Pravá Boží Církev IdentifikovánaPo tisíciletí se tu stále vynořuje otázka - kdo a co tvoří Boží církev? Ti kteří tuto otázku sami studovali pochopili důležitost této pravdy. Zatímco jiní pravdu o tomto tématu nepochopili, nebo přehlíželi. Pochopit tuto životně důležitou pravdu znamená najít svobodu v Ježíši Kristu. Nepochopit ji znamená být v područí a zajetí Satana. Tudíž to nejdůležitější pro všechny Boží následovníky je, aby si tuto věc sami prostudovali, aby tak porozuměli tomu, kdo a co tvoří pravou Boží církev.

Na světě je minimálně 100 různých denominací, které o sobě tvrdí, že jsou pravou Boží církví. Přesto jsou ale všechny navzájem v rozporu co se věrouky týče. Mohou tedy všechny tyto církve patřit do Boží církve? Je pouze jedna z nich pravou Boží církví? Jak to můžeme s jistotou poznat? Jedinou možností jak tomuto porozumět je získat poznání a moudrost, ale odkud? Můžeme spoléhat na lidské poznání a moudrost? Ne, protože bychom se stali nepřáteli Božími (viz Jakub 4:4). Můžeme spoléhat na poznání a moudrost jiného člověka? Ne, protože pokud bychom spoléhali na slova jiného člověka, ať už kněze, duchovního nebo staršího bratra, guru nebo šamana, byli bychom zlořečeni (viz Jeremiáš 17:5). Můžeme spoléhat na svoji vlastní moudrost? Ne, protože to je bláznovství (viz 1 Korintským 1:19-20; 3:19). Kde tedy získat poznání a moudrost, abychom porozuměli tomu kdo a co tvoří Boží církev? Musí to být od samotného Boha. On nám milostivě zaslibuje, že nám poskytne veškeré poznání a moudrost které potřebujeme, abychom porozuměli Jeho pravdě (viz Jakub 1:5; Jan 7:17, 14:26). Moudrost a poznání které je od Boha a které nalezneme v Jeho inspirovaném Slově, musí být naším JEDINÝM základem a oporou při naší snaze o pochopení této důležité otázky.

"K zákonu a svědectví! Pokud nemluví podle slova tohoto, je to proto, že v nich není žádného světla (světla od Boha - pravdy)." Izajáš 8:20 KJV.


"Usiluj, aby ses mohl představit jako osvědčený před Bohem, dělník, který se nemá za co stydět a který správně vykládá slovo pravdy." 2 Timoteovi 2:15 NBK.


Musíme sami zkoumat a studovat Boží slovo, abychom poznali co říká k otázce kdo a co tvoří Boží církev. Nemůžeme nechat žádného člověka nebo skupinu lidí, aby nám v této otázce byli svědomím nebo studovali tuto věc za nás. Abychom měli jistotu, že to správně pochopíme, musíme jít zpět k základním pravdám, které jsou zaznamenány v Božím inspirovaném slově. Tak můžeme vystavět pevný základ pravdy, na kterém můžeme s rozhodností stát.

Protože jsou v tomto světě jen dvě různé mocnosti - buď dobrá nebo zlá a jen dva různé zdroje všeho učení - buď světlo nebo temnota, proto Boží slovo uvádí jen dva druhy církví - ryzí a spravedlivou církev Boží (viz Zjevení 12:1-5; Efezským 5:27), nebo zkaženou babylonskou synagogu Satanovu (viz Zjevení 2:9, 17:1-6). Církev Boží je založena pouze na světle Boží pravdy (viz 1 Timoteova 3:15), protože jedině Bůh je Zdrojem světla, dobroty a pravdy (viz Genesis 1:3-4; Matouš 19:17; Jakub 1:17). Zatímco církev Satanova je založena na lži, protože ďábel je autorem veškeré temnoty, bludů a klamu (viz Izajáš 14:4-23; Ezechiel 28:15-17; Zjevení 12:7-9; Jan 8:44). A tak jestliže jakákoli církev učí smíšeninu pravdy a bludu, nemůže být pravou Boží církví, ale je naopak součástí Satanovy synagogy, protože mezi Kristem a Satanem není nikdy žádné shody ani spolupráce (viz Jan 14:30; 2 Korintským 6:15).


Hlavou a vůdcem pravé Boží církve je pouze Kristus (viz Efezským 1:22, 5:23-24; Kolosenským 1:18). Proto bude církev s Kristem jako svým vůdcem dělat vždy jen ty věci, které se líbí Bohu (viz Žalm 92:15; Jan 8:29). Takto čině nad ní brány pekelné nemohou zvítězit, protože v ní není nic, co by mohl ďábel najít a ke svému prospěchu použít (viz Jan 14:30; Matouš 16:18). Proto nemůže Boží církev padnou a ani nikdy nepadne, protože je založena na věčné a trvalé nepohnutelné Skále - kterou je Kristus Ježíš (viz Deuteronomium 32:4; 2 Samuelova 22:32; Žalm 18:2; Matouš 7:24-25). Zatímco církev, kterou řídí Satan, má na místě Krista člověka jako svou hlavu a svého vůdce (viz 2 Tesalonickým 2:3-4). Tudíž tato církev nedělá věci, které se Bohu líbí, ale ty, které se líbí člověku (viz Matouš 16:23). Tato církev nemůže vytrvat, ale s určitostí padne a bude zničena a to spolu s těmi, kteří v ní zůstávají, protože je založena na stále se měnící, nestabilní, záludné a malé skále z písku - což jsou omylní smrtelníci (viz Deuteronomium 32:31,37-39; Matouš 7:26-27; Zjevení 18:2-8).


Biblické texty zmíněné výše jasně ukazují, že pravá Boží církev se za žádných okolností neodchyluje od dobra, světla a pravdy ani v nejmenší míře. Valná většina nábožensky založených lidí ale toto nemůže pochopit. Říkají, že biblická identifikace pravé Boží církve je příliš přímočará a úzká, aby mohla být pravdivá. Tito jsou poté ještě více otřeseni myšlenkou, že zde v celé historii tohoto světa nikdy nebyla denominace, která by vždy konala pouze ty věci, které se líbily Bohu. A jelikož nemohou své myšlení sladit s biblickou pravdou a poznanou historií, stávají se zmatenými, biblické texty zmíněné výše se ignorují a oni jsou pak vedeni k tomu, aby věřili, že pravá Boží církev musí být tvořena smíšeninou obého - dobrého a zlého existujícího společně v ní. Žádný zmatek tu ale nemusí být, protože zde v této záležitosti není žádného rozporu mezi Biblí a historickými skutečnostmi! Můžete namítnout, jak je to jen možné? Celý tento problém spočívá v našem porozumění toho kdo a co tvoří pravou Boží církev.

Zástupy byly učeny tomu, že pravá Boží církev je tvořena nějakou budovou nebo denominací, která byla zasvěcena k uctívání Boha. S tímto porozuměním problému se objevuje naléhavá potřeba najít nějakou denominaci, do které bychom mohli vstoupit. Ale do které? Rozhodnout se pro některou z nich může být velmi skličující a těžký úkol, protože zde existuje minimálně 100 denominací, každá z nich prohlašujíce co nejjasněji, že oni jsou tou jedinou a pravou Boží církví! Díky tomuto názoru byli a jsou lidé vedeni aby uveřili tomu, že musí být členy nebo nějak jinak spojeni s nějakou denominací, aby mohli uctívat Boha, aby byli částí Jeho pravé církve a tak měli zajištěné spasení. Ale to není to, co Bible o předmětu pravé Boží církve učí!


Ježíš, když mluvil o sobě a o pravé Boží církvi, řekl:

"Já jsem ten dobrý pastýř a znám své ovce a mé ovce znají mne... a za ty ovce pokládám svůj život... Tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř." Jan 10:14-16.


V první řadě Kristus řekl, že Bůh má jen "jedno stádo", nebo jinými slovy jednu pravou církev - ne mnoho! Tato biblická pravda vyvrací myšlenku, že všechny denominace dohromady tvoří Boží církev. Slovo "ovčinec" se překládá stejně jako "stádce" (viz Strongova konkordance, #4167). Takže kdo nebo co tvoří pravou Boží církev - Jeho "jeden ovčinec" nebo "jedno stádce"? Lidé byli a jsou učeni, ze Božím jediným a pravým stádcem nebo církví je nějaká denominace - třeba jako Římskokatolická církev nebo kterákoli jiná. Ale je Božím stádcem nějaká konkrétní denominace?

"Vy pak jste stádce mé, stádce pastvy mé, jste vy lidé, a já Bůh váš, praví Panovník Hospodin." Ezechiel 34:31 KJV.


Proto Boží pravou církví, Jeho jediným stádcem, dnes není žádná denominace - ať už má jakkoli vznešené jméno, ať už to vyznávají sebehlasitěji, protože Boží jediná pravá církev je tvořena lidmi. Musíme porozumět této důležité pravdě, že Boží církev je tvořena lidmi a ne denominací, abychom mohli být svobodni v Ježíši a nezůstávali v područí a zajetí člověka!

Dokonce i za života Krista na zemi se vedla tato bitva o církevnictví. Různí zastánci církví (sekt) zápasili mezi sebou o obrácené a o právo se nazývat jedinou pravou Boží církví. Každá denominace tvrdila, že pouze oni mají pravdu a že pouze v její církvi může být Bůh vpravdě uctíván. Uznal Kristus tuto domněnku? Vybral Kristus pro svůj lid jednu denominaci před ostatními, aby v ní uctíval Boha? Jeden člověk se na tuto otázku Krista přímo zeptal, čtěte prosím velmi pozorně co On odpověděl:

"Řekla jemu žena: Pane, vidím, že jsi ty prorok. Otcové naši na této hoře modlívali se (Chrám na hoře Garizim), a vy pravíte, že v Jeruzalémě jest místo, kdežto náleží se modliti. Dí jí Ježíš: Ženo, věř mi, žeť jde hodina, kdyžto ani na této hoře, ani v Jeruzalémě nebudete se modliti Otci. Vy se modlíte, a nevíte, čemu; my se pak modlíme, čemuž víme, nebo (poselství o) spasení z (bylo dáno) Židů jest. Ale jdeť hodina, a nyníť jest, kdyžto praví modlitebníci modliti se budou Otci v duchu a v pravdě. Neboť takových Otec hledá, aby se modlili jemu. Bůh duch jest, a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti." Jan 4:19-24.


Proto pravou Boží církev netvoří tato nebo támhle ta denominace, ale tvoří ji jednotlivci, kteří uctívají Boha v duchu a pravdě. Nepotřebujete tedy najít nějakou denominaci, abyste mohli uctívat Boha, ale můžete Jej uctívat ve vašich domech - právě tak, jak to činili apoštolé a následovníci Krista (viz Římanům 16:5; 1 Korintským 16:19; Kolossenským 4:15; Filemonovi 2). Toto krásné poznání, že Boží církev je tvořena lidmi a ne nějakou denominací, vás činí svobodnými v Kristu a vede ke správnému porozumění dalších souvisejících otázek ohledně Boží církve. Kdežto domněnka, že Boží pravá církev je nějaká denominace, vás zanechá v područí člověka a povede k špatnému pochopení dalších souvisejících otázech ohledně Boží církve.


Někteří mohou mít stále problém vidět rozdíl mezi těmito dvěma názory, pojďme si tedy stručně probrat následující související scénáře z obou stran pohledu, což nám pomůže vidět rozdíl mezi těmito dvěma směry a tak se nám vyjasní, proč jeden z nich vede ke svobodě v Kristu a druhý do područí člověku.

Bible učí, že Bůh nabízí odpočinek všem, kteří jsou unaveni (viz Izajáš 28:12, 30:15; Jeremiáš 6:16). Pokud chápeme, že Boží církev je tvořena lidmi, pak jako jednotlivci najdeme odpočinutí pouze tak, že půjdeme přímo za Ježíšem (viz Žalm 37:7; Matouš 11:28-30). Pokud se rozhodneme Jej opustit, pak ztratíme toto odpočinutí a též spasení. Zatímco pokud chápeme, že Boží církev je nějaká denominace, pak najdeme odpočinutí pouze tak, že půjdeme přímo do určité denominace. Pokud se rozhodneme denominaci opustit, pak vlastně věříme, že opouštíme toto odpočinutí a jsme ztraceni.


Bible také učí, že Boží církev je tělo Kristovo (viz 1 Korintským 12:27; Efezským 1:23, 5:30). Pokud chápeme, že Boží církev je tvořena lidmi, pak se jako jednotlivci stáváme částí Kristova těla když se spojíme s Kristem a jsme pokřtěni. (viz Galatským 3:27-29; Matouš 12:30; Římanům 12:5; Marek 16:16). A když se rozhodneme se oddělit od Krista, pak již nejsme částí Jeho těla nebo církve a jsme ztraceni. Zatímco pokud chápeme, že Boží církev je nějaká denominace, pak se staneme částí Kristova těla tím, že vstoupíme do určité denominace skrze křest. A když se rozhodneme vystoupit, nebo budeme vyloučeni z této denominace, pak věříme tomu, že už nejsme součástí Kristova těla a jsme ztraceni.

Bible učí, že Boží lid získá nesmrtelnost, nebo-li věčný život (viz Římanům 2:7). Pokud chápeme, že Boží církev je tvořena lidmi, pak najdeme věčný život jedině skrze Krista (viz 1 Timoteova 1:16-17; 1 Jan 1:1-2; Jan 1:1-4, 14:6). Když se oddělíme od Krista, pak už nemáme naději na večný život a spasení. Zatímco pokud chápeme, že Boží církev je nějaká denominace, pak najdeme věčný život v této denominaci. Pokud se poté oddělíme od této denominace, pak věříme tomu, že nemáme naději na věčný život nebo spasení.


Jak můžete vidět, všechny tyto scénáře zahrnují otázku našeho spasení! Bible skutečně učí, že musíme být spaseni (viz 1 Timoteova 2:3-4). Pokud chápeme, že Boží církev je tvořena lidmi, pak najdeme své spasení skrze přímé spojení se s Kristem (viz Jan 3:17; Izajáš 45:22; Skutky 2:21, 4:10-12, 15:11, 16:30-31; Římanům 5:9-10). Pokud se od Něj oddělíme, jsme ztraceni. Zatímco pokud chápeme, že Boží církev je nějaká denominace, pak najdeme své spasení skrze vstoupení do určité denominace. Pokud se od této denominace oddělíme, pak věříme, že jsme ztraceni.


A nyní si pojďme všechny tyto body spojit dohromady. Pokud chápeme, že Boží církev je tvořena lidmi, pak jako jednotlivci najdeme odpočinutí, staneme se částí Kristova těla a pravé církve, najdeme náš věčný život a spasení tak, že půjdeme přímo k Ježíši a spojíme se přímo s Ním. Takto jsou naše oči směrovány vzhůru a naše pozornost se zaměří na Ježíše. On se stane objektem naší lásky, uctívání a chvály. Ježíš se pro nás stane vším, Jeho život se pro nás stane tím nejlepším a nejzajímavějším tématem, o kterém budeme rozjímat. A tak se naše touha se Jemu líbit stane prvořadou a následování Jeho vůle a přikázání se stane naším potěšením. Když se budeme den za dnem stále dívat na Ježíše, naše životy a charaktery se budou více a více měnit a zrcadlit Jeho dokonalý obraz. Naše touha vést druhé, aby se též přidali ke Kristu a našli v Něm spasení, bude sílit každým dnem. Pokud se pustíme, oddělíme a vzdálíme od Krista, pak již nemáme žádný odpočinek, již nejsme částí Jeho těla nebo pravé církve, již nemáme žádnou jistotu spasení nebo naději na věčný život, což znamená že jsme ztraceni.


Zatímco pokud chápeme, že Boží církev je nějaká denominace, pak najdeme odpočinutí, staneme se částí Kristova těla a pravé církve, najdeme náš věčný život a spasení tak, že půjdeme přímo k určité denominaci a spojíme se přímo s ní. Takto jsou naše oči směrovány dolů a naše pozornost se zaměří na denominaci. Ona se stane objektem naší lásky, uctívání a chvály. Tak se pro nás denominace stane vším, její historie se pro nás stane tím nejlepším a nejzajímavějším tématem, o kterém budeme rozjímat. Naše touha se jí zalíbit se stane prvořadou. Následovat a poslouchat přání a nařízení denominace se pro nás stane potěšením. Když se budeme stále dívat na denominaci, naše životy a charaktery se budou více a více měnit a zrcadlit její nedokonalý obraz, který zjevuje. Naše touha vést druhé, aby se též přidali k nám v této denominaci, bude sílit každým dnem. Pokud se pustíme, oddělíme a vzdálíme od této denominace, pak věříme, že již nemáme žádný odpočinek, již nejsme částí Jeho těla nebo pravé církve, již nemáme žádnou jistotu spasení nebo naději na věčný život, což znamená že jsme ztraceni.


Pro ty, kteří takto věří, to může mít velmi závažné následky, protože jejich náboženští vůdcové mohou být tak zkažení a hříšní, jako je ďábel sám, jejich denominace může dokonce odpadnout od biblických pravd a vyměnit je za pekelné nauky, přesto to pro ně nebude nic znamenat! Proč? Protože věříte tomu, že vaše denominace je pravou Boží církví. Dokonce i kdyby vám byly předloženy důkazy, které ukazují, že vaše denominace je pod kontrolou samotného ďábla, tak to nezatřese vaší zaslepenou vírou v denominaci ani trochu. To je proto, protože se domníváte, že vaše církev dojde až do nebe a že tím, že jste s ní spojeni, získáte vstupenku do nebe. Pokud byste jí ale opustili, byli byste ztraceni!

Vroucně se modlím, abyste zřetelně rozeznali ostrý rozdíl mezi těmito dvěmi ideologiemi a také cestu, po které vedou. Jedna vede k úplné volnosti a svobodě v Kristu, druhá vede k úplnému područí a zajetí člověkem! Jedna je evangeliem Božím, které se soustředí v Ježíší, druhá je ohavnou lží katolicismu, která se soustředí v Satanu! Upřímně doufám, že jasně porozumíte tomu, že pokud věříte, že Boží církev je nějakou denominací, že jste v područí lidí, kteří kontrolují tuto církev. A co je více důležité, že jste byli oloupeni o Krista jako o vašeho Spasitele, protože denominace nahradila Jeho místo - stala se objektem vašeho uctívání a zdrojem vašeho spasení!


Tento smutný scénář, kdy se denominace stala objektem uctívání namísto Krista, je přesně to, do čeho byli vedeni židé. A co je ještě více deprimující je to, že většina věřících v dnešní době je vedena k tomu, aby věřila přesně v to samé.

Židé obvinili Štěpána, že mluvil "slov rouhavých proti místu tomuto svatému" nebo-li proti jejich chrámu (Skutky 6:13). Co Štěpán řekl?

"Šalomoun pak udělal jemu (Bohu) dům. Nejvyšší však nebydlí v chrámech udělaných rukama, jak říká prorok: Nebe je mi trůnem a země podnoží mých nohou. Jaký dům mi postavíte, praví Pán a jaké bude místo, kde bych spočinul? Neučinila toto vše má ruka?" Skutky 7:47-50.


Štěpán vlastně říkal všem členům židovské církve, že v tomto čase platnosti Nové smlouvy Bůh nepřebývá ve skutečných budovách, ale touží přebývat v srdcích všech Jeho následovníků skrze Ježíše Krista. Jinými slovy jim Štěpán říkal, že každý kdo touží Boha uctívat, tak musí činit v duchu a pravdě, že nikdo z nich nemusí patřit k nějaké církevní denominaci nebo navštěvovat nějaký chrám kvůli tomu, aby mohl uctívat Boha. To samozřejmě znamenalo, že nikdo nemusel zůstat podřízený autoritě zkorumpovaných kněží, nebo zůstat ve spojení s jejich odpadlou církví ani o chlup déle, ale že může nalézt dokonalý pokoj a trvalou svobodu v Ježíši Kristu!

Židé uctívající chrám se velmi nahněvali, když slyšeli mluvit taková slova proti jejich církvi a autoritám. A namísto aby uznali tuto pravdu a obrátili svoji lásku a uctívání od chrámu ke Kristu, tak zavrhli Krista, zavrhli Jeho pravdu a ukamenovali Štěpána k smrti. Co je ještě více překvapující je to, že v této době platnosti Nové smlouvy se projevuje tentýž ďáblův duch, který se pozvedá v hněvivém odporu proti každému, kdo mluví proti určité denominaci a že tento duch stále kvasí v srdcích mnoha lidí. Pokud se někdo odváží mluvit o věcech, které odhalují zkaženost v určité církvi, nebo se dotkne falešných doktrín, které tato církev vyznává, tak i když jsou tato slova pravdivá, tak namísto aby se tato tvrzení prozkoumala jestli jsou skutečně pravdivá, tak se zvedne bouře nevole proti poslu, který je přináší a je snaha ho co nejdříve umlčet. To je právě evidentní známka toho, že církevní vůdci ůspěšně nahradili Krista v srdcích lidí a dali na Jeho místo denominaci, vedouce tak tyto lidi aby uctívali jejich denominaci namísto pouze Boha. Kéž se tito oklamaní jedinci probudí dokud není pozdě, protože jestli nevymění jejich denominaci za Ježíše Krista, pak budou také vedeni aby bojovali jakýmkoli pokoutným způsobem proti komukoli, kdo se odvažuje mluvit proti jejich milované církvi - idolu, dokonce až k samotné vraždě jak to učinili židé. Přesto si ale budou stále myslet, že tímto slouží Bohu!


Ale přátelé, biblická pravda nám říká, že již nejsme pod Starou smlouvou, kde Boží přítomnost přebývala ve skutečném chrámu ve Svatyni svatých přesně nad dvěmi kamennými deskami, na které Bůh napsal Jeho 10 přikázání a do kteréhož chrámu museli lidé chodit, pokud chtěli uctívat Boha. My jsme ale lidé Nové smlouvy, kde Boží přítomnost může přebývat v chrámu našeho těla, kde si také Bůh přeje - do našeho srdce nebo mysli, vepsat Svůj zákon!

"Protož tatoť jest smlouva, v kterouž vejdu s domem Izraelským po těch dnech, praví Pán: Dám zákony své v mysl jejich, a na srdcích jejich napíši je, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem." Židům 8:10.


"...Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh: Že přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem." 2 Korintským 6:16.


Bible velice jasně učí, že Boží církev není žádná denominace - bez ohledu na vznešenost jejího jména, bez ohledu na to kolika biblickým pravdám věří nebo kolik desetiletí je praktikovala, bez ohledu na to jak moc hlasitě o sobě trvrdí, že jsou Božím vyvoleným lidem, protože to co tvoří Boží církev jsou lidé jako jednotlivci.

Chvála Bohu za toto pravé poznání! Nyní již lidé nemusejí zůstávat v područí zkažených kněží, kazetelů nebo odpadlé církve, ale mohou najít skutečnou svobodu v Ježíší Kristu! Pokud tedy nějaká denominace, církev nebo náboženská skupina tvrdí, že oni jsou tou pravou Boží církví a proto je vaše spasení v ohrožení, pokud se od ní dobrovolně oddělíte, jste vyloučeni nebo exkomunikováni z jejího společenství, pak vězte, že Krista vyhnali z jejich církve a ujmuli se Jeho místa uprostřed jejich lidu! Jak to může být pravda?


Bible učí, že je to pouze "v" a "skrze" Ježíše Krista:


Tedy pouze v Ježíši Kristu a skrze Ježíše Krista - můžeme uniknout hněvu Božímu (Římanům 5:9), budeme vzkříšeni pokud zemřeme před Kristovým příchodem (Jan 11:25), můžeme najít naše spasení a budeme zachráněni (2 Timoteova 2:10; Jan 10:9, 3:17) a najdeme věčný život (2 Timoteova 1:1; Římanům 6:23; 1 Jan 5:11-12)! A proto, NAŠE JEDINÁ NADĚJE JE VÝHRADNĚ V NAŠEM PÁNU JEŽÍŠI KRISTU A SKRZE JEŽÍŠE KRISTA (1 Tesalonickým 1:3), protože cokoliv je v nás dobrého přichází pouze skrze Něj (Filemonovi 6)!


Výše zmíněné by mělo nepochybně a přesvědčivě dokázat, proč může být základ Boží pravé církve postaven jedině na Ježíši Kristu - té věčné a pevné Skále (viz 1 Korintským 10:4, 3:11; Žalm 62:2, 18:2, 92:15, 2 Samuelova 22:32)! Žádná denominace, církev, duchovní, kněží, člověk nebo skupina lidí vám nemůže vpravdě nabídnout tyto výše zmíněné věci. Tou jedinou Bytostí, která vám všechny tyto věci výše může vpravdě nabídnout, je jedině Ježíš Kristus, nikoli Petr, nebo papež, nebo Budha, nebo Krišna, nebo Mohamed, nebo Maitreya, nebo jakákoli jiná bytost - jedině Ježíš Kristus! A proto pokud vám jakákoli denominace nebo církev tvrdí, nebo vás vede abyste si mysleli, že jakoukoli z těchto věcí výše získáte tím, že se připojíte k jejich náboženskému systému, nebo že vaše spasení je nějakým způsobem svázáno s členstvím v jejich systému - pak si můžete být naprosto jisti, že jsou oklamanými agenty ďábla, že jejich církevní systém je padělkem vydávajícím se za Boží církev. A tudíž je to léčka, záludná past, která se pokouší vás svrhnout do pekla a okrást vás o Ježíše jako svého Spasitele! Jedině v Ježíši a skrze Ježíše můžeme vše získat, mít jisté spasení a stát se částí Jeho pravé církve, ale mimo Ježíše nemáme nic a jsme ničím!


Takže pravá Boží církev není žádnou denominací, ale jsou to jednotlivci, kteří tvoří pravou Boží církev! Avšak toto biblické chápání toho kdo a co tvoří pravou Boží církev nás vede k položení si této důležité otázky: Co musíme udělat, abychom se jako jednotlivci mohli stát součástí pravé Boží církve na zemi a jak můžeme zůstat i nadále její součástí? A kde můžeme najít tuto církev, abychom tak mohli mít společenství s ostatními bratřími a sestrami?Co musíme dnes udělat, abychom se stali a zůstali součástí pravé Boží církve?


Jak jsme již poznali, stáváme se součástí pravé Kristovy církve tím, že se spojíme s Kristem. Jedinou cestou jak se spojit s Kristem je když poznáme, že jsme přestoupili Boží zákon a jsme hříšníci, kteří si zaslouží smrt a že potřebujeme Spasitele (1 Jan 3:4; Římanům 3:20, 6:23). Poté musíme přijmout Krista jako našeho osobního Spasitele, vyznat a litovat naše hříchy a Kristus nás poté přikryje Svojí drahocennou krví, odpouštějíce nám naše vyznané hříchy a tak nás očisťujíce od veškeré nespravedlnosti (1 Jan 1:7, 9). Ježíš nás bohatě ospravedlňuje z našeho minulého hříšného života skrze Jeho vzácné zásluhy (Římanům 3:23-28), obléká nás Jeho vzácným rouchem spravedlnosti - tím požehnaným pláštěm spasení (Izajáš 61:10) a dává nám Svoji milost a sílu (Římanům 5:1-2; Galatským 5:1). Poté můžeme stát před Otcem dokonalými a plně spravedlivými jako kdybychom nikdy nezhřešili! Stáváme se Božími syny a dcerami (Římanům 8:16; Galatským 3:26), dětmi světla a dne (1 Tesalonickým 5:5), zvláštním a svatým lidem (1 Petr 2:9) - a tak i částí pravého Božího stánku, chrámu, církve nebo domu (viz Zjevení 21:3; 1 Korintským 3:16-17, 6:19; 2 Korintským 6:16; Židům 3:6)!

Bible mluví o tomto úžasném zázraku proměny špinavého hříšníka do dokonalého muže nebo ženy v Kristu jako o "znovuzrození" (Jan 3:3-8; 1 Petr 1:23), o stanutí se "novým stvořením" (2 Korintským 5:17; Galatským 6:15), novým "těstem" (1 Korintským 5:7), novým "člověkem" (Efezským 4:24; Koloským 3:10), novou "nádobou" (Marek 2:21-22; Matouš 9:16-17; Lukáš 5:36-39), atd. V tomto ospravedlněném spravedlivém stavu, majíce Kristovo jho (Matouš 11:29-30), jsme "oblečeni" v Krista (Římanům 13:14), jsme "v" Kristu (2 Korintským 5:17; Římanům 8:1; 1 Petr 5:14) a jsme "služebníci Boží" a "Kristovi" (Římanům 6:22; Efezským 6:6) - jsouce služebníky "spravedlnosti" (Římanům 6:18-19). Tak dlouho jak zůstaneme v tomto ospravedlněném spravedlivém stavu jsouce v Kristu a neoddělíme se od Něj, tak dlouho zůstáváme dokonalými a plnými v Něm, jsouce vykonavateli Jeho vůle (Římanům 2:13; Jakub 1:22). Jedině tak je naše spasení jisté (1 Jan 5:11-12). Dokud zůstáváme v Kristu, potud zůstáváme částí Jeho pravé církve.


Ale pokud se rozhodneme oddělit se od Krista, pak již nadále nejsme "v" Kristu, ale mimo Něj. A co by mohlo být příčinou našeho oddělení se od Krista? Pokud se rozhodneme přestoupit Boží zákon 10ti přikázání a takto spáchat hřích (1 Jan 3:4), tehdy jsme ihned odděleni od Boha a Krista (viz Izajáš 59:1). Když se rozhodneme již déle nekřižovat své já (Galatským 2:20; Koloským 3:1-3), ale rozhodneme se dát znovu život tělu toho "starého člověka" (Římanům 6:6), rozhodujíce se být vedeni naším "tělesným smýšlením" (Římanům 8:6-7), pak již nadále nejsme ospravedlněni, spravedlivými nebo dokonalými před Bohem, protože jsme se rozhodli zhřešit a jsme tímto hříchem poskvrněni. Nadále již nejsme "novým stvořením", nebo "novým těstem", nebo "novým člověkem", nebo "novou nádobou". V tomto hříšném stavu již nejsme spojeni s Kristem, ale jsme spojeni s ďáblem, již nejsme "oblečeni" v Krista, ale jsme oblečeni v ďábla, již nejsme "v" Kristu, ale jsme v ďáblu a nadále již nejsme služebníci Boha nebo Krista ani služebníci spravedlnosti, ale jsme služebníci satana, hříchu a nespravedlnosti (Římanům 6:12-13, 19-21)! A tak již nadále nejsme částí pravé Boží církve, již nemáme jistotu spasení, protože už nejsme spojeni s Kristem!


Jak můžete zřetelně vidět, v textu výše je ukázána velice přímá a úzká cesta, ale přesto je to biblická pravda (viz Matouš 7:13-14). Jedině pokud jsme spojeni s Kristem tak zůstáváme částí pravé Boží církve. Zůstáváme ve spojení s Kristem pokud se rozhodujeme nehřešit. Všichni kteří se rozhodují činit nepravost a hřešit nemají žádné spojení s Kristem (viz Lukáš 13:24-28). Jen jeden spáchaný hřích nás oddělí od Krista, od jistoty spasení a od toho být částí pravé Boží církve!

Někteří mohou protestovat proti tomuto překvapujícímu poznání a tvrdit, že když jsme už jednou přijali Krista jako svého osobního Spasitele, že už jsme ospravedlněni navždy, že jsme od té chvíle spaseni a že již nezáleží na tom jaké dobré či zlé skutky poté činíme, protože už zůstáváme Kristovými služebníky navždy! Ale učí Bible skutečně toto? Ne.

"Zdaliž nevíte, že komuž se vydáváte za služebníky ku poslušenství, toho jste služebníci, kohož posloucháte, buďto hříchu k smrti, buďto poslušenství k spravedlnosti?" Římanům 6:16.


"Amen, amen pravím vám: Že každý, kdož činí hřích, služebník jest hřícha." Jan 8:34.


"...kým je kdo přemožen, tím je také zotročen." 2 Petr 2:19 NBK.


Pokud se tedy rozhodneme hřešit poté co jsme přijali Krista, již nejsme nadále ospravedlněni v Kristu, již nemáme spasení v Kristu, již nejsme služebníky Krista a nejsme v Něm, protože jsme se stali služebníky satanovými. Můžete sloužit pouze jednomu pánu, ne dvěma najednou! Buďto sloužíte Kristu, nebo sloužíte satanu. Takže nemůžete být Kristovými služebníky zatímco hřešíte!

"Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti." Matouš 6:24.


"Každý, kdož přestupuje a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdož zůstává v učení Kristovu, tenť i Otce i Syna má." 2 Jan 1:9.


Jelikož jsou tyto texty pravdivé, není zde žádné biblické opodstatnění pro domněnku, že pokud jste jednou přijali Krista jako svého Spasitele, že už jste navždy v Něm ospravedlněni z minulých, současných a budoucích hříchů! Ospravedlnění platí pouze pro hříchy spáchané v minulosti (viz Římanům 3:24-25). Tudíž ospravedlnění nemůže být aplikováno na žádné hříchy, které ještě nebyly učiněny, ale pouze na ty již v minulosti spáchané. Pokud tedy hřešíte, vaše minulé ospravedlnění to nemůže přikrýt! Takto jste se dostali do ztraceného stavu, potřebujete činit pokání z těchto nových hříchů a být znovu ospravedlněni Kristem. Nikdo nemá bianko šek aby mohl přikrýt své neustálé přetrvávání v hříchu.


Neexistuje žádná biblická pravda vedoucí k domněnce, že jakmile jste jednou přijali Krista jako svého osobního Spasitele, že od tohoto momentu jste již spaseni. Přijetím Krista jako našeho Spasitele jsme se teprve vydali na cestu ve společnosti Ježíše našeho Zachránce. V této chvíli máme naději a příslib spasení, ale ne spasení samo o sobě (viz 1 Tesalonickým 5:8; Titovi 1:2, 3:7; Koloským 1:27; Římanům 8:24). Dar spasení, nepomíjitelná to koruna věčného života, je vám dán pouze na konci zkoušky vaší víry pokud jste vytrvali, ne na začátku vaší cesty aniž jste cokoli zakusili (viz 1 Petr 1:9; Matouš 10:22; Jakub 1:12). Spasení je dáno pouze těm, kteří dokončili svůj běh víry, ne těm, kteří se teprve vydali na cestu (viz 1 Korintským 9:24-27). Spasení je dáno pouze těm, kteří se pevně drží té pravé víry, ne těm, kteří teprve začínají věřit (viz Zjevení 3:11). Spasení je též dáno pouze těm, kteří bojovali dobrý boj, dokončili svůj běh a uchovali si víru, ne těm, kteří sotva začali bojovat, sotva začali svůj běh nebo se právě chopili víry (viz 2 Timoteova 4:7-8). Jelikož jestě nejsme spaseni, stojí nám to všem za to, abychom v trpělivosti činili Boží vůli, byli těmi "kteří vytrvalostí v konání dobra slávy a cti a nesmrtelnosti hledají, životem věčným" (Římanům 2:7) NBK a pokud by v tom někdo nepokračoval, pak "vyťat budeš" říká Písmo (Římanům 11:22). A proto nemůže nikdo setrvávat v hříchu a přesto věřit, že bude spasen!

Neexistuje ani žádná biblická pravda vedoucí k domněnce, že jakmile jste jednou přijali Krista, že už pak navždy zůstáváte Jeho služebníky. Buďto jste služebníky Krista činíce Jeho spravedlnost a nehřešíte, nebo jste služebníky satana činíce jeho nespravedlnost když hřešíte. Nikdo nemůže sloužit Kristu a satanu najednou. Tudíž nemůžete být služebníky Krista pokud hřešíte a sloužíte tak satanovi!


V Kristu není žádný hřích (2 Korintským 5:21; Jan 14:30)! V Kristu není žádného spojenectví s ďáblem nebo s nespravedlností, nebo s temnotou a bludem (viz 2 Korintským 6:14-15). Jestliže jste skutečně sjednoceni s Kristem a jste v Něm, pak nebudete mít žádného spojení s hříchem, ďáblem, temnotou ani bludem. Pokud se rozhodnete hřešit, pak dáváte jasně najevo, že vy sami nežijete v Kristu, nejste s Ním ve spojení a tak ukazujete, že nejste částí pravé Boží církve! Pokud jste v Kristu tak nebudete a ani nemůžete hřešit, protože v Kristu není hříchu. Ovšem nebudete-li v Kristu, tak nepřestanete a ani nemůžete přestat hřešit! Tak kde se chcete nacházet - v Kristu nebo mimo Něj? Nemůžete být v obou zároveň!

"Každý tedy, kdož v něm (Kristu) zůstává, nehřeší; ale každý, kdož hřeší, neviděl ho, aniž ho poznal. Synáčkové, nižádný vás nesvoď. Kdož činí spravedlnost, spravedlivý jest, jakož i on jest spravedlivý. Kdož činí hřích, z ďábla jest; nebo ďábel hned od počátku hřeší. Na toť jest zjeven Syn Boží, aby kazil skutky ďáblovy. Každý, kdož se narodil z Boha, hříchu nečiní; nebo símě jeho (Kristus - Galatským 3:16) v něm zůstává, aniž může hřešiti, nebo z Boha narozen jest. Po tomtoť zjevní jsou synové Boží a synové ďáblovi. Každý, kdož nečiní spravedlnosti, neníť z Boha..." 1 Jan 3:6-10.


Pokud tedy hřešíte tak ukazujete, že nejste ve spojení s Kristem, ale jste synové ďábla a částí jeho synagogy - Babylonu! Ale pokud skrze sílu a milost Kristovu (Filipským 4:13, 2:12-13; Marek 9:23, 10:27) odporujete hříchu a nepodvolujete se mu (Jakub 4:7-8; Římanům 6:11-22), tak ukazujete, že jste ve spojení s Kristem a v Něm skryti a tudíž jste dítětem Božím a částí Jeho pravé církve! Tedy podle našich slov a skutků nebo podle našeho ovoce se ukazuje, zda-li jsme z Boha nebo satana!

"...každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese. Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého vydávati. Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá. A tak tedy po ovocích jejich poznáte je." Matouš 7:17-20.


Mnoho jednotlivců a také denominací hlasitě proklamuje, že oni jsou částí pravé Boží církve, zatímco jejich ovoce jasně ukazuje, že jsou lháři a následovníci ďábla! (viz Zjevení 2:9, 3:9; Římanům 9:6) Tato skutečnost nám přináší další otázku: Může být pravá Boží církev skutečně tvořena jen dokonalými a spravedlivými lidmi, kteří žijí bez hříchu? Může to být těžko k uvěření, ale biblická odpověď zní – ANO!


Podle Bible je pravá Boží církev tvořena pouze svatými (1 Korintským 14:33; Zjevení 14:12), těmi kteří jsou posvěceni (1 Korintským 1:2; Juda 1), kteří jsou upevněni ve víře a pravdě (Skutky 16:5; 1 Timoteova 3:15), kteří podřídili a odevzdali své já Kristu (Efezským 5:24), kteří jsou spojeni s Kristem (Efezským 5:31-32) a konečně těmi, kteří jsou v Kristu (Galatským 1:22; 1 Tesalonickým 1:1). Tudíž pravá Boží církev bude nádhernou církví nemajíce skvrny ani vrásky nebo čehokoli podobného (Efezským 5:27).

Ti kteří jsou svatí nehřeší. Ti kteří jsou posvěceni nehřeší. Ti kteří jsou upevněni ve víře a pravdě, kteří podřídili nebo odevzdali své já Kristu, kteří jsou spojeni s Kristem a kteří jsou v Kristu - tito nehřeší! Takže pokud se rozhodnete hřešit, pak jasně ukazujete jiným i sobě, že nejste svatými nebo posvěcenými, nejste upevněni ve víře a pravdě, nejste odevzdáni Kristu, spojeni s Kristem ani v Kristu! A tak nejste ani částí pravé Boží církve. Jelikož nejste v Kristu, tak ani nemáte příslib spasení!

Proto tvoří pravou Boží církev jedině ti, kteří žijí dokonalý spravedlivý život bez hříchu. Toto je možné jedině v Kristu a skrze Krista. To je ten důvod proč pravá Boží církev na zemi může být zajedno s církví prvorozených v nebi, protože obě skupiny jsou tvořeny dokonalými bezhříšnými bytostmi a tak patří ke stejné pravé Boží církvi! (viz Židům 12:22-23). Proto také je lid ostatku identifikován pomocí jeho charakteru a ne podle jeho vyznání nebo jména (Zjevení 12:17). Žádný název denominace nebo církve nemá schopnost nás uvést do Boží přízně ať už je sebevznešenější, protože Boha zajímá náš charakter! Jsou-li naše charaktery odrazem charakteru Božího Syna, tak jsme Božími dětmi a částí Jeho pravé církve. Ale jestliže je náš charakter odrazem charakteru ďábla, pak jsme dětmi neposlušnosti a částí satanovy synagogy Babylonu - bez ohledu na to s jakým jménem (církví) se ztotožňujeme!

Hodnota stromu se pozná podle ovoce které nese, ne podle jména. Pokud je to ovoce bezcenné, tak ani jméno nezachrání strom od záhuby. To jak si před Bohem stojíme rozhodne náš charakter a život. Vyznání je bezcenné. Pokud náš život a charakter není v harmonii s Božím zákonem, pak nejsme Jeho lidem. Nikoli naše jméno, ale naše charaktery zjevují, jestli jsme z Boha nebo satana. Tudíž nejsme částí pravé Boží církve jestliže hřešíme!

Od začátku historie této země tvořili věrné duše Boží církev zde na zemi. Takže zde není žádná jiná církev než seskupení těch, kteří mají slovo Boží a jsou jím očištěni. Ti kteří zachovávají Boží přikázání, kteří žijí nejenom chlebem ale každým slovem vycházejícím z Božích úst, ti tvoří církev živého Boha.

Mělo by být tedy zřejmé, že Bůh dnes opravdu má na této zemi církev. Ale není to žádný velký chrám, ani instituce, ani to nejsou různé denominace, ale jsou to lidé kteří milují Boha a zachovávají Jeho přikázání. "Nebo kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich" (Matouš 18:20). Tam kde je Kristus dokonce i mezi několika málo zkroušenými, tam ke Kristova církev, protože je to pouze přítomnost toho Nejvyššího a Svatého který přebývá ve věčnosti, která sama může tvořit církev.


Pro ty kteří se nacházejí v tomto nebezpečném stavu kdy nejsou částí pravé Boží církve a nemají příslib spasení, protože se rozhodli hřešit - nemusíte zůstávat v této beznadějné situaci! Ježíš je váš Nejvyšší Kněz, Přímluvce a Spasitel, který stále v tomto čase slouží ve Svatyni svatých v nebeské svatyni. On vás volá abyste prchli k Němu a mohli tak najít dokonalé odpuštění. Ježíš se neodvrátí od nikoho, kdo k Němu upřímně přijde pro odpuštění, ale milostivě očistí, ospravedlní a učiní vás dokonale spravedlivými, abyste se opravdu mohli stát částí pravé Boží církve a měli tak příslib spasení, pokud zůstanete věrni až do konce!

Přátelé, jelikož jsou zde jen dvě mocnosti - buďto z Boha nebo ze satana, stejně tak jsou zde dnes jen dva druhy církví - pravá Boží církev nebo satanova synagoga jménem Babylon. Není zde žádná neutrální pozice, žádná třetí církev, žádná dělící zeď po které byste mohli jít a stále dojít spasení. Laodicea je směsicí dobrého a zlého, což ji činí místem kde Kristus nepřebývá a která je ve spojení s ďáblem. Kristus tudíž stojí vně Laodicejské církve a klepe na dveře lidských srdcí aby mohl vstoupit - ne na dveře nějaké denominace, ale na dveře srdcí jednotlivců.

"Aj, stojímť u dveří, a tluku. Jestližeť by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejduť k němu, a budu s ním večeřeti, a on se mnou." Zjevení 3:20.


Klepe na dveře těch, jejichž hřích ukazuje, že již nejsou ve spojení s Kristem, že již nejsou částí Jeho pravé církve, i když přijali Krista jako svého Spasitele a v minulosti žili v Jeho síle po nějaký čas bez hříchu! Bůh nestraní nikomu z lidí (Římanům 2:11; Koloským 3:25; Jakub 2:9; 1 Petr 1:17) a ani nenadržuje žádným církevním denominacím nebo skupinám (Matouš 23:37-38; Římanům 11:12-22). Pokud se někdo rozhodne hřešit, tak mu jeho veškerý minulý spravedlivý život nepomůže zůstat částí pravé Boží církve s trvajícím příslibem na věčný život!

"Ty tedy synu člověčí, rci synům lidu svého: Spravedlnost spravedlivého nevytrhne ho v den přestoupení jeho, aniž bezbožný v své bezbožnosti padne, v kterýž by se den odvrátil od bezbožnosti své; tolikéž spravedlivý nebude moci živ býti v ní, v kterýž by den zhřešil. Jestliže dím spravedlivému: Jistě živ budeš, a on doufaje v spravedlnost svou, činil by nepravost: žádná spravedlnost jeho nepřijde na pamět, ale pro tu nepravost svou, kterouž činil, umře. Zase řeknu-li bezbožnému: Smrtí umřeš, však odvrátí-li se od hříchu svého, a činiti bude soud a spravedlnost... žádní hříchové jeho, jimiž hřešil, nebudou mu zpomínáni; soud a spravedlnost činil, jistě že bude živ." Ezechiel 33:12-14, 16.


Takže vaše ovoce dnes jasně ukazuje ke které církvi patříte. Ke které církvi tedy dnes ukazujete že patříte? Ke které církvi dnes chcete patřit? Věru je čas se rozhodnout!

"... I dokudž kulhati budete na obě straně? Jestližeť jest Hospodin Bohem, následujtež ho; pakli jest Bál, jdětež za ním." 1 Královská 18:21.


"...vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili..." Jozue 24:15.Společenství s pravou Boží církví


Otázka společenství s pravou Boží církví je jedna z těch, která byla a je velmi nedobře pochopena. Z toho co jsme se již dozvěděli vyplývá, že pravá Boží církev je tvořena lidmi, kteří se spojili s Kristem a také že to není nějaká denominace. Takže zde dnes není žádná denominace, která by byla pravou Boží církví. Přesto je rozhodně Boží vůlí, aby měl Jeho lid společenství kdekoli je to jen možné (viz Židům 10:25). Ve skutečnosti je to právě toto společenství s druhými, skrze které jsou naše charaktery zkoušeny, projeví se a tak je umožněno, aby byly přivedeny v dokonalost. Toto je dosaženo naším učením se jak být sjednoceni v jedno s našimi bratřími a sestrami, jelikož všichni tvoří rozmanité členy Kristova těla (viz 1 Korintským 12:12-14). Jsou zde ale nějaké podmínky pro to, abychom mohli mít toto společenství, nebo můžeme mít společenství a bohoslužby se všemi, kteří si říkají křesťané?

"...Pakliť chodíme v světle, jako on (Ježíš) jest v světle, obecenství máme vespolek..." 1 Jan 1:7.


Takže Boží lid má mít společenství jen s těmi, kteří chodí ve světle jako je Kristus ve světle. A jelikož v Kristu není žádné temnoty nebo bludu nebo falešného učení, pak tento biblický test ohledně společenství zabrání Božímu lidu, aby měl bohoslužby s jakoukoli skupinou nebo církví, která nenásleduje, nechodí nebo nežije ve veškeré pravdě, ale která má uvnitř smíšeninu pravdy a bludu. Tento zmatený stav, zapříčiněný právě touto smíšeninou pravdy a bludu, jasně charakterizuje stav všech denominací dneška, ať už katolíků, protestantů, evangelíků, adventistů, jehovistů, mormonů, budhistů, hinduistů, muslimů, okultistů, atd. Proto není možné mít společenství v žádné náboženské skupině dneška, protože žádná nechodí ve světle, ale všechny mají smíšeninu pravdy a bludu ve svých naukách a nejsou ochotny se těchto bludů vzdát! Je to tato smíšenina pravdy a bludu, která činí všechny tyto církve částí Babylonu - zmatku!


Co když teď zjistíte, že máte společenství v nějaké skupině nebo denominaci, která nechodí a nežije podle celé pravdy? Máte v ní mít nadále společenství, chodit na bohoslužby a zůstat jejím členem? Bůh říká NE!

"Netáhněte jho s nevěřícími. Vždyť jaký je spolek spravedlnosti s nepravostí a jaké společenství světla s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? a jaký díl má věřící s nevěřícím? Jaké je spolčení Božího chrámu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha, jak Bůh řekl: Budu v nich přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Proto: Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Pán, nedotýkejte se nečistého, a já vás přijmu. A budu vaším Otcem a vy mi budete syny a dcerami, praví Pán Všemohoucí." 2 Korintským 6:14-18 NBK.


"Odejděte, odejděte, vyjděte z Babylona, nečistého se nedotýkejte; vyjděte z prostředku jeho, očisťte se vy, kteříž nosíte nádobí Hospodinovo." Izajáš 52:11.


"I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj, abyste se nepřiúčastňovali hříchům jeho a abyste nepřijali z jeho ran." Zjevení 18:4.


"Utecte z prostředku babylona, a zachovejte jeden každý život svůj, abyste nebyli vypléněni v nepravosti jeho. Nebo čas bude pomsty Hospodinovy, sám odplatu dá jemu...Vyjděte z prostředku jeho, lide můj, a vysvoboďte jeden každý duši svou od prchlivosti hněvu Hospodinova." Jeremjáš 51:6, 45.


Z pohledu našeho spasení je tedy životně důležité, abychom byli odděleni od jakékoli denominace, která učí smíšeninu pravdy a bludu. Jinak budeme společně zodpovědni za její hříchy a budeme s touto denominací zahubeni. Pokud se ale odmítnete oddělit od těchto denominací, jak po vás Bůh vyžaduje abyste učinili, a nadále v nich budete mít společenství, chodit na bohoslužby nebo zůstanete jejími členy, pak se stanete spoluúčastníky na hříších této církve, ztratíte spasení a budete zahubeni společně s touto bybylonskou denominací - bez ohledu na jméno jakým se církev nazývá, ať už se jmenuje "Římskokatolická" nebo "Církev Boží" nebo "Adventisté sedmého dne"!


Jelikož žádná ze všech dnešních tradičních církví není vhodná pro společenství, protože neprojde testem Božího slova, kde tedy máme mít společenství navzájem a uctívat Boha? V našich vlastních domovech! Bůh vás dnes nevolá ke vstupu do nějaké denominace abyste Jej mohli uctívat, protože všechny jsou pošpiněné a zkažené bludy a hříchy. Ale Bůh vás ve skutečnosti volá abyste Jej uctívali v duchu a pravdě (viz Jan 4:20-24) a to může být jednoduše uskutečněno ve vašich vlastních domovech - stejně jak tomu bylo ve dnech apoštolů! (viz Římanům 16:5; 1 Korintským 16:19; Skutky 18:7; Koloským 4:15; Filemonovi 2.)

Pokud znáte někoho kdo věří, chodí a žije stejnými biblickými pravdami a žijete poblíž, pak podle 1 Janovy 1:7 můžete a měli byste mít společenství jeden s druhým. Tento typ společenství s lidmi stejné víry, kde všichni skrze Ježíše usilují o to být bez hříchu, může být velkým požehnáním a přínosem všem zúčastněným - nejen skrze společné studium, povzbuzení, růst v duchovním životě a poznání pravdy, ale i skrze vědomí toho, že jsou zde i další lidé kteří procházejí stejnými zápasy jako vy a že v Kristu jsou více než vítězové! (viz Římanům 8:37).


Některé domácí sbory (církve) se mohou skládat jen z jediného člověka nebo z jediné rodiny kde se uctívá Bůh v duchu a pravdě. A pokud uctíváte Boha sami, protože blízko vás nejsou další spoluvěřící, pak vězte, že nejste ve skutečnosti sami, protože Otec, Syn, Duch Svatý a též váš ochraňující anděl jsou přítomni a připojují se k pobožnosti (viz Matouš 18:20) a nahradí nedostatek společenství s druhými hojnějším požehnáním! Jiné domácí sbory mohou být plné spoluvěřících majících společenství vespolek. Nikdy ale prosím nezapomeňte, že pravá Boží církev není žádná denominace nebo domácí sbor, ať už jako jednotlivci nebo kolektiv, protože pravá Boží církev je tvořena jen těmi jednotlivci, kteří jsou ve spojení s Kristem a tak žijí skrze Něj dokonalým bezhříšným životem.


Jak tomu již během historie mnohokrát bylo, čím větší se domácí sbor stane, tím větší šanci má satan, aby se do tohoto sboru skrze jednoho z členů dostal a způsobil tak problémy, které by ohrožovaly všechny. Aby se toto nestalo tak Bůh dal specifické instrukce pro ty, kteří se scházejí v domácích sborech, aby se jimi řídili a dodržovali je - zejmána v situaci kdy je nutno čelit problémům které mohou nastat. Tyto instrukce nejsou vytvořeny jen proto, aby nedošlo k vpuštění Satana do domácího sboru, ale také aby pomohly vysvobodit bratra nebo sestru z hříchu, aby tak mohli pokračovat ve společenství s námi. Tyto instrukce se nacházejí v Matouši 18:15-18, 23:8, 5:1-48. Máte-li zájem o více informací k tomuto tématu, prosím kontaktujte nás.


Kéž nám Hospodin všem pomůže, abychom plně pochopili otázku pravé Boží církve. Kéž vám pomůže navázat pevné spojení s Kristem "abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své" (1 Petr 2:9). A tak abyste vy a též všichni ostatní bratři a sestry tvořící pravou Boží církev mohli zjevovat čistý a neporušený Boží charakter ostatním, šířit Jeho vzácné pravdy evangelia do celého světa a tak naplnit tento temný svět nádherným světlem pravdy (Abakuk 2:14; 4. Mojžíšova 14:21; Zjevení 18:1). Toto všechno má počátek v našem trvalém rozhodování se být ve spojení s Kristem a "v" Něm i skryt.

"Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi mé slovo a nezapřel jsi mé jméno. Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé (jinými slovy tvrdí, že jsou částí pravé Boží církve a lidu), a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si tě zamiloval. Hle, přijdu rychle. Drž se toho, co máš, aby nikdo nevzal tvou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. A napíši na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od mého Boha, i své nové jméno." Zjevení 3:8-12.