"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Cebuano Tracts

UNSAY  KINAHANGLAN  KONG  BUHATON  ARON MALUWAS?

     Daghan karon ang nagapangutana sa samang pangutana sa kadaghanan sa adlaw sa Pentekostes.  Human nga sila nakaamgo sa sala, sila nangaliyupo; “Unsay may among pagabuhaton?”  Si Pedro mitubag ug nagpahayag; “Paghinulsol” Buhat 2:37-38.
     Daghan ang napakyas sa pagsabot kon unsa ang paghinulsul. Daghan ang nagpakaguol tungod kay sila nakasala ug ngani nanaghimo og gawasnong kausaban tungod kay sila nahadlok nga ang ilang sayup nga binuhatan magahatag kanila og silot. Apan dili kini mao ang matuod nga paghinulsol sumala sa Biblia. Ilang gikagul-an ang pagsilot inay nga ang sala.
     Ang Biblia wala nagatudlo nga ang makasasala kinahanglan magahinulsol una sa dili pa sila makapatalinghug sa pag-agda ni Cristo nga “Umari kamo kanako kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo” Mateo 11:28. Ang kaayohan nga nagagikan kang Cristo mao ang nagapatultul ngadto sa tim-os nga paghinulsol. Gipatin-aw kini ni Pedro sa iyang pagsaysay ngadto sa mga Israelhanon sa dihang siya nag-ingon, “Ang Dios mao ang nagtuboy kaniya ngadto sa iyang too ingon nga Prinsipe ug Manluluwas, aron ang Israel maghinulsol ug kahatagan sa kapasayloan sa mga sala” Buhat 5:31. Kita dili makahinulsol nga kon wala ang Espiritu ni Cristo nga magapukaw sa atong konsyensya ingon nga dili usab kita mapasaylo kon wala ang dugo ni Cristo.
     Si Cristo maoy tinubdan sa matag matarung nga kadasig. Siya lamang ang bugtong makatanom sa pagdumot sa sala diha sa atong kasingkasing. Ang matag pangandoy nimo alang sa kamatuoran ug pagkaputli, ang matag kaamgohan nimo sa imong kaugalingong pagkamakasasala, usa ka pamatuod nga ang Iyang Espiritu nagalihok diha sa imong kasingkasing.
     Sa dihang ang kasingkasing motugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Espiritu sa Dios, ang konsyensya mapukaw, ug ang maksasala makaaninag sa bahin sa giladmon ug pagkabalaan sa sukaranan sa pamunoan sa Dios sa langit ug sa yuta – nga mao ang Iyang balaang kasugoan. Ang “Kahayag nga nagaiwag sa matag-usa ka tawo” nga nagsingabut sa kalibutan, nagaiwag ngadto sa tinago nga mga lawak sa kalag, ug ang mga tinago nga mga butang sa kangitngit mapadayag (tan-awa ang Juan 1:9). Ang kaamgohan magakupot sa hunahuna ug kasingkasing. Ang makasasala makabaton sa usa ka pagsabut sa pagkamatarung sa Dios ug mobati sa kalisang sa pag-atubang sa Magsususi sa mga kasingkasing diha sa ilang kaugalingong pagkamakasasala ug kahugaw. Siya usab magasud-ong sa gugma sa Dios, sa katahum sa pagkabalaan, sa himaya sa pagkamaputli; mangandoy nga mahinloan ug mapasig-uli sa kaabinan sa langit.
     Si Jesus nag-ingon; “Ug ako, sa ikaisa nga ako gikan sa yuta, magakabig sa tanang tawo nganhi kanako” Juan 12:32. Kinahanglan nga mapadayag si Cristo diha kanimo ingon nga Manluluwas nga nagpakamatay alang sa imong mga sala ingon usab sa mga sala sa kalibutan; ug sa dihang imong sud-ongon ang Cordero sa Dios sa krus sa Kalbaryo, ang tanghaga sa katubsanan masugdan sa pagbuklad sa imong salabutan ug ang kaayo sa Dios magatultul kanimo ngadto sa paghinulsol. Sa pagpakamatay alang sa makasasala, gipadayag ni Cristo ang usa ka gugma nga walay kinutuban; ug sa imong pagsud-ong niini nga gugma, kini magapahumok sa kasingkasing, magadani sa hunahuna, ug magapabati og paghinulsol sa imong kalag.
     Mahimo nga ikaw magasupil batok niini nga gugma ug magadomili sa pagpakabig ngadto kang Cristo; apan kon dili ka magmasupilon, ikaw makabig ngadto diritso kang Cristo. Ug sa imong pagsud-ong sa Manluluwas sa krus sa Kalbaryo, ikaw mahibulong ug mangutana; “Ngano mang gikinahanglan nga kini nga tawo mamatay?” Ang tubag mao; tungod sa sala. Ang sala maoy hinungdan nga si Cristo kinahanglang mamatay. apan unsa man ang sala? Ang paglapas sa sugo (1 Juan 3:4). Unsa man nga kasugoan? Ang napulo ka sugo.
     Sa pagsusi niini nga kasugoan, mahimong tataw nga walay usa nga nakabantay niini sa hingpit, ug busa ang tanan nakabuhat ug sala ug angayan sa kamatayon (Roma 3:23, 6:23). Apan sa pagsusi sa hingpit nga kinabuhi ni Cristo, mahikpalagan nga Iyang gituman ang tanang sugo sa Iyang Amahan ug wala nagpakasala, nan ngano mang gikinahanglan nga mamatay siya sa krus? Tungod kay gipadala Siya sa Amahan nganhi sa pagluwas sa mga makasasala gikan sa silot sa kamatayon.
     Dayon ang makasasala magasugod sa pagsabut sa kahibulongang gugma sa Dios Amahan ngadto kaniya sa pagpadala sa Iyang bugtong Anak ingon nga puli kaniya alang pagdawat sa silot sa sala, ug nga gihigugma usab siya ni Jesus sa hilabihan nga tungod niini Iyang gipili ang pag-antos sa pagpalansang sa krus. Magasugod usab pagdan-ag nga kon walay usa nga naglapas sa kasugoan sa Dios, dili unta kinahanglan nga si Cristo mamatay.
     Ang makasasala magasugod usab pagsabut nga tungod kay iyang gipili ang pagpakasala, sa tinuoray, siya sad-an sa pagpalansang sa Manluluwas sa krus ug sa pagpapatay Kaniya. Niini nga kaamgohan ang iyang kasingkasing matugub sa kaguol, ug nga kon walay kapasayloan sa iyang mga sala siya mahisalaag. Sa ingon niini ang tibook nga plano sa kaluwasan – si Cristo ingon nga atong Manunubus, atong Puli, ug Labawng Sacerdote sa atubangan sa Dios alang sa kapasayloan sa sala – magasugod og pagkatin-aw sa iyang panan-aw. Iyang makita nga si Cristo maoy bugtong paglaum sa kaluwasan, ang talikala nga panumpay taliwala sa Dios ug sa tawo, ang Usa nga bugtong makatulay sa bung-aw nga gihimo sa sala ug sa pagpasig-uli kaniya sa pagkasinakup ug sa pagkahiuyon sa Dios ug sa Iyang kasugoan sa pag-usab (1 Juan 1:9).
     Busa bunga sa gugma alang sa Dios ug kang Cristo, ang pagpili ginahimo aron sa paghunong sa paglapas sa kasugoan sa Dios. Apan ikaw magapangutana, unsaon man? “Unsaon ko man paghunong sa pagpakasala?” Giunsa man ni Cristo pagdaug sa pagsulay sa matag lakang? Pinaagi sa pagtoo si Cristo nakabaton og kusog ug grasya gikan sa Iyang Amahan aron sa pagdaug sa tanang pagsulay ug sa paglikay sa sala. Gisagubang ni Cristo ang tanang pag-asdang ni Satanas pinaagi sa pagpahisulat sa kasugoan sa Dios sa Iyang kasingkasing ug sa pagkahimong magbubuhat sa kabubut-on sa Dios (Salmo 40:8, 119:11). Sa ingon, ang matag makasasala, pinaagi sa pagbaton sa samang pagtoo sa Dios nga sama kang Cristo, makahimo sa pagpahisulat sa kasugoan sa Dios sa ilang kasingkasing ug mahatagan sa grasya ug kusog gikan sa Dios pinaagi kang Cristo aron sa pagdaug sa tanang pagsulay ug sa pagsagubang sa tanang pag-asdang ni Satanas tungod kay sila nagatuman ug mga magbubuhat sa kabubut-on sa Dios.
     Busa, gumikan sa iyang gugma sa Dios ug kang Jesu-Cristo, ang makasasala maninguha sa pagbantay sa kasugoan sa Dios ug mamahimong magbubuhat sa Iyang kabubut-on. Ang pagkamatarung ni Cristo iyang maangkon pinaagi sa iyang pagtoo, ang Dios mamahimong iyang Amahan ug sila Iyang mga anak (2 Corinto 6:14-18). Busa mamahimong matin-aw ang pagkasayud nga ang kasugoan hulad sa Iyang kinaiya, ug nga si Cristo mao ang himaya ug pagkamatarung niana nga kasugoan.
     Kong ikaw nagahandum sa usa ka butang nga labaw pa sa ikahatag niini nga kalibutan, ilha kini nga paghandum maingon nga tingog sa Dios sa imong kalag. pangayoa nga hatagan ka Niya og matuod nga paghinulsul, sa pagpadayag kang Cristo diha kanimo uban sa Iyang walay kinutubang gugma ug hingpit nga pagkaputli. Gilarawan sa hingpit diha sa kinabuhi sa Manluluwas ang prinsipyo sa balaod sa Dios – ang labing dakong gugma ngadto sa Dios ug ngadto sa atong isig-ka-tawo. Ang pagkamapuanguron ug gugma nga dili maakohon maoy sukaranan sa Iyang matag binuhatan. Diha lamang nato makita ang pagkamakasasala sa atong mga kasingkasing sa atong pagsud-ong kang Cristo ug sa pagtugot sa kahayag gikan sa atong Manluluwas sa pagdan-ag ngari kanato, ug dayon kita magahandum nga hinloan kita ni Cristo ug pagapun-on sa Iyang matam-is nga Espiritu.
     Mahimo nga ikaw naghunahuna nga ang imong kinabuhi napuno sa kaayohan ug ang imong kinaiya husto, ug naghunahuna nga dili na nimo kinahanglan ang pagpaubos sa imong kasingkasing sa atubangan sa Dios sama sa kadaghanang makasasala: apan sa dihang ang kahayag gikan kang Cristo modan-ag diha sa imong kalag, imong makita nga ang sala nakapahugaw sa matag buhat sa imong kinabuhi. Dayon imong makita nga ang imong pagkamatarung sa pagktinuod ingon sa lamang sa saput nga mahugaw (Isaias 64:6), ug nga ang dugo lamang ni Cristo ang bugtong makahinlo kanimo gikan sa kahugaw sa sala, ug sa pagba-o sa imong kasingkasing ngadto sa pagkahisama Kaniya.
     Usa ka bidlisiw sa himaya sa Dios, usa ka pagkidlap sa kaputli ni Cristo, nga nagatuhup sa kalag, sa matin-aw nagapdayag sa matag mansa sa kahugawan, nagabutyag sa matag kahiwian ug kakulangan sa tawhanong kinaiya. Kini nagapatataw sa mga dautang mga pangandoy, sa pagkamaluibon sa kasingkasing, sa pagkamahugaw sa mga ngabil. Walay bisan usa ka sala nga gihimo nga matago, apan kini magabarog batok kanato sa paghukom gawas kong kita maghinulsul ug ato kining patabunan sa dugo ni Cristo. Tanang buhat sa pagluib pinaagi sa paglapas sa sugo sa Dios dili matago, hinonoa kini mapadayag ngadto sa makasasala ilalum sa masusihong pagbuyo sa Espiritu sa Dios. Ilalum niini nga pagbuyo, ang iyang espiritu natubgan, iyang gikaligutgutan ang iyang kaugalingon sa dihang iyang gilantaw ang putli ug walay dugta nga kinaiya ni Cristo.
     Kon imong nakita ang imong pagkamakasasala, ayaw paglangan sa pag-usab sa imong kaugalingon. Daghan ang nagatoo nga sila dili takus nga moduol kang Cristo, ug nagbuot nga mohulat hangtud nga sila mamaayo una. Apan dili ikaw makadahum nga mamaayo pinaagi sa imong kaugalingong pagpaningkamot (tan-awa ang Jeremias 13:23). Ang bugtong tabang alang kanimo diha lamang sa Dios. Ayaw paghulat sa labi pang makusog nga paghaylo, sa labi pang maayong higayon, o sa labi pang maayong buut. Wala kay sarang mahimo sa imong kaugalingon. Kinahanglang moduol ka kang Cristo sumala sa imong kahimtang karon.
     Apan ayaw paglangan! Ayawg limbonga ang imong kaugalingon sa hunahuna nga ang Dios, sa Iyang gugma ug kalooy, sa gihapon magaluwas bisan pa sa mga nanagsalikway sa Iyang grasya. Ang hilabihan nga kadautan sa sala masukod lamang diha sa kahayag sa krus. Kon ang mga tawo magaingon nga ang Dios labihan ka maayo nga dili Niya isalikway ang makasasala, ipalantaw sila sa Kalbaryo. Tungod kay wala nay laing paagi nga ang tawo maluwas mao nga si Cristo nagbuut nga mamatay sa Kalbaryo. Kon wala kining way kinutubang sakripisyo ni Jesus, dili gayud mahimo sa tawo ang pag-ikyas sa makahugaw nga gahum sa sala ug sa pagpasig-uli ngadto sa pagpakig-uban sa mga balaang binuhat; dili gayud sila mahimong mag-aambit sa espiritohanong kinabuhi. Tungod niini nga katarungan gipas-an ni Cristo sa Iyang kaugalingon ang sala sa malapason ug nag-antos ingon nga puli sa makasasala. Ang gugma, pag-antos, ug kamatayon sa Anak sa Dios nagapamatuod sa makalilisang nga gidak-on sa sala ug nagapahayag nga walay pag-ikyas sa iyang gahum, walay paglaum alang sa labing maayo ug labing halangdon nga kinabuhi, gawas sa pagtugyan sa kalag ngadto kang Cristo.
     Si Adam ug si Eva nagpatoo sa ilang kaugalingon nga sa gamay nga butang sa pagkaon sa gidili nga bunga, walay modangat nga ingon ka makalilisang nga sangputanan sumala sa gipahayag sa Dios. Apan kining gamay nga butang mao ang paglapas sa dili mausab ug balaan nga balaod sa Dios, ug kini nakapahimulag kanila gikan sa Dios ug nag-abli sa awasan sa lunup sa kamatayon ug dili maasoy nga kaalautan nganhi sa atong kalibutan. Ang langit mismo mibati sa sangputanan sa pagsupil batok sa Dios. Ang Kalbaryo nagabarog ingon nga handumanan sa kahibulongang sakripisyo nga gikinahanglan alang sa kapasayloan sa paglapas sa tawo sa balaang kasugoan. Dili ta angay tagdon ang sala ingon nga gamay nga butang. Ang sala ang nakaingon sa pagbayad sa walay kinutubang bili sa kinabuhi sa Anak sa Dios aron sa pagtubos sa tawo gikan niini.
     Daghan ang nagadawat sa salabutananon lamang nga relihiyon, usa ka dagway lamang sa pagkadiosnon, samtang ang kasingkasing wala mahinloi. Himoang imong pag-ampo ngadto sa Dios nga “Buhatan mo ako ug usa ka ulay nga kasingkasing...ug bag-oha ang usa ka espiritu nga matul-id sa sulod nako” Salmo 51:10. Atimana sa pagkamatinuoron ang imong kaugalingong kalag. Magmatinuoron ug magmatubayon ka tungod kay dinhi niini nasang-at ang imong kinabuhi! Kini usa ka butang nga pagahusayon taliwala nimo ug sa Dios. Ang gipakaingon nga paglaum, ug mao ra, mao unyay hinungdan sa imong pagkalaglag sa kahangturan.
     Ton-i ang pulong sa Dios uban sa pag-ampo. Kana nga pulong nagadalit kanimo, diha sa balaod sa Dios ug sa kinabuhi ni Cristo, sa dakong prinsipyo sa pagkabinalaan, “nga kon wala kini walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo” Hebrohanon 12:14. Kini nagapakita kanimo sa imong sala; kini sa tataw nagapadayag kanimo sa dalan sa kaluwasan. Hatagi kinig pagtagad ingon nga tingog sa Dios nga nagasulti ngadto sa imong kalag ug sa imong pagtuman niini ikaw mahinloan ug mahatagag kagawasan gikan sa gahum sa sala pinaagi sa gahum ug paglihok sa Dios diha sa imong kinabuhi.
     “Unsay igahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan? Pinaagi sa pagmatngon subay sa imong pulong.” Salmo119:9.

     “...panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban sa kahadlok ug pagkurog; kay diha sa sulod ang Dios mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha ug pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingong pagkahimuot.” Filipos 2:12-13.

     Sa dihang imong makita ang kadak-on sa sala, sa dihang imong makita ang imong kaugalingon sa tinooray, ayaw itugyan ang imong kaugalingon sa pagkawalay paglaum. Si Cristo mianhi alang sa pagluwas sa makasasala. Dili ato ang pagpasig-uli sa Dios ngari kanato, apan – O daw unsa nga gugma! – ang Dios, pinaagi kang Cristo, “nagpasig-uli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon” 2 Corinto 5:19. Iyang ginaagda ang Iyang masalaypon nga mga anak pinaagi sa Iyang maloloy-ong gugma. Walay kalibutanong ginikanan ang sama ka mapasyensyahon Kaniya ngadto sa mga kakulangon ug mga sayup sa Iyang mga anak nga buot Niyang luwason. Walay laing sama Kaniya nga makapangaliya sa dakong kalumo sa malinapason. Walay laing tawo ang nakahatag og labing malumo nga mga pagdapit sa mga nahisalaag labaw Kaniya. Ang tanan Niyang mga saad, tanan Niyang mga pasidaan, mga gininhawa lamang sa Iyang gugmang dili masaysay.
     Sa panahon nga si Satanas modulo kanimo aron sa pagsulti kanimo nga ikaw hilabihang makasasala ug nga wala hinungdan ang imong pagpaningkamot sa pag-alagad sa Dios, hangad ug tutok sa imong Manunubus ug lantawa ang Iyang kahayag ug hisgoti ang Iyang katakus. Angkona ang imong sala, apan ingna ang kaaway “nga si Cristo Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala” ug nga ikaw mahimong maluwas pinaagi sa Iyang gugma nga di matupngan (tan-awa ang 1 Timoteo 1:15). Sa pagkatinuod, kita hilabihan ka makasasala, apan si Cristo nagpakamatay aron nga kita mapasaylo sa hingpit. Ang katakus sa Iyang sakripisyo igo nga igahalad ngadto sa Amahan alang kanato. Ang kadtong napasaylo Niyag labing dako, labing dako usab ang paghigugma nila alang Kaniya, ug magabarog labing duol sa tanan sa Iyang trono aron sa pagdayeg Kaniya tungod sa Iyang dakong gugma ug walay kinutubang sakripisyo. Sa dihang atong masabtan sa labing hingpit ang gugma sa Dios, diha usab nato masabtan sa labing maayo ang pagkangil-ad sa sala. Sa dihang atong makita ang gitas-on sa talikala nga gitunol ngari kanato gikan sa langit, sa dihang aduna na kitay masabtan bahin sa walay kinutubang sakripisyo nga gihalad ni Cristo alang kanato, ang atong kasingkasing matunaw sa kalumo ug kaguol.
     Gikinahanglan ang paghinulsul sa atong mga sala (tan-awa ang Proverbio 29:1; Lucas 13:2-5; Pinadayag 2:5), apan kon dili na mo-uswag unahan sa paghinulsul sa sala, wala kini kapuslanan. Gikinahanglan nga kita mamunga kitag “mga bunga nga mahiangay sa paghinulsul” Lucas 3:8. Sa ato pa, kinahanglang biyaan ug isalikway nato ang atong mga sala (tan-awa ang Proverbio 28:13; Epeso 4:17-32). Apan ayaw paglangan sa buhat sa pagbiya sa atong mga sala ug sa pagpaninguha sa pagbaton sa kaputli sa kasingkasing pinaagi kang Jesus, tungod kay ang sala, bisan unsa kagamay niini sa atong panan-aw, mahimong mapatuyangan ngadto sa katalagman sa atong kalag. Ang sala nga dili nato madaug magadaug kanato ug mahimong hinungdan sa atong kalaglagan. Kon atong pilion ang pagpakasala, kita ulipon sa sala ug binilanggo sa iyang magbubuhat – ang Yawa (tan-awa ang Juan 8:34; Roma 6:16; 2 Pedro2:19; 1 Juan 3:8). Ug ang suhol nga igabayad sa Yawa sa iyang mga ulipon dili igo nga kakinabuhian – “Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon” (Roma 6:23). Apan kon atong pilion ang pag-alagad sa Dios, nan kita mahatagag kagawasan gikan sa sala pinaagi kang Cristo. Ug igahatag ni Cristo ngadto sa Iyang matinumanon nga mga sumusunod, igo nga kakinabuhian – tungod kay “ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.” Roma 6:23.
     Apan matag buhat sa kalapasan, pagpasagad o pagsalikway sa grasya ni Cristo, nagasumbalik sa imong kaugalingon; kini nagapatig-a sa kasingkasing, nagapadaot sa imong kabubut-on, nagapabinhod sa imong salabutan, ug dili lamang kini nagapahilayo kanimo gikan sa pagtugyan, kini nagapa-us-us sa imong kaarangan sa pagtugyan, ngadto sa mahigugmaong pangaliya sa Espiritu sa Dios.
     Bisan usa lang ka sayup nga taras sa kinaiya o dautang kailibgon nga gipunayag hambin, sa ngadtongadto makapalong sa tanang gahum sa ebanghelyo diha imong kinabuhi. Ang matag malinapasong pagpatuyang magapalig-on sa pagsupil sa kalag batok sa Dios. Kadtong mga nagpakitag pagyubit sa Dios o sa Iyang pulong sa kamatuoran, magaani sa alanihon niadtong ilang gipugas. Sa tibuok Biblia wala nay laing labawng makalilisang nga pasidaan alang sa nagduladula sa pagkadautan kondili ang pasidaan sa makasasala nga “ang iyang kaugalingong kasal-anan modakop sa dautan” Proverbio 5:22.
     Si Cristo andam nga maghatag kanimog kagawasan gikan sa sala, apan dili Niya pugson ang imong kabubut-on; ug kon sa makanunayong paglapas ang imong kabubut-on mabaligtus sa tuman ngadto sa pagkadautan, ug mawala na ang paghandum sa kagawasan ug dili mo na dawaton ang Iyang grasya, unsa pa may Iyang mahimo? Imong nadaut ang imong kaugalingon sa tuman pinaagi sa imong matig-a nga pagsalikway sa Iyang gugma. Apan kining makalilisang nga sangputanan dili angay mahimong imong palad.
     “...si Cristo Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala; ug ako ang labaw sa mga makasasala.” “Tan-awa, karon mao na ang adlaw nga gikahimut-an; tan-awa, karon mao na ang adlaw sa kaluwasan.” “Karong adlawa, inigkadungog ninyo sa Iyang tingog, ayaw na ninyo pagahia ang inyong mga kasingkasing.” 1 Timoteo 1:15; 2 Corinto 6:2; Hebrohanon 3:7-8.