"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Cebuano Tracts

ANG  MATUOD  NGA  IGLESYA  SA  DIOS

     Sa mga 100 ka mga nagkalainlain nga mga rilihiyon’g pundok karon nga tanan naga-angkon nga mao ang matuud nga iglesya sa Dios, apan tanan nagsumpaki sa usag-usa sa ilang pagtoo, mahimo ba nga silang tanan mao ang matuud nga iglesya sa Dios?  Sa linibo ka mga tuig kini nga pangutana mahitungod sa kailhanan sa iglesya sa Dios gikaikagan.  Unsaon nato pagkahibalo sa tinuod?
     Ang pagsabut niining makinabuhion nga kamatuuran magadala ug kagawasan diha kang Kristo, apan ang sayup nga pagsabot niini mao ang pagkulipon kang Satanas.  Makinahanglanon kaayo nga ang matag-usa magagahin ug panahon alang sa pagtoon sa ilang kaugalingon aron sa pagsabot kon unsa ang kailhanan sa matuud nga iglesya sa Dios.


UNSAON  PAGSABUT?

     Ang bugtong paagi sa pagsabut niini mao ang pagbaton sa kasayuran ug kaalam; apan diin man gikan?  Makasalig ba kita sa bugtong kasayuran ug kaalam nga gikan sa kalibutanon nga mga tinubdan?  Dili, tungod kay kita mamahimong kaaway sa Dios (tan-awa ang Santiago 4:4).  Makasalig ba kita sa bugtong kasayuran ug kaalam sa uban nga mga tawo?  Dili, kay kon kita magasalig sa pulong sa uban tawo – bisan pa sila pari, papa, ministro, tigulang, guru o shaman – kita mamahimong tinunglo (tan-awa ang Jeremias 17:5).  Makasalig ba kita sa atong kaugalingon’g kaalam?  Dili, kay kana kabuangan (tan-awa ang 1 Corinto 1:19-21, 3:19).
     Nan, diin man kita makakaplag ug kasayuran ug kaalam nga diin makasabut kita kon kinsa ug unsa ang kailhanan sa iglesya sa Dios?  Kinahanglan magagikan kini sa Dios mismo, ug Siya mapuanguron nga nagasaad nga magahatag kanato sa tanan kasayuran ug kaalam nga atong gikinahanglan sa pagsabut sa Iyang kamatuoran (tan-awa ang Santiago 1:5; Juan 7:17, 14:26).  Ang kaalam ug kasayuran nga nagagikan sa Dios, sumala sa makaplagan sa Iyang balaang pulong, kinahanglan mao’y atong BUGTONG sukaranan ug saliganan sa pagpaninguha sa pagsabut sa kamatuoran niini nga makinabuhion nga hilisgutan.
     “Ngadto sa Kasugoan ug sa pagpamatuod!  Kong sila dili managsulti sumala niining pulonga, sa pagkamatuod walay kahayag diha kanila.” Isaias 8:20.

     “Pningkamoti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimut-an, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran.” 2 Timoteo 2:15.


USA  BA  KA  RILIHIYON’G  PUNDOK  ANG  MATUOD  NGA  IGLESYA  SA  DIOS?

     Daghang mga katawhan ang nangatudloan nga ang matuod nga iglesya sa Dios usa ka rilihiyon’g pundok nga natugyan sa pagsimba sa Dios.  Ang kadaghanan adunay mapiliton nga pangandoy nga makakaplag ug usa ka rilihiyon’g pundok diin makapahisakup; apan asa man nga pundok?  Ang pagpili ug usa sa mga 100 o labaw pa nga mga pundok, diin ang matag-usa nagaangkon nga mao gayod ang bugtong matuod nga iglesya sa Dios, mahimong usa ka malisod kaayo nga tahas!  Bisan pa niana, ang uban nagasugyot nga wala’y kalainan kong unsa nga pundok ang imong pilion kay tanan daw nga mga iglesya langit man ang padulngan.  Kini nga nga pangadoy mi-abut tungod kay ang mga katawhan nangatudloan nga sila kinahanglan mahisakup o mahitampo sa usa ka rilihiyon’g pundok aron makasimba sa Dios, aron mahimong bahin sa Iyang matuod nga iglesya, ug aron masiguro ang ilang kaluwasan.  Apan dili kini mao ang gitudlo sa Balaang Kasulatan bahin sa matuod nga iglesya sa Dios!
     Si Jesus nagpahayag bahin sa Iyang kaugalingon ug sa matuod nga iglesya sa Dios:
     “Ako mao ang maayo nga magbalantay sa mga karnero.  Ako nakaila sa mga ako, ug ang mga ako nakaila kanako....Ug igahalad ko ang akong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero...ug usa ra unya ang toril, ug usa ang magbalantay.” Juan 10:14-16.

     Si Jesus nag-ingon nga ang Dios adunay usa lamang ka toril o usa lamang ka matuod nga iglesya, dili daghan!  Kini nga kamatuoran nga gikan sa Balaan nga Kasulatan nagabungkag sa idiya nga ang tanan nga mga rilihiyon’g pundok sa kinatibuk-an mao ang matuod nga iglesya sa Dios.  Ang pulong nga “toril” [fold] mao ra ug hubad sa pulong nga “panon” [flock] (tan-awa ang Strong’s Concordance #4167).  Nan, kinsa o unsa man ang ginsakupan sa matuod nga iglesya sa Dios, ang Iyang “usa’ng toril” o “usa’ng panon”?  Tungod kay ang tanan nga rilihiyon’g pundok dili man mamahimong usa’ng toril, ang usa’ng panon sa Dios usa ba niining mga rilihiyon’g pundok?
     “Ug kamo nga akong mga karnero, ang mga karnero sa akong sibsibanan, mga tawo man, ug ako mao ang inying Dios, nagaingon ang Ginoong Jehova.” Ezequiel 34:31.

     Ang bugtong matuod nga iglesya sa Dios, ang Iyang bugtong toril, ang Iyang bugtong panon dili usa ka rilihiyon’g pundok – bisan unsa pa ka dungganon ang ilang pangalan, o bisan unsa pa ka matunog ang ilang pag-angkon – tungod kay ang bugtong matuod nga iglesya sa Dios mga tawo man.  Kinahanglan natong masabtan kining makinabuhion nga punto sa kamatuoran, nga ang iglesya sa Dios ginsakpan sa mga tawo ug dili usa ka rilihiyon’g pundok, aron nga may kagawasan kita diha kang Kristo ug dili magapabilin pagkaulipon ug pagkabinilanggo sa mga tawo!


KATAWHAN  ANG  MATUOD  NGA  IGLESYA  SA  DIOS !

     Kini nga matahum nga kasayuran, nga ginsakupan sa katawhan ang iglesya sa Dios ug dili ang pagpasakup sa bisan unsa nga rilihiyon’g pundok, mao ang hatag kanimo ug kagawasan kang Jesus, ug magahatud kanimo sa tul-id nga pagsabut sa uban nga nahilabot nga mga puntong hilisgutan mahitungod sa iglesya sa Dios.
     Ang uban dili makakita sa kalainan taliwala niining duha ka pagsabut bahin sa iglesya sa Dios, busa atong susihon sa hamubo ang mosunod nga nahilabot nga mga paghulagway, ug kini mamahimong mas matin-aw ngano nga ang usa magahatud ngadto sa kagawasan kang Kristo, samtang ang usa ngadto sa pagkaulipon sa mga tawo.
     Ang Bibliya nagatudlo nga ang Dios nagatanyag ug kapahulayan alang sa mga gikapoy (tan-awa ang Isaias 28:12, 30:15; Jeremias 6:16).  Pinaagi sa pagsabut nga ang Iglesya sa Dios ginsakupan sa mga katawhan, ang matag-usa kanato makakaplag sa atong kapahulayan pinaagi lamang sa pagduol kang Jesus (tan-awa ang Salmo 37:7; Mateo 11:28-30), ug kong atong pilion ang pagbiya Kaniya, ang atong kagawasan ug kaluwasan mawala.  Sanglit pinaagi sa pagsabut nga ang iglesya sa Dios usa ka rilihiyon’g pundok, ang atong kapahulayan makaplagan lamang diha sa pagpasakup sa pundok, ug kong kita mobiya sa pagpasakup niini, kita magatuo nga atong gibiyaan ang atong kapahulayan ug nga kita nawala.

     Ang Bibliya nagatudlo nga ang iglesya sa Dios mao ang lawas ni Kristo (tan-awa ang 1 Corinto 12:27; Epeso 1:23, 5:30).  Busa pinaagi sa pagsabut nga ang matuod nga iglesya sa Dios ginskaskupan sa mga katawhan, nan ang matag-usa kanato mahimong bahin sa lawas ni Kristo pinaagi sa pagpakighiusa kang Kristo mismo ug nabautismohan (tan-awa ang Galacia 3:27-29; Mateo 12:30; Roma 12:5; Marcos 16:16).  Ug kong pilion nato ang pagbiya kang Kristo, nan kita dili na bahin sa Iyang lawas o iglesya ug kita nawala.  Sanglit pinaagi sa pagsabut nga ang iglesya usa ka rilihiyon’g pundok, kita mamahimong bahin sa lawas ni Kristo pinaagi sa pagpasakup sa pundok pinaagi sa bautismo.  Ug kong pilion nato ang pagbiya, o kon gipapahawa, sa pundok, nan kita magatuo nga dili na bahin sa lawas ni Kristo ug nangawala.
     Ang Bibliya nagatudlo usab nga agn katawhan sa Dios makabaton sa kinabuhing wala’y katapusan (tan-awa ang Roma 2:7).  Pinaagi sa pagsabut nga iglesya sa Dios ginsakupan sa mga tawo, nan kita makakaplag sa kinabuhing wala’y katapusan pinaagi lamang kang Jesus (tan-awa ang 1 Timoteo 1:16-17; 1 Juan 1:1-2; Juan 1:1-4, 14:6), ug pinaagi sa pagbulag nato kang Jesus, kita mawad-an sa kalauman nga makabaton sa kaluwasan ug kinabuhing dayon. Samtang pinaagi sa pagsabut nga ang iglesya sa Dios usa ka rilihiyon’g pundok, kita magatuo nga ang kinabuhing dayon makaplagan lamang pinaagi sa pundok, ug nga pinaagi sa pagbiya nato sa pundok kita magatuo nga kita wala’y kalauman sa kaluwasan ug kinabuhing dayon.


MAY  KALABUTAN  ANG  IMONG  KALUWASAN  NIINI  NGA  HILISGUTAN!

     Tanan kini nga mga paghulagway may kalabutan sa atong kaluwasan!  Ang Bibliya sa tinuod nagatudlo nga kita kinahanglan nga maluwas (tan-awa ang 1 Timoteo 2:3-4).  Sa pagsabut nga agn iglesya sa Dios ginsakupan sa mga katawhan, ang matag-usa kanato makakaplag kaluwasan pinaagi sa pagpakighiusa nato kang Jesu-Kristo (tan-awa ang Juan 3:17; Isaias 45:22; Buhat 2:21, 4:10-12, 15:11, 16:30-31; Roma 5:9-10), ug pinaagi sa pagbulag nato kang Kristo, kita mangawala. Samtang pinaagi sa pagsabut nga ang iglesya sa Dios usa ka rilihiyon’g pundok, kita magatuo nga ang atong kaluwasan makaplagan pinaagi sa pagpahisakup sa pundok, ug sa atong pagbulag sa pundok kita magatuo nga kita mangawala.


KAGAWASAN  O  PAGKAULIPON?

     Ako naga-ampo sa matinuuron nga ikaw maka-aninag nga matin-aw sa tim-os nga kalainan taliwala niining duha ka pagsabut ug sa dalan diin ikaw pagamandoan niini nga sundon.  Ang usa magahatud kanimo ngadto sa hingpit nga kagawasan ug kaluwasan kang Kristo, ang usa magahatud kanimo sa hingpit nga pagkaulipon ug pagkabilanggo ngadto sa mga tawo!  Ang usa mao ang kamatuoran nga ebanghelyo sa Bibliya diin si Jesus ang kinatung-an, ang usa ka mangil-ad nga bakak katolisismo diin si Satanas ang kinatung-an! Ako matinuuron nga nagalaum nga ikaw matin-aw nga makasabut nga kong ikaw magatuo nga ang matuod nga iglesya sa Dios usa ka rilihiyon’g pundok, nga ikaw naa sa pagkaulipon ngadto sa mga tawo nga nagagahum niana nga iglesya.  Ug labaw pa nga mahinongdanon, nga si Kristo gikawat gikan kanimo ingon nga imong manluluwas tungod kay Siya gipulihan man sa rilihiyon’g pundok – nga nahimong tumong sa imong pagsimba ug tinubdan sa imong kaluwasan!
     Kini nga makasusubo nga talan-awon, nga ang rilihiyon’g pundok nahimong tumong sa pagsimba inay nga si Kristo, kini, sa tukma gayud, mao ang nasangputan sa mga Judio.
     Gipakasad-an sa mga Hudiyo si Esteban nga nagasulti ug masipalahong mga pulong batok sa templo (tan-awa ang Buhat 6:13). Ug unsa man ang mga pulong ni Esteban?
     “Apan si Salomon mao nay nagpatindog ug balay alang kaniya. Ngani ang Labing Halangdon wala magpuyo sa mga balay nga hinimog mga kamot; usmala sa ginaingon sa mga profeta: Ang langit maoy akong trono, ug ang yuta maoy tumbanan sa akong mga tiil.  Unsa pa mang balaya ang inyong tukoron alang kanako, nagaingon ang Ginoo, o unsa pa man ang dapit nga akong pahulayanan? Dili ba gibuhat man sa akong kamot kining mga butanga?” Buhat 7:47-50.

     Ginaingnan lamang ni Esteban ang tanang ginsakupan sa iglesya sa mga Judio, nga niining panahon sa Bag-ong Pakigsaad, ang Dios wala magapuyo sa mga gambalay nga materyal, apan nangandoy nga makapuyo matag kasingkasing sa Iyang mga katawhan pinaagi kang Jesu-Kristo.  Sa laing pagksulti, si Esteban nagaingon kanila nga ang bisan kinsa nga naghandum nga mosimba sa Dios kinahanglan nga mosimba Kaniya sa espirtu ug kamatuoran, nga dili na kinahanglanon ang pagpaskup sa rilihiyon’g pundok o ang pagtambong sa bisan unsa nga templo aron sa pagsimba sa Dios.  Sa pagkatinuod, adunay usa nga nangutana kang Kristo niini mismo nga pangutana bahin sa pagpasakup sa pundok, palihug basaha sa matinagdanon ang Iyang tubag:
     “Ang babaye (sa Samaria) miingon kaniya, Senyor, naila ko nga ikaw usa ka profeta. Ang among mga ginkanan nanagsimba dinhi niining bukira (ang templo sa bukid sa Gerizim); apan kamo magaingon nga sa Jerusalem atua ang dapit diin kinahanglan ang mga tawo adto magasimba.  Ug si Jesus miingon kaniya, Babaye, toohi ako, taliabut na ang takna nga kamo magasimba sa Amahan dili lamang dinhi ra niining bukira, ni sa Jerusalem.  Kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi; kami nagasimba sa among nailhan, kay ang (mensahe sa) kaluwasan nagagikan (gitugyan sa) mga Judio.  Apan ang taliabut, ug karon mao na, nga ang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran, kay kini ang ginapangita sa Amahan nga maoy managsimba kaniya.  Ang Dios espiritu, ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran.” Juan 4:19-24.

     Busa ang matuod nga iglesya dili kini nga rilihiyon’g pundok o kadto nga rilihiyon’g pundok, apan mga katawhan nga sa ilang kaugalingon nanagsimba sa Dios sa espirtu ug kamatuoran.  Dili kinahanglanon nga mangita ka pa ug rilihiyon’g pundok aron makasimba ka sa Dios, apan makasimba ka sa Dios diha mismo sa imong panimalay – sama gibuhat sa mga tinun-an ug sumusunod ni Kristo (tan-awa ang Roma 16:5; 1 Corinto 16:19; Colosas 4:15; Filemon 2).


DILI  NA  ILALUM  SA  SISTEMA  SA  DAANG  PAKIGSAAD

     Ang kamatuoran sumala sa Biblia mao nga kita wala na sa ilalum sa sistema sa Daang Pakigsaad diin ang presenysa sa Dios nagapuyo sa templo o gambalay nga materyal ug diin ang mga katawhan moadto aron sa pagsimba sa Dios.  Apan kita ilalum na sa sistema sa Bag-ong Pakigsaad diin ang presensya sa Dios makapuyo sa atong lawasnon nga templo – sa atong kasingkasing ug salabutan – diin buot sa Dios isulat ang Iyang kasugoan!
     “Kay mao kini ang pakigsaad nga akong pagahmoon uban sa kaliwatan ni Israel tapus niadtong mga adlawa, nagaingon ang Ginoo: igabutang ko ang akong mga sugo sulod sa ilang mga salabutan, ug igasulat ko kini diha sa ilang mga kasingkasing, ug ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan.” Hebrohanon 8:10.

     “...kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi; usmala sa giingon sa Dios: ako mopuyo sa sulod nila ug magalihok diha kanila, ug ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan.” 2 Corinto 6:16.

     Dalayegon ang Dios niining matuod nga pagsabot!  Karon ang matag-usa kanato dili na kinahanglan magpabilin sa pagkaulipon sa dunut nga kaparian o apostata nga iglesya, apan kita makakaplag sa matuod nga kagawasan kang Kristo!
     Kong ang bisan unsa nga rilihiyon’pundok maga-angkon nga sila ang matuod nga iglesya sa Dios, ug sa nga ang imong kaluwasan naa sa katalagman pinaagi sa imong pagbuot nga mobiya, o kon gipapahawa, gipabulag sa pagpasakup, o ekskomunyon gikan kanila, nan ikaw mahibalo nga si Kristo gipapahawa nila sa ilang iglesya ug gipulihan nila ang Iyang dapit taliwala sa Iyang mga katawhan! apan daw unsa kini ka tinuod?
     Ang Biblia nagatudlo nga bugtong pinaagi kang Kristo ug kang Kristo:
Ø atong makaplagan “ang kamatuoran” (Juan 14:6);
Ø kita mahimong bahin sa Bag-ong Pakigsaad (2 Cor. 3:13-18);
Ø makaplagan nato ang “pagkatinubos” (Rom. 3:24; Epeso 1:7);
Ø kita “gipahigawas” (Buhat 13:39);
Ø kita mamahimong matarung (Jer. 23:6; 2 Cor. 5:21);
Ø kita may “pakigdinaitay” na sa Dios (Rom. 5:1; Filipos 4:7; Col. 1:20);
Ø kita adunay “kaagian” ngadto sa Amahan (Epeso 2:18);
Ø ang Dios nagpakita kanato sa “Iyang pagkamapuanguron” (Epeso 2:7);
Ø madawatan nato ang “grasya” (2 Tim. 2:1; Epeso 2:7);
Ø atong madawatan ang “Espiritu Santo” (Tito 3:5-6);
Ø kita mamahimong “manggialamon” (1 Cor. 4:10);
Ø kita mahimong “buhi” ug “mabuhi” (Rom. 6:11; Filipos 1:21; 1 Juan 4:9; Juan 14:6);
Ø ang Dios magabuhat dinhi kanato (Heb. 13:21);
Ø kita “gipakabalaan” (1 Cor. 1:2);
Ø kita nahingkod (Col. 1:28);
Ø manimo nato ang tanang butang (Filipos 4:13);
Ø maangkon nato ang kadaugan (1 Cor. 15:57);
Ø kita makadaug batok sa pagpakasala (2 Cor. 2:14);
Ø kita makapabilin nga matinumanon (Epeso 1:1);
Ø kita “binantayan” diha sa pagpakabalaan (Judas 1:1);
Ø kita mamahimong “anak sa Dios” ug manununod (Gal. 4:7);
Ø kita “magkalipay” ug “maghimaya” diha sa Dios (Rom. 5:11, 15:17);
Ø kita “makadawat sa espirituhanon” nga mga panalangin (Epeso 1:3);
Ø kita mahimong “dato” (2 Cor. 8:9);
Ø kita makalingkod sa “langitnon nga mga dapit” (Epeso 2:6);
Ø kita maluwas gikan sa “kapungot” sa Dios (Rom. 5:9);
Ø kita mabanhaw kon ugaling kita mamatay sa dili pa si Kristo mobalik (Juan 11:25);
Ø makaplagan nato ang atong “kaluwasan” ug kita “maluwas” (2 Tim. 2:10; Juan 10:9, 3:17);
Ø makaplagan nato ang “kinabuhing dayon” (2 Tim. 1:1; Rom. 6:23; 1 Juan 5:11-12).

     Mao nga ANG ATONG BUGTONG PAGLAUM NATUKOD PINAAGI LAMANG, UG ANAA LAMANG, SA ATONG GINOONG JESU-KRISTO (1 Tesalonica 1:3), tungod kay ang tanan ug bisan unsa nga maayo nga anaa kanato nagagikan lamang Kaniya (Filemon 6)!


JESU-KRISTO  ATONG  BATO

     Ang mga nasulat sa ibabaw nagpamatuod, sa walay pangutana ug sa bug-os, nga ang bugtong tukuranan sa matuod nga iglesya sa Dios mao lamang si Jesu-Kristo – ang walay katapusan ug malig-on nga Bato (tan-awa ang 1 Cor. 10:4, 3:11; Salmo 62:2, 18:2, 92:15, 2 Samuel 22:32)!  Walay relihiyon’g pundok, kapunongan sa mga ministro, kaparian, usa ka tawo o grupo sa mga tawo, makahatag kanimo sa bisan usa ka tipik niining mga kamatuoran nga nalista sa ibabaw.  Ang bugtong makatanyag kanimo niining tanan sa kamatuoran mao lamang si Kristo; dili si Pedro, o ang Papa, o Buddha, o Krishna, o Mohammed, o Maitreya, o bisan kinsa nga binuhat – apan si Jesu-Kristo lamang!  Atong maangkon ang tanang mga butang, masiguro ang atong kaluwasan ug mahimong bahin sa matuod nga iglesya sa Dios, bugtong kang Kristo lamang ug pinaagi lamang Kaniya.  Gawas kang Kristo, kita walay nahut ug walay nada!
     Sanglit kini nga pagsabut, nga sumala sa Biblia, kon kinsa ug unsa ang ginsakupan sa matuod nga iglesya magahatod kanato sa pagpangutana sa sumusunod nga makinabuhion ug mahinungdanon nga mga pangutana: “Unsa’y kinahanglan natong buhaton aron ang matag-usa kanato mahimong bahin sa matuod nga iglesya sa Dios dinhi sa yuta, ug unsaon nato pagpabilin nga bahin niini?  Ug mahinungdanon ba ang panagtipon sa uban nga matuod nga mga magtutuo?”
     Alang sa mga tubag nga gikan sa Biblia niining mga mahinungdanon nga mga pangutana, palihug du-aw sa among web site sa: www.truechurchofGod.info