantay sa ikapito ka adlaw sa tibook Niyang kinabuhi.
        Lucas 4:16; Juan 15:10. Sa ingon niini Iyang gisubay ang sanglitanan sa Iyang Amahan sa panahon sa
        pagtuga sa kalibutan. Dili ba kita hilwas pinaagi sa pagsunod niining maong sanglitanan sa Amahan ug
        Anak?
34.     Ang ikapito ka adlaw mao ang adlaw sa Dios. Tan-awa ang Pinadayag 1:10; Marcos 2:28; Isaias
        58:13; Exodo 20:10.
35.     Si Jesus mao ang Ginoo sa Sabado o Adlawng Igpapahulay (Marcos 2:28); nga mao ang paghigugma
        ug pagpanalipod niini, ingon nga ang bana mao ang nagpakasakop sa asawa, aron sa paghigugma ug
        pagpangga kaniya. 1 Pedro 3:6.
36.     Iyang gipanghimatuoran ang Sabado ingon nga usa ka mapuangurong katukuran nga gimugna alang sa
        kaayohan sa tawo. Marcos 2:23-28.
37.     Inay nga papason Niya ang Sabado, Iya hinonoang gitudlo sa matubayon ang paagi sa pagbantay niini.
        Mateo 12:1-13.
38.     Iyang gitudloan ang Iyang mga sumusunod nga wala silay laing buhaton sa Adlawng Igpapahulay kondili
        kadto lamang mga buluhaton nga “uyon sa kasugoan.” Mateo 12:12.
39.     Iyang gitudloan ang Iyang mga apostoles nga kinahanglan nilang bantayan sa mainampo-on ang
        Sabado 30 ka mga tuig human sa Iyang pagkabanhaw. Mateo 24:20 (sa A.D. 66).
40.     Ang mga diosnong mga babaye nga kanhi nakig-uban ni Cristo nagbantay gihapon sa matubayon sa
        ikapito ka adlaw bisan pa human sa Iyang kamatayon. Lucas 23:56.
41.     Treynta ka mga tuig human sa pagkabanhaw ni Cristo, ang Espiritu Santo, sa pagkamatin-aw, nagtwag
        niini nga “Adlawng Igpapahulay.” Buhat 13:14.
42.     Si Pablo, ang apostol ngadto sa mga Hentil, nagtawag niini nga “Adlawng Igpapahulay” sa A.D. 45.
        Buhat 13:27. Wala ba si Pablo nasayud? O tohoan ba hinoon nato ang mga modernong mga magtutudlo
        nga nagaingon nga ang ikapito ka adlaw dili na Adlawng Igpapahulay human sa pagkabanhaw ni Cristo?
43.     Si Lucas, ang tinuktukan nga magsasaysay, sa iyang pagsulat bisan pa sa tuig A.D. 62, nagtawag niini
        nga “Adlaw nga Igpapahulay.” Buhat 13:44.
44.     Ang mga Hentil nga kinabig nagtawag niini nga Adlaw nga Igpapahulay. Buhat 13:42.
45.     Sa dakung katigumang Cristohanon, A.D. 52, sa atubangan samga apostoles ug linibo ka mga
        sumusunod, gitawag kini ni Santiago nga “Adlaw nga Igpapahulay.” Buhat 15:21.
46.     Nabatasan nila ang paghimog katiguman sa pag-ampo niining adlawa. Buhat 16:13.
47.     Si Pablo nagbasa sa Kasulatan sa mga katiguman alang sa mga katawohan niining adlawa. Buhat
        17:2-3.
48.     Iyang nabatasan ang pagwali niining adlawa. Buhat 17:2.
49.     Ang basahon sa Mga Buhat nagahatag og pamatuod sa 84 ka mga katiguman nga gihimo niining
        adlawa. Tan-awa ang Buhat 13:4, 44; 16:13; 17:2; 18:4, 11.
50.     Wala gayuy nahitabo nga panagbingkil taliwala sa mga Cristohanon ug mga Judio bahin sa Sabado o
        Adlawng Igpapahulay. Kini usa ka pamatuod nga ang mga Cristohanon nagbantay sa gihapon sa maong
        adlaw sama sa mga Judio.
51.     Sa tanang nila pagsumbong nga gisang-at bahin kang Pablo, wala gayud nila siya gipasanginlan sa
        paglapas sa Adlawng Igpapahulay. Kon wala pa kini niya bantayi, nganong wala man nila siya gisumbong
        bahin niini?
52.     Si Pablo sa iyang kaugalingon mismo nag-ingon nga iyang gibantayan ang kasugoan. “Wala akoy
        nahimong paglapas batok sa kasugoan sa mga Judio, o batok sa templo, o batok kang Cesar.” Buhat
        25:8.  Mamahimo ba kining tinuod kon wala pa niya bantayi ang Sabado o Adlawng Igpapahulay?
53.     Ang Sabado gihisgutan sa Bag-ong Tugon sa maka-59 ka higayon, ug kini kanunay uban sa pagtahod,
        nga nagadala sa samang ngalan sa Daang Tugon, “ang Adlawng Igpapahulay.”
54.     Walay bisan usa ka pulong sa bisan asa nga bahin sa Bag-ong Tugon nga nagaingon nga ang Sabado
        o Adlawng Igpapahulay gipapas, gikuha, gibalhin, o bisan unsa nga sama niini.
55.     Ang Dios wala gayud naghatag og pagtugot sa kang bisan kinsa sa pagbuhat sulod niini nga adlaw.
        Magbabasa, sa unsa man nga awtoridad nimo gigamit ang ikapito ka adlaw alang sa yano nga
        pagbuhat?
56.     Walay Cristohanon sa Bag-ong Tugon, sa wala pa pa ang pagkabanhaw ni Cristo ug sa human niini,
        ang nagbuhat sa yanong mga bulohaton sa ikapito ka adlaw. Pangitag bisan usa nalang ka higayon ug
        among ihural kining maong hilisgutan. Nganong managbuhat man ang mga modernong Cristohanon og
        sukwahi sa mga Cristohanon sa Biblia?
57.     Walay akta sa kasulatan nga nagaingon nga gikuha sa Dios ang Iyang panalangin o pagpakabalaan
        gikan sa ikapito ka adlaw.
58.     Maingon nga ang Sabado o Adlawng Igpapahulay gibantayan sa Eden sa wala pa ang pagkahulog, kini
        pagabantayan usab sa bag-ong yuta human sa kapang-ulian. Isaias 66:22-23.
59.     Ang Adlawng Igpapahulay sa ikapito ka adlaw usa ka mahinungdanon nga bahin sa balaod sa Dios,
        tungod kini gikan sa Iyang kaugalinong baba, ug gisulat sa Iyang kaugalingong tudlo sa bato sa Sinai.
        Tan-awa ang Exodo 20. Sa pagsugod ni Cristo sa Iyang buhat dinhi sa yuta, sa matin-aw Siya
        nagpahayag nga Siya mianhi dili sa pagbungkag sa kasugoan. “Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi
        ako sa pagbungkag sa kasugoan o sa mga profeta.” Mateo 5:17.
60.     Si Jesus naghatag og mabug-at nga pagsaway ngadto sa mga Fariseo ingon nga mga maut tungod sa
        ilang pagpaaron-ingnon nga paghigugma sa Dios, samtang sa sa samang higayon ilang gilapas ang usa
        sa Napulo ka Sugo tungod sa ilang tradisyon. Ang pagbantay sa Domingo usa lamang ka tradisyon sa
        tawo.

     Karon aduna na kitay 60 ka tin-aw nga pamatuod gikan sa Biblia bahin sa Ikapito ka Adlaw. Unsa may imong buhaton bahin niini?


40 ka mga Kamatuoran Bahin sa Unang Adlaw sa Semana

1.    Ang unang butang nga gisulat sa Biblia mao ang pagbuhat nga gihimo sa Domingo, ang unang adlaw sa
       semana. Genesis 1:1-5. Kini gihimo sa Magbubuhat mismo. Kon gibuhat sa Dios ang kalibutan sa
       Domingo, dautan ba alang kanato ang pagtrabaho sa adlaw nga Domingo?
2.    Ang Dios nagsugo sa katawohan sa pagbuhat unang adlaw sa semana. Exodo 20:8-11. Sayup ba ang
       pagtuman sa Dios?
3.    Walay usa sa mga ptriyarka ang nagbantay niini.
4.     Walay usa sa mga balaang profeta ang nagbantay niini.
5.    Pinaagi sa tataw nga sugo sa Dios, gigamit sa Iyang balaang katawohan ang unang adlaw sa semana
       ingon nga yanong adlaw sa pagbuhat sa sulod sa mga 4,000 ka tuig.
6.    Ang Dios sa Iyang kaugalingon nagtawag niini nga adlawng “igbubuhat.” Ezequiel 46:1.
7.    Ang Dios wala mipahulay niining adlawa.
8.    Wala gayud kini Niya panalangini.
9.    Si Cristo wala mipahulay niining adlawa.
10.    Si Jesus usa ka panday (Marcos 6:3) ug nagtrabaho sa Iyang buhat hangtud nga Siya nag-edad og 30
        ka tuig. Siya nagbantay sa Sabado ug nagbuhat sa unom ka adlaw sa semana, kini kamatuoran nga
        gidawat sa tanan. Nan Siya nagbuhat sa daghang mga bug-at nga buluhaton sa adlawng Domingo.
11.    Ang mga apostoles nagbuhat sulod niining adlawa sa samang panahon.
12.    Ang mga apostoles wala gayud mipahulay niining adlawa.
13.     Si Cristo wala gayud nagpanalangin niini.
14.     Wala gayud kini mapanalangini sa bisan unsang diosnong gahum.
15.     Wala gayud kini mapakabalaan.
16.     Wala gayuy sugo nga gimando alang sa bantay niini; busa dili gayud maisip nga paglapas ang
        pagtrabaho niining adlawa. “Apan diin gani wala ang kasugoan, wala usab diha ang kalapasan.” Roma
        4:15; (1 Juan 3:4).
17.     Wala gayud sa Bag-ong Tugon gidili ang pagbuhat sulod niining adlawa.
18.     Wala gayuy gipahimtang nga silot sa paglapas niini.
19.     Wala gisaad nga panalangin alang sa pagbantay niini.
20.     Walay sugo nga gihatag alang sa paagi sa pagbantay niini. Maingon ba kini niini kon gibuot pa sa
        Ginoo nga ato kining pagabantayan?
21.     Wala gayud kini gitawag nga Cristohanong Sabado.
22.     Wala gayud kini gitawag nga Sabado o Adlawng Igpapahulay.
23.     Wala gayud kini gitawag nga Adlaw sa Ginoo.
24.     Wala gayud kini gitawag nga adlaw sa pagpahulay.
25.     Wala bisan unsa sagradong titulo ang gipahamtang niining adlawa. Nan ngano mang tawgon nato kini
        nga balaan?
26.     Kini gitawag lamang nga “unang adlaw sa semana.”
27.     Si Jesus wala gayud maghisgot niini sa bisan unsa nga paagi -- wala gayud kini Niya gilitok sa Iyang
        mga ngabil sumala sa gipakita sa kasulatan.
28.     Ang pulong nga “Sunday” o Domingo dili gayud makita sa Biblia.
29.     Wala gayud ang Dios, o si Cristo, o ang mga profeta, nagsulti og bisan usa nalang ka pulong sa
        paglaban sa Domingo ingon nga adlawng balaan.
30.     Ang unang adlaw sa semana gihisgotan sa makawalo ka higayon sa tibook Bag-ong Tugon. Mateo
        28:1; Marcos 16:2, 9; Lucas 24:1; Juan 20:1, 19; Buhat 20:7; 1 Corinto 16:2.
31.     Unom niini nga mga texto nagahisgot sa mao ra nga unang adlaw sa semana.
32.     Si Pablo nagmando sa mga balaan sa pagsusi sa ilang mga kalibutanong pagpatigayon nianang
        adlawa. 1 Corinto 16:2.
33.     Sa tibook Bag-ong Tugon adunay usa lamang ka paghisgot sa relihiyosong panagtigum nianang
        adlawa. Buhat 20:5-12.
34.     Wala gayuy bisan usa ka pagpahayag nga sila nanagtigum kanhi o human niadtong panahona.
35.     Dili nila batasan ang pagtigum nianang adlawa.
36.     Walay sugo nga nagamando sa pagsaulog sa pagpikaspikas sa tinapay nianang adlawa.
37.     Aduna kitay usa lamang ka pag-asoy sa usa lamang ka higayon diin kini ilang gihimo. Buhat 20:7.
38.     Kini gihimo sa gabii -- human sa tungang gabii. Versiculo 7-11. Kini nga pagpikaspikas sa tinapay
        gisaulog ni Cristo sa Hwebes sa gabii, (Lucas 22), ug ang mga sumusunod Niya nanagsaulog niini
        usahay sa matag-adlaw. Buhat 2:42-46.
39.     Ang Biblia wala gayud nagasulti nga ang unang adlaw sa semana maoy adlaw sa pagsaulog sa
        pagkabanhaw ni Cristo. Kini tradisyon lamang sa tawo, nga nagapakawang sa kasugoan sa Dios. Mateo
        15:1-9. Ang bautismo maoy nagasaulog sa pagkamatay ug pagkabanhaw ni Jesus. Roma 6:3-5.
40.     Sa katapusan, ang Bag-ong Tugon wala gayud nagaingon nga gibalhin ang pagkabalaan sa Sabado o
        Adlawng Igpapahulay ngadto sa unang adlaw sa semana.

     Busa human sa atong pagsusi niining 100 ka tin-aw nga kamatuoran sa Biblia bahin niini nga hilisgutan, nga nagapakita sa tataw nga ang ikapito ka adlaw sa semana, o Sabado, mao ang Adlawng Igpapahulay sa Dios sa Daan ug Bag-ong Tugon, unsa may atong tubag niining ika-upat ka sugo sa Dios?
     “Kay sa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw sa ingon niini nga paagi, ‘Ug sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa tanang mga buhat.’....Busa nagapabilin pa diay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tawo sa Dios; kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, mounding man usab sa iyang mga pagpamuhat maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. Busa kinahanglan panglimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan, aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon.” Hebrohanon 4:4, 9-11.

     “Ug atong mahibaloan nga kita nakaila kaniya (Dios) pinaagi niini: kon kita nagabantay sa iyang mga sugo. Siya nga magaingon, ‘Ako nakaila kaniya’ apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon, ug wala kaniya ang kamatuoran; apan bisan kinsa nga magabantay sa iyang mga pulong, sa pagkatinuod ang gugma alang sa Dios nahingpit diha kaniya. Atong mahibaloan nga kita anaa kaniya pinaagi niini....Ug atong maila nga kita nagahigugma sa mga anak sa Dios pinaagi niini, kon magahigugma kita sa Dios ug magatuman sa iyang mga sugo. Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo.” 1 Juan 2:3-5, 5:2-3.

     “Bulahan sila nga managlaba sa ilang mga bisti (managbantay sa iyang sugo -- gikan sa English nga:“that do his commandments”), aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi, ug sa pagsulod sa siyudad (sa Dios) agi sa pultahan. Sa gawas anaa ang mga iro, ug mga lumayan, uga ang mga makihilawason, ug ang mga mamumuno, ug ang mga magsisimbag mga diosdios, ug ang tanang nagahigugma ug nagabatasan sa pagpamakak.” Pinadayag 22:14-15.

     “Kini mao ang katapusan sa butang; ang tanan nadungog na: kahadloki ang Dios, ug bantayi ang iyang mga sugo; kay kini mao ang tibook nga katungdanan sa tawo. Kay pagadad-on sa Dios ang tagsatagsa ka buhat ngadto sa paghukom uban sa tagsatagsa ka tinago nga butang, bisan ang maayo, kun bisan ang dautan.” Ecclesiastes 12:13-14.