"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Cebuano Tracts

ANG  GUBAT  SA  ARMAGEDON

     Ang ngalan nga “ARMAGEDON” nagahatag ug kalisang ug katahap sa hunahuna sa kadaghanan. Ang uban naghanduraw sa usa ka dakung gubat sa kalibutan nga nagapaalirong sa “Middle East” o Tungang dapit sa Sidlakan. Ang uban handuraw sa usa ka AntiCristo nga nakiggubat alang sa paggahum sa tibuok kalibutan. Sa gihapon ang uban wala mahibalo kon unsay ilang tohoan o paabuton.
     Ang pulong nga “Armagedon” sa iyang kaugalingon nahubad sa “usa ka larawanon nga ngalan” (tan-awa ang Strong’’s Exhaustive Concordance, #717). Apan ang Kasulatan nagatudlo nga adunay mahitabo nga dakung gubat diin mahilambigit ang tibuok kalibutan!
     Kini nga gubat ug panagbugno dili awayon pinaagi sa mga hinagiban sama sa pusil, tangke sa gubat, ayroplano, o mga sundalo. Apan kini pagaawayon, nasugdan na pag-away, ug magapadayon sa pag-uswag sa iyang kapintas hangtud nga ang matag tawo sa kalibutan mahilakip niini.
     “Ug nakita ko nga diha sa baba sa Dragon, ug sa baba sa Mapintas nga Mananap, ug sa baba sa Mini nga Profeta, nanggula niini ang tulo ka mga mahugawng espiritu nga morag mga baki; kay kini sila mao man ang espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro, nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigum kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakung adlaw sa Dios nga makagagahum sa Tanan. (“Tan-awa moanhi ako ingon sa kawatan! Bulahan ang magatukaw, nga magabantay sa iyang iyang mga bisti aron dili siya magalakaw nga hubo ug magadayag ang iyang pagkamakauulaw!”) Ug ilang gipanagtigum sila sa dapit nga sa pinulongang Hebrohanon ginganlag Armagedon.” Pinadayag 16:13-16.

     Sumala sa makita, ang Kasulatan nagatudlo nga kini nga gubat pagaawayon taliwala sa duha ka mga gahum: ang Dios, si Cristo, ug Iyang putli o matarung nga sumusunod, batok sa yawa, mga dautang espiritu, ug iyang mahugaw o dautang mga sumusunod. Busa ang Armagedon usa ka paghulagway nga nagalarawan sa dakung away ug gubat taliwala sa Dios ug ang yawa – taliwala sa kamatuuran ug kasaypanan. Ug kining espiritohanon nga gubat, sa ngadtongadto, magalakip sa matag-usa ka tawo sa kalibutan tungod kay ang matag-usa kinahanglan magpili kon kinsa iyang sundon – si Cristo ug ang kamatuuran, o ang yawa ug ang kasaypanan: kinabuhing dayon uban ni Cristo, o mahangturong pagkalaglag uban ni Satanas.
     Kini nga gubat ug pakigbugno taliwala ni Cristo ug ni Satanas gisugdan didto sa langit.
     “Unya nahitabo ang gubat didto sa langit: Si Miguel ug ang iyang mga manolunda nakiggubat batok sa dragon. Ug ang dragon ug ang iyang mga manolunda nakiggubat, apan gilupig sila ug wala nay dapit pa alang kanila didto sa langit. Ug gitambog ang dakung dragon, ang sirpinti nga karaan, ang ginganlag Yawa ug Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan – siya gitambog ngadto sa yuta, ug ang iyang mga manolunda gitambog uban kaniya.” Pinadayag 12:7-9.

     Bisan pa nga ang yawa gitambog gikan sa langit, iyang gipadayon ang iyang pakiggubat batok kang Cristo ug sa Dios dinhi sa yuta. Sa duol na unom ka libo ka mga tuig kini nga pakig-away mohinay ug mokosug sama sa paghunas ug pagtaob sa dagat. Apan ang katapusan gubat nga pagasagubangon dinhi niining dakung away, ang punto diin ang tanang mga panghitabo nagapatunong, mao ang gihulagway sa Biblia ingon nga “dakung adlaw sa Dios nga makagagahum sa tanan” ––ang gubat sa Armagedon. Kining katapusang gubat taliwala sa kamatuoran ug kasaypanan gihulagway sa matin-aw sa Pinadayag Capitulo 12, 13, 14, ug 18. Ug ang tanang katawohan nagsulod niini nga gubat karon nga adlaw.
     Sanglit ang Armagedon usa man ka simbolo nga nagahulagway sa espirituhanong gubat taliwala sa kamatuoran ug kasaypanan, unsa man ang mga hinagiban nga ginagamit sa yawa niini nga dakung away? Mga butang nga gitandi sa mga baki nga nagagikan sa baba sa Dragon, sa Mapintas nga Mananap, ug sa Mini nga Profeta. Ang mga baki nagatukub sa ilang mga biktima pinaagi sa ilang dila, ug ang nagagula sa baba mao ang mga pulong nga gihugpong aron sa paghimog mga pagpahayag sa tinohoan. Busa kining tulo ka mga binuhat (Dragon, Mapintas nga Mananap, ug Mini nga Profeta) nagatukub sa ilang mga biktima pinaagi sa pagsulti o pagtudlo ug mga nagkalainlaing sayup nga mga pagtulon-an.
     Alang sa mga buot nga mosunod kang Cristo ug sa kamatuoran, kinahanglanon kaayo nga atong maila sa pagkamatin-aw kon kinsa ang Dragon, ang Mapintas nga Mananap, ug ang Mini nga Profeta aron malikayan nato ang pagkalimbong sa ilang mga nagkalainlaing mga pagtulon-an nga sayup nga makapahisalaag.
     Sumala sa gipahayag sa Pinadayag 12, ang dragon, una sa tanan, mao si Satanas. Ug unsa man nga mga sayup nga tinohoan ug pagtulon-an ang nagagikan sa baba ni Satanas? Nagkalainlaing mga patulon-an sa espiritismo, paganismo, ug okulto nga gibarogan sa daghan nga mga ginharian sa kalibutan – lakip na ang karaang pagano nga ginharian sa Roma. Samtang ang daghan nagatoo nga milabay na ang panahon sa paganismo, adunay minilyon karon nga nagatoo ug nagatuman niining mga tinohoan sa mga diwatahan ug sa pagsimba sa yawa.
     Ang nahaunang dagway sa paganong relihiyon mao ang pagsimba sa kinaiyahan. Tungod kay ang pinakataas nga matang sa kinaiyahan mao man ang lawas sa tawo, ug ilabi na ang salabutan o hunahuna, ang tawo nadani sa pagsimba sa gahum sa salabutan o hunahuna ug sa ingon niana pagtuboy sa tawhanong pagsabut ibabaw sa Diosnong pagpahayag.
     Ang tanang dagkung kagamhanan sa kalibutan nagpanghimatuod usab sa kamatuoran nga sa paganismo, ang iglesya ug ang kagamhanan sa nasod dili bulag sa usag-usa – apan nahiusa. Sa Babilonia, Media ug Persia, Grecia, ug Roma, ang kagamhanan o gobyerno kanunay nagaduso o nagahatag ug kusog sa pagpatuman sa paganong relihiyon sa ilang panahon. Matag karon ug unya adunay mga balaod nga gihimo ug diin ang kagamhanang sibil gigamit alang sa pagpatuman sa paganong pagsimba sa mga diosdios ug mga sayup nga mga tinohoan.
     Karon, sama sa karaang panahon, ang espiritu sa pagtuboy o pagsimba sa tawhanong pagsabut, kapunungan, ug tradisyon; ang espiritu sa pagkakalibutanon; ang pagpaninguha sa hiusa sa iglesya ug sa kagamhanang sibil aron nga ang iglesya mahatagag kusog sa pagpatuman sa iyang pagtulon-an ug mando, mao ang espiritu sa Dragon. Ug ang pagpadayag niini nga espiritu magadugang ug magadugang hangtud sa kasangkoan niini nga mao ang panahon sa kasamok alang sa katawhan sa Dios.
     Dili lamang kini ang mahugawng espiritu ang nagalihok karon pinaagi sa pagkatawhanon o walay pulos nga pilosopiya – sa pagtuboy sa tawhanon ibabaw sa Diosnon, sa pagtuboy sa sayup ibabaw sa kamatuoran – apan aduna pay ikaduhang mahugawng espiritu nga nagagula gikan sa baba sa Mapintas nga Mananap.
     Sa Pinadayag 13, ang Mapintas nga Mananap nga mibangon gikan sa nalumpag nga paganong Roma; ang Mapintas nga Mananap nga nakighiusa sa paganismo aron sa pagpadaghan sa iyang mga sakup; ang Mapintas nga Mananap nga naggahum sa sulod sa 1260 ka mga adlaw sa panagna (Pinadayag 12:6), o 3 ½ ka mga tuig sa panagna (Pinadayag 12:14), o 42 ka mga bulan sa panagna (Pinadayag 13:3) – ang matag-usa niini nga panahon nagakahulogan sa 1260 ka mga literal nga mga tuig (tan-awa ang Numeros 14:34; Ezequiel 4:6), walay lain kon dili ang Iglesya Romana Catolica.
     Kining dakung relihiyosong sistema sa Catolisismo nagatuboy sa tinukod nga iglesya ibabaw sa tagsatagsang konsyensya, ug sa panahon nga adunay panagbangi taliwala sa Biblia ug sa pagtulon-an sa iglesya, kini nga iglesya kanunay nagaangkon sa pagkalabaw ibabaw sa kamatuoran sa Biblia. Kon adunay panagbangi taliwala sa konsyensya sa usa ka tawo ug sa pagtulon-an sa iglesya, kini nga iglesya kanunay nagaangkon sa pagkalabaw pinaagi sa iyang tradisyon ug kaugalingong pagsabut.
     Sukwahi niining paggahum pinaagi sa pagmando sa iglesya, gidayeg ni Pablo ang halangdon nga mga kaigsoonan sa Berea tungod kay “kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasubiton, nga sa adlaw-adlaw nanagtoo sa kasulatan, sa pagsusi kon tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila.” Buhat 17:11. Si Pablo wala nagasugo sa mga tumutuo sa pagdawat sa pagtulon-an gumikan sa apostolhong awtoridad, apan hinunoa iya silang gidayeg tungod sa ilang pagsusi sa Kasulatan alang sa kaugalingon aron sa pagpanghimatuod sa kamatuoran nga gitudlo kanila. Ang pamaagi diin ang Pulong sa Dios maoy labaw nga awtoridad ug lagda sa kinabuhi mao ang relihiyon ug kamatuoran sa Biblia (tan-awa ang Juan 5:39; 2 Timoteo 3:16-17; Isaias 8:20), ug kini nga kinaadman magahatag nato ug kagawasan (tan-awa ang Juan 8:32).
     Ang ikatulo nga mahugawng espiritu mao ang espiritu sa Mini nga Profeta. Ang profeta usa ka tawo nga nagaangkon nga siya nagadawat ug mga mensahe gikan sa Dios, ug nga siya usa ka tigpamaba sa Dios pinaagi sa iyang paghatud niining mga mensahe sa mga katawhan (tan-awa ang Numeros 12:6; Deuteronomio 18:22). Nan ang usa ka mini nga profeta nagapahayag nga siya nagasulti alang sa Dios apan sa pagkatinuod dili kini mao ang kahimtang (tan-awa ang Jeremias 14:14).
     Ang papanhong kagamhanan dili mahimo nga mao ang Mini nga Profeta tungod kay ang papa sa Roma nagaangkon nga nagadawat sa tradisyon ingon nga labaw sa unsay gipahayag sa Biblia, ug siya nagaangkon nga adunay siyay gahum, sa iyang kaugalingong kabubut-on, sa pag-usab sa kasugoan sa Dios. Apan ang mga nagkalainlaing mga iglesya sa Protestantismo nanag-angkon nga nanagsunod sa Biblia ug sa Biblia lamang ingon nga baruganan sa ilang pagtuo ug pagtulon-an. Apan makita nato nga sila nanagsunod sa mga tunob sa Roma pinaagi sa ilang pag tuboy sa tradisyon ug panabut sa tawo ibabaw sa kamatuoran sa Pulong sa Dios! Busa sila Mini nga Profeta nga nanagkupot ug nanagsulti ug mga sayup apan nanag-angkon nga kini kamatuoran sa Dios!
     Samtang wala nagkauyon sa uban nga mga panan-aw, ang tanang mga iglesyang protestante naghiusa sa mga punto sa pagtulon-an diin silang tanan nagkauyon, ug sa anam-anam nahisama sa Iglesya Romana Katolika. Sa panahon nga, tungod sa iyang pagpaninguha sa pagkab-ot sa iyang gihandum nga mga katuyoan, kining Mini nga Pofeta sa Protestantismo mosunod sa sama nga mga tunob sa Roma pinaagi sa pagdangup sa kagamhanang sibil sa paglaban sa iyang mga pagtulon-an ug sa pagyatak sa katungod sa kagawasan sa konsyensya o tanlag, aron sa pagpatuman sa iyang mga pagtulon-an, siya usab mahimong Larawan sa Mapintas nga Mananap (tan-awa ang Pinadayag 13).
     Pinaagi sa pagsalikway sa kamatuoran, ang mga katawhan nagasalikway sa Tagmugna sa kamatuoran ug nagaandam sa ilang mga kaugalingon sa pagdapig sa Yawa niining katapusanng dakung away. Pinaagi sa matig-a nga pagdumili sa pagdawat sa awtoridad sa Dios – ang Magbabalaod, ug sa pagtuman sa Iyang mga sugo, mga katawhan – lalake, babaye, ug mga kabataan, nagagapos sa ilang mga kaugalingon ngadto sa dakung apostata sa pagkamalinapason.
     Sa mga sayup nga mgapagtulon-an nga nagasupil sa awtoridad ug kagamhanan sa langit ug nagasumpo sa mando sa salabutan, wala nay molabaw pa sa idiya nga ang balaod sa Dios dili na kinahanglan tumanon. Balaod ang sukaranan sa tanang pangobyerno, ug wala gayuy katarungan o kalig-onan ang pagtuo nga ang Dios nga nagagahum sa tibuok universo mibiya sa Iyang katungdanan ug kita gipasagdan nga walay Iyang balaod. Kon mahimo sa Yawa nga imong igasalikway ang tibuok nga balaod sa Dios o bisan usa lang ka bahin niini, mao ra ang sangputanan. Siya nga nagalapas sa “usa ka bahin niini” nagapahayag ug pagyubit o pasupak sa tibuok nga kasugoan; siya nagabuyo ug nagahatag ug panig-ingnan sa uban alang sa kalapasan; siya nahimong “malinapason sa tanan niini” (tan-awa ang Santiago 2:10). Bisan diin nga ang balaan nga kasugoan sa Dios gihikling, ang sala dili na dautan sa panan-aw sa tawo ug mawala ang paghandum sa pagkamatarung.
     Ang Kasulatan nagapahayag nga ang espiritu sa mga yawa magabuhat ug makagagahum nga mga milagro nga magalimbong sa halos tibuok kalibutan, ug dayon magatigum sa mgakatawhan alang sa katapusang dakung gubat. Ang kinatalidwad-an niini nga panagsangka mao ang balaod sa Dios, ilabina gayud ang Sabado, nga nagatudlo ngadto sa Magbabalaod ingon nga bugtong Maglalalang ug busa tungod sa atong tiunay nga kapangakohan ingon Iyang mga binuhat kinahanglad magahatag Kaniya sa atong pagtuman. Buluhaton sa mensahe sa tulo ka mga manolunda sa Pinadayag 14:6-12 ug 18:1-5 ang pagsumpo niini nga pagdagmal sa Balaod sa Dios pinaagi sa pagtanyag sa kalibutan sa pagsimba nga angay ihalad sa Dios ingon ang atong magbubuhat.
     Sa paghiusa niining tulo ka gahum, ang Dragon, ang Mapintas nga Mananap, ug ang Mini nga Profeta, ang tanang katawhan sa kalibutan pagapugson sa pagpakighiusa sa plataporma sa sayup nga pagtulon-an batok sa Dios ug sa kamatuoran sa Biblia. Ug kadtong dili motuman sa ilang mga mando pagapatyon. Busa pinaagi sa malimbungon nga mga pagtulon-an ug tinohoan niining tulo ka nagkahiusang gahum sa espiritismo, Catolisismo, ug Protestantismo, tanang lumulupyo sa kalibutan pagadad-on ngadto sa pagpili alang sa pagtuman o pagsupil sa Dios ug sa Iyang kamatuoran (tan-awa ang Pinadayag 13:15-17).
     Ang Dios wala gayud nagapugos sa kabubut-on o konsyensya sa tawo, apan si Satanas kanaunay nagagamit sa nagkalainlaing matang sa pamugos ug kabangis aron sa pagpi-og ug pagmando niadtong dili niya mahaylo sa laing paagi sa pagtintal. Pinaagi sa panghadlok o pamugus, si Satanas nanigkamot sa paggahum sa konsyensya ug sa pagkuha sa katahuran o pagsimba alang sa iyang kaugalingon. Aron sa pagkab-ot niini, siya nagalihok pinaagi sa relihiyoso ug sibil nga mga kagamhanan o awtoridad, sa pagbuyo kanila aron sa pagbuhat ug pagpatuman sa mga balaod nga tawhanon nga nagasupil sa Dios ug sa Iyang balaod.


Ang Tibuok Kalibutan Dad-on nadto sa Pagpili

     Sa makausab, sama sa panahon ni Daniel, ang usa ka larawan igapabarug, sama sa larawan nga bulawan sa kapatagan sa Dura (tan-awa ang Daniel 3). Ang puntong lantugian mao ra gihapon – ang balaod ug katahuran sa Dios. Sa samang paagi sa paggamit sa musika ug maambong nga pasundayag aron sa pagpatuman sa katawhan sa pagsimba sa larawan ni Nabucodonosor sa karaang Babilonia, dinhi niining katapusang away adunay mga milagro alang sa paglimbong. Sa karaang panahon, sa panahon nga ang paghaylo wala nagmalinampuson, adunay hudno sa kalayo nga nagadilaab nga nagahulat aron sa pagpugus sa konsyensya. Sa samang paagi ang mga katawhan sa Dios nga nanagbantay sa Iyang sugo magaatubang sa kahimtang diin mawala ang tanan kalibutanong tabang alang kanila, ug sa katapusan kamatayon mismo, ingon nga ganti sa ilang pagkamatinumanon sa Dios ug sa Iyang Balaod. Kadto lamang kansang pagtoo natukod sa Pulong sa Dios ang makabarog taliwala niining dakung pagbulag o kalapasan.
     Apan sa pinakamangitngit nga panahon sa kasaysayan sa kalibutan, diin sa katapusang mga hugna niini nga gubat sa Armagedon ang mga dautang kagamhanan daw magmadinaugon na, ug daw gikinahanglan na nga silyohan sa salin nga matinumanong katawhan sa Dios ang ilang pagpamatuod pinaagi sa ilang dugo, luwason sa Dios ang Iyang mga katawhan ug ang tanang mga makasasala pagalaglagon. Si Cristo mismo ang moanhi sa pagluwas sa Iyang matinumanon ug matinoohon nga mga sumusunod aron sa pagdala kanila ngadto sa langitnong puloy-anan!
     “Ug niadtong panahona si Michael motindog, ang dakung principe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong mga katawohan; ug moabut ang usa ka panahon sa kasamok, nga ang ingon wala pa gayud mahatabo sukad nga mayusa ka nasud bisan hangtud nianang mao nga panahon: ug niadtong panahona pagaluwason ang imong katawohan, ang tanan nga hingkaplagan nga nanghisulat sa basahon.” Daniel 12:1.

     “Sa diha nga ang tagbalay makatindog na...Siya magaingon kanila, ‘Sultihan ko kamo, ambut tagadiin kamo; pahawa kamo kanako, tanan kamo nga mamumuhat ug kadatuan!” Lucas 13:25, 27.

     “Imong pagapahilumon ang kasaba sa mga lumlangyaw...ang awit sa mga mabangis pagapahinayon....gilamoy Niya (Cristo) ang kamatayon hangtud sa walay katapusan; ug ang Ginoo nga Jehova mopahid sa mga luha gikan sa tanang mga nawong; ug ang kaulaw sa iyang katawohan pagakuhaon niya gikan sa halayo sa tibooknga yuta: kay si Jehova maoy nagsulti niini. Ug pagaingnon niadtong adlawa: Ania karon ang , kini mao ang atong Dios; kita nanaghulat kaniya, mangalipay kita ug managmaya diha sa iyang kaluwasan.” Isaias 25:5, 8-9.

     Anaa karon ang pagpili kon asa ka nga bahin makaplagan nga magadapig niining dakung gubat sa Armagedon taliwala sa Dios ug ni Satanas – taliwala sa kamatuoran ug kasaypanan. Walay usa nga makapatotaliwala o walay dapigan niini nga gubat. Ang matag-usa makaplagan sa usa lang gayud ka bahin. Sila motampo sa mga malinapason sa pagsupil batok sa balaod sa Dios, o uban sa mga matinumanon nga nanagkinabuhi sa matag pulong sa Dios, ug nanagbantay sa tanan Niyang mga sugo.
     “Hangtud kanus-a ba nga magakiangkiang kamo sa taliwala sa duha ka daplin? Kong si Jehova Dios man, sumunod kamo Kaniya; apan kong sa Baal nan sumunod kamo kaniya.” 1 Hari 18:21.

     “Ug kong daw dautan kaninyo ang pag-alagad kang Jehova, magpili kamo niining adlawa kong kinsa ang inyong alagaron...apan alang kanako ug sa akong balay, kami magaalagad kang Jehova. Ug ang katawohan mingtubag ug ming-ingon: Ipahalayo kana kanamo nga kami mbiya kang Jehova...” Josue 24:15-16.