"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Cebuano Tracts

Ang  Timri  sa  Buhi  nga  Dios
ug
ang  Marka  sa  Mapintas  nga  Mananap

“Ug ang mga timawa ug mga kadagkuan, mga datu ug mga kabus, mga ulipon ug tawong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa too nga kamot o sa agtang, nga tungod niini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kon anaa kaniya ang maong marka, nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan.” Pinadayag 13:16-17.

     Buot ka bang masayud sa kahulogan niining mahinungdanong mga pulong? Nan basaha sa mahunahunaon ang mga mosunod:
     Sa dihang gimandoan sa Dios ang Iyang mga katawohan pagawas sa Egipto, ug gipaulanan sila sa mana sa kamingawan, matag buntag ang tagsatagsa nagtigum niini ingon sa iyang arang makaon niadtong adlawa, ug ang bisan unsa nga salin niini giulod ug nadunot. Apan sa ikaunom ka adlaw “manag-andam sila niadton ilang pagadad-on, ug kini mao ang pilo sa gidaghanon sa gitigum nila adlaw-adlaw....Ug ilang gitipigan kini hangtud sa pagkbuntag...ug kini wala madunot...Mao nga ang katawohan mingpahulay sa ikapito ka adlaw.” Exodo 16:5, 24, 30. Kini nga mga pulong nagapakita nga ang mga katawohan aduna nay kasayuran sa ikapitong adlaw nga igpapahulay sa Dios bisan sa wala pa igahatag ang kasugoan didto sa bukid sa Sinai!
     Sa Sinai ang Dios sa Iyang kaugalingon mikanaog ug nagpahayag sa Iyang balaan nga balaod – ang napulo ka sugo. Himatikdi nga ang ika-upat nga sugo, nga nagahisgot sa Sabado sa Dios, mao ang kinataliwad-an sa Iyang balaod. Mao kini ang timri nga gibutang sa Dios sa Iyang balaod tungod kay dinhi niini makita ang tulo ka butang nga kinahanglanon sa pagpahabili sa kasugoan: Ang NGALAN sa magbabalaod – Dios; Iyang opisyal nga KATUNGDANAN – Magbubuhat; Iyang KAMANDOAN – langit ug yuta.

Atong basahon ang sugo bahin sa Adlawng Igpapahulay:
     “Himuduman mo ang adlaw nga igpapahulay, aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong bulohaton; apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlawa dili ka magbuhat...Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat, ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw; busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay, ug gibalaan niya kini.” Exodo 20:8-11.

     Ang adlawng igpapahulay sa ikapito nga adlaw usa ka bahin sa balaod nga igabutang sa Dios sa salabutan sa Iyang katawohan ug igasulat Niya sa ilang mga kasingkasing (tan-awa ang Hebrohanon 8:10). Ang adlawng igpapahulay (Sabado) usa ka timri, ot timailhan nga igabutang usab sa Dios sa mga agtang sa Iyang mga katawhohan (tan-awa ang Pinadayag 7:3).
Ang Dios sa matin-aw nagasaysay:
     “Labut pa usab gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay, aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kanila...aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios.” Ezequiel 20:12, 20.

     Ang Sabado o adlawng igpapahulay usa ka bahin sa balaod nga gipadako ni Jesus ug gihimo Niyang halangdon, ug bahin niini Siya nag-ingon: “gituman ko ang mga sugo sa akong Amahan” Juan 15:10.
     Busa “siya nga magaingon nga siya anaa kaniya kinahanglan magakinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi.” 1 Juan 2:6. Kini nagakahulogan nga kinahanglan usab niyang tumanon ang tanang mga sugo sa Dios maingon sa pagtuman ni Jesus niini.

Si Jesus nag-ingon:
     “Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasugoan ug sa mga profeta; ako mianhi dili sa pagbungkag kondili sa pagtuman niini....Samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasugoan bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok niini hangtud ang tanan matuman.” Mateo 5:17-18.

     Sa katapusang basahon sa Biblia – sa Pinadayag, ato usab nga makita nga gituboy ang kasugoan sa Dios ug ug gihatag pagtagad ang mga nanagtuman niining kasugoan.
     “Ania niini ang...mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinoohan ni Jesus.” “Unya ang dragon...miadto sa pagpakiggubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babaye, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios.” “Bulahan sila nga nanaglaba sa ilang mga bisti (nanagbantay sa Iyang mga sugo) aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi, ug sa pagsulod sa siyudad agi sa mga pultahan.” Pinadayag 14:12, 12:17, 22:14.

     Bisan pa sa sumbanan ni Cristo ug Iyang mga pulong sa kamatuoran, ang “tawo sa kalapasan...nga nagasupak ug nagapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang gitawag ug dios” (2 Tesalonica 2:3-4), nangahas sa pag-usab sa kasugoan sa Dios ug sa ingon nagtuman sa tagna sa Daniel 7:25 – nga nagasulti bahin sa usa ka gahum nga magabarog ug “magahunahuna sa pag-usab sa mga panahon, ug sa Kasugoan.” Buot ka bang masayud kong kinsa kini? Ang pulong sa Dios, uban sa kasaysayan, magapatin-aw niini.
     Ang Pinadayag 12:1-5 nagahatag ug paghulagway sa pagkahimugso ni Jesus. Ang usa ka dakung dragon nga mapula mibaropg atubangan sa babaye nga hapit na manganak, “aron iyang subaron ang bata inigkahimugso na niini.” Ang babaye usa ka panig-ingnan sa iglesya sa Dios, ang dragon mao si Satanas (v. 9). Siya ang nagbuyo kang Herodes sa pagpanlimbasog sa pagpatay sa Manluluwas (tan-awa ang Mateo 2:13-18). “Apan ang labaw nga ahente ni Satanas sa pagpakiggubat kang Cristo ug sa Iyang katawohan sa unang gatusan ka mga tuig sa panahon sa Cristianismo mao ang Ginharian sa Roma, diin ang paganismo mao ang naghawud nga relihiyon. Busa, samtang ang unang gisimbolohan sa dragon mao si Satanas, ang ikaduhang kahulogan niini mao ang ginharian sa Roma nga pagano.
     “Sa capitulo 13 (sa Pinadayag, v. 1-10) adunay gihulagway nga laing pang mapintas nga mananap, nga ‘daw usa ka leopardo,’ kang kinsa gihatag sa dragon ang ‘‘iyang gahum ug ang iyang trono ug ang dakung pagbulot-an.’ Kini, sumala sa gitohoan sa kadaghanang mga Protestante, simbolo sa papado (Iglesya Catolica Romana), nga maoy mipuli sunud sa gahum ug trono ug pagbulot-an nga kanhi gikuptan sa karaang Ginharian sa Roma. Bahin sa mapintas nga mananap nga daw leopardo giingon: ‘Ug ang mapintas nga mananap gihatagan ug baba nga managpanglitok sa mga pulong sa pagpangandak ug pagbugalbugal....Ug siya mibuka sa iyang baba aron sa paglitok ug mga pagpasipala batok sa Dios, sa pagpasipala sa iyang ngalan, ug batok sa iyang puloy-anan, ug kanila nga nanagpuyo sa langit. Siya gitugotan usab sa pagpakiggubat batok sa mga balaan ug sa pagdaug kanila…’” The Great Controversy, p. 438-439.

     Kini nga gahum mipadayon, sumala sa tagna, sa sulod sa 1260 ka mga tuig, sguod sa tuig 538 A.D. ug natapos sa 1798 A.D. sa dihang nakabaton siya ug samad nga ikamatay (tan-awa ang Pinadayag 13:3). “Niadtong panahona ang papa gibihag sa kasundalohan sa Pransya, ang gahum papado nakabaton ug samad nga ikamatay, ug ang tagna natuman...” The Great Controversy, p. 439.

     Mao kini nga gahum ang naghunahuna sa pag-usab sa kasugoan sa Dios! Ang mga Romano Catolico nagaangkon nga sila ang nag-butang sa unang adlaw sa semana (Domingo) ilis sa ikapitong adlaw sa semana (Sabado) ingon nga Adlawng Igpapahulay sa ika-upat nga sugo.
     “Ingon nga timailhan sa awtoridad sa Iglesya Catolica, ang mga papanhon nga magsusulat nagapayahag nga ‘ang buhat sa pag-ilis sa Sabado ngadto sa Domingo, nga gitugotan sa mga Protestante;...tungod kay pinaagi sa ilang pagbantay sa Domingo, ilang gidawat ang gahum sa iglesya sa pagmando og mga pista, ug sa pagsugo kanila niini ilalum sa sala.’ – Henry Tuberville, An Abridgement of the Christian Doctrine, p. 58. Nan unsa man ang pag-ilis sa Sabado, kondili usa ka timailhan, o marka, sa awtoridad sa Iglesya Romana Catolica – ‘ang marka sa mapintas nga mananap’?” The Great Controversy, p. 448.

     “Dinhi niini nga punto (sa paghatag sa samad nga ikamatay sa papado) gipadayag ang lain pang simbolo. Ingon ang profeta: ‘Nakita ko ang laing mapintas nga mananap nga migimaw sa yuta. Kini siya may duha ka buok sungay daw nating karnero,’ (Pinadayag 13:11). Ang hulagway niini nga mapintas nga mananap ug ang paagi sa iyang paggimaw nagapakita nga ang nasud nga gisimbolohan niini lahi niadtong mga mga kagamhanan sa nahaunang mga simbolo. Ang mga dagkung ginharian nga migahum sa kalibutan gipakita sa kang profeta Daniel ingon nga mga mananap nga manunukub, nga migimaw sa dihang ‘ang upat nga mga hangin sa langit mingkutaw sa dakung dagat.’ Daniel 7:2. sa Pinadayag 17 ang usa ka manolunda nagpahayag nga ang kahulogan sa mga tubig mao ang ‘mga panon ug ang mga kanasuran ug ang mga pinulongan.’ Pinadayag 17:15. Ang mga hangin simbolo sa panag-away. Ang upat nga mga hangin sa langit nga mingkutaw sa dakung dagat nagakahulogan sa mga makalilisang nga talan-awon sa pagpakiggubat ug kagubot sa diin nakab-ot niini nga mga nasud ang ilang kamandoan (tan-awa ang Daniel 7).
     “Apan ang mapintas nga mananap nga may mga sungay daw nating karnero nakita nga ‘migimaw sa yuta.’ Kini nga nasud wala mibangon sa paggahum pinaagi sa pagbuntog sa ubang mga kagamhanan, hinonoa kini nga nasud gihulagway ingon nga usa ka nasud nga migimaw gikan sa usa ka yuta nga wala pa sukad mailalum sa gahum sa bisan unsang nasud ug sa malinawon maga-anam-anam sa pag-uswag....
     “Unsa nga nasud sa Bag-ong Kalibutan sa tuig 1798 mibangon sa paggahum...? Usa ka nasud, ug usa lamang, ang nakatuman niini nga tagna; kini sa walay pagduhaduha nagatudlo sa Estados Unidos sa America....
     “Ang sungay nga daw nating karnero timailhan sa pagkabatan-on, pagkabuotan, ug pagkamalulut, tukma nga paghulagway sa Estados Unidos sa pagpahayag niini ngadto sa profeta ingon nga ‘migimaw’ sa 1798.” Apan ang kinaiya niining buotan nga mananap nabalhin “‘ug siya misulti samag dragon. Ang tanang pagbulot-an nga iya sa nahaunang mapintas nga mananap gihimo niya diha sa atubangan sa nahauna, ug nagasugo siya sa yuta ug sa mga nanagpuyo niini sa pagsimba sa nahaunang mapintas nga mananap, kinsang samad nga ikamatay naayo...sa pag-agda kanila sa paghimog larawan sa mapintas nga mananap nga nasamad sa espada, apan nabuhi ra.’ Pinadayag 13:11-14....Aron nga ang Estados Unidos makahimog larawan sa mapintas nga mananap, kinahanglan nga ang relihiyosong kagamhanan magamando sa sibil nga kagamhanan aron nga ang awtoridad sa estado magamit usab sa iglesya sa pagkab-ot sa iyang kaugalingong mga katuyoan.” The Great Controversy, p. 439-443.

     Kini matuman sa dili madugay. Ang “samad nga ikamatay” hapit na maayo, ang pag-uswag sa gahum ug pagkabantog sa papa timailhan niini.
     “Makalilisang nga gumunhap nga kasangputan niini nga kalibutan. Ang mga kagamhanan sa kalibutan, sa paghiusa batok sa kasugoan sa Dios, magamando nga ang tanan ‘mga timawa ug mga kadagkuan, mga dato ug mga kabus, mga ulipon ug mga tawong gawas’ (Pinadayag 13:16), magatuman sa pagtulon-an sa iglesya pinaagi sa pagbantay sa mini nga adlwang igpapahulay. Ang tanan nga magdomili sa pagtuman pahamtangan og silot, ug sa katapusan igapahayag nga kini sila angayan sa silot sa kamatayon. Sa laing bahin, ang balaod sa Dios nga nagasugo sa pagbantay sa adlawng igpapahulay sa Magbubuhat, nagamando sa tanan sa pagtuman ug nagabahad sa kapungot sa Dios batok sa tanan nga magalapas sa mga latid niini....
     “Ang adlawng igpapahulay o Sabado mao ang dakung pagsulay sa pagkamatinumanon, tungod kay mao kini ang punto sa kamatuoran nga panagsumpakian....Samtang ang pagbantay sa mini nga adlawng igpapahulay (Domingo) sumala sa mando sa sibil nga kagamhanan, nga sukwahi sa ikaupat nga sugo, usa ka pagpahayag sa pagsugut o pagdapig sa usa ka kagamhanan nga nagasupak sa Dios, ang pagbantay sa matuod nga adlawng igpapahulay (Sabado), sa pagtuman sa sugo sa Dios, usa ka timailhan sa pagkamatinumanon ngadto sa Magbubuhat. Samtang ang usa ka pundok, pinaagi sa ilang pagdawat sa timaan sa kalibutanon nga mga kagamhanan, nagadawat sa marka sa mapintas nga mananap, ang laing pundok nagapili sa ilhanan sa pagtuman sa diosnong awtoridad, nagadawat sa timri sa Dios.” The Great Controversy, p. 604-605.

Hinaot tabangan kita sa Dios sa pagbarog alang Kaniya!