"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Ilonggo Booklets

JEREMIAS:

ANG  MENSAHE  SADTO  AMO  ANG  MENSAHE  KARON


First printing, 1998

Copyright  © 1998, held by

"LET THERE BE LIGHT" MINISTRIES (rs)
PO BOX 1776
Albany, OR 97321
U.S.A.
www.LightMinistries.com


     All rights reserved.  Permission is hereby given to reprint this booklet, provided that it is duplicated in its entirety without any change or comment.


BOOKLETS
P.O. BOX 1776
ALBANY, OR  97321
U.S.A.


JEREMIAS:
ANG  MENSAHE  SADTO  AMO  ANG  MENSAHE  KARON


     Ang Dios nagtawag kay Jeremias bilang Iya nga manugbantay kag mensahero “sa pag gabut, kag pagpaus-us, kag paglaglag, kag pag tagbong” sang malig-on nga mga pungsod kag mga ginharian sa wala pa ang isa matukod ukon matanum (Jer. 1:5,10). Apang paano ang ila kalaglagan paga tumanon?  Pinaagi sa pag-atake sang isa ka napamakuran nga ciudad kag ginharian (Jer. 1:18)- bilang minsahero sang Ginoo nga nagahambal sang pulong sang Ginoo (Jer. 1:9, 6:17)!
     Tanan ining mga pungsod kag ginharian nagasimba sa dios ukon mga dios, sa amo nagahimo sa ila nga mga releyoso nga pungsod kag ginharian.  Apang sin-o sa sining mga natukod nga releyosong pungsod kag ginharian sa pinasahe nga paga gabuton, paus-uson kag laglagon?  Ang pinaka bugtong sa diin ang Ginoo mismo ang nagtukod kag mahalungon nga ginbalay kag gintanum nga mangin Iya kaugalingon.  Amo ini ang Jerusalem, kaupod sa tanan nga mga ciudad (bantayanan) nga may kaangtanan sa iya (1:15).
     Ang bug-os nga duta (ginharian) pagalaglagon, dala na ang iya hari (labaw nga pangulo ukon presidente), ang iya mga prensipe (mga pangulo), iya mga pari (mga ministro), kag iya mga katawhan (1:18).  Sigurado gid nga tanan sila maga away batok sining naga atake nga ginharian (ukon mensahero sang Ginoo), agud nga mapangapinan kag maluwas ang ila kaugalingon nga natukod nga ginharian.  Apang indi sila maka landas tungod kay ang Ginoo wala mag upod sa ila pero upod sa Iya’ng mensahero (1:19).  Ngaa? Tungod sang “tanan nilang kalautan”.  Ginsikway nila ang Dios, Ang Isa nga ila gina-propesar nga pagasimbahon kag tumanon, kag nagporma sang liwan nga dios gikan sa binuhatan sang ila  kaugalingon nga mga kamot, kag simbahon ini sa baylo (1:16).

     Paano sila nagin subong sini?  Ano ang nagpanguna sa pag kinahanglan nga laglagon ining sadto putli kag pinili nga eglesia sang Dios kaupod sang iya bug-os nga releyosong ginharian?  Aton suliton ang pipila sang ila kasaysayan gikan sa tulon-an ni Jeremias.

     Ang Dios nagtawag sang iya nga katawhan pagowa sa Ehipto (ang nagmalauton nga releyosong pungsod sa diin ang tanan nasakop nga binihag sa idalum sang impluwensia sang tawo) sa pag upod sa Iya sa kamingawan, kag ang tanan nga buot magsunod kag magtuman sa Dios nag gowa sa pagsunod sa Iya sa kamingawan - ang duta nga wala matamnan ukon matukod (2:2).  Wala sing tawo nga nakaagi ukon nakapuyo didto (2:6) gani ang bugtong nga ila matulok kag saligan mangin amo ang Ginoo.
     Ang Dios nagsiling sa ila nga ang tanan nga magapadayon sa pagtuman sang Iya tingog kag magtuman sang tanan Niyang kasogoan, magapadayon nga mangin Iya katawohan kag mangin ila Dios Sia (11:4).  Tungod kay gintuman nila ining mga kundisyon, nangin “pagkabalaan sa Ginoo kag mga unang bunga sang Iya patubas” sila sa bag-ong duta (2:3).  Sa amo ang Dios nakahimo sang Iya panumpa  ukon pakigsa-ad sa ila tungod kay sila nagtuman sa Iya (11:5).
     Ang Dios nagin ila bana (31:32), kay sila nagin kasado sa Iya bilang Iya nobya (3:14).  Apang sila hinay-hinay sa pagkalipat nga sila sagrado nga nahiusa sa Ginoo kag nagtalikod, wala mag atubang sa Iya (2:27).  Nagpalayo sila sa ila Bana (3:20), kag nangin makihilawason pinaagi sa pagkomitar sang adulteryo- nga nagahiusa sang ila kaugalingon sa madamo nga mga hinigugma (3:1-2, 6).  Tungod sini, nahulog sila sa kalibog (3:25).
     Ang Dios, sa gugma kag kalooy, nagtawag sining indi matutum nga babaye sa pagbalik sa Iyang tupad bilang Iyang matutum nga asawa kag mag untat sang iya minakihilawason nga buhat (3:1, 22).  Nagatawag Sia sa iyang mga katawhan agud sa pag angkon sang “bag-ong pakigsa-ad” nga eksperyensia (4:3-4, 14), sa diin sila napaslawan sa pag panag-iya sadto (2:19, 9:26).  Nagapakita-kita lamang sila - butig nga kinabuhi pinaagi sa pagtu-ad sang Ginoo  (sa ilang mga baba) samtang ila nga ginsikway Sia sa sulod nila (renda 12:2, 5:1-2).  Ang Iyang pinili bala nga mga katawhan, ang Iya asawa (eglesia) nagabalik sa Iya, nag untat sang iyang minakihilawason nga gugma?  WALA! (3:7).  Ginsikway nila ang pulong sang Dios kag ang Iyang sugo (6:19) kag wala mahuya, ukon bisan mag palamula na lang sang ila guya tungod sang tanan nilang pagkamalaut (6:15).  Gani ang Dios nagpugong sang talithi kag ulihing ulan sa ila (3:3).

     Sumogod sang pagsikway nila sang Dios- ang ilang tuburan ukon ginasag-uban sang buhing tubig (kamatooran--2:13), kag wala sing talithi ukon ulihing ulan nga magaabut sa ila, wala na gid para sa pag umpaw sang ila kauhaw.  Sa sining mamala nga kahimtang, nag untat bala sila sang ila pagbatu batok sa Dios kag mag pangita sa Iya para makatabang sa pag umpaw sang ila kauhaw?  Wala.  Naghimo sila sing mga tibud agud nga sudlan sang liwan nga tubig (2:13).  Apang diin sila magkadto agud magsag-ub  sining liwan nga tubig?
     Nagdalagan sila pabalik sa Ehipto kag bisan pa sa Babelonia (Assyria) agud magtilaw nga maumpawan ang ila kauhaw pinaagi sa pag inum kag pag supot sang ilang malubog kag lutakon nga tubig (doktrina 2:18).  Apang nagpadayon sila nga uga kag uhaw kag indi nga mas-a makakuha sang madamo sining bag-ong tubig sa pag umpaw sa ila tungod kay ang ilang tibud nabu-ong (2:13).  Gani tungod kay ginsikway nila ang Dios kag nag dumili sa pagbalik sa ilang Tuburan sang Buhing Tubig, ang walay katapusan nga talan-awon nasugdan sang mapinadayonon nga pagbalik sa Ehipto kag Babelonia agud magbaton sang ila’ng malubog nga tubig pero nadeskobrehan nga indi gid nila  maangkon ang nagakaigo sa pagpaumpaw kag pagbusog sang ila kauhaw.
     Apang ini bala nga pag eksperyensia sang nagalutak kag ginauhaw nga kahimtang nagpauntat sang ila pagkamakihilawason kag magbalik sa Dios?  Wala!  Nagpadayon sila sa pagkamakihilawason (2:25) nga nagalampas pa sa mga malaut nga buhat sang iban nga mga makihilawason - nga naga labaw sa ila sa pagkamalaut (5:28).  Sa amo nahimo sila nga ila pangulo sa pagbuhat sang malaut, nga nangin lakas pa gid ka makihilawason sa tanan, kag bisan nagtudlo sa iban nga mag mag paka pareho kon ano sila (2:33, 3:13).

     Wala sing isa, wala bisan ang Dios sa iyang kaugalingon, indi maka liso sa ila gikan sa ila pagka tig-a nga dalanon (2:24, 5:13).  Kag bisan ang Huda, utod nga babaye sang Israel (ang ila daku-daku nga bahin sa Norte sang napulo ka tribu ukon debisyon) kag sa gihapon ginkabig nga bahin sang Israel apang wala nagasalig kag nagapangabuhi sing isahanon, subong man naghimo sang minakihilawason (3:8).  Ang Huda amo ang pinaka - indi masaligan sa ila nga duha tungod kay nagpakuno-kuno sila nga nagasunod sa Dios sa bug-os nilang tagiposoon, ukon may bag-o nga saad” nga eksperyensia pero isa lamang ka daku nga langu-langu (3:10).  Sa panan-aw sang Dios, Ang Israel (eglesia) matarung diutay sa iya utod nga Huda (ang wala nagasalig kag nagapangabuhi nga isahanon nga klase--3:11).

     Ang sadto putli nga eglesia sang Dios nanginlungib sang kawatan (7:11).  Ang iyang mga pastores nga nagbaligya sang mga kalag sang mga tawo, nangin siod ni Satanas (mangangayam) sa pagdakup, ulipon, kag paglaglag sang katawhan sang Dios (5:26; 12:10).  Sa amo ang iya korona nabuka(2:16).  Ang eglesia nangin malauton, ang hawla sang tagsa ka mahigko kag kangil-aran nga pispis (12:9, 5:27), kag nangin puloy-an (kweba) para sa mga dragon (9:11).  Gintawag man ini sia nga “ang dakung  syudad” (22:8), kag sa iya nakit-an ang dugo sang mga propeta (2:30)  kag sang mga enosente nga mga balaan (2:34, 19:4).  Ang tanan nga mga katawhan naga angut ukon naghiusa sa iya nga nangin umalambit sang iyang mga sala- bilang pang katilingbanon nga salabton (2:29, 6:27-28, 26:15).

     Tungod sini tanan, Ang Dios nag aman sang isa ka lawasnon nga separasyon nga matigayon sa tunga sang Jerusalem (6:1).  Ginakinahanglan ini agud nga ang iya’ng katawhan maka gowa sa ila nga nagmalaut nga releyosong pungsod nga naga gapos sa ila nga bihag sa idalum sang empluwensia sang tawo, sa pagkadto sa kamingawan agud maka eksperyensia kag liwat makakita kag mabatyagan ang ilang pagkinahanglan sang Dios (3:14-19).  Ang Dios nag agwanta sing malawig sang ilang mapinadayonon nga kalautan, apang indi na maka agwanta hasta sa walay katubtuban (6:11-12).
     Ang iban naghuna-huna nga pinaagi sa pag kinabuhi sang matarong didto sa Jerusalem agud madamu ang magiyahan sa pagsunod sang ila ehemplo, apang ini wala matabu tungod sang lakas nga pagkamalaut sa tunga sang eglesia (6:29).  Ang mga pangulo nagdalagan pa-Ehipto kag pa-Babelonia agud magbaton kag mag inum sang ilang malubog nga tubig (doktrina), kag karon ang eglesia mismo nangin tuburan sang malubog nga tubig nga gina buga didto sa iban (6:7).  Sa amo ang kamatooran (putli nga buhing tubig) nadula kag nauntat sa tunga sang eglesia (7:28).
     Sa tanan nga tion samtang ang eglesia naga himo sang ilang mangil-ad nga pagkamalaut, naga angkon sila nga wala nakahimo sang sayop, nga sila wala sala kag hilway sa sala, kag nga sila putli kag malimpyo kag wala madagtaan (2:21-23, 35), naga angkon man sila nga ang Ginoo indi magsikway sa ila bilang Iyang katawhan, kag nga ang Iyang kaakig indi magtupa sa ila (5:12).   Apang ang Dios nagsikway na sa ila bilang Iyan’ng katawhan (6:30)!  Ginbulagan Niya ang Iya sadto matutum nga asawa (3:8).

     Bisan nga amo na ini ang matuod, apang mabati-an pa gihapon  ang binutig nga tingug sang di-matuod nga manalagna (pangulo) kag mga ministro (kaparian) sang eglesia nga nagasiling “Paghidait, paghidait, kita gihapon ang pinili nga katawhan sang Dios kag Iyang bugtong nga eglesia; indi magkahadlok indi kita magbiya sa sining duog” (7:4, 5:14).  Apang ang Dios nagsiling, "Kon kaayohon ninyo ang inyo mga dalanon kag ang inyo mga buhat, kag magpadayon sa paghimo sang ma-ayo, Nan papuy-on ko kamo sa sining duog kag indi pag pahalinon" (7:5-7).  Apang ila nga ginkalimtan nga sa kasugtanan sang pagkamatinumanon sa Dios kag sa Iyang mga pulong kag ang pagkilala kag pagsikway sang ila mga sala nga ang pana-ad sang Dios matuman para sa ila kag sila magpabilin nga Iyang katawhan kag eglesia nga wala ginapahalina (3:12-13, 4:1).

     Apang naga dumili sila sa pag pamati ukon sa pagtuman sang mga kondesyones sa diin gintanyag ang saad sang Dios, kag gani ang Ginoo maga sikway sa ila sa Iya igtulolok (7:15). Iya pa gani ginsilingan ang Iya mga katawhan nga indi mag pangamuyo para sa eglesia, bisan pa sa pag patunga para sa sining mga katawhan, kay indi Sia magpamati sa ila (7:16).  Ang matu-od, ang Dios wala naga kinahanglan sa ila sa Santuaryo, kay wala sing mga pari nga balaan ukon takus sa pagbuhat sang serbisyo sa santuaryo (11:15).   Ni magpamati ang Dios sa mga tawo nga nagahibi para nga luwason, ukon maga bag-o ang Dios sang Iyang paino-ino (11:14).  Ang Dios nagpamalibad sa pagtawag sa ila “AkonKatawhan”, apang nagsiling sa ila nga”ining katawhan” (8:5).
     Tungod sang tanan nga kalautan nga wala mag kahuya kag nagmapinadayunon sa pagbuhat, Ang dios nagsikway sang Iyang sadto anay putli nga eglesia kag nag bulag Sia sa iya sadto anay matinumanon nga mga katawhan (12:7).  Ginkaugtan pa gani Niya (12:8).  Apang ang mga tawo indi gid makahibalo sini (8:7).  Ang mga pari kag ang mga nagasuporta sa eglesia nagapanagna sing sayop gikan sa panan-awon sang ila tagiposoon nga nagasiling, "Tungod kay nakita sang Dios ang pagka takus naton nga talago-an sang balaan nga mga orakulo (kasogoan) sa aton nga releyosong pungsod (8:8), nian ang natagna nga padulongan sining eglesia amo nga magpadayon sia nga luwas hasta sa katapusan (23:16-17).  May paghidait kag kadalag-an nga gintagna para sa aton eglesia, indi malaut. Gani tanan ining hambalanon sang separasyon kag kalaglagan indi matu-od" (8:10-11).  Apang ang Dios nagsiling nga indi sila makasaka sa langit kundi igatagbong (7:14, 8:12).
     Ang tanan nga kalautan nga ginhimo sang eglesia kag sang iya tagpangulo, indi tungod kay nadayaan sila sa paghimo sina kundi nga ginhungod gid nila yadto nga himoon, tungod kay may malain sila nga plano batok sa Dios (11:9-10).  Kag tungod sini, ang bug-os nga duta mangin mamingaw (12:10-11, 23:15).  Ang tanan nga sayop kag kadudulman sang bug-os nga duta ginladlad sa ganhaan sang eglesia kag sa ila nga yara sa sulod sang iya gawang.
     Ang kalabanan sang eglesia nag dumili sa pag pamati sa pulong sang Dios pinaagi sa iya mensahero, ukon bisan maglantaw kon ano nga sari sang bunga ang napamunga sang ila hinigugma nga eglesia.  Bulag sila nga nagasiling sang butig nga mga pulong sang ila mga pangulo (7:8) kag nangin kontento na sila tungod kay amo ina ang ila gusto (5:31).  Ang kalabanan naga laum nga ang mga binutig nga pulong sang ila mga pangulo magmatu-od, subong man nga ang tanan nga pagka malauton maundang, Apang wala sing pagbag-o sa rerpormasyon pabalik sa Dios sa sulod sang eglesia (13:23).  Indi ini maglakat halin sa malain pakadto sa maayo kundi magpadayon ini sa paglakat halin sa malain pakadto sa pinakamalain (malaut pa malaut - 8:5, 9:3).  Kag bisan si Jeremias maid-id nga nagatan-aw nga naga separar (9:2) na gid sa ila mga meting kometiba, kag indi na magtambong sa ila serbesyo sa eglesia ukon katipunan (16:8, 15:17) magluwas kon ang Dios gid ang magasugo sa iya sa paglakat sa paghambal derekta sa mga tawo sa sining katipunan (17:19).

     Sa ginsugoran, ang Israel katulad sang puro nga lino nga wagkus nga ginagamit sang Ginoo (13:11).  Apang, matapus ang tion nga sila nagdumili sa pagtuman ukon bisan magpamati sa mga sugo kag mga pulong sang Dios, gani wala sing tubig nga ginhatag sa ila (13:1).  Dayon nila kadto sa Babelonia sa pag inum sang tubig halin sa iya ginhalinan (Euphrates), kag nagtago sini agud nga indi mahibaloan.  Apang ang mensahero sang Dios nagkutkut paibabaw sang daya kag nag ladlad sa kay bisan sin-o nga buot magtan-aw sang matu-od nga kahimtang sang eglesia.  Tungod ang eglesia nagpadayon inom sang tubig sang Babelonia naguba ini, nagmalaut, walay bili nga wala na gid sing kapuslanan (13:7, 10), nga iga sikway kag laglagon (13:14).
     Ang katawhan nag ampo sa Dios agud nga Sia mag bag-o sang Iya painoino kag liwat magpabor sa ila bilang Iya kataawhan - nga nagahunahuna nga ang Dios yara gihapon     sa tunga nila (14:7-9).  Apang ang Dios wala magbaton sa ila liwat bilang Iya katawhan (14:10).  Nagdumili Sia sa pagpamati sang ano man nga pag ampo ukon pangamuyo para sa ila (14:11).  Apang ang mga lederes sang eglesia nagasiling sing baliskad (14:13), ang Dios nagpaandam sa tanan nga buot magpamati sang daya kag kabutigan nga ginahambal sang ila di- matu-od nga manugbantay (14:14-15).
     Madamo sang mga katawhan ang nagdumili sa pagtoo, ukon sa pagkilala sa pulong sang Ginoo - nga Sia sa matu-od gid nagsikway kag nag pilak sa ila bilang Iyang katawhan.  Ang iban subong nagalaum nga ina nga butang wala matabu, kag sa kahadlok kag ka kibut nga ining butang magmatu-od, nagpangamuyo liwat sa Dios nga ginatu-ad ang ila mga sala kag nag pakilooy sa Iya nga bag-ohon Niya ang Iya painoino kag indi pagwasakon ang Iyang saad sa ila (14:19-22).  Nagpamati bala ang Dios sa sining mga pag ampo kag nagbaton liwat sa ila bilang Iyang katawhan?  Wala. Ang Dios ginkapoy sa ilang paghinol-sol (15:6), kag nagdeterminar nga ang separasyon kinahanglanon: Dapat sila magbiya sa ila’ng eglesia (15:1).

     Indi na kinahanglan isiling pa nga ang kalabanan maathag nga nagdumili sa pagtuman sa pulong sang Ginoo pinaagi sa Iya mensahero.  Sila sa baylo mag pakigaway batok sa Dios kag sa Iya’ng kabubot-on, sang sa magkinabubot-on antus sang kasakit sang pagseparar sang ila kaugalingon gikan sa ila’ng hinigugma-apang malaut nga eglesia.  Ang iban wala mag entra, kag nagpalapit nga nagadala sing pangduha-duha sa panghuna-huna sa iban sa ginakinahanglan nga separasyon, pinaagi sa pagsiling; "kon magseparar kita, diin kita makadto?" (15:2)  Apang ang sabat sang Dios sa sini amo--(15:2).
     Apang may yara gamay nga matinumanon nga nakabati kag nakakita sining mga pulong sang Dios, kag nag kaon sini sa ila nga nagakalipay nga maka sunod sang nabungat nga kabobut-on sang Dios sa pihak sang pagsunod sa hinambal nga kabobut-on sang tawo ukon ila kaugalingon nga kabobut-on (15:16).  Ining salin masinugtanon kag malipayon nga nagtuman sang kabubot-on sang Dios, nagseparar sa ila malaut nga eglesia, nagbalik sa Dios (15:17) kag maayo yadto sa ila (15:11).  Ang Dios nagdala sa ila balik bilang Iya katawhan, kag sila may katakus sa pagtindug sa atubangan Niya (15:19).  Ini nagkuha sang mga malahalon gikan sa mga mapait kag subong nga ang baba gid sang Dios ang naga proklamar sang pulong sang Ginoo sa mensahe sang repormasyon pakadto sa Dios gikan sa malaut nga eglesia (15:19).  Ang sugo sang Dios sa ila amo, "Pakadtoa ang mga tawo sa imo para sa kamatooran, apang indi ka magbalik sa eglesia sa pagtudlo sa ila" (15:19).  Kag bisan ang mga pangulo sang eglesia kag ang mga independente nga naga suporta sa eglesia maghimo sang tanan sang ila gahum sa pagpakigbatok sa ila kag sa ila mensahe, apang indi sila makalandas ukon makapauntat sang pagdugang sang mensahe tungod kay ang Dios kaupod sang Iyang salin sa pagpangapin kag pagluwas sa ila (15:20-21).
     Indi kabobot-on sang Dios nga ang isa ka bag-ong konbertido nga maangut pa sa malaut nga eglesia tungod kay mapatay lang gid sia upod sa iya (16:2-4).  Madugay na nga ginkuha sang Dios ang tanan Niya nga paghidait, kalooy kag malig-on nga paghigugma sa iya (16:5).  Madamo ang mga myembro sang eglesia ang naga negosyo (nagabaligya) kon Sabado nagalapas sini sa baylo nga ginabalaan ini- kag naga dumili sila sa pagbag-o (17:20-23).  Ang mismo pinaka eglesia kag katawhan sa diin ang Ginoo nagmahalungon sa pagtukod nga mangin Iya kaugalingon, kag gintanum agud mamunga kag maghimaya sa Iya ngalan, Iya karon pagawasakon kag paga gabuton (45:4, 18:9-10).  Pagatukoron lamang Niya karon kag igatanum sila nga maga tuman sa Iyang tingug kag magkinabobot-on sa pagseparar sang ila nga kaugalingon gikan sa ilang malaut nga eglesia (24:5-7).

     Ang Dios sa pihak sang Iya walay katubtuban nga gugma kag malolot nga kalooy, nagtilaw liwat sa pagpaentiende sa mga myembro sang matood nga kahimtang sang ila eglesia.  Sia nagasugid sa ila nga sila katulad sang duta nga kolonon sa Iyang mga kamot (18:1-6).  Sia man nagsugid sa ila nga bisan ano pa nga promisa ang nahimu sa ila, indi Niya pagtumanon ang isa sang mga ginpromisa tungod kay ining mga promisa may mga kondisyon nga naga kinahanglan sang pagkamatinumanon agud nga matuman ina (18:9-10).
     Ang Dios nagtinguha sa pag pahinolsol sang Iya katawhan, apang sila nagpamalibad sa paghimo sang ginakinahanglan sang Dios sa ila (32:23).  Naghunahuna sila nga malayo na ang ila naabutan sa kalautan agud nga magbalik kag mag hinolsol, kag nagsilsing; "wala na sing paglaum", kag sa amo nagpadayon na lang sa kalautan (18:11-12).  Wala nila pag sapaka ang pakilooy sang Dios, kag nagpadayon sa pag una sa iban palayo sa dumaan nga dalan- yadtong kamatooran (mga haligi) nga ginhatag sa ila sa ginsugoran (18:15).  Apang nagatoo lang sila gihapon nga ang Dios yara sa ila malaut nga taliwala, nga ang ila mga pari naga panghambal sang kamatooran, nga ang ila mga maalam nga mga tawo nagahatag sang matood nga laygay kag giya, kag nga ang Dios nagahambal pa pinaagi sa ilang mga pangulo - nga ginatoohan sila bilang tingug sang Dios para sa katawhan (18:18).
     Gindaya nila ang ila kaugalingon sa pagtoo nga ang nawong sang Dios sa gihapon nagabantay sa ila, nga nagliso sang pabor sa ila kag sa ila eglesia, samtang sila iya nagtalikod kag wala nag atubang sa Iya (32:33).  Apang ang matood gid amo nga ang nawong sang Dios nagliso palayo sa ila, kag ang Iya likod amo ang naayon sa ila (18:17, 33:5).  Lakas ka damo ang mga kangil-aran ang nabuhat sa sulod sang eglesia (32:34).  Naka batu sila sing tama ka lawig kag nakalampas sa utlanan, kag ang Dios nagpilak sang Iya sadto putli kag pinili nga katawhan palayo sa Iya presencia (52:3).  Ang eglesia kag ang iya mga myembro natagna na nga pagalaglagon halin sa kahimtang sadtong balaan nga nawong sang Dios (32:26-32).
     Ang Dios nag mando nga ang duta nga kolonon, nga naga representar sang bug-os nga eglesia, igalampus kag mabuka - nagapakita nga ang eglesia indi na mauli-an liwat (19:10-11). Magpadayon ini sa paghimo sang malaut hasta malaglag ini.  Ang ila mga sala nasulat sang inugsulat nga salsalon nga may diamante sa punta (17:1), kag ang mga nglan nila nga sa gihapon konektado pa sa eglesia wala masulat sa ibabaw sa langit, apang sa duta sa idalum (17:13).

     Sila nga nagsalig sa tawo nga nagsiling sa ila sa pagpabilin sa sulod sang malaut nga eglesia sa pihak nga magseparar, ginpakamalaut (17:5).  Nagsalig sila sa tawhanon nga rason, nga nagahunahuna nga nagapabilin sa kamatooran kag sa maayo nga lohika kag teyoreya (17:9), kag amo ini ang nag giya sa ila sa pagtoo sa butig nga sila husto kag ang mensahero sang Dios sala. Gani ila ginlutos ang mensahero sang Dios sa pagtinguha sa pag pauntat sang iya mensahe sang separasyon nga ginhatag sang Dios agud nga maluwas ang ila eglesia (17:18).
     Ang mensahero sang Dios ginbunal kag ginbilanggo (20:1-2) bug-os nga gab-i (20:3) nila nga nagawali sang binutig kag nagapangabudlay sing lakas agud nga indi pagpatihan ang iya mensahe sa panulok sang mga tawo (20:1, 6).  Ang mensahero sang Dios naghimakas sa pag agwanta sa paghatag sang mensahe, apang nangin kalayo ini sa katul-anan, kag dapat ini igahambal agud nga ang tanan makabati kag mag pamat-od (20:7-9).  Bisan sila kuntani nga mga abyan niya nagabantay sang tagsa niya ka mga pulong agud nga lungi-on kag daugon sia - mabalusan lamang sia sa mga ginpamolong niya nahanungud sa ilang eglesia (20:10).  Apang ang ila hinigugma nga eglesia indi na mabawi nga nadestino na gid sa kalaglagan, kag ang tanan niyang pilak, kinabudlayan kag mga myembro paga dalhon sa Babelonia kag dumalahan sang Babelonia (20:4-5).
     Sa amo ang bug-os nga eglesia, upod sang tanan nga sa paano nangin may kaangtanan sa iya, mangin bahin sang Babelonia, kag wala sing isa -bisan pa gani ang Dios indi makapaiway sining matabu (21:4-6).  Ang tingug sang kinasadya kag kinalipay indi na mabati-an sing bug-os sa eglesia, bisan pa ang gahud sang galingan sa iya; ang kapawa sang kandila indi na magsilak sa iya; kag ang tingug sang nobyo kag nobya (kay yara na sila sa gowa) indi na mabati-an sa iya (25:10, 16:9).

     Ang hari nagpangayo kay Jeremias sa pagpangamuyo sa Dios para sa tabang Niya, apang wala sing pangamuyo nga nahalad, kay ang Dios indi magpamati (21:1-3).  Ang Dios nakahinambit na sing tatlo ka beses sadto pa nga indi magpangamuyo para sining mga katawhan (7:16, 11:11, 11:14).  Ang eglesia magpadayon sa pagkadalin-as kag pagkadanlog sa kadudulman, nga ginatiklod sang pagkamalaut, hasta nga ini mahulog (23:12).  Apang ang Dios, sa Iya daku kag walay katubtuban nga gugma kag kalooy, nag tigana sa mga katawhan sang dalan nga kapalagyohan gikan sa kalaglagan.   Dapat magseparar sila sing kinabobot-on sa malaut nila nga eglesia (21:8-9)!  Gani "ang dalan sa kabuhi (pagseparar halin), kag ang dalan sang kamatayon (pagpabilin sa sulod)" maathag nga nabuklad sa tanan kag ang tanan natilawan kon sa kay sin-o sila magatuman-sa Dios ukon sa tawo.
     Ang rason para sa tanan nga ini amo nga tungod sang malaut nga dalanon sa diin ang mga lederes kag mga pastores sang eglesia nagpili sa pagsunod.  Nagakapot sila, sang daw sa, solo sang indi matu-od nga propeseya, nagawali sang kabutigan kag walay kamatooran (23:1-2)-- sa mga obeha (23:11).  Gintugot ini tungud ang kaulohan sang bug-os nga eglesia amo ang nagapalikod sini tanan kag nagapahanugot sini (23:13).  Ang mga lederes sang eglesia nakabuhat sang adulteryo kag nagakinabuhi sang binutig.  Ginapalig-on man nila ang kamot sang malauton agud wala sing makaliso halin sa iyang pagkamalauton sa paghimo sang matarong.  Ang Dios nagkabig sa ila tanan nga Sodoma, kag ang tanan nga myembro sang eglesia nga Gomorrah (23:14).
     Ang Dios sa liwat nagpaandam sa mga katawhan nga indi magpamati sa isa sang ila mga lederes sa eglesia, kay tanan sila naga tudlo sang binutig kag naga dagta sa ila (23:25-26).  Sila tanan naga tindug sa laygay ni Satanas (23:22),  kag nagapatalang sa kamatooran (23:36).  Gani ang Dios nagkalipat kag ginbayaan sila bilang Iyang katawhan, kag ginpilak sila kag ang ila hinigugma nga eglesia sa Iya balaan nga presencia (23:39).

     Sila nga mensahero sang Dios kag ang indi matood nga propeta nagawale sa katawhan.  Ang pulong nga ginhambal sang mensahero sang Dios nangin makalayohon nga nagsanag sa mga tagiposoon nila nga nakabati- nga naglapus sa ilang nadulman nga batobatohon nga tagiposoon nga ginapakita sa ila ang husto, apang makitid kag matadlong nga banas nga paga osoyon agud nga makaupod sa Dios (23:29).  Samtang ang indi matood nga manugbantay naga wale sang kabutigan, sa pagpa sala sang katawhan gikan sa dalan sang kamato-oran (23:31-32), kag nagatinguha sa pagkawat sang mga pulong sang matood nga manugbantay sang Dios gikan sa katawhan (23:30).  Ang pagkamatinumanon sa isa sining mga mensahe nagdeseder kon mangin trigo, ukon mangin walay bili nga nga labhang (23:28).  Sa amo ang walay katapusan nga kinabuhi nagadepende kon sa diin nga mensahe ang ginasunod kag ginatuman.
     Sila nga nagtuman sa Dios magaseparar sing kinabubot-on halin sa ila malaut kag ginsikway nga eglesia “para sa ila kaayohan” (23:5). Apang ang Dios indi magpatumbaya sini, tungod kay nakapromisa Sia sa pagtukod kag pagtanum sa ila, nga nagahimo sang Iya “bag-o nga pakigkatipan” sa ila nga mangin ila Dios kag sila Iya katawhan.  Igasulat Niya ang Iyang kasogoan sa ilang mga kasingkasing, kag kag sila lamang nga nagtuman kag nagseparar pakadto sa Iya-nga nagakinabuhi sining bag-o nga pakigkatipan”mangin kaanakan sang Dios kag Iyang piniling katawhan (24:6-7), kag magpamunga sing maayong bunga pareho sang mga higos (24:5).  Subong man, sila nga nagpili sa pagtuman sang di-matu-od nga mensahe sang naga binutig nga bumalantay, nga nagadumili sa pagseparar halin sa ila hinigugma nga eglesia - nga wala nagatuman sa Dios - magapamunga pareho sang malaut kag dunot nga higos, kag mangin walay pulos sa kay bisan sin-o nga paga laglagon (24:8-10).

     Ining duha ka mga mensahe mangin masidla kag napamat-udan. Ang mensahero sang Dios naghambal sing maathag sa tanan nga miembro sang eglesia nga, tungod sang ilang pagkamalaut, ang ila eglesia kag ang bug-os nga gambalay mapukan kag mawasak - nga mangin bug-os nga mamingaw - pareho sang Shiloh (26:2-7).  Ang pakigkatipan kag himaya kag presencia sang Dios sa bug-os makuha halin sa ila (pareho sang arka halin sa Shiloh- tan-awa ang Ps. 78:60-61; 1 Sam.4:3, 11).  Kag ini nga sadto putli kag pinili nga eglesia kag katawhan nangin bahin sang Babelonia (27:12, 32:3, 28), kag pagatukoron sa Babelonia (29:5-6, 28)! Samtang ang indi matood nga manugbantay kag ang wala nagasalig nga naga kinabuhi nga isahanon nga mga suportados sang eglesia nagabinutig sa ngalan sang Dios, nga nagaproklamar nga ang pabor sang Dios yara sa gihapon sa ila kag indi na kinahanglan ang pagseparar tungod kay ang ila hinigugma nga eglesia natagna na nga indi mangin bahin sang, ukon paga tukoron sa, Babelonia, kag indi mangin mamingaw ukon paga gub-on (27:14-17).  Nagahimo sila sa mga miembro sa pagsalig sa tama ka dayag nga butig (28:15), kag nagatudlo sa ila sa pagbato sa kabobot-on sang Dios kag kasogoan (28:16).  Ginahigugma gid nila ang ila malaut nga eglesia, kag gusto gid nila nga ang Dios magbag-o sang Iya painoino kag paboran sila liwat, nga nagapa dalamgohanon sila nga ang ila mga butig kamatooran gid - sa amo gindaya nila ang ila kaugalingon, kag ang iban napatoo man sa kabutigan (29:8-9).

     Ang tanan nga pulong sang Ginoo nabutang sa isa ka tulun-an kag ginbasa sa mga katawhan, kag madamo ang na enteres, kaupod sang iban nga nagpamati sa mga sinulat sa libro samtang wala sila makabati sa mensahero personal (36:1-16).  Apang ang hari nag gisi sang mga kopya nga libro sa atubang sang iban nga mga lederes sang eglesia, kag madamo ang nagsunod sining mabinatoon ng ehemplo (36:21-24).  Nagpadayon sila sa pagsikway sang pulong sang Dios kag sa pagdaya sang katawhan sa pagtoo nga ang eglesia nga indi maangot sa Babelonia, Samtang ang Dios nagsiling nga ang Babelonia indi gid magbiya sa ila (37:9).
     Dayon si Jeremias, matapus ang mga hangaway sang Babelonia sa wala gina paabota nag isol sang ila pwersa sa ti-on nga ang tanan daw sa paborable na sa pag atake sing gulpe, kinabubot-on nga nagseparar sang iya kaugalingon pagowa sa eglesia sa igtololok sang mga tawo (37:12).  Nagseparar sia sa ti-on nga ang eglesia naga pang angkon sang kadalag-an batok sa ila mga kaaway, kag daw yara sa kalinong kag napaboran sang Dios liwat, nga nakahimo sang mga mensahe sang indi matood nga manugbantay nga makit-an nga daw husto.  Sa amo sila nga nagpili sa pagpabilin sa sembahan nalibutan sing dugang sa pagtalang, samtang sila nga naka separar na, ukon naga huna-huna sini, gintilawan sa ila nga pagtoo kag pagsalig sa Dios kag sa Iya nga mga pulong.
     Tungod si Jeremias kinabobot-on nga nagseparar sang iyang kaugalingon sa igtololok sang mga tawo, ang mga lederes sang eglesia nangakig, ginhanut sia, kag ginbilanggo. Indi nila gusto nga maghalin sia sa eglesia, nga nagatinguha sa pag pugong sa ilang katawhan sa pagsunod sang iya ehemplo, kon indi gani sa iyang mensahe (37:13-15).  Ang tanan nga nagsimba kag naghigugma sang ilang malaut kag dunot nga eglesia labaw sang sa Dios nagkari batok sa mensahero kag nagkinahanglan sang iyang kamatayon tungod sang paghambal niya sining mapasipalahon nga mga pulong batok sa ila kag sa ila eglesia (26:8-11).  Ang pangulohan sa pinasahe bu-ot mag patay sa iya tungod sang paghambal niya sining mga butang bangud ang pagtoo kag paglaum sang mga katawhan sa eglesia naga kaluya (38:4).  Nagatoo sila nga ang mensahero indi gid makakita sang kaayohan sang katawhan sa pagsugid sa ila nga ang ila hinigugma nga eglesia mangin konektado sa Babelonia (38:2-4).

     Nakita mo, ang Dios kag ang malauton nga pangulohan nagatinguha sa pagluwas sang “eglesia”. Ang Dios nagatinguha pinaagi, sa kalooy kag kamatooran, sa pagluwas sang Iya eglesia sang matutum nga mga katawhan mapalayo sa kalaglagan pinaagi sa pagtawag sa ila pagowa sa ilang malaut nga eglesia para sa iya kaayohan.  Samtang ang pangulohan nagatinguha man, pinaagi sa mga butig kag pwersa, sa pagluwas sang ilang eglesia gikan sa kalaglagan pinaagi sa pag pogong sa katawhan sa sulod niya kag sa iyang kalautan-kuntani para sa iya kaayohan. Sa amo ang kinabuhi kag kamatayon  nga kaawayon, sa tunga sang mensahe sang kamatooran sang Dios kag mensahe sang kabutigan ni Satanas, napadaku. Kinabubot-on nga separasyon pagowa sa eglesia amo ang kahigayunan para mabuhi, apang ang pagpabilin nga konektado sa iya peho nga kamatayon (21:8-9).  Ang tanan may kahigayunan sa pagpamati kag pagtuman, kag ang tanan nakahimo sang ila hukom sa pagbiya ukon pagpabilin.

     Ang Babelonia nagbihag sang eglesia, kag nagwasak sang iyang mga padir kag mga haligi - tig-isa-isa nga ginakuha ang tanan nga sagrado kag balaan (52:13-14, 17-23).  Sang matapus na nila, ang eglesia, sa tanan nga bu-ot magtan-aw, may bug-os na nga katuhayan tan-awon sang sa ginsugoran. Ang katwhan sa sinang henerasyon yara sa karon sa idalum sang pagdumala, pag kontrola, kag pag pangulo sang Babelonia.  Bisan ang mga wala makakilala sang Dios makakita kag maka entiende nga ini tungod sang padayon nga pagka di-matinumanon sa Dios kag sa Iyang kabobot-on, nga ang eglesia, kag sila nga nagpabilin sa Iya, nalaglag sa walay katapusan gikan sadto’ng ila kahimtangan (40:2-3).  Sa amo ang sadto putli kag pinili nga eglesia kag katawhan sang Dios nabug-os nga mamingaw, kag nangin bahin sang Babelonia (25:9-11).
     Indi lamang ini natabo sa eglesia kag sa iyang mga ciudad (bantayanan) nga konektado sa iya, apang natabo man sa tanan nga mga pungsod releyoso kag mga ginharian (kaeglesiahan) sa bug-os nga duta (25:26)!  Ang sadto pinili ng eglesia sang Dios kaupod sang tanan nga iban nga natukod nga mga eglesia, nakainum sang vino sang kasingkal sang kalautan sang Babelonia (25:15-18).  Tanan sila, wala sing isa, nag inom gikan sa kopa, kag ang tanan nagkalahubog (25:19-26).  Ang tanan napuno sang sinuka (suka) kag kahigkuan kag wala sing isa nga natukod nga eglesia nga matinlo ukon putli (25:27).  Ang tagsa ka natukod nga eglesia sa bilog nga kalibutan nahulog sa Babelonia, kag amo ang nahimo nga ginharian sang Babelonia dala na ang mga miembro sining mga kaeglesiahan (27:2-6, 28:14)!

     Bangud sang tanan nga kangil-aran nga ginahimo sa tunga sang eglesia (44:2-4), ang sadto putli kag (44:22), pinili nga eglesia kag katawhan mauna baton sang kasingkal sang Dios kag ang kalaglagan magtupa sa ila; kag dayon mahulog sa tanan nga iban sang mga kaeglesiahan (pungsod- 25:29).  Ang Dios nagpadya sang iya sadto anay putli kag pinili nga eglesia kag katawhan sing doble para sa ilang mga sala (16:18, 17:18), kag ang mga pispis nga nagalupad sa tunga sang kalangitan nagtingub sang ila kaugalingon sa pag piesta sa ilang mga unod (19:7).
     Ang hari (presidente) sang sadto pinili nga eglesia sang Dios wala man makapalagyo. Nagpangulo sia sa mga myembro sang eglesia sa pagpasunod sang iya ehemplo sang pagbato kag pag paka mabinatoon sa Dios kag sa Iya kabobot-on. Nagdumili sia mismo sa pagbiya sa eglesia, kag sang tama na ka ulihe, nagtinguha agud nga makapalagyo sa silot. Apang wala sia makapalagyo.  Nabihag sia sang Babelonia (39:4-5), Ang paghukom namitlang sa iya (39:5), kag iya nakita ang iya kaugalingon nga mga kabataan kag ang iban nga ginlaglag sa atubang niya (39:6). Ginpalong ang iyang mga mata -nanginbulag sia, gin gapos sang kadena, kag ginpalig-on sa sulod kag nangin bahin sang Babelonia (39:7); apang tungod nga sia bulag, wala niya makita nga yara gid sia mismo didto (52:11).

     Apang indi tanan nabihag sang, ukon nangin bahin sang, Babelonia. May yara gamay nga salin nga sang temprano nagseparar sang iya kaugalingon halin sa eglesia tungod sang tanan nga kangil-aran nga ginhimo sa sulod sini, sila naka palagyo sa pagkontrolar sang Babelonia (40:11, 15).  Apang sila bala luwas na sa pagkabihag? Indi.  Madamo ang mga nabihag una pinaagi sa grupo sang mga pangulo nga naga panguna sa ila sa isa ka dereksyon (41:10), kag dayon pinaagi sa isa ka grupo sang mga pangulo nga naga panguna sa ila sa liwan nga dereksyon - tadlong pakadto sa Ehipto agud nga mangin bahin sini (41:16-17).
     Ining katapusan nga grupo sang mga pangulo makita nga nagkilala sang propeta bilang halin sa Ginoo, kag nagpamangkot sa iya para sa pagdereher kag pag giya (42:1-2).  Nagpakita sila nga masinugtanon sa pagsunod sa ano man nga dereksyon halin sa Dios - nga ginhatag pinaagi sa Iya nga propeta - nga nagapakita sa ila sa diin sila maga giya sa katawhan.  Apang wala nila pagsugiran ang propeta sang ila mga plano nga giyahan ang mga tawo para mangin bahin sang Ehipto (42:3-6).  Ang propeta nag buyagyag sang ila natago nga mga plano, kag nag paandam sa tanan nga salin nga indi magsunod sining mga pangulo kag mangin bahin sang Ehipto (42:7-14).  Iya nga gin athag sa pagsugid sa ila tanan nga ang Dios indi buot sa ila nga magkadto didto, kag kon sila indi magtuman sa kabobot-on sang Dios kag mangin bahin sang Ehipto, madula nila ang ila kinabuhi didto (42:15-19).
     Ang mga pangulo, kag ang tanan nga tama ka bugalon sa pag ilis sang ila plano kag magsunod sa kabobot-on sang Dios, nag pangduhaduha nga ang propeta matood nga halin sa Ginoo.  Nagsiling sila nga ang propeta nagabutig, ukon may isa nga nagsugid sa iya sang ila nga tinutuyo sa pagkadto sa Ehipto, kag ina wala mapadayag sang Ginoo (43:2-3).  Sila karon nagkuha sang kalabanan sang salin, kaupod ni Jeremias, kag dal-on sila deretso sa Ehipto (43:4-7).  Ining mga pangulo naghunahuna nga pinaagi sa pag palagyo didto, mahilway sila kag indi mapaidalum sa pagkontrolar sang Babelonia. Apang ang Ehipto paga bihagon sang, paga kontrolahon sang, kag mangin bahin sang Babelonia (43:8-13).
     Ang Dios nagsugid sa tanan nga salin, nga napangunahan na nga mangin bahin sang Ehipto, sa pagseparar sing kinabobot-on sang ila kaugalingon sa sini kag ang ila masinupakon nga mga pangulo, ukon sila malaglag kag madula nila ang ila mga kalag sa iya (44:2-14).  Ang gamay nga pipila sang tanan sa ila nga gintawag nga salin, nagseparar sa pagtuman sa kabobot-on sang Dios (44:28).  Apang ang kalabanan sang mga salin sa gihapon nagsunod sa ila masinopakon nga pangulohan kag nagpili sa pagpabilin sa Ehipto. Bisan pa nga ngseparar sila sa eglesia, ang kalabnan sa ila wala pa makatuon sang liksyon nga wala sing isa nga maglantaw sa tawo, ukon magsalig sa tawo, ukon magpaabot sang madamong tabang halin sa tawo, apang sa pihak maglantaw sa Dios para sa tanan nga pag giya kag pagtabang sa ila (17:5).
     Ang kalabanan sang salin nagpamalibad sa pagseparar gikan sa ilang kaangtanan sa Ehipto (kalibutan), nga nagapadayon sa pagsunod sa ilang kaugalingon nga malaut nga paagi (44:17); kag tanan tungod sang ila gugma para sa ila babaye (44:15).  Gani bisan pa nga sila separdo sa egesia, wala sila pag angkona sang Ginoo (44:26); kag sila man nagin bahin sang Babelonia (44:30, 46:1-26).

     Gintuyo sang Dios nga ang tatlo ka henerasyon sang kada releyosong pungsod (eglesia) sa bug-os nga kalibutan mabihag sang, konektado sa, pagadumalahan sang, kag mangin bahin sang Babelonia (27:7), agud Sia magatawag sa paggowa sa Babelonia(nga amo ang tanan nga mga kaeglesiahan) si sin-o ang bu-ot mangin katawhan Niya liwat (27:22, 29:10-14, 30:3). Matapus ang tatlo ka henerasyon, ang mga mabinatoon kag malaut, nga amo ang pinaka una nga gin dala sa Babelonia, mapatay, kag ang bag-o nga grupo sang mga tawo paga tilawan kag tan-awon kon sin-o gid ang gusto nila sundon- Dios ukon tawo.  Ang Dios magatawag liwat sang iya katawhan sa pag gowa sa ilang nagmalauton nga releyosong pungsod, didto sa pag eksperyensya sa kamingawan diin ang Iya grasya lamang amo ang masalapo-an (31:1-2). Gusto Niya tungod sang Iya walay katubtuban nga gugma kag kalooy, nagtawag kag nagbuyok sa kay sin-o man nga indi magbato sa Iya sa pagseparar pakadto sa Iya (31:3). Ang Iya tuyo amo ang pagtukod kag pag lig-on lamang sa ila pareho sang Iya bukid nga Zion (31:4-6) kag salin nga katawhan (31:7). Mangin amay Sia lamang nila nga magseparar sing kinabobot-on halin sa Babelonia, nga nabug-os sang tanan nga releyosong pungsod - dala na ang sadto pinili nga eglesia sang Dios.  Tanan nga pungsod-wala sing igapaiway nga isa tanan sila nangin Babelonia, kag sila lamang nga nagseparar sang ila kaugalingon sa ila babeloniahanon nga eglesia, nga solo nga nagakare sa Ginoo, pagabatunon balik bilang pinili nga katawhan sang Dios liwat (31:8-9, 32:37-41, 33:6-11).
     Apang matapus ang pagligad sang tion madamo ang nangin komportable kag nag matawhay samtang nagin bahin sang Babelonia.  Indi nila gusto nga mawasak ang ila nga pagkatawhay, kag nagpamalibad sila sa pagseparar sa Babeloniahanon nga eglesia sang ang pagtawag nag abut sa ila.
     Natukiban nga, sa kadamoan sang katawhan nga nakabati sang tawag sa pagseparar agud mangin pinasahe nga katawhan sang Dios liwat, gamay gid lang nga salin ang kinabubot-on nga nagtuman (Ezra 8:1-14).  Nasapwan nga ang kadamo-an nagpili sa pagsupak sa kabobot-on sang Dios, kag napaslawan sa pagtilaw sa ila. Nadescobrehan man nga wala sang mga anak ni Levi- yadtong mga ministro nga sa pinasahi gindeklarar sa pagsunod sang tanan nga kabubot-on kag kasogoan sng Dios-nga nag una sa pagseparar sang ila kaugalingon sa pagtuman sa Iya (Ezra 8:15).  Bisan ang diutay nga nagkinabubot-on sa pagseparar sang ila kaugalingon sa katapusan nga kahigayunan sa paghimo sini (Ezra 8:16-20), ang ila ka kulang sa kaabtik sa pagkamatinumanon naghimo sa iban sa pagsunod sang ila ehemplo sang pagka di-matinumanon kag pagka uyaya.  Napaslawan sila sa tion nga ang empluwensia sang kaabtik nga desesyon sa pag upod sa ila nga nag separar sing kinabobot-on, nakagiya sa iban sa pagsunod sang ila ehemplo sang pagkamatinumanon kag nagseparar man.  Apang ang ila makatilingala kag wala sing kabalaka nga wala sing gana isa ka makasusubo nga pagpadayag sang matood nila nga batasan sa katoyo-an sang Dios para sa Iyang katawhan.

     Ining bug-os nga makasusubo ng kasaysayan sobra pa nga ginasulit karon!  Ang Propeta nakasiling sa aton:
     "Nga ang yari nakaligad sing dugay na; kag ang magaabot nakaligad sing dugay na; kag ang Dios nagapangita liwat sang nagtaliwan." (Ecc.3:15).

     Gani ang nakaligad sing dugay na - kasaysayan sang Daan nga Testamento-masulit liwat karon; kag ang magaabot sa pala-aboton - natabu na sadto.  Ang kasaysayan sang Daan nga Testamento nagasakop sang tolon-an ni Jeremias kag sang tanan niya nga mensahe. Sa amo ang tanan nga imo nabasahan indi lamang kasaysayan, apang magakatabu liwat sa mga kaeglesiahan karon!

     Sa amo liwat, ang tanan nga pungsod (denominasyon ukon kaeglesyahan)-walay isa nga igapaiway- tanan nga mga kaeglesiahan nakainum sang vino sang kasingkal sang kalautan sang Babelonia.  Ang tanan nga mga denominasyon dala na ang sadto pinili nga eglesia sang Dios sa karon (Rev.18:3), nakapakighilawas kag nakapakig hilahi sa iya, kag ang tanan ng konektado sa, pagadumalahan sang, kag bahin sang Babelonia-sa amo nagahimo nga iya ginhari-an.  Kag ang tatlo ka henerasyon nakaligad na sumogod pa sang ang mga kaeglesiahan nangin makihilawason sang Babelonia-lakip na sadto ang pinili nga eglesia (tan-awa ang 8T 250)!

     Ano ang himoon sang Dios sa sining mga makihilawason nga eglesia nga nagbug-os sang Dakong Babelonia?  Ang tolon-an ni Jeremias maathag nga nagasugid sa aton.

     Ang Babelonia bug-os nga laglagon, lakip na ang tanan nga iya mga miembro, ukon sa lain nga bahin may kaangtanan sa iya (Jer. 51:1,12; 50:30).  Tanan sila magatulog sing walay katapusan nga katologon sang kamatayon (51:31, 57). Apang ang Dios wala magsikway sang Iya katawhan ukon magtugot sa ila nga malaglag sa walay ihibalo kaupod sa Babelonia (51:5)!
     Ang Ginoo nagapadayon sa pagbayaw sang Iya matutum nga manugbantay nga naga pangisda kag naga ayam sang iya katawhan agud pagowaon sila sa Babelonia (16:14-16). Ang Dios nagatawag sa tanan nga gusto nga mangin Iya pinili nga katawhan liwat sa pagpakita sina pinaagi sang kinabubot-on nga nagaseparar sa tanan nga ila nga Babeloniahanon nga eglesia, sa pagbalik sa Iya nga nagatalangison kag nasubo para sa tanan nga ilang mga sala, sa isa ka pakigkatipan nga indi na gid malimtan (50:4-5).  Ang tanan nga myembro sa tanan nga kaeglesiahan ginpatalang sang ila mga pangulo kag mga ministro, kag nagkalipat kon kay sin-o sila magpangita sing kapahuwayan - indi sa ilang mga kaeglesiahan kondi sa Ginoo (50:6).

     Gani ang Dios nagpadala sang isa ka pungsod sa pag atake sang bug-os nga ginharian sang Babelonia kag ang tanan nga ginapanag-iyahan niya (50:9).  Nagapadala Sia sang Iya manugbantay kag manugdala sang hayahay (51:12), nga nagabukas sang iya talagu-an sang armas, nga ginapagowa niya ang tanan niyang mga armas (ang Iya matood nga katawhan- 50:25, 51:19-23), kag upod sa ila maga atake sa bug-os nga ginharian sang Babelonia - nga nagatawag sa tanan sa pag gowa kag magseparar halin sa iya (50:8).  Ang Iya espada nagabut na para sa iya kag sa iya mga sumalakdag (50:35-37), kag nakamandu na sa Iyang manog guba kag manog pahangin sa pagkuha sang Iyang mga katawhan sa iya (50:10, 51:2).  Naga pa-pana man Sia sang Iya mga manugpana batok sa iya,kag wala sang ila masilak nga mga baslay (pulong) ang magabalik nga wala sing pulos (50:9, 14, 29, 51:3, 11).  Ang naga atake nga mga hangaway sang Dios indi mag kalooy (50:14), apang magasinggit sing mabaskog para sa tanan nga katawhan sang Dios sa pagpalagyo (50:15, 41-42).  Sa amo sila maga upang sa Babeloniahanon nga mga eglesia sa ila panikasog sa pagtabug, sa pagtanum kag pag ani sang patubas sang mga myembro sang ila pungsod (50:16)!  Ang pamakod kag padir (gambalay) sang Babelonia mapukan (50:15, 51:44), kag wala sing may mabilin nga natagu ukon wala mabuyagyag sa iya (50:26).

     Ang Dios, sa Iyang wala katubtuban nga kalooy kag gugma, nagatawag para sa tanan Niyang katawhan sa pagseparar halin sa tanan nga kaeglesiahan agud nga indi sila madagtaan sang makihilawason nga mga babaye bilang umalambit sang iyang mga sala kag kalaglagan - kag madula ang ila kalag upod sa iya (51:6, 45).  Kag mangin subong man sini ka matood sa Iya sang Dios nga sadto anay pinili nga eglesia sa karon:  Indi ini makapadayon palangit, apang pagalaglagon- padayon sa empyerno (tan-awa ang 3RH 69 col. 3)!

     Ang Babelonia nangin kontento na sa pagpabilin nga matawhay nga may hugot nga pagkontrolar sa iyang mga myembro, kag magpangindi na sa pag pakig-away (51:30).  Apang matapus ang mensahe nga naga habok sa isa ka mabaskog nga singgit nga naga padayon (Rev. 14:7-12, 18:1-5), kag dugang nga pag dugang sang mga hangaway sang Dios ang naga away batok sa iya, maga batu pa gid sia sing lakas agud nga makaptan niya ang iya mga myembro sang malig-on sa iya- nga indi pag tugotan sila sa paglakat (Jer. 50:33).  Apang bisan maga ngurob sia sa mabaskug nga tingug, indi ini makatabang, kay wala gid sing sarang makapugong sang pagkaguba kag pagka laglag, kag ang tanan niyang mga binihag mabuhi-an sa iya- kon gusto man nila nga mabuhi-an (51:53-58, 64).  Ang Ginoo mas mkusog sa tanan nga ginharian sang Babelonia, kag ang tanan Niya nga nabihag nga mga myembro makabati sang Iya tingug kag dayon magpili sa pagbiya ukon pagpabilin - sa pagsunod sa Dios ukon sa pagsupak sa Iya (50:34).

     Apang pareho sa kapanahunan ni Jeremias, ang kadam-an magapili sa pagsupak sa Dios, kag sila magasulit sang amo gihapon nga eksperyensia ni hari Zedekiah.  Indi sila magpasugot sa pagseparar halin sa ila eglesia sa pagtuman sang ginpamulong nga kabubot-on sang Dios.  Mangin bulag man sila, kabahin sang Babelonia, kag mamatay didto- apang indi makasaksi sini.  Apang sila nga nagkinabobot-on nga nagseparar halin sa ila eglesia, kag nag kinabuhi sang “bag-o nga pakigkatipan” nga eksperyensya paga batunon sang Dios, mangin Iya kaanakan sa liwat, kag ang Dios mangin ila Amay.  Sila magasugod sa pagtukod sang Iya templo sa liwat, kag bisan ang tanan nga kadam-an nagapamatok sa ila kag madamo ang nagtinguha sa pagpugong sang ila pag pangabudlay, pero ang ila Manluluwas makusog pa sa tanan nga mga nagasupak. Sila maga human sapagtukod sang Iya templo,nga sa ilang kaugalingon bilang mga buhi mga buhi nga batosa sini (1 Pet. 2:5), kag sa walay katapusanmangin kaupod sang ila Ginoo sa tunga nila.


     Gani karon, katuldad sa kaadlawan ni Jeremias, ang dalan sang kinabuhi (separasyon halinsa tanan nga kaeglesiahan) kag ang dalan sang kamatayon(pagpabilin nga konektado kag miembro sa sulod), maathag nga ginapakita sa tanan nga magtan-aw kag mag pamati.  Ang kasaysayan sa sebu naga kasulit karon kag ang tanan magahimo sang ila pamat-ud, ginapili kon diin nga bahin sang inaway sila magatindog sa walay katubtuban, kag kon kay sin-o sila maga apin- kay Cristo ukon kay Satanas.      

     "Tubtub pa bala san-o nga magpiniang kamo sa tunga sang duha ka panghuna-huna?  Kon ang Ginoo amo ang Dios, sunda Sia; apang kon si Baal, nian sunda sia" (1 Kings 18:21).

     "Apang si Cristo bilang Anak sa Iyang kaugalingon nga balay; kag ang amo ng panimalay kita, kon kita magakapyot sing malig-on sa pagkalipay sa paglaum nga malig-on hasta sa katapusan.  Gani (sobong nga ang Balaan nga Esperitu ang nagasiling) karon kon inyo nabatian ang Iya tingog dili pagpatig-aha ang inyo tagiposoon..." (Heb. 3:6-8).

     "Kag kon daw sa malaut sa imo ang pag alagad sa Ginoo, pili ka sa sining adlaw kon sin-o ang alagaron mo...Apang para sa akon kag sa akon panimalay, magaalagad kami sa Ginoo" (Joshua 24:15).