"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Cebuano Tracts

ANG  GUGMA  SA  DIOS  KANIMO  UG  KANAKO

     Ang kinaiyahan ug ang pinadayag nga pulong nanagpamatuod sa gugma sa Dios. Ang atong Amahan sa langit maoy tinubdan sa kinabuhi, sa kaalam, ug sa kalipay. Sud-onga ang mga kahibulongan ug matahum nga mga butang sa kinaiyahan. Pamalandongi ang ilang katingalahang kapaigoan sa panginahanglanon ug kalipay, dili lamang sa tawo, kondili sa tanang mga buhing binuhat. Ang kahayag sa adlaw ug ang ulan nga nagapalipay ug nagapalunhaw sa kalibutan, ang mga kabungtoran ug kadagatan ug kapatagan, tanan nanagsulti kanato bahin sa gugma sa Magbubuhat. Ang Dios mao ang nagapuno sa matag-adlaw nga mga panginahanglanon sa tanan Niyang mga binuhat. Sa matahum nga mga pulong sa Salmista: “Ang mga mata sa ngatanan nanaghulat kanimo; ug ginahatagan mo sila sa ilang makaon sa matag-panahon. Imong gibuklad ang imong kamot, ug ginatagbaw mo ang tinguha sa tagsatagsa ka butang nga buhi.” Salmo 145:15-16.
     Gibuhat sa Dios ang tawo nga may hingpit kabalaan ug kalipay; ug ang matahum nga kalibutan wala nagdalag dangan sa pagkadunot o landong sa tunglo. Ang paglapas sa kasugoan sa Dios – ang kasugoan sa gugma – maoy nagdalag kaalaot ug kamatayon. Apan bisan pa sa taliwala sa pag-antos nga maoy salangputan sa sala, ang gugma sa Dios gipahayag. Nahisulat nga ang gitunglo sa Dios ang yuta alang sa tawo (Genesis 3:17). Tunok ug sampinit – mga kalisod ug pagsulay nga nagahimo sa iyang kinabuhi nga usa nga puno sa kabudlay ug gumonhap – gibaod alang sa kaayuhan sa tawo ingon nga bahin sa pagmatuto sa plano sa Dios alang sa atong pagpausbaw gikan sa kalaglagan ug kaalaotan nga linalang sa sala. Ang kalibutan, bisan pa sa iyang hulog nga kahimtang, dili tanan kagul-anan ug kaalaot. Sa kinaiyahan anaay mga mensahe sa paglaum ug kalipay. Anaay mga bulak diha sa mga sampinit, ug mga rosas diha sa mga tunok.
     “Ang Dios gugma” nahisulat diha sa matag-subol nga nagabuka, sa matag dahon sa balili nga nagaturok. Ang mga matahum nga kalanggaman nga nagapalanog sa kahanginan sa ilang mga malipayong mga awit, ang maanindot ug mabulokon nga mga bulak sa ilang pagkadalisay nga nagapaalimyon sa kahanginan, ang mga mahabog nga mga kahoy sa ilang malambo nga kadahonan nga malunhaw – kining tanan nagapahayag sa mahigugmaon ug amahanong pag-amuma sa atong Dios aron sa paglipay sa iyang kaanakan.
     Ang Pulong sa Dios nagapadayag sa Iyang kinaiya. Siya mismo ang nagpahayag sa Iyang walay katapusang gugma ug kalooy. Sa dihang nangaliyupo si Moises nga, “Ipakita mo kanako ang imong himaya,” ang Dios mitubag, “Pagapaagion ko ang tanan ko nga kaayohan sa atubangan mo” Exodo 33:18-19. Mao kini ang Iyang himaya. Ang Dios milabay sa atubangan ni Moises, ug nagmantala, “Si Jehova, si Jehova, usa ka Dios nga maloloy-on, mapuangoron, mahinay sa pagkasuko, ug daku sa mahigugmaong-kalolot ug kamaturoan; nagatipig sa mahigugmaong kalolot alang sa linibolibo, ug nagapasaylo sa pagkadautan, ug sa pagkamasukihon ug sa sala” Exodo 34:6-7. Siya “mahinay sa kasuko, madagayon sa mahigugmaong kalolot,” “kay siya nahamuot sa mahigugmaong kalolot” Jonas 4:2; Miqueas 7:18.


Gilibutan Kita sa Dios sa mga Timailhan sa Iyang Gugma

     Ang atong mga kasingkasing gitagik sa Dios ngadto Kaniya pinaagi sa dili maisip nga mga ilhanan sa kalangitan ug sa yuta. Pinaagi sa mga butang sa kinaiyahan, ug sa pinakalawum ug pinakamaaghup nga kalibutanong pagkakabanay nga makab-ot sa kasingkasing sa tawo, Siya naninguha sa pagpdayag sa Iyang kaugalingon kanato. Apan kining mga butanga dili paigo sa paghulagway sa Iyang gugma. Bisan pa nga gihatag na tanan kining mga pamatuod, ang kaaway sa kaayohan nagabuta sa hunahuna sa mga tawo aron nga magasud-ong sa Dios uban sa kalisang; sa paghunahuna nga Siya mabangis ug dili mapasayloon. Si Satanas nagatudlo sa tawo sapaghunahuna nga ang Dios usa ka Persona nga kansang labawng kinaiya mao ang mapintas nga hustisya, -usa ka mabangis nga maghuhukom, usa ka mapintas ug mapig-uton nga hingutangan. Siya nagahulagway sa Dios ingon nga usa nga nagabantay nga matahapon sa pagpaniid sa mga sayup ug kapakyasan sa mga tawo aron sa pagpahamtang kanila sa silot. Si Cristo mianhi sa pagpuyo kauban sa mga tawo aron sa pagtukas niining mangitngit nga landong pinaagi sa pagpadayag ngadto sa kalibutan sa way katapusang gugma sa Dios.
     Ang Anak sa Dios mikanaog gikan sa langit aron ipadayag ang Amahan. “Wala pa gayuy tawo nga nakakita sa Dios; ang bugtong Anak, nga anaa sa sabakan sa Amahan – kini siya mao ang nagpaila kaniya” Juan 1:18. “Ug walay nakaila sa Amahan gawas sa Anak ug kaniya kang kinsa igakahimuot sa Anak ang pagpadayag sa Amahan” Mateo 11:27.  Sa dihang ang usa sa mga tinun-an mihangyo, “Ipakita kanamo ang Amahan,” si Jesus mitubag; “Kadugay ko nang pakig-uban kaninyo, ug wala ka pa diay makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako nakakita sa Amahan. Naunsa bang miingon man ikaw, ‘ipakita kanako ang Amahan’?” Juan 14:8-9.
     Sa paghulagway Niya sa Iyang katuyoan sa kalibutan, si Jesus miingon, “Espiritu sa Ginoo ania kanako, kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo ug sa kahiuli sa igtatan-aw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan sa mga dinaugdaug” Lucas 4:18.  Kini mao ang Iyang buhat. Siya naglibotlibot nga nagbuhat og kaayohan ug nag-ayo sa tanan nga gipabudlayan ni Satanas. Adunay mga balangay nga walay madungog nga agulo sa bisan unsang balay, kay Siya miagi didto kanila ug giayo ang tanan nilang masakiton. Ang Iyang buhat nagpamatuod sa Iyang pagkadinihug. Ang gugma, kalooy, ug kapuangod napadayag sa matag buhat sa Iyang kinabuhi; ang Iyang kasingkasing, sa kalooy, mikab-ot ngadto sa sa mga anak sa mga katawhan. Iyang gisul-ob ang pagkatawo aron nga maabot ang atong mga panginahanglanon. Ang mga pinakakabus ug pinakaubos wala mahadlok sa pagduol Kaniya. Bisan ang gagmayng mga bata nadani ngadto Kaniya. Sila nahigugma sa pagpasabak Kaniya ug sa pagsud-ong sa Iyang maaghop nga dagway, nga napuno sa gugma.
     Si Jesus nagapugong sa pagsulti sa bisan usa ka pulong sa kamatuoran, apan ang gugma kanunay anaa sa Iyang kasingkasing. Siya nagpakita og dakung kaugdang, maaghup nga pagtagad sa Iyang pagpakigsandurot sa mga katawhan. Siya kanunay nga matinahuron, wala gayud nagsulti og mahait nga pulong nga wala kinahanglana, wala gayud naghatag ug kasakit sa kalag nga tandogon. Siya nagsulti sa kamatuoran, usahay nagahatag ug mahait nga mga pagbadlong sa matig-ang mga kasingkasing tungod kay gihigugma Niya sila pag-ayo nga dili Siya mahimo ang pagpalasaw sa kamatuoran o ang pagpakahilum. Iyang gisaway ang kamaut, kawalay pagtoo, ug kadautan. Apan bisan pa niini Iyang gihilakan ang Jerusalem, ang siyudad ang Iyang gihigugma, nga nagdomili sa pagdawat Kaniya, nga mao ang Dalan, ang Kamatuoran, ug ang Kinabuhi. Ila Siyang gisalikway, ang ilang Manluluwas, apan Iya silang gitagad uban sa maloloy-ong kalumo. Ang Iyang kinabuhi usa nga anaa ang pagdili-sa-kaugalingon ug mahunahunaong pagtagad alang sa uban. Ang matag kalag bililhon sa Iyang mga mata. Samtang ang Iyang paglihok kanunay uban sa diosnong kahalangdon, Siya nagpa-ubos uban sa pinakamalumong pagtagad sa matag sakup sa banay sa Dios. Nakita Niya sa tanang mga tawo ang nahisalaag nga mga kalag nga maong Iyang katuyoan ang pagluwas.


Jesus ––Usa ka Pagpadayag sa Gugma sa Amahan

     Mao kini ang kinaiya ni Cristo sumala sa napadayag sa Iyang pagkinabuhi. Mao kini ang kinaiya sa Dios. Gikan sa kasingkasing sa Amahan nagaagos ang suba sa diosnong kalooy, nga gipadayag diha kang Cristo, ngadto sa mga kaanakan sa mga tawo. Si Jesus, ang malumo ug maloloy-ong Manluluwas, mao ang Dios nga “nadayag diha sa lawas” 1 Timoteo 3:16.
     Si Jesus nagkinabuhi ug nag-antus ug namatay aron sa pagtubos kanato. Siya nahimong “usa ka tawo sa mga kasub-anan,” aron kita mahimong mag-aambit sa kalipay nga walay katapusan. Gitugotan sa Dios ang Iyang Anak, nga puno sa grasya ug kamaturoan, sa pag-anhi gikan sa usa ka dapit sa dili-maasoy nga himaya, nganhi sa kalibutan nga nadaot ug nadunot sa sala, nangitngitan sa landong sa kamatayon ug sa tunglo. Iya Siyang gitugotan sa pagbiya sa dughan sa Iyang gugma, sa panagsimba sa mga manolunda, aron sa pag-antus sa pakaulaw, pasilapala, panamastamas, pagdumot, ug kamatayon. “Ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya; ug tungod sa iyang mga labtod kita nangaayo” Isaias 53:5. Sud-onga Siya sa kamingawan, sa Getsemani, sa krus! Ang luwan sa sala gipas-an sa walay mansa nga Anak sa Dios sa Iyang kaugalingon. Siya, nga nahiusa sa Dios, mibati sa Iyang kalag sa makalilisang nga pagkabulag nga ginahimo sa sala taliwala sa Dios ug sa tawo. Kini mipuga gikan sa mga ngabil sa singgit sa kasakit nga, “Dios ko, Dios ko, nganong gitalikdan mo ako?” Mateo 27:46. Kining luwan sa sala, ang pagbati sa makalilisang nga gidak-on niini, sa pagkabulag sa kalag gikan sa Dios – mao kini ang miboong sa kasingkasing sa Anak sa Dios.
     Apan kining dakung sakripisyo wala gihimo aron sa pagmugna og gugma alang sa tawo diha sa kasingkasing sa Amahan, dili alang sa paghimo Kaniya nga matinguhaon sa pagluwas. Dili ug dili! “Gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak” Juan 3:16. ang Amahan nagapakita sa Iyang gugma alang Kanato pinaagi sa paghatag niining dakung sakripisyo sa Iyang Anak sa pagluwas kanimo ug kanako gikan sa kamatayong dayon. Si Cristo mao ang paagi diin ang Amahan makabubu sa Iyang walay kinutubang gugma ngadto sa nahulog nga kalibutan. “Diha ang Dios kang Cristo, nagpasig-uli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon” 2 Corinto 5:19.  Ang Dios nag-antus uban sa Iyang Anak. Sa panhingutas sa Getsemani, sa kamatayon sa Kalbaryo, ang kasingkasing sa Walay-Kinutubang Gugma nagbayad sa bili sa atong katubsanan.
     Si Jesus miingon, “Ako gihigugma sa Amahan sa katarungan nga mao kini: kay ako magahalad ma sa pagpakamatay sa akong kinabuhi, paghalad niini aron mabawi ko ra usab unya” Juan 10:17.  Sa to pa, “Gihigugma gayud kamo sa Amahan mao nga midugang pa ang Iyang gugma Kanako tungod sa Akong paghalad sa Akong kinabuhi alang sa pagtubos kaninyo. Sa Akong pagkahimong Puli ug Kasigurohan ninyo, pinaagi sa pagtugyan sa Akong kinabuhi, pinaagi sa pag-angkon sa inyong mga utang, ug inyong mga kalapasan, Ako napamahal sa Akong Amahan; kay pinaagi sa Akong sakripisyo, ang Dios mamatarung, ug sa samang higayon, Tigpakamatarung kaniya nga magatoo Kanako.”


Si Jesus Lamang ang Makapadayag sa Hingpit sa Gugma sa Dios

     Walay lain gawas kondili si Cristo lamang ang makatubos kanato; kay Siya lamang nga nasayud sa gitas-on ug giladmon sa gugma sa Dios ang makapadayang niini. Walay laing kondili ang walay kinutubang sakripisyo nga gihimo ni Cristo alang sa tawo ang pakapahayag sa gugma sa Amahan alang sa katawhang nahisalaag.
     “Gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak.” Gihatag Niya Siya dili lamang sa pagpuyo kauban sa mga tawo, sa pagpas-an sa ilang mga sala, ug sa pagpakamatay sa ilang sakripisyo, apan Iya Siyang gihatag ngadto sa nahulog nga kaliwatan. Si Cristo magapaila sa Iyang kaugalingon ingon nga kauban sa mga katawhan alang sa ilang kaayohan ug mga panginahanglanon. Siya nga usa kauban sa Dios nagdugtong sa Iyang kaugalingon ngadto sa mga kaanakan sa tawo sa usa ka bugkos nga dili gayud mabugto. “Wala Niya (ni Jesus) ikaulaw ang pagtawag kanilag mga igsoon” (tan-awa ang Hebrohanon 2:11). Siya maoy atong Sakripisyo, atong Manlalaban, atong Igsoon, nga nagasul-ob sa atong tawhanong panagway sa atubangan sa trono sa Amahan, ug sa walay katapusang kapanahonan nahiusa kauban sa kaliwatan nga Iyang gitubos – ang Anak sa Dios. Ug kini tanan gihimo aron kita igatuboy gikan sa kalaglagan ug pagkaunlod sa sala aron atong mapadayag sa uban ang gugma sa Dios ug makaambit sa kalipay sa pagkabalaan.
     Ang bili nga gibayran alang sa atong katubsanan, ang walay kinutubang sakripisyo sa atong langitnong Amahan sa paghatag sa Iyang Anak sa pagpakamatay alang kanato, takus nga magahatag kanato og halangdon nga panghunahuna bahin sa unsay atong makab-ot pinaagi kang Cristo. Sa dihang ang tinuktukang apostol nga si Juan nagsud-ong sa gitas-on, giladmon, ug gilapdon sa gugma sa Amahan alang sa kaliwatang paingon sa kalaglagan, siya napuno sa pagdayeg ug pagtahud; ug, tungod kay dili siya makakaplag sa mga pulong nga takus nga makapahayag sa gidak-on ug sa pagkamaghup niini nga gugma, igaghat niya ang kalibutan sa pagsud-ong niini. “Tan-awa ninyo unsang gugmaha ang gihatag kanato sa Amahan, nga paganganlan kita nga mga anak sa Dios” 1 Juan 3:1. Daw unsa nga bili ang gihatag niini alang sa tawo!
     Pinaagi sa kalapasan kita nahimong mga ulipon ni Satanas. Pinaagi sa pagtoo sa diha sa pasig-uli nga sakripisyo ni Cristo kita mamahimong mga anak sa Dios. Pinaagi sa Iyang pagsul-ob sa tawhanong kinaiya, gibayaw ni Cristo ang katawohan. Ang nahulog nga katawohan nabutang sa kahimtang nga sila sa pagkatinuod mamahimong takus sa ngalang “mga anak sa Dios” pinaagi sa pagpakigdugtong kang Cristo.
     Walay makatupong niana nga gugma. Mga anak sa langitnong Hari! Pagkabililhon nga saad! Tema alang sa pinakahalawum nga pagpamalandong! Ang dili matupngan nga gugma sa Dios alang sa kalibutan nga wala nahigugma Kaniya! Kini nga hunahuna adunay gahum nga makapahumok sa kalag ug magahatud sa salabutan ngadto sa pagpasakup sa kabubut-on sa Dios. Sa dugang natong pagtoon sa diosnong kinaiya sa kahayag sa krus, modugang usab ang makit-an natong kalooy, kalulot, ug kapasayloan nga sinaktan sa kaangayan ug hustisya, ug modugang ang katin-aw sa atong panglantaw sa mga timaan sa walay kinutubang gugma ug sa maaghup nga kalooy nga labaw pa sa mapanganduyong pagbati sa usa ka inahan alang sa iyang masupilong anak.
     Sa matin-aw, gipadayag sa Amahan ang Iyang walay katapusang gugma alang kanmo ug kanako (tan-awa ang Jeremias 31:3)! Dili ba nato tugotan ang atong mga kasingkasing sa pagtubag niining kahibulongang gugma? Pinaagi sa paghatag nato sa atong mga kasingkasing kang Jesus kita makaikyas gikan sa kalaglagang dayon (2 Tesalonica 1:8), ug pinaagi Kaniya makabaton sa kinabuhing dayon (Juan 4:14, 6:27, 12:50). Dayon niana atong mapausbaw ang atong mga tingog sa pagdayeg ug pagsimba ngadto sa Dios nga walay katapusan (Salmo106:48) ug sa Haring walay katapusan (Salmo 2:2, 6-7, 29:10; Juan 1:49) uban sa walay katapusang kalipay (Isaias 35:10, 51:11) sa atong pagsulod agi sa mga pulatahang walay katapusan (Salmo 24:7-10) ngadto sa walay katapusang ginharian (Salmo 145:13; Daniel 4:3, 7:27; 2 Pedro 1:11) aron sa paglakaw kauban sa atong Dios ug Manluluwas sa walay katapusang kahayag sa langit (Pinadayag 21:23-25; Isaias 60:19-20).