"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Cebuano Tracts

KINING  MGA  BALAOD  MAKAAYO  SA  IMONG  PANGLAWAS!

Mga Balaod sa Kinaiyahan

     Kita magahatag ug daghang mga katarungan sa balatian nga ginaantos sa kalibutan karon, apan ang kinadak-an nga hinungdan mao ang paglapas sa balaod sa kinaiyahan. “Ang balaod sa kinaiyahan, ingon nga balaod sa Dios, gimugna alang atong kaayohan; nga ang pagtuman niini magahatag ug kalipay sa atong kinabuhi karon ug makatabang sa atong pag-andam sa kinabuhi nga umalabut.” Ministry of Healing, p. 146.

     Atong tan-awon kong unsa kini nga mga balaod: “Mahinlo nga hangin, sanag sa adlaw, pagpugong sa kaugalingon, kapahulayan, pagpaugnat, husto nga pagkaon, ang paggamit sa tubig, pagsalig sa Diosnong gahum – kini mao ang mga matuod nga tambal. Kinahanglan nga ang matag-usa makabaton sa kasayuran sa makatambal nga mga pamaagi sa kinaiyahan ug sa kahibalo sa pagpadapat niini. Mahinungdanon kaayo ang pagsabot sa mga prinsipyo nga nahilambigit sa pagtambal sa balatian ug ang pagbaton ug mabansayon nga pagmatuto nga makapaarang kanato sa paggamit niini nga kaalam sa husto nga paagi.” Ministry of Healing, p. 127.

     Ang pagtuman niining mga balaod makaayo sa panglawas sa kadaghanan nga karon nagaantos nga wala unta kinahanglana. Kung ikaw buot motoon sa dugang pa bahin niini nga mga balaod sa panglawas ug unsaon paggamit niini sa matag-adlaw nimo nga kinabuhi, palihog du-aw sa To Your Health.
     Uban sa balaod sa kinaiyahan, ang Dios naghatag kanato ug mga mensahe sa Iyang Pulong nga kinahanglan natong tumanon dinhi niining kalibutan alang sa atong espirituhanon nga pag-uswag ug aron kita makabaton sa kinbuhing dayon unya sa pag-abut ni Kristo alang pagdala sa Iyang mga katawhan sa langit. Kining mga mensahe mao ang mga mosunod:


Espirituhanon  nga  mga  Balaod


MENSAHE SA UNANG MANOLUNDA

     “Ug nakita ko ang laing manolunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan, ug kini may gidalang walay katapusang Maayong Balita aron imantala ngadto sa nanagpuyo sa yuta, sa tanang kanasuran ug kabayanan ug pinulongan ug katawhan. Ug sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadloki ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabut na ang takna sa iyang paghukom; ug simbaha ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig.” Pinadayag 14:6-7.

     Usa ka mensahe nga pasidaan sa kalibutan: nga kahadlokan ang Dios, nga atong magbubuhat, sa pagsimba Kaniya lamang, ug sa paghatag sa himaya Kaniya pinaagi sa pag-aninag sa Iyang kinaiya, kay ang takna sa masusihon nga paghukom (una alang sa mga patay ug dayon sa mga buhi) niabut na, ug sa pagmatala sa Walay Katapusan nga Maayong Balita, diin nahi-lakip ang plano sa katubsanan ug kaluwasan gikan sa tanang mga sala pinaagi kang Jesu-Kristo – ang bugtong manlalaban taliwala sa Dios ug tawo.
(Alang sa dugang pagtuon: Genesis 1:1; Exodo 20:3-6; 1 Hari 8:60; Salmo 19:9; Proverbios 2:5; 3:19; Ecclesiastes 12:13; Mateo 5:16; 28:19; Juan 1:3; 14:6 17:3; Buhat 1:8; 14:15; 17:24-25; 1 Corinto 10:31; 1 Timoteo 2:5).


MENSAHE SA IKADUHANG MANOLUNDA

     “Ug misunod ang laing manolunda, ang ikaduha, nga naga-ingon, Nagun-ob, nagun-ob na ang bantugang Babilonia, ang babaye nga mao ang nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag.” Pinadayag 14:8.

     Ang nagun-ob nga Babilonia naghulagway sa pagkagun-ob sa pamatasan sa tanang mga Iglesyang Protestante sa 1844, tungod kay ilang gisalikway ang kahayag sa kamatuoran nga gipadala kanila gikan sa langit nga gimantala sa Mensahe sa Unang Manolunda. Kini nga mensahe, sa gihapon, usa ka tawag alang sa tanang mga Kristohanon sa pagbiya sa ilang mga hulog nga mga iglesya.
(Alang sa dugang pagtuon: Isaias 28:7; 48:17-20; Jeremias 50:6; 51:6, 8; 51:44-45; Ezequiel 21:3-4; Zacarias 2:6-7; Mateo 24:15-16; Marcos 13:14; Lucas 21:20-21; Buhat 15:14; Pinadayag 11:8; 16:19; 17:18; 18:1-5).


ANG LANGITNON NGA TEMPLO, ARKA, UG WALAY KAUSABAN NGA BALAOD SA DIOS

     “Ug pabuhaton mo sila ug usa ka balaang puloy-anan alang kanako aron ako magapuyo sa taliwala nila: sumala sa tanan nga ginapakita ko kanimo, ang panig-ingnan sa tabernaculo, ug ang panig-ingnan sa tanan nga mga galamiton niini, mao kini ang pagabuhaton ninyo.” Exodo 25:8-9.

     “Ug unya naabli ang templo sa Dios didto sa langit, ug sulod sa iyang templo nakita ang arka sa iyang pakigsaad.” Pinadayag 11:19.

     “Kini mao ang katapusan sa butang; ang tanan nadungog na: kahadloki ang Dios, ug bantayi ang iyang mga sugo; kay mao kini ang tibook nga katungdanan sa tawo. Kay pagadad-on sa Dios ang tagsatagsa ka buhat ngadto sa paghukom uban ang tagsatagsa ka tinago nga butang, bisan ang mayo, kun bisan ang dautan. Ecclesiastes 12:13-14.

     Adunay templo sa langit nga mao ang panig-ingnan sa kalibutanon nga santuwaryo. Kini nga langitnon nga santuwaryo adunay duha ka lawak; ang una mao ang balaan nga dapit, ang ikaduha mao ang pinakabalaan nga dapit. Sa ikaduhang lawak makita ang arka sa Dios diin nahimutang ang Iyang walay kausaban nga balaod diin nalangkub sa matunhayon ang napulo ka sugo nga usa ka hulad sa Iyang kinaiya. Ang mga balaan nga prinsipyo sa Dios, Iyang mga sugo sa pamatasan, nagabugkos sa tanang katawhan sa tanang kapanahonan ug maoy sukaranan sa Iyang pakigsaad uban sa Iyang katawhan ug maoy sumbanan sa kinaiya sa panghinapos nga paghukom.
(Alang sa dugang pagtuon: Numeros 14:18; Proverbios 28:13; Jeremias 32:19; Ezequiel 18:30; 33:20; 34:17, 20; Daniel 7:9-10; Mateo 22:1-14; Roma 14:12; 2 Corinto 5:10; ang tibook basahon sa Hebrohanon; Santiago 4:12; 1 Pedro 4:5; Judas 14-15; Pinadayag 5:1-9; 11:18).


ANG PANGALAGAD NI KRISTO SA PAGLINIS SA LANGITNON NGA SANTUWARYO

     ““Ug siya miingon kanako: hangtud sa duruha ka libo ug totolo ka gatus ka mga gabii ug mga buntag; unya ang balaanong puloy-anan pagalinisan.” Daniel 8:14

     “……ang tagsatagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig, ako nagtudlo niana kanimo.” Ezequiel 4:6.

     Ang pagpangalagad ni Kristo sa unang lawak (balaang dapit) nagsugod sa Iyang pagkayab ug nagpadayon hangtud sa Octobre 22, 1844 sa katapusan sa 2300 ka adlaw/tuig sa diha nga Siya misulod sa ikaduhang lawak (pinakabalaang dapit) aron sa pagsugod sa Iyang panapos nga buhat sa pagpakilooy, pagtabon-sa-sala, ug sa masusihon nga paghukom aron sa paglinis sa langitnon nga santuwaryo ingon nga atong labawng sacerdote.
(Alang sa dugang pagtuon: Levitico 16, 23:27-32; Numeros 14:34, 26:33; Hebrohanon 6:19-20, 9:3, 7, 11-15; 12:24).


ANG ADLAWNG IGPAPAHULAY

     “Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay, aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong bulohaton; apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlawa dili ka magbuhat, ikaw, bisan ang imong anak nga lalake, bisan imong anak nga babaye, bisan ang imong sulogoon nga lalake, bisan imong sulogoon nga babaye, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat, ug ang tanannga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw; busa gipanalagninan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay, ug gibalaan niya kini..” Exodo 20:8-11.

     Human sa unom ka adlaw ang Dios mismo ang nagpanalangin, nagbalaan, ug nagpahulay sa ikapito nga adlaw ingon nga Iyang bugtong Adlwang Igpapahulay (Genesis 2:2-3). Kining ikaupat nga sugo sa sinulat nga balaan nga balaod sa Dios nagamando sa tanan Niyang matuod nga sumusunod sa pagpahinungod sa ikapito nga adlaw sa matag-semana, sugod sa pagsalup sa adlaw sa Byernes hangtud sa pasalup sa adlaw sa Sabado (Nehmias 13:19; Levitico 23:32), alang sa pagsimba sa Dios ingon nga ilang Magbubuhat. Busa kini usa ka balaan nga adlaw nga igpapahulay diin gikinahanglan ang paglikay sa tanang buluhaton ug kalibutanon nga trabaho, ug sa pagbuhat sa balaan ug diosnon nga mga tulumanon. Ang opisyal nga patik sa Dios anaa sa sugo sa adlawng igpapahulay diin nahisakop ang Iyang pangalan – “Jehova nga imong Dios”; ang Iyang opisyal nga katungdanan – “Magbubuhat”; ang Iyang minandoan o ginharian – “ang langit ug ang yuta”. Busa ang ikapito nga adlaw nga adlawng igpapahulay mao ang patik sa gahum sa Dios sa pagbuhat ug pagbalaan nga gipasundayag pinaagi sa Espiritu Santo diha sa kinabuhi sa Iyang matinumanon nga mga katawhan.
(Alang sa dugang pagtoon: Genesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31; 2:2-3; Nehmias 13:19; Isaias 8:16; 58:12-14; Ezequiel 20:12; Daniel 7:25; Mateo 5:17-19; Marcos 1:32; 2:27-28; Lucas 23:54-56; 24:1; Efeso 4:30; Hebrohanon 4:4-10; Santiago 2:10-11; Pinadayag 12:17; 14:12).


MENSAHE SA IKATULO NGA MANOLUNDA

     “Ug misunod ang laing manolunda, ang ikatulo, nga nag-ingon sa makusog nga tingog, Kon adunay mosimba sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan, ug pamarka sa iyang agtang o sa iyang kamot, siya usab magainom sa bino sa kapungot sa Dios, nga pagatagayon nga walay sambog ngadto sa kopa sa iyang kasuko; ug siya pagasakiton pinaagi sa kalayo ug asupri diha sa atubangan sa mga balaang manolunda ug sa atubangan sa Cordero. Uga ang aso sa ilang kasakit magautbo hangtud sa kahangturan; ug sila dili makatagamtam ug pahulay, sa magabii ug sa maadlaw, sila nga mosimba sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan, ug bisan kinsa nga minarkahan sa iyang ngalan. Ania niini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinoohan ni Jesus.” Pinadayag 14:9-12.

     “Tapus niini, akong nakita nga nanaug gikan sa langit ang laing manolunda nga may dakung pagbulot-an;ug ang yuta gidan-agan sa iyang kahayag. Ug siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, nagun-ob, nagun-ob ang bantugang Babilonia! Nahimo na siyang puloy-anan sa mga yawa, tagoanan sa tanang mahugawng espiritu,, tagoanan sa tanang langgam nga mahugaw ug dulomtan; kay ang tanang kanasuran nanagpakainom sa bino sa iyang mahugawng kaulag, ug ang mga hari sa yuta nakapakighilawas kaniya, ug ang mga magpapatigayon sa yuta nangadato tungod sa kadato sa iyang pagpagkamatuyangon. Unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, Gomowa kamo kaniya, mga tawo ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasal-anan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak; kay ang iyang kasal-anan nagatipun-og sungko sa langit, ug nahinumdoman sa Dios ang iyang mga dautang binuhatan.” Pinadayag 18:1-5.

     Usa ka maligdong nga pagdapit sa matag matood nga mahinulsulon nga makasasala sa pagdawat sa pagkamatarong ni Kristo pinaagi sa pagtoo, nga mapaangkon sa pagkahitarong ug mapaambit sa pagpakabalaan, aron mahimo nila ang pagbantay sa tanang mga sugo sa Dios, sa pagdaog sa tanang sala pinaagi sa Iyang grasya ug kusog, sa paghingpit sa pagkabalaan diha sa kahadlok sa Dios. Kini usab nagapasidaan sa tanang katawhan batok sa pagsimba sa mananap nga mapintas (Katolisismo), o sa iyang larawan (apostata nga protestantismo), o sa pagdawat sa marka sa Katolisismo (nga mao ang pag-uyon sa pagsimba sa adlaw nga Dominggo), aron dili nila madawatan ang kapungot sa Dios nga gibubu sa katapusang pito ka hampak. Kini usab nagapasidaan sa tanang katawhan sa Dios sa kinabubut-on nga pagbiya sa tanang mahugaw, apostata, ug bigaon nga iglesya sa Babilonia  – lakip na ang Iglesya Adventista del Septimo Dia, etc. – o sa pagpakig-ambit sa iyang mga sala ug sa pagdawat sa iyang mga hampak.
(Alang sa dugang pagtoon: Genesis 19:24; Exodo 20:6; Deuteronomio 32:39; 1 Samuel 2:6; Salmo 92:7; Isaias 52:11; Ezequiel 22:31; Daniel 3:5-29; Amos 3:3; Lucas 17:29; Buhat 2:27; 1 Corinto 6:15-16, 19-20; 2 Corinto 6:14-18; Santiago 4:12; 2 Pedro 3:10; Judas 7; Pinadayag 12:17; 13:1-18; 14:11-12; 15:2; 16:2; 19:10; 20:10, 14-15).


ANG PAGKA-DILI-MALUNGTARON SA KALAG
(Ang Kahimtang sa Patay)

     “Kay ang mga buhi nasayud nga sila mangamatay: apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balus pa sila; tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Maingon man ang ilang gugma, mao usab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina, nawagtang sa kanhing panahon; ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat sa ilalum sa adlaw...kay didto sa Sheol diin ikaw moadto walay bulohaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kaalam.” Ecclesiastes 9:5-6, 10.

     Ang kamatayon usa ka kahimtang sa kahilum, pagkwalay buhat, pagkwalay panimuot, ug gihisgotan sa Biblia ingon nga “pagkatulog”. Busa ang kasulatan nagapamatuod sa matin-aw nga ang tanang pagpakita niadtong tanan nga nangamatay, lakip na ang Birhen Maria, mga espiritu sa mga demonyo nga nagabuhat ug mga milagro aron sa paglimbong, kon mahimo pa, sa mga katawohan sa Dios (tan-awa ang Pinadayag 16:14). Ang pangsusi nga paghukom nagapatino kon kinsa sa mga nangamatay ang pagapukawon sa unang pagbanhaw aron sa pagbaton sa kinabuhing dayon, ug kinsa ang magapabilin sa lubnganan hangtud sa ikaduhang pagbanhaw ngadto sa pagkalaglag sa linaw sa kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon.
(Alang sa dugang pagtuon: Job 14:21; Ecclesiastes 3:20; Isaias 26:14; Ezequiel 18:4; Mateo 22:30; Juan 11:24-25: Buhat 2:29, 34, 15:18, 20; Colosas 3:4; 1Corinto 15:22-23; 1Tesalonica 4:15-17; Hebrohanon 9:24; Pinadayag 14:13, 20:5, 21:4).

     Kami nagalaum nga ikaw napanalanginan sa imong pagbasa niining gamayng basahon. Mangandam kita sa lawas ug sa espiritu alang sa haduol nga pagbalik sa atong Manluluwas ug Ginoong Jesu-Cristo. Palihug sulat kon aduna kay mga pangutana.