"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Cebuano Tracts

Ang  Santuwaryo  Ug  Puloy-anan  sa  Dios

     Ang eternidad dili gayud makatugkad sa giladmon sa gugma nga gipadayag sa krus sa Kalbaryo. Didto nagtagbo, nawong sa nawong, ang wala’y kinutuban nga gugma ni Kristo ug ang madagmalon ug ang wala’y utlanan nga pagkahakog ni Satanas. Ang tibuuk nga  sistema sa rilihiyon sa karaan nga Israel, uban sa tanan niyang malandongon nga panig’ingnan ug larawan (Tan’awa ang Hebrohanon 8:5, 10:1; Colosas 2:17), usa lamang ka undanon ug minubo nga tagna sa ebanghelyo ni Ginoong Jesu-kristo nga nagapadayag sa Iyang sakripisyo sa krus ug sa Iyang buhat pangalagad alang sa katawhan.
     Bisan pa og ang pagtuman niining mga tulumanun ug seremonyas napapas sa kahangturan pinaagi sa kamatayon ni Kristo, apan sa gihapon ang mga larawanon nga kamatuuran makita sa tin’aw. Ang kamatayon ni Kristo gipakita sa matag sakripisyo nga paghalad ug usa ka mananap. Sa matag gabon sa aso sa insiyenso, ang pagkamatarung ni Kristo mitugbaw. Sa matag kasaulogan nga pag-trompeta, ang Iyang ngalan gipatunog. Ang Iyang himaya nagpuyo sa kahibulungan nga tanghaga sa Balaan sa mga balaan.
     Ang mga sinulat ni Moises uban sa tanang mga tulumanon sa paghalad ug sakripisyo, nga sa kasagaran gi-isip nga wa’y kahulugan ug kapuslanan, namahimong madan’ag sa pagkamasubayun ug katahum tungod sa kahayag nga nagalamdag gikan sa dapit nga balaan o santuwaryo. Wala na’y lain nga suheto, nga makahiusa sa hingpit sa tanan nga bahin sa Balaan nga Kasulatan sa bug’us nga mauyonon, sama sa suheto sa santuwaryo. Ang matag kamatu’uran sa ebanghelyo naga-sentro diha sa serbisyo sa santuwaryo, ug gikan niini nagakaylap sama sa mainiton nga mga silak gikan sa adlaw. Ang matag panig’ingnan nga gigamit diha sa sistema sa pagsakripisyo gimugna sa Dios sa tuyo nga kini magapakita ug hulagway sa mga espirituhanon nga kamatuuran. Kining mga panig’ingnan nahimong mabililhon tungod sa katarungan nga ang Dios mismo ang nagpili niini aron sa pagpakita ug landong sa nagkalainlain yugto sa hingpit nga plano sa kaluwasan nga namahimo pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Apan, sa sinugdan, ngano man nga nahimong makinahanglanon ang sistema sa pagsakripisyo?
     Ang paglapas ni Adan ug ni Eba sa mga sugo sa Dios nagbukas sa awasan sa lunup sa pagkaalaot dinhi sa kalibutan. Kini nagpaunlod sa tibuuk nga kabanayan sa katawhan ngadto sa dili malapsan nga kangitngit, ug ang kamatayon nahimong umalabot nga kapalaran sa tanang mga binuhat nga may kinabuhi. Apan ang diyosnon nga gugma nagmugna ug usa ka plano diin mahimo nga ang tawo matubos gikan sa sala ug kamatayon. Kini nga plano gipadayag sa saad:
     “Ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babaye, ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat; siya magasamad sa imong ulo, ug ikaw magasamad sa iyang tikod.” Genesis 3:15.

     Tungod kay ang sagrado nga kasuguan sama man kabalaan sa Dios mismo, ang bugtong panghimayad sa paglapas niini mao lamang ang usa nga katupong sa Dios. Busa, ang kaliwat sa babaye mahimo nga nagahisgot sa wala na’y lain pa kon dili kang ginoong Jesu-Kristo (Tan’awa ang Galacia 3:16). Niini nga saad ngadto sa atong unang mga ginikanan, ang usa bidlisiw sa paglaum mituhup sa kangitngit nga nagtaptap sa mga hunahuna niining makakasala nga magtiayon. Unya, sa diha nga ang sistema sa pagsakripisyo gipadayag diha kanila, nga nagkinahanglan ug kinabuhi sa usa ka inosente nga biktima (Tan’awa ang Genesis 4:4), ilang nakita, sa labaw pa nga matin’aw, ang kamatuuran nga ang kamatayon sa pinalangga nga Anak sa Dios gikinahanglan alang sa panghimayad sa ilang sala ug sa pagtagbaw sa panginahanglan sa balaod nga gilapas. Pinaagi niini nga sistema sa mga pagsakripisyo, ang landong sa krus nagkab’ot balik ngadto sa sinugdanan, ug nahimong bitoon sa paglaum nga nagpalamdag sa mangitngit ug makalilisang nga umalabot, ug naghupay niini gikan sa siguro nga kalaglagan ug wala pa mahibal’i nga kakuyaw.
     Atong sutaon ang pipila niini nga mga tulumanon ug seremonyas aron nga makita nato ang mga espirituhanon nga mga kamatuuran nga nagagilak. Aron sa pagpasabot sa tawo sa pagkamakalilisang sa sala, nga magakuha sa kinabuhi sa putli nga Anak sa Dios, ang makasasala gimandoan sa paggdala ug usa ka inosente nga nati’ng karnero, ug sa pagumpisal sa iyang mga sala ibabaw sa ulo niini, dayon, sa pagkuha sa kinabuhi niini pinaagi sa iyang kaugalingon nga mga kamut – usa ka panig’ingnan sa iyang pagkuha sa kinabuhi ni Kristo. Human niana, kini nga halad alang sa sala sunogon, sa paghulagway nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo ang tanan nga sala, sa katapusan, pagalaglagon pinaagi sa mga kalayo sa kaulahian nga adlaw (Tan’awa ang Malaquias 4:1-3; Pinadayag 20:9-10, 13-15).
     Ang maligdong nga sistema sa pagsakripisyo, nga gitukod sa Dios alang sa paglarawan o paghulagway  kang Kristo sa pag’una, hapit nawala sa bug’os sa panahon sa pagkaulipon sa Israel sa Ehipto. Sa pagbiya nila sa Ehipto sa Exodo, si Moises, pinaagi sa balaanon nga pagmando, naghatag kanila sa sistema sa tinagsatagsa nga paagi, nga gihinganlan sa Balaan nga Kasulatan nga “ang satowaryo ug ang iyang mga tulumanon” (Tan’awa ang Exodo 25-38; Levitico 4-27). Kini nga kalibutanon nga santuwaryo, uban sa tanan nga bahin sa gambalay ug kasangkapan, matag tulumanon, seremonyas, ug tanan nga mga bahin sa iyang mga serbisyo, aduna’y espiritohanon nga kahulogan, ug gimugna sa tuyo nga magahatag kini sa maninimba ug labaw pa’ng mahingpit nga pagsabut sa dakong plano nga diin ang katawhan maluwas gikan sa sala ug kamatayon pinaagi kang Kristo ug sa Iyang dako nga pag’antos.
     Ang Kristohanon nga magtoon niining tulumanon nga panig’ingnan sa kalibutanon nga santuwaryo, dili ingon nga usa lamang ka tinigum nga mga uga og wala’y kinabuhi nga mga handumanan sa karaan nga pagsimba, apan ingon nga usa ka kahibulungan nga tinigum nga mga nagkalainlain nga balaan nga mga bahin nga nagahulagway sa kahibulungan nga plano sa kaluwasan, mahibulong sa katahum nga gipadayag niini. Iyang makita ang matahum nga sugilanon sa gugma sa Manluluwas. Iyang makita ang matin’aw nga hulagway sa saserdote sa iyang bisti nga puti sama sa nyebe nga nagadala ug usa ka pula nga nating baka ngadto sa batoon og lasangon nga walog, aron sa paghalad niini alang sa sala. Iyang makita ang pagpatay sa nating baka ug ang iyang dugo gipaagas ngadto sa gansangon nga mga bato sa walog, sa pagpasabut nga si Kristo nagpakamatay alang sa pinaka-wala’y hinungdan, alang sa pinaka-sinalikway (Tan’awa ang Numeros 19:1-22;  Deuteronomio 21:1-9). Kinsang kasingkasing ang dili mapuno sa gugma sa maloloy’on nga Manluluwas pinaagi sa pagsud’on niini nga talan’awon?
     Sa pag’usab, iyang makita ang hulagway sa kabus nga makasasala nga nangandoy nga maluwas gikan sa sala. Siya naglingkod nga wala’y mahimo gawas sa pagpaniid samtang nanglabay ang mga adunahan niya nga kaigsoonan uban sa ilang mga mahalon nga mga karnero sa paghalad alang sa mga sala, ang kabus uban sa ilang baratohon nga mga salampati ug punay, ug sa katapusan siya mi’unlod sa kawala’y paglaum kay wala siya’y mahalad alang sa iyang mga sala. Dayon ang kahayag sa paglaum  misidla diha sa iyang dagway sa diha nga gipahibalo nga, “igo na ang usa lamang ka takus nga harina” (Tan’awa ang Levitico 5:11-13). Samtang ang makasasala nagtan’aw sa saserdote nga naghalad sa usa ka kumkum niining ginaling nga trigo ingon nga usa ka timailhan sa balaan nga lawas ni Kristo nga pagagub’on alang kaniya, ug nabatian niya siya nga nagingon, “ang imong sala napasaylo,” ang iyang kasingkasing milukso sa kalipay. O, pagkadaghan sa balaanon og mahimayaon nga kamatuuran ang makaplagan pinaagi sa pagtoon sa santuwaryo ug ang mga tulumanon niini!
     Ang santuwaryo o tabernakulo nga gitukod ni Moises sa pagmando sa Dios usa ka kalibutanon nga poloy’anan alang sa Hataas Uyamut. Ang Dios nagpahayag:
     “Ug pabuhaton mo sila ug usa ka balaang puloy’anan alang kanako aron ako magapuyo sa taliwala nila.” Exodus 25:8.

     Samtang and mga Israelihanon nagapanaw sa taliwala sa kamingawan ang tabernakulo gitukod sa usa ka paagi aron nga kini malalin uban sa ilang pagpanaw, bisan pa niana, kini usa ka matahum og halangdon nga gambalay. Ang mga bongbong niini hinimo gikan sa pinuluga’g bulawan nga mga tabla nga gipabarog haum sa mga suksukanan nga plata, samtang ang bubong hinimo sa hinan’ay nga mga kurtina o mga tabil, ang kina’ibabwan hinimo gikan sa mga panit, samtang ang mga kinahiladman gikan sa pino nga lino nga binuldahan sa maanindot nga mga hulagway sa mga kirubin o mga manulunda (tan’awa ang Ex. 26:2-30). Gawas sa nataran, nga diin nahimutang ang altar sa sinunog nga halad, ug ang tumbaga nga hunawanan (tan’awa ang Ex. 27:1-8, 30:17-21), ang santuwaryo mismo adunay duha ka lawak nga gitawag nga balaan ug pinakabalaan nga dapit (tan’awa ang Ex. 26:33, 1Hari 6:16-17, 8:6-10; Heb. 9:2-3). Kining duha ka mga lawak nabahin sa usa’g-usa pinaagi sa usa ka maluho ug maanindot nga kurtina o tabil (tan’awa ang Ex. 26:36-37).
     Sa habagatan nga bahin sa balaan nga dapit, atoa ang lamparahan uban ang pito ka lampara niini nga nagahatag ug kahayag sa santuwaryo sa adlaw ug gabii (tan’awa ang Ex. 25:31-40, 26:35, 40:24-25). Sa amihanan nga bahin niining unang lawak nagabarog ang lamesa sa tinapay-nga-gibutang-sa-atubangan sa Dios (tan’awa ang Ex. 25:23-30, 26:35, 40:22-23). Sa tungod sa sulod nga tabil nga nagabahin sa balaan ug pinakabalaan nga dapit, didto nahimutang ang bulawan nga altar sa insiyenso, diin nagagikan ang panganod sa alimyon, nga uban sa pag’ampo sa katawhan sa Dios, nagtubaw sa matagadlaw sa Iyang atubangan (tan’awa ang Ex. 30:1-10, 40:5, 26-27).
     Sa sulod sa pinakabalaan nga dapit nahimutang ang arka, usa ka kaban nga hinimo gikan sa bililhon nga kahoy nga pinuluga’g bulawan, sa diin gibutang ang duha ka papan nga bato nga diin gisulat ang Iyang balaod sa napulo ka sugo (tan’awa ang Ex. 25:10-22, 40:20-21; 1 Hari 8:9). Sa ibabaw sa altar, nga nagsilbing tabon niining balaan nga kaban, mao ang halaran-sa-pasig’uli,nga gidungawan sa duha ka kerubin -usa sa isig tomoy, ug hinimo sa lunsay nga bulawan. Dinhi niining ikaduhang lawak ang balaan nga presensya sa Dios gipadayag sa panganod sa taliwala niining mga kerubin, sa ibabaw sa halaran-sa-pasig’uli. Kini gipahimutang alang sa pagtudlo nga kung kita sad’an sa paglapas sa balaod sa Dios ug ingon niana naghimo ug sala (tan’awa ang 1 Juan 3:4), kita, sa gihapon makabaton sa kapasayloan ug kalooy pinaagi kang Kristo nga madawat sa Dios aron nga kita makabarog sa Iyang balaan nga presensya nga dili malaglag.
     Hulagwaya ang imong kaugalingon nga nagalantaw gikan sa ibabaw sa pagtan’aw sa pagkahimutang sa santuwaryo ug ang mga kahimanan niini: gikan sa nataran dayon ngadto sa duha ka lawak sa santuwaryo, una nimong makita ang tumbaga nga altar sa pagsakripisyo (tan’awa ang Ex. 40:6), ug sunod niini atubangan ssa santuwaryo mao ang tumbaga nga hunawanan (tan’awa ang Ex. 40:7, 30-32). Dayon paglapos nimo sa gawas nga tabil ug sulod sa unang lawak imong makita ang lamparahan sa wala ug ang lamesa sa tinapay-nga-gibutang-sa-atubangan sa Dios sa too, ug sa tungod sa sulod nga tabil imong makita ang bulawan nga altar sa insiyenso. Sa paglapos nimo niining sulod nga tabil, sa sulod sa pinakabalaan nga dapit, imong makita ang arka diha sa imong atubangan. Sa imong pagtan’aw niining tibuuk nga hulagway sa santuwaryo, himatikdi nga, sa matin’aw, usa ka hingpit nga krus ang makita.
     Sa pagkatinuud, ang krus ni Kristo mao ang makita nga dako nga kinataliwad’an sa bug’os plano sa kaluwasan sa tawo. Sa palibot niini nag’alirong ang matag kamatuuran sa Bibliya. Gikan niini nagadan’ag ang kahayag sa daan ug bag-ong tugon gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan. Kini nagadan’ag lagbas ngadto saernidad, ug nagahatag sa anak sa pagtoo og usa ka pag’aninaw sa mga himaya sa umalabot nga mahangturon nga ganti alang sa matinumanon nga mga balaang katawhan sa Dios. Ang krus usab nagapadayag sa gugma sa Dios sa tibuuk nga kalibutan. Ang prinsipe niining kalibutan gipalagput. Nag mga pasangil ni Satanas batok sa Dios napanghimakak, ug ang panaway niya batok sa langit napapha sa tunhay. Sa pag’usab, ang hustisya ug pagkawalay-kausaban sa balaod sa Dios napanghimatud’an, ang mga manulunda, maingon usab ang mga katawhan, nadani ngadto sa Manluluwas.
     Kini ang bugtong santuwaryo sa Dios nga natukod sa kalibutan, nga diin ang Bibliya naghatag ug kasayuran, ug mao kini ang gimando sa Dios kang Moises nga pagatukuron. Mao kini ang gipanghimatud’an ni Pablo nga mao ang santuwaryo sa nahaunang pakigsaad (tan’awa ang Heb.9:1). Apan wala ba’y santuwaryo ang bag’ong pakigsaad?
     “Karon ang lintunganay sa among gisulti mao kini: aduna kita niining labaw nga sacerdote, nga nagalingkod sa too sa trono sa Halangdon didto sa mga langit, usa ka mag’aalagad sulod sa dapit nga balaan ug sa tinuod nga tabernakulo nga gipatindog dili sa tawo kondili sa Ginoo.” Hebrohanon 8:1-2.

     Dinhi gipahayag ang santuwaryo sa bag’ong pakig’saad – usa ka langitnon nga tabernakulo. Ang kalibutanon nga santuwaryo sa nahaunang pakigsaad gi’ugbok sa tawo ug gitukod ni Moises. Apan kining langitnon nga santuwaryo tinukod sa Dios ug dili sa tawo. Sa santuwaryo sa nahaunang pakigsaad kalibutanon nga mga sacerdote ang naghimo sa serbisyo. Sa santuwaryo sa ikaduhang pakigsaad, si Kristo nga atong halangdon ug labaw nga sacerdote, nagaalagad sa too nga sa Dios. Sa ingon, ang usa ka santuwaryo kaniadto dinhi sa kalibutan, ang usa didto karon sa langit.
     Ang santuwaryo nga tinukod ni Moises gitukod sumala sa sundanan nga templo sa langit. Ang Dios nagmando kang Moises:
     “Sumala sa tanan nga gipakita ko kanimo, ang panig’ingnan sa tabernakulo, ug ang panig’ingnan sa tanan nga galamiton niini, mao kini ang ang pagabuhaton ninyo....ug tan’awa, nga nga buhaton mo sila sumala sa iyang panig’ingnan nga gipakita ko kanimo didto sa bukid.” Ex. 25:9, 40 (tan’awa usab ang Heb. 9:23, 8:5).

     Kini gihimo aron nga ang atong pagtoo makakuput sa kamatuuran nga sa langit adunay santuwaryo nga kansang mga tulumanon gihimo alang sa kaluwasan sa katawhan. Kini nga langitnon nga templo, nga diin si Kristo nagaalagad alang kanato, mao ang halangdon nga sulundan, nga diin templo nga gitukod ni Moises usa ka hulad.
     Ang tanan nga pagsimba sa kalibutanon nga santuwaryo gihimo sa pagtudlo sa kamatuuran bahin sa langitnon nga santuwaryo. Samtang ang kalibutanon nga tabernakulo nagbarog, ang dalan ngadto sa langitnon nga tabernakulo wala pa gipahayag (tan’awa ang Heb. 9:8). Apan sa diha nga si Kristo gilansang sa krus, ang tabil sa kalibutanon nga santuwaryo nagisi sa duha ka bahin sa pagpakita nga ang usa ka bag’o ug mas mayo nga paagi gisugdan (tan’awa ang Mateo 27:51; Lukas 23:45). Ang nahauna gikuha aron nga ang ikaduha, nga sumala sa labaw pa nga mga saad, mapabarog (tan’awa ang Heb. 8:6). Samtang si Kristo dinhi pa sa yuta, dili pa siya mahimong sacerdote (tan’awa ang Heb. 8:4), ug sa ingon niana, dili makahalad sa Iyang gipaagas nga dugo ug dili makapanghimayad sa atong mga sala. Apan si Kristo mibangon gikan sa kamatayon, mikayab ngadto sa langit, ug dayon nahimo nga atong labaw nga sacerdote aron nga Iyang mahalad ang Iyang kaugalingon nga gipaagas nga dugo alang kanato, ug pinaagi niana makahimo ug panghimayad sa atong sala. Busa ang pagpanghimayad alang sa sala dili  makab’ot o mahuman sa hingpit didto sa krus, apan nasugdan lang kini human nga si Kristo mikayab sa langit ug sa Iyang pagsugod sa pagalagad didto sa langitnon nga santuwaryo ignon nga atong labaw sacerdote. Ang pagsakripisyo ni Kristo, nga gikinahanglan alang masugdan ang pagpanghimayad, nahuman sa hingpit didto sa krus, apan dili ang pagpanghimayad mismo.
     Kining dako nga pagbalhin gikan sa kalibutanon nga santuwaryo ngadto sa langitnon wala pasagahi nga dili mahataga’g pagtagad. Gipadayag sa Dios kining dakong pagbalhin pinaagi sa Iyang mga manalagna – labi na sa kang Juan, ang pinalangga nga tinon’an (tan’awa ang Pinadayag 4:1-5, 8:3-4, 9:13, 11:19, 14:17-18, 15:5-8).
     Apan si dili lamang nga si Kristo nagapangaliya pinaagi sa Iyang bililhon nga dugo ngadto sa Amahan alang kanimo ug kanako nga makasasala niini nga langitnon nga santuwaryo (tan’awa ang Heb. 9:11-14, 24-28), apan anaa usab makita ang halangdon nga trono sa Dios, nga nalibutan sa linibo nga mga manulunda, tanan nagapaabot sa pagtuman sa mga mando sa Dios (tan’awa ang Salmo 103:19-20). Gikan niining dapit nga puloy’anan sa Dios ang mga manulunda ginapadala sa pagtubag sa mga pag’ampo sa mga anak sa Dios dinhi sa yuta (tan’awa ang Daniel 9:21-23; Heb. 1:7,14). Sa ingon, ang langitnon nga santuwaryo makita nga mao ang dako nga kinataliwad’an sa kalihokan diin nagagikan ang tanan nga mahimayaong gahum nga gikinahanglan sa pagdaog sa matag pagsulay sa Satanas sa matag’usa nga nahilambigit niini pinaagi sa pagtoo.
     Si Kristo, ang atong labaw nga sacerdote nga nagaalagad alang kanato andam sa pagkab’ot sa Iyang gamhanan nga kamot gikan niining langitnon nga santuwaryo sa mahigugmaon nga paghawid sa kamut sa matag’usa nga nagakab’ot pinaagi sa pagtoo ug nagakuput sa Tabang nga gitanyag kaniya. Ang tawo nga kansang pagtoo nagakuput sa Gamhanan nga Tabang, makalapus nga sinalipdan sa pinakatiptip nga bungtod sa kalisod, ang iyang kaugalingong kalag puno sa kahayag samtang nagapakaylap sa kahayag ug panalangin ngadto sa uban. Samtang siya nagagunit sa hugut sa Dios pinaagi sa pagtoo, siya adunay kahayag ug gahum gikan sa santuwaryo sa langit; apan kung iyang tugotan nga maputol kining mahinungdanon nga pagkadugtong pinaagi sa pagduhaduha ug pagkawala’y pagtoo, siya anaa sa kangitngit, dili lamang nga siya dili makapadayon, apan iya usab nga ginababagan ang dalan sa uban.
     Dili lamang nga ang Bibliya nagapahayag nga adunay 2 ka nagkalainlain nga santuwaryo; ang langitnon, o puloy’anan sa Hataas Uyamut diin si Kristo nagapangaliya alang kanato, ug ang kalibutanon nga templo, uban sa mga panig’ingnan nga mga tulumanon niini, nga gimugna sa pagtudlo sa katawhan sa mga espirituhanon nga mga kamatuuran bahin sa plano sa kaluwasan gikan sa sala. Apan aduna usa’y ikatulo nga templo nga kinahanglan kaayo nato nga masabtan. Kini ang templo sa lawas sa tawo, diin ang Espiritu sa Dios buut nga mogahum ug mohari.
     “Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo, ug nga kini inyong nabatonan gikan sa Dios? Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaa ninyo ang Dios diha sa inyong lawas.” 1 Cor. 6:19-20.

     Mao kini ang kasinatian sa bag’ong pakigsaad nga ginahisgotan sa Dios pinaagi kang Jeremias ug Pablo:
     “Kay mao kini ang pakigsaad nga akong pagahimoon uban sa kaliwatan ni Israel tapus niadtong mga adlawa, nagaingon ang Ginoo: Igabutang ko ang akong mga sugo sulod sa ilang mga salabutan, ug igasulat ko kini diha sa ilang mga kasingkasing, ug ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan.” Heb. 8:10 (Jer. 31:33).

     Daw unsa nga hunahuna! Buut ang Dios nga ikaw mahimong iyang templo nga diin Siya magapuyo ug magagahum!
     Oo, mga higala, ang Amahan ug si Jesu-Kristo nahigugma kanimo sa hilabihan nga magapabiliin sila nga layo kaayo gikan kanimo, apan buut Siya nga mopuyo diha gayud uban kanimo pinaagi sa Iyang Balaan nga Espiritu – ang Espiritu sa kamatuuran! Kini usa gayud ka tanghaga, apan usa nga bahandianon ug mahimayaon!
     “Sa tinago nga nalilong sulod sa mga katuigan ug mga kaliwatan apan karon gikapadayag na ngadto sa iyang mga balaan. Gibut’an sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadaku gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga Gentil, ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo, ang paglaum alang sa himaya. Siya mao ang ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tawo ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tawo diha sa tanang kaalam, aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Alang niini ako nagapangabudlay nga nagapanlimbasug sumala sa iyang kusog nga iyang gipalihok nga makagagahum gayud sa sulod nako.” Col. 1:26-29.

     Apan ang dakong pangutana alang sa imong kaugalingon mao ang: gihigugma ko ba ang Dios sa tuman nga ako andam sa paghinlo sa akong kinabuhi ug sa pagkinabuhi sa usa ka paagi nga diin ang Dios Amahan, Anak, ug Espiritu Santo makapuyo ug makakinabuhi ug makagahum sulod nako ingon nga ilang balaan nga santuwaryo ug puloy’anan dinhi sa kalibutan? Daw unsa ka dako nga mga panalangin ang atong maangkon kon ato lamang ihalad ang atong kinabuhi sa Dios ug tugotan ta Siya nga maghari sa tuman sulod nato! O buut ka ba nga magpadayon sa pagkinabuhi sa kadautan ug sala, sa pagpadayon sa pagbuling sa imong lawasnon nga templo pinaagi sa mga gawi nga mapatuyangon, sa pagsalikway sa mapuanguron ug maloloy’on nga gasa sa Dios, ug sa pagtugot sa yawa sa paghimo kanimo nga iyang puloy’anan nga iyang kagamhan dinhi sa kalibutan? Usa lamang sa duha ang imong mapilian, kay dili ka arang makaalagad sa duha (tan’awa ang Mat. 6:24).

UNSA’Y IMONG PILION!

     “Apan si Kristo ingon nga Anak matinumanon sa pagdumala sa balay sa Dios. Ug kita mao ang iyang balay (puloy’anan) kon batonan ta nga malig’on ang atong pagsalig ug garbo sa atong paglaum. Busa, ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, ‘karong adlawa, inigkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw pagahia ang inyong kasingkasing....magmatngon kamo, mga igsoon, basi nga diha kang bisan kinsa kaninyo maanaa unya’y dautan nga dili matinoohong kasingkasing, nga magataral kaninyo sa pagpamiya gikan sa Dios.” Heb. 3:6-8,12.

     “Ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingong kauban sa mga dili magtotoo diha sa mao rang usa ka yugo. Kay unsa may kigkomboyahan sa pagkamatarung ug sa pagkadautan? O unsa may pakig’ambitan sa kahayag ug kangitngit? Unsa may pakig’uyonan ni Kristo kang Bilyal? o unsa may iya sa magtotoo nga kapakig’salohan sa dili magtotoo? Unsa may pakig’uyonan sa templo sa Dios ug sa mga diosdios? Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi; sumala sa giingon sa Dios: ‘Ako mopuyo sa sulod nila ug magalihok diha kanila, ug ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan. Busa panggula kamo gikan kanila, ug magpalain kamo gikan kanila, nagaingon ang Ginoo, ug ayaw na kamo paghikap ug mahugaw; unya pagahinangpon ko kamo, ug ako mahimong inyong amahan, ug kamo mahimong akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye, nagaingon ang Ginoo nga Makagagahum sa tanan.’ Sanglit nakabaton man kita niining maong mga saad, mga hiniguma, hinloan ta ang atong kaugalingon sa tanag kahugaw sa lawas ug espiritu, ug hingpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Dios.” 2 Cor. 6:14-18, 7:1.