"LET THERE BE LIGHT" Ministries
home  |  Cebuano Booklets

ANG  MAHIMAYONG  WLAY  KATAPUSAN  NA  MAAYONG  BALITA  SUMALA  SA  PULONG  SA  DIOS


"LET THERE BE LIGHT" MINISTRIES (rs)
PO BOX 1776
Albany, OR 97321
U.S.A.
www.LightMinistries.com


     All rights reserved.  Permission is herby given to reprint this booklet, provided that it is duplicated in its entirety without any change or comment.

     Alang sa dugang impormasyon o balasahon pulihug sulat lang sa:

BOOKLETS
P.O. BOX 1776
ALBANY, OR  97321
U.S.A.

Ang Mahimayaong Walay Katupusan nga Maayong Balita Sumala sa Pulong sa Dios


     Adunay susama kadaghan nga mga “Maayong Balita” nga ginawali, gituhoan ug gimantala karon nga maingon usab kadaghan sa nagkalain-lain nga pagdani sa relihiyon.  Kining tanan nga mga maayong balita dili mahimo nga tinood kay ang matag-usa nagkasumpaki man sa pipila ka pamaagi dinha sa uban.  Nan karon unsaon man sa usa ka yanong tawo sa pag-ila kung ang usa ka maayong balita tinuod, aron malikayan niya ang pag-usik sa panahon sa pagtoo ug pagsunod-sunod sa bakak?  Sayon lang ang tubag niining pangutanaha.  Gikinahanglan nga kita mohupot pagbalik sa Balaang Pulong sa Dios diin dinhi nato makaplagan ang tinood nga Maayong Balita ug mapamatud-an nato sa Balaang Kasulatan kung ang tanan nga ginawali sa mga tawo kamatuoran.

     Ang Dios nagsulti kanato:
     “Ngadto sa kasugoan ug sa pagpamatood, kung sila dili managsulti sumala niining pulonga, sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila.”  Isaias 8:20.

     Ang nahasulat sa Balaang Kasulatan, mga pulong nga gikan sa Dios, aron sa pagtabang kanato nga mahilikay sa pagkasala-ag ngadto sa pagkapukan ug gipakita usab kanato sa Balaang Kasulatan ang hustong alagianan padulong sa kinabuhing dayon.  Kining Balaang Pulong wala gisulat sa mga dautang tawo, apan gisulat sa mga balaang tawo sa Dios nga minandoan sa Espiritu Santo (2 Pedro 1:21).  Ug ang kasaligan nga pagkahubad alang sa pagtuon sa pulong sa Dios mao ang King James Version.  Busa pinaagi sa pagsusi sa pulong sa Dios ang isa ka yanong tawo makasabot kung unsa ang tinuod nga maayong balita.  Kay ang tibuok Kasulatan ug dili kay bahin lang niini, gituga gikan sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanul-id, ug alang sa pagmatoto sa pagkamatarung (2 Timoteo 3:16-17; Proverbio 30:5).
     Unsa man ang giingon sa Dios pinaagi sa Iyang Kasulatan mahitungod sa Maayong Balita?
     Ang literal nga pagsabot sa Maayong Balita mao ang pagdala ug maayo ug makalipay nga balita ngadto sa uban (Isaias 52:7; Roma 10:15).

     Apan unsang matanga sa Maayong Balita?
     Ang Maayong Balita mahitungod sa kaluwasan sa katawohan (Efeso 1:13).  Apan ngano man nga gikinahanglan sa katawohan ang kaluwasan?  Para sa tubag niining pangutanaha, kinahanglan nga balikan nato ang pagsugod sa kasaysayan sa kalibutan.
     Sa dihang gihimo sa sa Dios ang kalibutan, Iyang gihimo sa hilabihan ka tahum ug maanindot (Genesis 1:31).  Nining hingpit nga kalibutan, gibuhat Niya sila Adan ug Eba (Genesis 1:27).  Kining duruha pulos hingpit diha sa ilang panglawas, panghuna-huna, ug sa Espirituhanon.  Ang Dios sa Iyang pagkamahigugmaon nagahatag kanila sa tanang butang nga ilang gikinahanglan para sa hingpit nila nga kalipay.  Kining tanan sa Iyang kalooy gitugyan kanila apan ubos sa usa ka kondisyon.
     “Ug si Jehova nga Dios nagsugo sa tawo nga nagaingon: Makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman: apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, dili ka magkaon niini; kay sa adlaw nga mokaon ka niini mamatay ka gayud.” Genesis 2:10-12

     Apan si Adan ug si Eba wala misalig sa Dios, gipili nila ang pagkaon sa bunga niining ginadili nga kahoy, busa ilang nabungkag ug gilapas ang pulong sa Dios ug balaod ug sila nakasala (Genesis 3:6-13; 1 Juan 3:4).  Diha-diha sila nahulog gikan sa ilang pagkataas ug tinuboy nga kahimtang sa pagkamatarung, ug nahimong ilalum sa silot sa sala nga mao ang kamatayon (Genesis 3:19-24; Roma 6:2; Deuteronomio 24:16; 2 Cronicas 25:4; 2 Hari 14:7).
     Ang Dios wala maghatag ug hinungdan kang Adan ug Eba sa pagbungkag sa Iyang balaod ug nakahimo sila sa pagpakasala.  Kinsa ang nagpasiugda o responsable sa paghimo sa sala ug kamatayong?  Si Lucifer o Satanas o ang Demonyo (Isaias 14:12-17; Ezekiel 28:13-17; Pinadayag 12:7-10; Lucas 10:18; Juan 8:44).
Ang Balaang Kasulatan nagtug-an nga sa dihang gipili sa tawo ang pagpakasala pinaagi sa pagsupak sa Dios, nga mao ang ilang Manlalalang ug tag-iya sa kinabuhi -- ug sa pagkabungkag sa Iyang kasugoan, duha ka dagkung butang ang nahitabo.

1. Si Adan ug Eba diha-diha nahimong ubos sa paggahum ni Satanas, sila nahimong mga ginapos ni Satanas sa walay katapusan, ug nagpuyo sila sa katalagman ug mangiub nga kahimtang sa pagkaulipon sa sala.  Sila dili na makahimo sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios, kay si Satanas mao naman ang ilang hari ug labaw (Roma 6:16; 2 Pedro 2:19; Juan 8:34).

2. Ang sala dili makapuyo diha sa presensiya sa Dios nga dili magun-ob pinaagi sa Iyang himaya ug kahayag.  Tungod niini ang katawohan nag-atubang sa walay katapusan nga pagkahilayo gikan sa Dios -- ang ilang mahigugmaong Hari (Exodo 19:21; 1 Timoteo 6:16; Genesis 3:24; I saias 59:2).

     Apan dili ba diay ang Dios, tungod sa Iyang gugma sa katawohan, Iya lamang usbon ang Iyang gipamulong, ug ang balaod, nga sa ingon niana maluwas ang katawohan sa resulta sa pagbungkag sa kasugoan ug sa paghimog sala?  Dili gayud!  Kay ang Dios dili mahimong mamakak, Siya dili mag-usab sa Iyang hunahuna ug pakawad-an ug bili ang Iyang kabubut-on para masulbad ang maong mga hitabo.  Ang Dios dili duhay-nawong, ug dili gayud mahimong tigpakaaron-ingnon (Malaquias 3:6; Santiago 1:17).

     Siya sa tin-aw nagsulti kanato
     “Dili Ko pagalapason ang Akong tugon, ni pagailisan ang mga butang nga migula sa Akong mga ngabil.  Salmo 89:34.

     Busa nasayod kita nga ang Dios mao ang Usa nga dili gayud magaluib sa Iyang katawohan -- Siya mao si Jehova ug dinha Kaniya atong itugyan ang tibook nga pagsalig, ug kita nasayod nga dinha sa Iyang mga bukton adunay kasigurohan (1 Samuel 2:9; Nehemias 1:5; 1 Hari 8:23).
     Apan kung giusab pa sa Dios ang Iyang kasugoan aron lamang sa pagluwas sa katawohan diha sa ilang mga sala, nan atong mapamatud-an nga ang Dios nasayop sa paghatag ngadto sa katawohan ug balaod nga sa unang bahin, dili man diay nila matuman.  Nga sa ato pa ang Dios, ug dili si Satanas ang adunay tulubagon sa sala!  Kini mao unya ang hinungdan sa pagkagun-ob sa Iyang gingharian ug gobyerno sa Dios, ug si Satanas mahimo nga makatarunganon sa Iyang pagrebelde sa Dios.  Busa ang Dios dili gayud mahimo nga maga-usab ni magapapas bisan usa lamang nga kasugoan sa Iyang balaod aron sa pagluwas sa katawohan dinha sa ilang mga sala.

     Apan ang Dios wala nagbiya sa Iyang dili matinumanon nga binuhat nga magpabilin sa walay katapusan nga mahilayo gikan Kaniya (ang tinubdan sa tanang kinabuhi) ug sa walay katapusan mahimong ulipon ni Satanas (ang nagpasiugda sa tanang kamatayon) ug sa walay katapusan nga binilanggo sa sala ug kamatayon, nga wala gayo’y paglaum nga mahibalik sa pakig-uyon dinha sa Dios, sa Iyang balaod, ug malipayon nga makig-uban sa makaisa pa nga higayon dinha Kaniya.  Ang Dios dili mutugot nga si Satanas magmadaugon sa walay katapusan, apan ang Dios nagahatag ug walay kinutuban nga bili, ang dalan sa pagpalingkawas ngadto sa kang bisan kinsa ug sa tanan nga sa tiunay naghandum sa pagbungkag ug paglingkawas giken sa pagkagapos sa Demonyo ug mobalik pag-usab ngadto sa pakighiusa ug pakig-uyon dinha sa ilang mahigugmaon nga Dios.  Kini nga dalan sa pagpahigawas gihatag nang daan sa dinha nga ang tawo mipili sa pagpakasala.
     “Ug ibutang Ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babaye ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat: siya magasamad sa imong ulo, ug ikaw magasamad sa iyang tikod.”  Genesis 3:15

     Kinsa man ang kaliwat sa babaye nga magasamad sa ulo ni Satanas ug mahimong magmadaugon ug hataas kay kaniya, ug magahatag sa katawohan ug dalan sa kagawasan gikan sa makusganon nga kaaway?  Walay lain kondili si Jesu Kristo (Galatia 3:16).  Ug kinsa man si Jesu Kristo?  Ang Anak sa buhi nga Dios (2 Juan 3; Juan 1:34; Lucas 4:41).
     Ang Dios Amahan sa hilabihan nga gugma sa katawohan andam sa pagbayad ug dako nga bili nga Iyang ikabayad aron sa pagluwas kanato.  Iyang gihatag ang Iyang bugtong Anak nga si Jesu Kristo aron sa paghatag kanato sa dalan sa kagawasan nga sa ingon niana kitang tanan maluwas gikan sa sala, gikan ni Satanas ug gikan sa walay katapusan nga kamatayon.
     “Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag Niya ang Iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga motoo Kaniya dili mawala, kondili may kinabuhi nga walay katapusan.  Kay ang Dios wala magpaanhi sa Iyang Anak sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, kondili aron ang kalibutan maluwas tungod Kaniya...nga ang tagsatagsa nga nakakita sa Anak, ug motoo Kaniya may kinabuhi nga walay katapusan, ug pagabanhawon Ko siya sa katapusan nga adlaw.”  Juan 3:16-17; 6:40.

     Ang pagbungkag sa kasugoan ug balaod sa Dios nakapahimulag kanato gikan sa Amahan ug kita dili haum Kaniya, kaaway na kita Niya ug sa pagkamatarung.  Ang atong mga sala nakahimo ug hilabihan nga pagkalayo ug nagaulang taliwala sa Dios ug sa kanato (Isaias 59:2).  Apan pinaagi kang Jesu Kristo, ang magsusumpay sa naputol nga relasyon taliwala sa Dios ug tawo (Juan 14:6; Genesis 28:12-13), ang langitnong Amahan naghatag ug dalan kanato sa pagpakig-away sa sala ug kay Satanas ug sa ingon niana mahibalik kita sa pakig-uban ug pakig-usa sa makausa pa sa atong maloloy-on nga Dios.  Daw unsa kadako ang gihatag sa Dios kanato, sa pagpakita kanato sa Iyang dakung gugma kanato, labaw kay sa Iyang bugtong Anak?  Unsa ang matang sa gugma nga Iyang gipakita?
     “Si Jehova sa kanhi pa nagpakita kanato nga nagaingon: Oo, gihigugma Ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan: busa uban sa mahigugmaong kalolot gidani Ko ikaw.”  Jeremias 31:3.

     Mao kini nga ang tinuod nga Maayong Balita nagsentro diha kang Jesu Kristo; dili kang Budha; o Krisna, o Confucious, o Maitreya o ni bisan kinsa nga tawo; apan dinha lamang kang Ginoong Jesus (Marcos 1:1; Roma 1:9).  Ang bugtong Jesus nga Nasaretnon kinsa mao ang walay kinutuban nga nagpadayag sa walay katapusang gugma sa langitnon nga Amahan nga gihatag kanimo ug kanako (Mateo 11:27; Juan 10:25-30; Roma 16:25-27; Efeso 1:17-23).
     “Si Jesus mitubag kaniya.’ Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi; walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi Kanako....Ang nakakita Kanako nakakita sa Amahan.”  Juan 14:6,9.

     Apan sa unsa nga paagi nga si Jesus nagahatag kanato sa dalan sa kagawasan?  Pinaagi sa paghimo ug walay katapusan nga pakigsaad diha sa Dios Amahan para sa kaluwasan sa katawohan (2 Samuel 23:5; Isaias 45:17).
     Sa diha nga ang katawohan nagpili sa pagbungkag sa balaod ug nakahimo sila’g sala, kamatayon mao ang silot.  Apan kini nga silot wala gilayon mapahamtang tungod kay ang langitnong Amahan andam nga mitugot nga ang Iyang bugtong Anak maghalad sa Iyang kaugalingon ingon nga hulip, unya magaantos sa silot nga kamatayon sa atong dapit.  Ang walay katapusan nga pakigsaad para sa atong kaluwasan gihimo taliwala sa Amahan ug sa Iyang Anak.  Si Jesu Kristo maghalad sa Iyang kaugalingon nga kinabuhi agig sakrepisyo diha sa dapit sa atong kinabuhi.  Siya andam sa kamatayon, ug ang Iyang kaugalingon nga hamiling dugo igaula, aron sa paghatag ngadto sa katawohan nga nahulog sala ug higayon nga malukat pag-usab ngadto sa Amahan.  Busa bisan si Adan ug Eba mamahimo nga maluwas.  Busa si Jesu Kristo dinha pa sa sinugdan gipatay gikan sa patukuranan sa kalibutan (Juan 1:34, 36; Pinadayag 13:8, 5:6, 9, 12).
     Kini nagpasabot nga si Jesu Kristo dinha na bisan pa sa wala pa si Adan ug si Eba makasala, tungod kay Iya namang gihalad ang Iyang kanabuhi aron patyon ingon nga bayad sa sala gikan sa patukuranan o sinugdan sa kalibutan.  Ug kini mao ang tinuod nga gipadayag sa Kasulatan (Proverbio 8:22-30; 1 Pedro 1:20; Salmo 90:1-2; Pinadayag 3:14; Miqueas 5:2; Habakkuk 1:2; Juan 17:5,8,24).  Ang matuod mao, nga si Jesus ang nagbuhat niining kalibutan ug ang tanan nga anaa niini.
     “Sa sinugdan mao ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong.  Kini siya sa sinugdan uban sa Dios.  Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi Kaniya; ug niadtong mga nangahimo na, walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi Kaniya.”  Juan 1:1-3.

     “Apan niining kaulahiang mga adlaw Siya [ang Dios] misulti kanato pinaagi’g Anak, nga Iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang pinaagi kang kinsa usab gibuhat Niya ang kalibutan.”  Hebreohanon 1:2.

     Busa kining mahimayaong Maayong Balita sa kaluwasan ginawali na kaniadto bisan pa nila Adan ug Eba sa dinhang human na sila nakasala kansa mao ang naghatag kanila sa dalan sa kagawasan gikan sa hinanali nga kamatayon -- kini mao ang tinuoray, maayo, ug malipayon nga balita ngadto kanila.
     Dugang pa, aron magpabilin sa hunahuna sa tawo ang makalilisang nga paglapas sa walay katapusan ug dili mausab nga balaod sa Dios (Salmos 111:7-8) ug magtudlo ngadto kang Jesus nga mao ang atong halad bugti sa sala, ang Dios nagtukod ug usa ka pamaagi sa pagtawag alang sa paghalad sa inosente nga karnero.  Kining himsog nga hayop pagapatyon ug ang iyang dugo igawisik para sa matag-usa sa panahon nga ang kasugoan sa Dios ilang malapas ug ang matag-usa makahimo ug sala.  Kining pamaagi sa paghalad gihatag ngadto ni Adan ug Eba ug sa ilang mga kaliwatan nga nagasunod kanila (Genesis 4:1-7), ug kadto maoy simbolo ni Jesus nga gihalad para sa sala.  Kining simbolikal nga sistema landong lamang ug nagatudlo ngadto sa unahan, sa panahon nga si Ginoong Jesus literal nga ihalad sama sa karnero ug patyon uban sa Iyang dugo nga iula agig sakrepisyo sa atong sala (Tan-awa: Libro sa Levitico).  Busa kining landong nga pamaagi sa paghalad ug ang mga balaod niini nagahatag dugang kusog sa Maayong Balita ug diha sa simbolo nahimutang nga si Jesus mao lamang ang atong paglaum sa kaluwasan.

     Mao usab kini nga Maayong Balita ang gimantala ngadto kang Abraham ug nagtudlo ngadto sa unahan sa panahon nga si Ginoong Jesus manaug gikan sa langit ug pagtugot sa Iyang kaugalingon nga mahimong hulip alang sa atong sala, Iyang giangkon ang silot nga kamatayon aron sa paghatag kanato sa bugtong dalan sa paglingkawas gikan sa pagkaulipon ni Satanas (Galatia 3:8; Genesis 22:1-18).
     Human sa panaw gikan sa Egipto, ang Dios naghatag pag-usab niining duruha ka mga klase sa balaod ngadto sa Iyang mga katawaohan.  Siya sa makausa pa naghatag sa Iyang dili mausab ug walay kinutuban nga balaod pinaagi sa pagsulti niini diha sa igdulungog sa tanan Niyang katawohan (Deuteronomio 5:4-28) ug ang Dios mismo ang nagsulat niini pinaagi sa Iyang kaugalingong kamot (Exodo 24:12-18; Deuteronomio 9:9-10), aron walay bisan usa nga makahimo sa paghikalimot niining napulo ka mga kasugoan (Exodo 20:1-23), ug sa ikaduha, gihatag pag-usab sa Dios ang sistema sa paghalad uban sa mga balaod niini ug kini gisulat ni Moses (Exodo 21-40; Levitico 1:27).

     Busa ang Dios mao ang nagsulti ug nagsulat sa Iyang napulo ka mga kasugoan, apan si Moses ang Iyang gipasulat sa sakrepisyal ug seremonyal nga mga balaod.  Ug sa dugang pa nga pagpakita sa kalahian, ang testimonio o ang napulo ka sugo gibutang didto sa arka sa pakigsaad ilaluim sa lingkuranan sa kalooy (Exodo 30:6; 40:21; Deuteronomio 10:2-5), kini nagpasabot nga ang kalooy ihatag ngadto kanila nga nakahimo sa pagbungkag sa bisan unsa sa walay kinutoban nga kasugoan sa Dios.  Samtang ang mga balaod sa paghalad gibutang didto sa tapad sa arka sa tugon (Deuteronomio 31:25-27), nagpasabot nga kining mga balaora temporaryo.
     Kining tanan nga sakripisyal ug seremonyal nga sistema natukod ug nasentro dinha kang Kristo.  Bisan pa ang pagkasacerdote, nga mao ang nagbutang sa dugo sa karnero dinha sa halaran aron sa pagpasig-uli alang sa gikumpisal nga sala, nagrepresenta kang Kristo.  Busa sa diha nga adunay usa nga mahibulong kung ngano nag ang inosente nga ighahalad, walay bisan unsa nga ikasaway (kahimtang nga hingpit) mao man ang himoon nga halad ug ang iyang dugo iula aron sa pagpasig-uli alang sa sala, niini ang ilang mga hunahuna nasentro lamang ngadto kang Kristo.  Busa ang Maayong Balita padayon kini nga ginawali diha sa simbolo ug landong sa tanan ug sa tibook nga kasaysayan.
     Kining maong landong sa pagwali sa Maayong Balita nagpabilin nga may kusog, hangtud sa pag-abot sa panahon para si Kristo mobiya sa trono sa Iyang Amahan ug sa Iyang mahimayaong panimalay, hukason Niya ang Iyang korona ug harianong sapot, ibakante Niya ang Iyang katungdanan sa pagkamakagagahum ug dungog nianang langitnong korte, gibiyaan ang tanang pagdayeg sa tanan nga wala malaglag nga mga manulonda, ug minaug dinhi, niining mangitngit nga kalibutan nga ang tanan nawad-an sa grasya ug katanum tungod sa tunglo sa sala (Galacia 4:3-5; Salmo 40:6-8; Hebreohanon 10:5; Zacarias 2:10-11; Isaias 7:14; Mateo 1:23; Isaias 9:2, 6-7; 40:9-11; Lucas 2:8-14, 30-35; Isaias 8:14-16).
     “[Jesu Kristo] nga, bisan tuod Siya naglungkad diha sa kinaiya sa Dios, Siya wala nag-isip sa Iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailogan; hinonoa, gihaw-asan Niya ang Iyang kaugalingon diha sa Iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa dagway nga tawhanon, Siya nagpaubos sa Iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtud sa kamatayon, oo, bisan pa sa kamatayon diha sa krus.”  Filipos 2:6-8.

     Kini siya tinuod gayud nga tinago:
     “Ug dili malalis nga daku gayud ang tinago sa atong tinoohan.  Ang Dios nadayag diha sa lawas, nahimatud-an nga matarung diha sa Espiritu, nakita sa mga manulonda, giwali sa taliwala sa kanasuran, gitoohan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya.”  1 Timoteo 3:16.

     Ngano nga ang Anak sa Dios minaug dinhi sa yuta ug nagpakatawo sama sa usa ka bata nga walay nagatabang?
     “Ug igaanak niya [si Maria] ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong panganlan si Jesus, kay Siya man ang magaluwas sa Iyang katawohan gikan sa ilang mga sala.”  Mateo 1:21.

     Apan sa unsang pamaagi si Ginoong Jesus magluwas sa Iyang katawohan gikan sa ilang mga sala, ug sa ingon niana mahimo nilang maangkon ang kinabuhing walay katapusan?
     “Kay sa maong pamaagi gipanagtawag kamo maingon nga alang kaninyo miantus man usab si Kristo, nga nagbilin kaninyo’g usa ka panig-ingnan aron kamoa managsunod sa Iyang mga tunob.  Siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hikaplagang limbong diha sa Iyang baba.”  1 Pedro 2:21-22.

     Si Jesus mao ang panig-ingnan o sumbanan o sulondan alang sa tanang katawohan ngadto sa pagsundog Kaniya aron makab-ot ang kinabuhing walay katapusan pinaagi sa pagtoo diha Kaniya (Juan 13:15; 1 Timoteo 1:15-16).  Busa pinaagi sa pagtutok ngadto kang Jesus -- ang Mag-uugmad sa atong pagtoo Hebreohanon 12:2) -- ug sa pagsusi sa Iyang kinabuhi, atong makita sa husto kung unsa usab ang atong gikinahanglan aron atong mabuhat ug makopya dinhi sa atong kinabuhi.  Ug unsa man diay ang topiko ni Kristo sa Iyang kinabuhi?
     “Nagakalipay Ako sa pagbuhat sa Imong kabubut-on, O Dios ko; Oo ang Imong kasugoan ania sa sulod sa Akong kasingkasing.”  Salmo 40:8.

     Nganong gibutang man ni Jesus ang kasugoan o pulong sa Iyang Amahan sulod sa Iyang kasingkasing o hunahuna?
     “Sa akong kasingkasing ginatipigan Ko ang Imong pulong, aron dili Ako makasala batok Kanimo.”  Salmo 119:11.

     “Kay ang pulong sa hari adunay gahum....”  Ecclesiastes 8:4.

     Busa gipili ni Kristo ug gitugotan nga mahisulat ang balaod sa Dios diha sa Iyang kasingkasing, gumikan niana maangkon ang grasya ug balaang gahum aron Siya dili makabungkag sa kasugoan sa Dios ni makahimo’g sala.
     Sa pagpuyo ba ni Kristo sa tibuok Niyang kinabuhi wala ba makulang ang Iyang pag-uyon ug pagtuman ngadto sa walay katapusang balaod ug kasugoan sa Iyang Amahan nga wala nakabungkag bisan usa niini ug nakahimo sa pagpakasala sa bisan unsang panahon?  Oo!  (2 Corinto 5:21) Ang Kasulatan nagsulti kanato nga si Kristo ginatintal sa pagbuhat ug dautan ug paghimog sala sa matag ang-ang sa Iyang kinabuhi (Mateo 4:1-11; Marcos 1:12-13; Lucas 4:1-13; Hebreohanon 4:15).
     Apan ang Dios matintal ba sa pagbuhat ug dautan ug sala?  Dili.  (Santiago 1:13) Apan si Kristo gitintal sa pagbuhat niining mga butanga!  Busa sa unsang kahimtang nga si Jesus nagkinabuhi sa tibuok Niyang kinabuhi samtang dinhi pa Siya sa yuta aron sa paghatag sa katawohan nga nahulog sa sala sa usa ka hingpit nga panig-ingan, ug sulondan sa pagkamatinumanon nga wala makabungkag sa kasugoan sa Iyang Amahan?  Si Jesus nagpuyo sa Iyang kinabuhi diha sa tawhanong kahimtang.

     Si Jesus, Dios (Hebreohanon 1:8-9; Salmos 45:6-7; Juan 1:1; Colosas 2:9) ug tawo (1 Timoteo 2:5; Juan 8:40; 10:33) sa samang panahon (Isaias 9:6; Roma 1:3-4; 9:5).  Apan si Jesus wala mipili sa Iyang pagpuyo dinhi sa yuta sa kahimtang sa Iyang pagka-Dios tungod kay kita dili makatindog diha sa Iyang atubangan sa Iyang dan-ag ug himaya.  Iyang gipili ang pagtabon sa Iyang pagkabalaan ug himaya pinaagi sa pagkuha sa atong tawhanong kahimtang diha sa Iyang kaugalingon aron Siya makapuyo uban kanato ug sama kanato.
     Apan gipili ba ni Jesus ang pagkinabuhi ug pagdaug sa tintasyon ug sala dinhi sa wala pa mahulog nga kahimtang -- kansang gibatonan sa mga manulonda ug maoy kahimtang ni Adan sa wala pa ang sala?  O diha sa kahimtang nga nahulog sa sala -- diin imo ug ako nga naangkon?
     “Kay sa pagkatinuod dili alang sa mga manulonda ang Iyang kahangawa, kondili alang sa mga kaliwat ni Abraham.”  Hebreohanon 2:16.

     Si Kristo wala magkuha diha sa Iyang kaugalingon sa kahimtang nga wala mahulog sa sala, apan dinha sa Iyang kaugalingon Iyang gikuha ang hulog nga kahimtang nga naangkon sa tanang katawohan human nga si Adan nakasala -- mao usab nga hulog nga kahimtang nila ni Abraham ug David ug nga mao usab kini ang atong nabatnan (Roma 1:3-4; Mateo 12:23; Pinadayag 22:16; Isaias 11:1; Jeremias 33:15; Salmo 132:11; Lucas 1:31-32; Mateo 1:1, 16-17).
     “Busa gikinahanglan nga pagahimoon Siya, nga sa tanang kahimtang mahisama sa Iyang mga igsoon, aron mahimo Siyang maloluy-on ug kasaligang labawng sacerdote diha sa pagpangalagad alang sa Dios sa paghimog halad--pasiuli alang sa mga sala sa katawohan.”  Hebreohanon 2:17.

     Kini nagpasabot nga ang atong Manluluwas nagkuha sa hulog, masalaypon nga kinaiyang tawhanon, diha sa Iyang kaugalingon, tungod niini Iyang gibati ang tanang kusog sa pagkamatinguhaon ug inklinasyon sa kaugalingon (Juan 2:25) diha sa paghimog sala -- nga sama kaninyo ug kanako nga kasinatian (Santiago 1:14).  Apan si Kristo pinaagi sa makanunayong pagsalig diha si Iyang Amahan alang sa kusog ug grasya (Lucas 2:40; Salmo 71:6-7), wala gayud Niya gitugyan ang Iyang kaugalingon ngadto sa mga tintasyon ni Satanas ug kining sulod nga paghimo sa tinguha ngadto sa pagpakasala, wala gayud bisan pa sa ginagmay nga paagi (Juan 14:30).  Iyang gisalikway ang sala diha sa Iyang kaugalingong lawas (Roma 8:3-4) ug gituman ang kabubut-on sa Dios ug balaod sa hingpit gayud (Juan 8:29).  Ug ngano man nga gikuha ni Kristo ang hulog nga kinaiyang tawhanon diha sa Iyang kaugalingon?  Aron Iyang masinatian pag-una kon unsa ang imo ug ang akong kahinaboan sa dihang kita ginatintal ug sa ingon niini mahimo Niya ang pagtabang kanato sa dihang kita panulayon ug sa maong paagiha Iyang pamatud-an nga ang balaod sa Dios mahimong matuman sa katawohan diha sa ilang hulog nga kahimtang -- sa walay paglapas niini.  Sa ingon niana si Kristo tinuod nga makahimo sa pagtabang kanato sa pagdaug sa bisan unsang pagtintal.
     “Kay maingon nga Siya gayud makaantus man sa diha nga gitintal Siya, nan, makahimo Siya sa pagtabang kanila nga ginatintal.”  Hebreohanon 2:18.

     “Mahimo ko ang tanang butang pinaagi Kaniya nga nagapaligon kanako.”  Filipos 4:13.

     Diha sa pagkahimugso, Si Kristo hingpit ug walay sala (Lucas 1:35), apan wala pa Kaniya ang hingpit nga pagkahulma o tibuok nga kinaiya (Isaias 7:16).  Siya sama lamang kaninyo ug kanako, nga nagtubo sa Iyang kinaiya ngadto sa pagkamatarung pinaagi sa pagtoon sa pagkamatinumanon ngadto sa Dios ug sa Iyang mga balaod (Isaias 11:2-5; Juan 8:26-28, 55).  Si Kristo nakat-on sa pagkamatinumanon ug nagtubo sa Iyang kinaiya diha sa pagkamatarung pinaagi sa pagsukol sa mga pagtintal -- pinaagi sa dili paghatag sa mga tinguha sa hulog nga kinaiyang tawhanon, kinsa mao ang Iyang gikuha diha sa Iyang kaugalingon.  Iyang gidumilian ang Iyang kaugalingon ug gitugyan Niya ang kabubut-on ingon sa usa ka sulugoon (Filipos 2:6-7), dili aron pahimot-an ang Iyang kaugalingon (Roma 15:3), apan pagsunod sa kabubut-on sa Iyang Amahan diha sa tanang butang.  Tungod kay gidumilian kanunay ni Kristo ang kaugalingon, kini ang naghatag sa malisud nga suludnong pakigbisog nga mitungha diha sa Iyang hulog nga kinaiya.  Apan pinaagi sa pagsalig diha sa Iyang Amahan alang sa kusog ug grasya, nahimo ni Kristo ang kanunay nga pagkamatinumanon ngadto sa balaod ug kasugoan sa Dios ug ngadto sa pagdaug sa dautan.  Tungod niana, nahulma ni Kristo ang Iyang kinaiya diha sa pagkahingpit pinaagi sa mga butang nga Iyang ginaantus tungod kay Iyang gisuklan ang tintasyon ug sala (Lucas 2:52).
     “Sa mga adlaw sa tawhanon Niyang kinabuhi si Jesus uban sa makusog nga mga pagsinggit ug paghilak, naghimo’g mga pag-ampo ug pagpangamuyo ngadto Kaniya nga arang makaluwas Kaniya gikan sa kamatayon ug Siya gidungog tungod sa Iyang Diosnong kahadlok.  Ug bisan tuod Siya Anak, Siya nakakat-on sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga butang nga Iyang giantus ug sa nahimo Siyang hingpit, Siya nahimong tuburan sa dayong kaluwasan alang sa tanang magasugot Kaniya.”  Hebreohanon 5:7-9.

     “Kay angayan gayud Kaniya, alang kang bisan kinsa ug pinaagi kang kinsa naanaa ang tanang butang, nga sa pagdala Niya sa daghang mga anak ngadto sa himaya, Iyang pagahingpiton ang maguugda sa ilang kaluwasan pinaagi sa pag-antus.”  Hebreohanon 2:10.

     Si Kristo masinugtanon diha sa kamatayon -- bisan ang kamatayon sa madagmalong krus (Filipos 2:8; Hebreohanon 12:2).  Busa Siya naghatag sa tanang katawohan diha sa hingpit nga panigingnan ug sulondan kon unsaon nga kita usab makahimo sa pagdaug sa matag-usa nga matang sa tintasyon nga Iyang naagian.
     “Kay ang atong labawng Sacerdote dili Siya usa nga dili arang mobati sa pagkalooy kanato sa atong mga kaluyahon, hinunoa usa Siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato, hinunoa wala makasala.”  Hebreohanon 4:15.

     Si Kristo ang atong Manluluwas ug Manunubos dili halayo gikan sa katawohan (Salmo 119:51; Isaias 50:7-9; Jeremias 23:23; Proverbio 15:29), apan Iyang gipili nga mahimong labing suod diha kaninyo ug kanako -- Iyang gipili nga mahimong usa kanato, aron nga mahibaloan Niya ang atong sulodnong pakigbisog sa dihang atong gipaningkamutan ang pagsukol sa tintasyon!  Nahimo Siyang kabahin sa katawohan aron pagkuha kanato palayo gikan sa sala ngadto sa Iyang kaugalingon aron pagluwas kanato “gikan sa atong mga sala” dili diha sa atong mga sala!  (Mateo 1:21) Ug Siya kanunay nga magpatalinghug sa pag-ampo niadtong matinguhaon nga magtu-aw ngadto Kaniya alang sa tabang (Jonas 2:1-2, 7, 9).
     Si Kristo atong Maglalalang andam nga nagpili sa pagpaubos sa Iyang kaugalingon pinaagi sa paghimo sa Iyang kaugalingon nga sama sa Iyang binuhat.  Dili lamang kini, apan labot pa Siya nagpaubos sa Iyang kaugalingon pinaagi sa pagpakatawo diha sa ubos nga matang sa katilingban, anak sa kabus nga matang sa mamomoong suloguon (Lucas 2:11-12; Levitico 12:7-8; Markos 6:3), ug nagdako diha sa hilabihang kadautan nga suidad (Mateo 2:23; Lucas 2:51; Juan 1:45-46), ug kabahin sa banay niadtong nailalum sa pagkaulipon sa magdadaug nga nasud (Lucas 2:1-5; Juan 19:6-10).  Wala Niya gipili ang pagpakatawo diha sa harianong panimalay sa magmamandong hari, o diha sa pamilya sa sapian, apan gipili Niya nga mahimong usa diha sa labing ubos.  Unsang matang sa pagpaubos ang gipadayag dinhi sa atong Manunubos?  Walay kinutuban nga pagpaubos!  Walay usa nga mahimong makahupot, labaw pa sa kalisud nga kasinatian sa kakabus, kabudlay, kaalautan, o tintasyon nga nasinatian ni Kristo.  Si Kristo andam nga mipili sa pagbuhat niining tanan alang kanato, aron Iyang maabot ang kalalum sa kalisdanan sa tawo ug pagkaalaut, ug niana Iyang maibayaw ang tanang katawohan pataas aron masud-ong nila ang ilang mahigugmaong Dios ug Amahan.  Unsang matang sa gugma ang gipakita dinhi kanato?  Ang walay kinutubang gugma.
     Pinaagi sa pagtoo diha kang Kristo Jesus -- ang nagdugtong taliwala sa Dios ug sa tawo -- kita mahimo nga pagamatarungon atubangan sa Dios (Isaias 45:25; Roma 3:28; Galatia 2:16; Roma 3:24; Tito 3:7; 1 Corinto 6:11; Roma 5:9; 3:4; Mateo 12:37; Roma 2:13; Santiago 2:20-24) makabaton ug grasya ug kusog sa pagbarug (Roma 5:1-5; Efeso 6:10-18; Galatia 5:1), makig-away batok ug madaugong pagbuntog sa tanang tintasyon ug mga kalapasan (Roma 8:1-2) diha sa pagkamatarung (Roma 6:16; 5:21) pinaagi kang Kristo (Jeremias 23:6; Isaias 61:10) nga naghatag kalig-unan kanato (Filipos 4:13).

     Ang Dios ba magasalikway sa matag-usa kung sila moduol ngadto Kaniya diha sa pagpaubos ug kasing kasing gayud?  Dili!  Ang atong Amahan ug ang Iyang Anak nga si Jesus dili musalikway sa bisan kinsa -- bisan unsa pa ang ilang nabuhat ngadto sa uban, o unsa kadaghan nga sal ang ilang natigum batok sa uban.
     “......sila nga moari Kanako dili Ko gayud isalikway.”  Juan 6:37.

     “Busa sa tanang panahon, Siya arang makaluwas sa mga moduol sa Dios pinaagi Kaniya....”  Hebreohanon 7:25.

     Si Jesus nagluwas kanato gikan sa walay katapusang kamatayon (2 Corinto 1:9-10), pinaagi sa pagdala kanato pagbalik diha sa kahimuot ug panag-abin diha sa walay katapusang Amahan ug sa Iyang malungtarong pulong o balaod (Isaias 40:8).  Ang atong Amahan wala magtinguha sa pagsilot niadtong mga nakasala diha sa mapintas nga kamatayon (Ezekiel 18:23,32).  Apan nagkalipay uban sa pagkanta gumikan sa matag tawo nga magahatag sa ilang kasingkasing ngadto Kaniya (Sofonias 3:17), ug kon kita matinumanon ngadto sa Dios hangtud sa katapusan, human niana kita magaani’g kinabuhing dayon -- dili walay katapusang kamatayon (Roma 6:22).  Kini ang tinuod ug malipayon nga mga Maayong mga balita sa dakung kalipay!
     Ang Dios Anak nahimong usa sa Iyang kaugalingong binuhat aron mahimo Niyang masaway ang tanang sala diha sa hulog nga tawhanong kinaiya (Roma 8:3), sa ingon niini Iyang gipakita ug gipamatuod ngadto sa tanan nga sa diha nga ang katawohan (ikaw ug ako) mahiusa uban sa Diosnon (gahum ug kusong sa Dios), ang sala dili nato mapili o mahimo (1 Juan 3:6).  Busa pinaagi sa pagtoo diha kang Kristo, kita dili na gayud magpili ngadto sa pagpakasala!
     “Ang Iyang Diosnong gahum naghatag kanato sa tanang butang bahin sa kinabuhi ug pagkadiosnon, pinaagi sa atong kahibalo Kaniya nga nagtawag kanato sa Iyang kaugalingong himaya ug pagkahalangdon; nga tungod niana kita Iyang gihatagan sa bilihon ug daku uyamot nga mga saad, aron nga pinaagi niini kamo managpakaikyas gikan sa pagpangadunot nga ania sa kalibutan tungod sa pangibog ug mangahimo kamong mag-aambit sa Diosnong kinaiya.”  2 Pedro 1:3-4.

     “Ang matag-usa nga gipanganak gikan sa Dios dili magahimog pagpakasala; kay ang binhi sa Dios magapabilin man diha kaniya, ug siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios ...Kita sayud nga ang gipanganak gikan sa Dios dili magpakasala, apan ang Anak nga gipanganak gikan sa Dios nagabantay kaniya, ug ang dautan dili maghilabot kaniya."  1 Juan 3:9; 5:18.

     Gikan sa walay kinutuban nga gugma alang kanimo ug kanako, gikuha ni Kristo ang atong mga sala; gihimo ang Iyang kaugalingon nga sala alang kanato (Isaias 53:10-12; 2 Corinto 5:21; 1 Corinto 15:3).  Si Kristo gisamaran gumikan sa atong mga sala, Siya nasakitan tungod sa atong pagbungkag sa kasugoan sa Dios.  Iyang gikuha ang atong pagkadili-matarung.  Siya gilatus ug nakaangkon ug daghang labud sa lawas, aron lamang kita mangaayo (1 Pedro 2:24).
     Iyang gikuha ang kamatayon nga atoa unta, aron atong maangkon ang kinabuhi kinsa mao ang Iyang kinabuhi.
     “Gitamay Siya ug gisalikway sa mga tawo, usa ka tawo sa mga kasub-anan, ug nakasinati sa pag-antus : ug ingon sa usa nga gikan Kaniya gitago sa mga tawo ang Iyang nawong Siya gibiaybiay; ug Siya wala nato mahala.  Sa pagkamatuod gipas-an Niya ang atong mga kasakitan, ug gipas-an Niya ang atong mga kasub-anan; apan sa giila nato nga binunalan, hinampak sa Dios ug sinakit.  Apan Siya gisamaran tungod sa atong kalapasan, Siya napangos tungod sa atong mga kasal-anan; ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw Niya; ug tungod sa Iyang mga labod kita nangaayo.  Kitang tanan sama sa mga carnero nanghisalaag; ang tagsatagsa kanato misimang sa iyang kaugalingon nga dalan; ug gibutang ni Jehova diha Kaniya ang kasal-anan nato nga tanan.”  Isaias 53:3-6.

     Si Kristo andam nga mipili sa kamatayon diha sa mabangis nga krus ug pagapatyon sama sa inosenting nating carnero nga nagapaagas sa Iyang hamiling dugo aron sa pagmatuod sa walay katapusang pakigsaad nga Iyang gihimo uban sa Amahan, ug pagdalag kalinaw taliwala sa Dios ug kanato (Salmo 85:8-10; Felimon 3).  Ang Iyang kamatayon katumanan ug naghatug sa katapusan sa landong nga pamaagi sa paghalad sa mga timailhan ug mga tulumanon (Daniel 9:26-27; Hebreohanon 9:1-28; 10:1-24).  Aron nga Siya atong mahimong labawng Sacerdote (Hebreohanon 8:1-4) ug Manlalaban alang sa sala sa atubangan sa Iyang Amahan (1 Juan 2:1).  Tungod niini mahimo ni Kristo ang pagpas-an o pagwagtang sa mga sala sa tibuok kalibutan (Juan 1:29; 1 Juan 2:2; 3:5), ug malimpyo pinaagi sa Iyang hamiling dugo (Pinadayag 1:5) niadtong tanan nga nagkumpisal ug nagbiya sa tanan nilang kalapasan (1 Juan 1:7), gikan sa tanang  pagkadautan (1 Juan 1:9; Efeso 5:25-27).  Sa ingon niini kita mamahimong maluwas gikan sa pagkaulipon sa dautan (Galatia 1:4; Mateo 6:13; 2 Timoteo 4:18), ug mahatud pagbalik ngadto sa atong Amahan (1 Pedro 3:18).

     Ang kamatayon ni Kristo sa krus naghatug lamang sa katapusan sa sakripisyal ug seremonyal nga mga balaod nga gisulatni Moises.  Apan ang Iyang kamatayon wala nagpasabot nga giwagtang, o giusab o gibalhin ang napulo ka sugo sa Dios.  Sa pagkatinuod ang kamatayon ni Kristo maoy dakung kapasikaran ug nagpakita nga ang napulo ka sugo sa gihapon ipatuman karon!  Kay kung ang Dios nagusab pa sa Iyang balaod, nan wala unta si Kristo magpakamatay tungod sa paglapas niana nga balaod.
     Si Kristo sa Iyang kaugalingon nagsulti nga ang balaod sa Dios walay pagasayloan, samtang nagpabilin pa ang langit ug yuta.
     “Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi Ako aron sa pagbungkag sa kasugoan o sa mga profeta; Ako mianhi dili sa pagbungkan kondili sa pagtuman niini.  Kay sa pagkatinuod, sultihan Ko kamo, nga samtang magalungtag pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasugoan bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok niini hangtud ang tanan matuman.”  Mateo 5:17-18.

     Bisan tapos sa kamatayon ni Kristo, si Pablo nagsulti nga ang napulo ka sugo balaan, matarung ug maayo (Roma 7:12).  Sa dugang si Pablo nag-ingon nga kung bisan usa sa napulo ka sugo ang ilisan o walaon kini gibuhat unta sa dihang wala pa si Kristo namatay, dili sa pagkahuman -- sama lamang sa usa ka testamento nga kinahanglan nga ilisan o ibalhin sa diha nga wala pa mamatay ang magtutugon - dili human sa iyang kamatayon (Hebreohanon 9:16-17; Galatia 3:15).
     Sukad pa niadto si Kristo wala mag-usab sa napulo ka sugo sa wala pa Siya namatay sa kalbaryo, apan nagpahibalo nga dili nila usabon bisan sa labing diutay nga ang-ang -- busa ang mga kasugoan sa Dios nagpabiling nagbugkos karon ngadto kanila nga buot musunod sa Dios (Ecclesiastes 12:13-14).  Ilabi na ang ikaupat nga sugo nagpabilin nga adunay kusog.
     Ang balaang igpapahulay sa Dios mao ang ikapitong adlaw sa semana o Sabado ug dili ang Domingo nga mao ang unang adlaw sa semana (Genesis 2:2-3; Exodo 20:8-11; Mateo 28:1; Marcos 16:1-2, 9).  Daghang maayo nga kristohanon nagtoo nga ang Adlaw Igpapahulay sa Dios gibalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo tapos sa kamatayon ni Kristo aron pagtahod sa Iyang pagkabanhaw.  Apan ang Biblia wala magtudlo niining butanga.

     Bisan pa human sa pagkabanhaw ni Kristo, si Pablo sa iyang kaugalingon nag-ingon nga ang bugtong Adlaw Igpapahulay nga pagabantayan sa mga sumusunod sa Dios isip balaang adlaw sa pahulay mao gihapon nga Adlawng Igpapahulay nga gitukod sa Dios sa tanaman sa Eden -- ang ikapitong adlaw sa semana.
     “Kay sa usa ka dapit Siya nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw sa ingon niini nga paagi:’ Ug sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa Iyang tanang mga buhat ... nagtudlo Siya pagusab ug usa ka adlaw ...Busa nagpabilin pa diay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tawo sa Dios, kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, muondang man usab sa iyang pagpamuhat maingon sa pag-undang sa Dios sa Iyang pagpamuhat.  Busa kinahanglan panglimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan, aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon.”  Hebreohanon 4:4, 7, 9-11.

     Si Jesus nag-ingon sa iyang kaugalingon nga Ginoo bisan pa sa adlawng igpapahulay (Mateo 12:8; Marcos 2:28; Lucas 6:5), ug Siya nagpabilin sa gihapon nga Ginoo sa mao nga Adlawng Igpapahulay!  Sa pagkatinuod kung atong wagtangon ang napulo ka sugo sa Dios pinaagi sa pagsulti nga kini gilansang na sa krus, nan atua usab nga gisalikway ang pagkinahanglan nato kay Kristo nga atong Manunubos.
     Kay pinaagi lamang sa kasugoan mahibaloan ang sala (Roma 3:20; 7:7-9).  Busa kung atong wagtangon ang balaod, nan walay usa nga sad-an sa pagbuhat ug pagpakasala (Roma 5:13; 4:15).  Ug kung walay usa nga sad-an sa pagpakasala, nan wala poy usa nga maga-antus sa silot nga kamatayon (Roma 6:23).  Nan, unsa pa man ang atong pagkinahanglan kay Kristo ingon nga atong Manluluwas gikan sa sala ug kamatayon?  Dugang pa, unsa pa may gikinahanglan sa mga ministro ug relihiyon -- kansang katuyoan mao ang paggiya kanato ngadto kang Kristo alang sa kaluwasan?  Busa tataw kaayo nga ang pagwagtang sa bisan usa nga bahin sa balaod sa Dios, imo usab nga giwagtang si Kristo ug ang pagkinahanglan sa relihiyon.  Busa bisan kinsa ang mag-angkon nga sumusunod ni Kristo, ug sa gihapon nagsulti nga ang balaod sa Dios dili na angay tumanon, ilang ginapaluyo gayud ang ilang pagtoo nga gihuptan ug gisalikway nila ang Manunubos nga ilang giangkon nga gisunod!
     Dili ang napulo ka sugo ang gilansang ngadto sa krus, kondili ang mga balaod sa landong nga paghalad, ug seremonyal nga sugo nga mao ang gilansang ngadto sa krus.  Kay kini sila adunay kompletong katumanan diha ni Kristo nga atong Halad ug Labawng Sacerdote (Colosas 2:9-14, 17; Efeso 2:15; Hebrehanon 9:9-17; Santiago 2:10-11).  Tungod niini ang tanan nga napulo ka kasugoan -- kinsa gisulat sa Dios diha sa duha ka papan nga bato ginamit ang Iyang kaugalingong kamot -- sa gihapon nagpabiling may bili karong panahona.
     “Gibungkag ba nato ang kasugoan tungod sa maong pagtoo?  Wala gayud hinunoa gipabarug nato ang kasugoan.”  Roma 3:31.

     Ang Dios buot nga magsulat niining walay katapusang balaod dinhi sa papan sa atong mga hunahuna ug kasingkasing (Proverbio 7:1-3; Jeremias 31:33-34; Hebreohanon 10: 16-17).  Ug uban niining bag-ong pakigsaad o natawo na usab nga kasinatian, kita mag-alagad ug magtuman sa Dios gikan sa walay pagkabahin nga kasingkasing pilion nato ang dili pagsupil Kaniya, apan matinguhaon nga mabatok sa kadautan ug dili na gayud paghimo’g sala (Santiago 1:8; 4:7-8; 1 Hari 18:21; Lucas 16:13; Mga Hukom 8:21; Roma 6:16).
     Apan kining balaod sa Dios walay gahum sa pagluwas ni bisan kinsa.  Iya lamang nga buluhaton mao ang pagpaila sa sala dinha sa atong kinabuhi ug paghukom kanato nga angayan sa kamatayon (Roma 7:7-13).  Kini nga kahibalo nagtudlo kanato ngadto kang Jesus -- kinsa mao ang atong bugtong Manunubos gikan sa sala ug kamatayon (Galatia 3:24; Roma 7:24-25; 8:1-14).
     Bisan pa, sa duha ka tuig nang milabay, daghan sa mga nagaangkon nga sumusunod ni Kristo sa gihapon nagsalikway Kaniya.  Dili sila gusto nga mutuman sa tanan Niyang kasugoan aron malingkawas gikan sa sala, tungod gusto nilang magpadayon sa pagpuyo niini.  Apan ang tinuod nga Kristohanon namatay nganha sa sala ug nabuhi nganha kang Kristo.  Ang tinuod nga Kristohanon dili mag-alagad ug magpuyo nganha kang Kristo (Roma 6:1-23; Heberohanon 12:1-4; Filipos 1:21).

     Sa diha nga si Kristo mianhi ning yuta-a nga sama sa usa ka bata, midako ngadto sa usa ka tawo, ug nagsugod pagwali niining walay katapusang Maayong Balita ngadto sa uban, wala ba nimo mahunahuna nga Siya malipayon nga gidawat niadtong naga-angkon nga sumusunod sa Dios?  Wala ba nimo hunahunaa nga Siya gihigugma, sa dihang Iyang gihatagan ang tanang katawohan, pinaagi sa Iyang paghalad sa kaugalingong s kinabuhi, ingon nga dalan sa kaluwasan gikan sa sala ug sa walay katapusang kamatayon?  Apan unsa man ang tinuod nga nahitabo?
     Si Kristo mianhi aron pagdala sa tanang katawohan, dili kay usa lang ka tribo ang Iyang gipagawas gikan sa kangitngit ngadto sa Iyang katingalahang kahayag sa kamatuoran (Isaias 60:2-3; 9:2; 11:10; Zacarias 9:9-10; Oseas 2:23; Juan 10:15-16).  Kini gihimo aron malingkawas ang katawohan gikan sa paggapos ilalum sa sala (Juan 1:29; Isaias 61:1-2; Juan 8:34-36).  Ug gikan sa pagkabilanggo ngadto so dunot, bigaon nga mga iglesia (gitawag nga mga balay nga bilanggoan o mga gahong) ug dautan nga pagdumala kinsa nagpili sa pagsalikway niining mga kamatuoran sa Maayong Balita, unya nagpadayon sa pagpakasala, ug kinsa nagpugong sa mga tawo nga mobulag gikan kanila ug mahimong gawas-non diha kang Jesus (Mateo 10:34-39; 23:1-39; Isaias 9:16; 42:7; 5:13; Zacharias 9:11; Juan 10:3-4; 4:20-24; Isaias 37:31-32; Sofonias 3:1-4).

     Ang dunot nga iglesia ug ang kadaghanan sa katawohan nagsalikway kang Kristo ug nagtinguha sa pagpugong niining Maayong Balita gikan sa pagpakaylap ngadto sa uban pinaagi sa paggamit ug mga taktika sama sa paghadlok, paghulga, ug bisan sa pagpatay niadtong nagsangyaw sa kamatuoran niining Maayong Balita.  Kini naghatag ug dakung kasubo ug kaguol ni Jesus (Isaias 53:1-3).
     Si Jesus giluiban bisan pa sa usa sa Iyang kaugalingong sumusunod kinsa nagtugyan Kaniya ngadto sa dunot nga iglesia ug sa dautang pagdumala (Lucas 22:21-22; Juan 18:2-5; Lucas 22:47-48).  Ug walay usa sa sumusunod ni Kristo ang mipili sa pagbarog diha sa Iyang kilid, sa sinugdan; apan silang tanan mitalikod Kaniya (Mateo 26:31, 36; Salmos 88:8).  Ang dunot nga iglesia ug ang katawohan naghiusa uban sa kagamhanan sa nasod aron sa pagpahamtang kang Kristo ug sa Iyang sumusunod ngadto sa kamatayon (Marcos 10:33-34; Lucas 20:19-20; Buhat 13:28; Mateo 27:1-2, 11-31; Lucas 23:22-25; Juan 19:6-7, 14-16).  Ug kini nga panaghiusa nakapahimo sa iglesia ug sa iyang katawohan nga kabahin sa espirituhanon nga Babilonia kinsa gikundinar sa pulong sa Dios (Pinadayag 17:1-2; 18; 14:8; 18:2-4).
     Si Kristo gikastigo, gibunalan, gisuntok, giamong-amongan, gilud-an, gibiaybiay ug giibot ang Iyang balbas ug sa maidlot nga tunok gipurongpurongan ang Iyang ulo ug gilansang ang Iyang mga kamot ug tiil ug gipadupa sa gansangon nga krus sa mga nag-angkon nga mga sumusunod sa Dios (Marcos 15:15-20; Isaias 53:4-5; 50:6; Lamentaciones 1:12; Salmos 22:16; Juan 19:18; Salmos 22:6-8; Mateo 27:42-43; Salmos 22:1; Mateo 27:46).
     Ang mismong katawohan nga nag-angkon nga nagbantay sa kasugoan sa Dios, ang nagpatay sa ilang kaugalingon Manluluwas -- ang nagdala sa pakigsaad sa kalinaw uban sa Dios (Malaquias 3:1; Isaias 49:8; 54:10).  Ug kini ilang gihimo, ug gilutos ang tinuod nga mga sumusunod ni Kristo tungod kay dili nila buot nga malingkawas gikan sa sala, kondili buot nila nga magpadayon sa pagpakasala (Amos 5:10; Juan 8:37, 40; 16:9).  Ug mao gihapon nga kasaysayan mahimo nga masubli niadtong nagsangyaw, ug mobarong alang sa kamatuoran sa Dios niining panahona (Mateo 24:4-14; Juan 15:18-25; 16:1-4).  Dili ang tanan nagsulti nga sila diha kang Kristo, mga tinuod Niya nga mga sumusunod (Roma 9:6).  Apan ang atong baruganan kinahanglan nga kini “kinahanglan nga among unahon pagsugot ang Dios inay ang mga tawo” (Buhat 5:29).  Tan-awa usab ang (Isaias 31:4; Jeremias 1:8-9, 17; Ezequiel 3:8-11; Isaias 51:12; Josue 1:9; Salmos 112:7; 23:1-6).

     Apan ang atong bulahan nga Manluluwas wala magpabilin sa lubganan kondili mibangon nga madaugon gikan niini (Salmos 16:10; 71:20; Mateo 28:2-6).  Siya misaka didto sa langit aron sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga atong Taas nga Sacerdote ug Manlalaban (Lucas 24:51; Marcos 16:19; Buhat 1:9-11; 1 Pedro 3:22; Hebreohanon 12:2; 10:12).  Karon Siya nagtabon ug nagpasaylo sa gisugid ug gibiyaan nga mga sala sa Iyang mahinulsulon nga katawohan, pinaagi sa yang Iyang dugo, hangtud nga Siya matapos sa buluhatong pagtabon sa sala didto sa labing balaan nga dapit sa santuwaryo sa langit (Hebreohanon 9:3, 7, 24; 10:19-21).

     Daghan ang nagtoo nga ang buluhaton ni Kristo sa pagtabon sa sala natapos na didto sa krus, dul-an 2000 ka tuig nang milabay.  Apan ang Biblia wala magtudlo niini.  Ang Dios nagsulti kanato nga sa dili pa ang pagtabon sa sala, kinahanglang ang pag-ula sa dugo sa halad.  Unya ang nag-agas nga dugo kuhaon sa sacerdote dad-on ngadto sa santuwaryo ug ibutang ibabaw sa alter (Tan-awa ang Exudo 29-30; Levitico 16-17).  Ang kamatayon ni Kristo sa krus uban sa pagpaagas sa Iyang hamiling dugo mao ang walay kinutuban ug bugtong nga halad sa pagtabon sa atong mga sala (Roma 6:10; Hebreohanon 7:27; 9:28; 10:12; 1 Pedro 3:18).  Apan si Kristo dinhi pa sa yuta, Siya ang biktima nga Halad ug wala pa Siya nahimong Sacerdote (Hebreohanon 8:1-4).  Busa ang pagtabon sa sala wala pa mahingpit diha sa krus tungod kay si Kristo wala pa man maghimo sa buluhaton isip atong Taas nga Sacerdote didto sa langitnong santuwaryo hangtud pagkatapos sa Iyang pagsaka sa langit.  Apan si Kristo niining panahona naghimo na sa buluhaton isip atong Labawng Sacerdote didto sa labing balaan nga dapit sa langitnong santwaryo nagpasaylo ug nagtabon sa atong gisugid ug gibiyaan nga mga sala pinaagi sa Iyang hamiling dugo diin andam Niyang gipaagas alang kanimo ug kanako.
     “Apan kini Siya sa dayon nagahupot sa Iyang pagkaSacerdote, kay Siya molungtad man hangtud sa kahangturan.  Busa sa tanang panahon Siya arang makaluwas sa mga moduol sa Dios pinaagi Kaniya, sanglit buhi man Siya sa kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila.”  Hebreohanon 7:24-25.

     Dalaygon ang Dios nga si Kristo karon naghusay ug nagtabon sa sala alang sa Iyang katawohan gumikan sa kanunayong komisyon sa sala.  Ug si Kristo magpadayon sa pagtabon ug pagpasaylo sa atong gisugid ug gibiyaan nga mga sala, hangtud nga matapos ang Iyang buluhaton nga pagtabon sa sala.  Human sa buluhaton ni Kristo, masirado usab ang kaluwasan ug kung adunay mga sala nga nahimo human niining panahona dili na mapasaylo (Daniel 12:1; Pinadayag 22:11; Lucas 13:25-28).  Busa kinahanglan ang tanang sala isalikway na karon sa dili pa matapos ang buluhaton ni Kristo nga mao ang pagtabon sa sala (Efeso 4:22-24, 31; Colosas 3:8-13).  Si Kristo mobalik pag-usab sa ikaduhang higayon (Hebreohanon 9:28) aron pagluwas sa Iyang katawohan nga matinumanon sa Iyang kasugoan gikan sa tanan nilang mga kaaway (Salmos 7:1; 27:12-14; 41:1-2; 50:15; 59:1-5; 71:1-5; 2 Timoteo 4:17-18; Isaias 51:21-23; Proverbio 11:8; Ester 3:9; 1 Cronicas 16:34-35; 2 Hari 17:39), ug paghatag sa Iyang matinumanon nga mga katawohan sa ilang angay nga balus pinaagi sa pagdala kanila ngadto sa langit uban Kaniya ug sa Iyang Amahan sa walay katapusan (Ruth 2:12; 1 Tesalonica 4:16-17; Proverbio 11:31; 13:13).  Niadtong nagpadayon nga masinupakon makadawat usab sa angay nga balus ug ibulag gikan kang Kristo ug sa Iyang Amahan pinaagi sa paglaglag kanila (Mateo 13:40-42, 49-50; 25:41, 46; Judas 14-15).
     Apan wala untay mahimulag sa Dios ug malaglag tungod kay gihimo na ni Kristo, alang sa tanang katawohan nga mamatarung pinaagi sa pagtoo ug mabalaan pinaagi sa Iyang Espiritu, ug makaangkon ug kinabuhing dayon.
     Daghan ang buot nga magpabilin lamang diha sa pagkamatarung pinaagi sa pagtoo ug sa hingpit gikalimtan ang mahitungod sa pagkabililhon sa pagpakabalaan.  Apan ang duha, ang pagkamatarung ug pagkabalaan gikinahanglan alang sa kaluwasan!

     Pagkamatarung, libring gasa sa Dios sa sangkap ug hingpit nga kapasayloan gikan sa milabay, giangkon, gisugid, ug gibiyaan nga mga sala ug pinaagi lamang sa pagtoo (Proverbio 28:13; 1 Juan 1:9; Roma 5:1; Galatia 3:24).  Wala kitay mabuhat, bisan daku o gamay nga pasikaran sa atong pagkamatarung (Galatia 2:16).  Ang pagkamatarung moabut pinaagi sa pagtoo ni Jesus isip atong personal nga Manluluwas (1 Corinto 6:11; Galatia 3:11).  Sa diha nga moduol kita Kaniya uban ang pagpaubos ug pagsalikway sa kaugalingon -- mga dalan sa pagkadautan.  Nianang panahona kita pakamatarungon ni Kristo, pasayloon ang atong nangagi ug gisugid nga mga sala, ug ibutang Niya ang Iyang hamiling bisti sa pagkamatarung diha sa atong pagkahubo (Isaias 61:10; Jeremias 23:6; Pinadayag 3:18).
     Apan ang pagkamatarung dili magpabilin samtang gisupak ang balaod sa Dios, ni ang hamili ug puting bisti ni Kristo itabon niadtong tawo nga adunay usa ka sala nga wala mahinulsuli (Roma 2:13; Santiago 2:24) -- dili kini nga sa makausa giluwas, sa tibuok panahon luwas.  Apan ang pagkabalaan dili maangkon pinaagi lamang sa pagtoo; kini moabut pinaagi sa atong adlaw-aslawng paglakaw uban ni Jesusipapuyo nato sa atong kinabuhi ang Iyang kinabuhi ug tumanon nato ang Iyang pulong (1 Tesalonica 4:3-4; 2 Tesalonica 2:13; 1 Pedro 1:2; Juan 17:17-19).  Ang pagkamatarung pinaagi lamang sa pagtoo, samtang ang pagkabalaan sagol sa pagtoo ug binuhatan.  Tinuod kita gipakamatarung pinaagi sa pagtoo lamang, apan kita pagahukman pinaagi sa atong mga binuhatan (Mateo 25:14-46).  Ang kamatuoran mahitungod sa pagkamatarung ug pagkabalaan susama sa nagbugsay ug sakayan: ang usa ka bugsay pagtoo ug ang usa, mga binuhatan.  Kung ang imong gamitong mao lang ang bugsay sa pagtoo, ikaw maglutaw-lutaw ug magtuyok-tuyok lamang paingon sa ilalum sa suba ug inanay nga modangat sa kalaglagan.  Maingon usab ang dangatan kung ang imong gamiton nga bugsay mao lang ang binuhatan.  Apan kung imong gamiton ang duha, pagtoo ug buhat nga kuyog, ikaw malampuson nga magpaibabaw sa suba ug mahilikay sa kamatayon.

     Kinahanglan molakaw kita sa dalan sa katarung sa kaluwasan (Proverbio 12:28; 16:17; Salmos 23:3; Roma 6:4) kinahanglan molakaw kita diha sa Espiritu (Roma 8:1, 4; Galatia 5:16; Filipos 3:8-19), magtuman sa tanang balaod sa Dios (2 Juan 6; Pinadayag 21:24) dili kay magbarug lamang nga walay gibuhat unya magtoo nga makaabot sa tumoy nga dalan pinaagi sa tiunay nga paghunahuna.  Kinahanglan nga modagan kita sa lumba nga atong giapilan (1 Corinto 9:23-27; Heberohanon 12:1) ug atong buhaton ang mga kasugoan sa Dios, kung kita buot makaangkon ug kinabuhing dayon (Pinadayag 22:14-15; Santiago 1:22).  Kung kita nagtoo nga maangkon ang langit pinaagi sa pagtoo lamang, apan nagpadayon kita sa pagbungkag sa mga kasugoan sa Dios ug nagpuyo sa sala, nan ang atong pagtoo dili buhi ug makaluwas nga pagtoo, apan patay ug pangagpas nga pagtoo.
     “Mga igsoon ko, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo magaingon nga siya adunay pagtoo apan wala siyay binuhatan?  Makaluwas ba kaniya ang maong pagtooha? ....Sa ingon usab niana ang pagtoo patay kon kini walay binuhatan.... kay maingon nga patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu, mao man usab patay ang pagtoo nga mahimulag sa binuhatan.”  Santiago 2:14, 17, 26.

     Sa pagkatinuod, kadto lamang maglawkaw nga matarung ug nagpadayon sa sigpit nga dalan sa pagkabalaan, ug dili kadtong naghunahuna nga, ang pagtoo lamang ang makaluwas kanila maoy pagaluwason ug ampingan sa Dios gikan sa pagkahulog sa sala (Proverbio 11:5) ug andam nga ikatanyag nga walay sayup atubangan sa Iyang trono!
     “Karon ngadto Kaniya nga may gahum sa pagbantay kaninyo (kadtong nabalaan - tan-awa ang bersekulo 1) nga dili mahulog ug sa pagpasundayag kaninyo nga walay buling diha sa atubangan sa Iyang himaya dinuyogan sa dakung kalipay.”  Judas 24.

     Apan pila sa mga nag-angkon nga sumusunod sa Dios sa mga kaadlawan ni Kristo, nga mipili pagdawat Kaniya ingon nga ilang Manluluwas ug midawat sa walay katapusang Maayong balita?  Diutay lamang.  Ug pila usab sa mga nag-angkon nga sumusunod ni Kristo karon nga modawat sa samang Maayong Balita nga mensahe sa kaluwasan ug kagawasan gikan sa sala?  Diutay lamang.  (Mateo 7:14; 20:16; 22:14; Lucas 13:23-24).  Daghan ang maglansang pag-usab ni Kristo pinaagi sa pagsalikway sa tinuod nga Maayong Balita, sama sa gihimo sa mga dautang kaparian nga Hudiyo (Galatia 3:1; Hebreohanon 6:4-6; 10:26-31).  Minahal nga magbabasa, imo ba usab nga ilansang pag-usab si Kristo pinaagi sa pagsalikway niining mahimayaong Maayong Balita alang sa imong kaluwasan gikan sa sala?  O imo bang dawaton kining mahimayaon nga Maayong Balita ug tugutan nga mosulod si Ginoong Jesus sa imong kasingkasing ug kinabuhi ug  mahimong magbuhat sa kabubut-on sa Dios ug sa Iyang pulong?  Imo bang ibaliwala ang sakripisyo ni Kristo sa Iyang gugma alang kanimo, ug mahimong kawang ang Iyang kamatayon alang sa imong kalag?  O dawaton mo ba Siya ug maglakaw sa dalan sa kaluwasan uban ang paghupot diha sa Iyang kusganong bukton?  Mogakus ba ikaw sa sala ug isalikway si Jesus unya mag-antus sa walay katapusang kamatayon?  O mogakus ba ikaw kang Jesus ug isalikway ang sala, ug makatagamtam sa kinabuhing dayon?
     Bisan pa niana si Jesus nasayud nga Siya isalikway ug ilansang sa mga nag-angkon nga Iyang kaugalingon katawohan, sa gihapon andam Siyang mianhi bisan pa niining tanan nga pag-antus (Isaias 53:11-12), aron ikaw ug ako, kung kita mahigugmaon Kaniya, ug andam modawat niining kahayag ug kamatuoran (2 Corinto 4:6; Efeso 1:13; Colosas 1:5-6) ug andam nga magpasakop niining mahimayaon nga Maayong Balita (Hebreohanon 12:9; Santiago 4:7; 2 Corinto 9:13; 1 Corinto 9:23-27), kita mahimong matawo pag-usab ingon nga anak sa Dios (1 Corinto 4:15; Efeso 1:5-6; Galatia 3:26; Roma 8:16-17, 21).  Busa kita kaaway na sa sala inay sa paghuiyon niini (Genesis 3:15; Roma 16:19-20), ug magpuyo nga malinawon ug panagduyon uban sa Dios (Lucas 1: 78-79; Buhat 10:36; Roma 5:1; Colosas 1:20).  Sa ingon niana mahiusa kita diha sa Dios ug pagkadiosnon ug panlimbasugan nato ang atong kaugalingon kaluwasan (Filipos 2:12-13; 1:6; Efeso 3:16-21) pinaagi sa pagkinabuhi sa hingpit nga panig-ingan ni Jesus sa atong mga kinabuhi (Juan 13:15; 1 Pedro 2:21-25; Roma 12:1-2; Efeso 4:23-24; Filipos 2:5; Mateo 22:37; Isaias 26:3; Heberohanon 8:10).

     Diha sa atong gugma sa Dios atong pilion ang pahunong sa pagpakasala pinaagi sa kanunayong pagtugyan sa atong kabubut-on ngadto sa Iyang kabubut-on diha sa pagbantay sa tanan Niyang kasugoan sa hingpit gayud (Mateo 5:48; 1 Juan 2:3-7; Juan 14:15, 23; 15:9-14; Pinadayag 14:12; Roma 7:1, 12, 14-16, 22; Hebreohanon 4:2-11) pinaagi sa pagtoo ug pagsalig diha sa Dios (1 Juan 5:4-5, 19; 1 Timoteo 4:10) ug pinaagi sa kusog (Isaias 26:3-4; 40:28-31) ug grasya gikan sa Iyang trono (Hebreohanon 4:16; Buhat 20:24).

     Sa pagbuhat niini pinaagi kang Kristo, kita magbutang ug balaang paningkamot aron sa pag-uswag ngadto sa kahingpitan sa kinaiya (2 Pedro 1:5-10) ug mamunga ug hamiling mga bunga sa pagkamatarung (Galatia 5:22-25).  Dili kini nga sa makausa giluwas, sa tibuok panahon luwas na, nga kasinatian, kondili kini siya adlawadlaw nga paningkamot batok sa sala (Filipos 1:27) aron sa pagputli ug paghingpit sa atong mga kinaiya ngadto sa pagkabalaan (Tito 2:11-15; 1 Pedro 1:15-16; Roma 6:19-22).  Kini mahimo pinaagi sa mga butang nga atong ginaantus  (2 Timoteo 1:8; 1 Pedro 4:1-2, 12-16, 19), tungod kay ato mang gisuklanang tintasyon inay sa pagtugyan sa atong kaugalingon niini (1 Corinto 10:12-13).
     Kung kita magpadayon niining buluhaton sa pagpakabalaan ug matinud-anon hangtud sa katapusan (Mateo 25:19-23; 10:22; 24:13; Pinadayag 2:26; Hebreohanon 3:6,14), mapadayunon sa paglakaw ug pagtuman niining Maayong Balita (1 Tesalonica 4:1-4; 3 Juan 3; Colosas 1:23) ug maangkon ang kadaugan ibabaw sa sala (1 Corinto 15:57-58) pinaagi sa paglaum nga ania kanato (1 Timoteo 1:1; Hebreohanon 6:17-20; Colosas 1:27; Roma 8:10; 1 Juan 3:3; Colosas 1:5-6; 1 Juan 4:4; 1 Pedro 3:15; Efeso 6:19), mahimo nga maangkon nato ang himaya (2 Tesalonica 2:14) ug kinabuhing dayon sa ikaduhang pagbalik ni Jesus (1 Corinto 15:51-54).
     Sa ikaduhang pagbalik ni Jesus diha sa mga panganod sa langit, tanang nangamatay diha kang Kristo pabangonon (Pinadayag 1:7; Job 19:26-27; Mateo 26:24; 2 Tesalonica 1:7) ug kadtong matinud-anon nga mga santos hatagan sa kinabuhing dayon (1 Tesalonica 4:16-17; Juan 4:14; 6:27, 47; 12:50).  Ug kita magpataas sa atong tingog sa walay katapusang nga paghatag ug pagsimba ug pagdayeg ug mga panalangin ngadto sa atong walay katapusan nga Dios (Salmos 106:48), atong walay katapusang Hari (Salmos 2:2, 6-7; 29:10; Juan 1:49; Jeremias 10:10) uban sa walay katapusan kalipay (Isaias 35:10; 51:11) sa dihang mosulod kita agi sa pultahang walay katapusan (Salmos 24:7-10) padulong ngadto sa gingharian nga walay katapusan (Salmos 145:13; Daniel 4:3; 7:27; 2 Pedro 1:11) ug maglakaw diha sa kahayag nga walay katapusan (Pinadayag 21:23-25; Isaias 60:19-20).

     Kini mao ang mahimayaong walay katapusan nga Maayong Balita sa gingharian sa langit (Pinadayag 14:6; Mateo 4:23; 9:35) gitukod nang daan alang sa katawohan sukad sa pagtukod sa kalibutan (Mateo 25:34) ug kini ginawali ngadto sa tanang kanasuran ug katawohan (Mateo 24:14; Salmos 68:11; Roma 10:18; Pinadayag 14:7-11; 18:1-4; Numeros 14:31; Habacuc 2:14).  Kini nga Maayong Balita magpahimulag, niadtong modawat ug motuman niini (Roma 1:1), gikan sa mga tawo nga nagdumili sa pagdawat ug pagtuman niini (Roma 10:16; Efeso 5:8-11; 2 Timoteo 3:1-7; 2 pedro 3:1-18; Esdras 9:14-15; 1 Juan 2:18-28; 2 Juan 6:11; Salmos 2:3), ilabi na gayud gikan sa Babilonia nga mga iglesia (Isaias 52:11; Jeremias 51:6; Amos 3:3; Pinadayag 14:8; 18:1-5).  Sa ingon niini ang Dios adunay putli nga katawohan, diin Siya adunay kalipay sa pagpuyo ug pagbuhat uban nila (2 Corinto 6:14-18).
     Apan unsa may dangatan niadtong wala motuman niining Maayong Balita ni Jesus (1 Pedro 4:17-18) apan gibli ang pagsalikway sa himaya sa Ginoo?  Sila maugdaw (Isaias 1:28) pinaagi sa kapungot sa Dios (Efeso 5:6; Pinadayag 16) ug sa walay katapusan laglagon sa kalayo (2 Tesalonica 1:8; Pinadayag 14:9-11; 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8, 27).  Kini ang bayad sa sala ug sa kadautan nga ilang gihimo (Salmos 28:4; Pinadayag 22:12; Isaias 59:18; Roma 2:5-8; Judas 15) ug sila padayon nga masunog hangtud nga ang tanang utang mabayran (Mateo 18:34), ug ang ilang kalayo mapalong (Isaias 47:14).  Sa ingon niini sila mahimong abo (Malaquias 4:1-3) nga daw wala pa nila maagii (Abdias 15:16; Salmos 37:10) -- lakip ang kaugalingon ni Satanas (Ezekiel 28:12-19).  Busa ang sala ug ang naggakus niinimahanaw ug dili na gayud mabanhaw pa sa ikaduhang higayon (Nahum 1:2-9; Pinadayag 21:4-5).

     Apan dili unta kini ang atong dangatan, tungod kay gibayran na ni Ginoong Jesus ang atong utang sa sala pinaagi sa Iyang kamatayon, alang sa kada babaye ug lalaki (Hebreohanon 2:9).  Kung imo lamang Siya nga dawaton nga imong personal nga Manluluwas, isugid ug biyaan nimo ang nangaging mga sala ug maglakaw sa samang dalan sa pagkamasinulondon ngadto sa Dios ug sa Iyang mga kasugoan sama sa gibuhat ni Kristo (Pinadayag 3:21), nan mahimo ikaw nga magmadaugon ug dili na nimo maantus ang walay katapusang kamatayon (Juan 8:51-52), apan matagamtaman nimo ang kinabuhing dayon.  Ug pinaagi sa pagtugyan sa imong kasingkasing ngadto sa Dios, ang tanang langit managbagting uban sa pagkanta!
     Kung kini kinasingkasing nimo nga tinguha, nan duol kang Jesus sa dakung pagpaubos, uban ang madayganong kasingkasing ug isulti kining sayon nga pag-ampo:
     “Ginoo, ako makasasala, di takus, walay mahimo, luwasa ako tingali ako mamatay.”

     Sa dihang ikaw moduol kang Jesus, Siya andam nga modawat kanimo sa Iyang kusganong mga bukton ug pagainiton ang imong kasingkasing sa mahayag nga bidlisiw sa iyang Diosnong gugma (Awit ni Solomon 2:4).  Kung andam nimong ablihan ang imong kasingkasing alang kang Jesus, Siya mosulod ug mahimo nimong makanunayong Dinapit, Manlalaban, Maayong Higala, ug kahayag sa imong kinabuhi (Pinadayag 3:20; Joel 2:12-13).
     Busa duol, ug atong dawaton ug kuptan pag-ayo hangtud sa katapusan (Pinadayag 2:25-26; 3:8-12), kining mahimayaong Maayong Balita, kamatuoran sa atong Haring matarung, pinaagi sa pagbutang niining mga hamiling pulong sa kinabuhi dinhi sa atong mga kasingkasing ug hunahuna ug mabatunan ang gahum (Ecclesiastes 8:4) sa pagpadayon paingon ngadto sa kadaugan (Salmos 98:1) pinaagi ni Kristo (1 Corinto 15:57; Pinadayag 15:2).  Hunahunaon nato ang atong mga dalan (Haggeo 1:7) ug ampingan ta ang atong kaugalingon nga lahi gikan sa pagdawat sa bisan unsa nga lain nga Maayong Balita (2 Corinto 11:3-4; Galatia 1:6-9) ug gikan sa pagsunod ug pagsalig sa mga dunot nga mga iglesia ug ministro (2 Corinto 6:14-18; Pinadayag 18:1-4; Jeremias 17:5; Isaias 9:16), ngadto sa pagsunod sa walay katapusang dalan sa pagkamatarung (Salmos 139:23-24; 98:2).  Sa ingon niana makapuyo kita uban sa atong takus nga Dios ug Manluluwas (Pinadayag 4:11; 5:9, 11-13), ug magahari ingon nga mga sacerdote ug mga hari (Pinadayag 1:5-6; 5:10; 20:6) uban Niya sa Iyang trono (Pinadayag 3:21) diha sa Iyang gingharian (Pinadayag 2:7; 2 Tesalonica 1:5) sa walay katapusan (1 Juan 2:17, 25; Pinadayag 22:5).

     Kinsay moapil kanako sa pagpaningkamot “ngadto sa pagsulod sa sigpit nga dalan” “nga kamo nanagbarug nga malig-on diha sa usa ra ka Espiritu, nga uban sa usa ra ka hunahuna kamo mananghugop sa pagpakigbisug alang sa pagtoo sa Maayong Balita” kay sa inyong pagpakigbisug batok sa sala, kamo sa inyong pagsukol niini, wala pa kaulai ug dugo ... Busa iisa ang inyong nahoyhoy nga mga kamot ug lig-ona ang inyong mahuyang nga mga tuhod ug himoang matul-id ang pagaagian sa inyong mga tiil, aron ang mga bakol dili malisa kondili mamaayo hinoon sila.
     “Panglimbasugi ang pagpakigdinaitay uban sa tanang tawo ug ang pagkabinalaan nga kon wala kini walay bisan kinsa nga makakaita sa Ginoo.”  “Aron nga maingon nga may tinguha man kamo sa pagbuhat niini, pagatibawason usab unta ninyo kini sumala sa inyong maarangan.”
     “Sa katapusan, magmalig-on kamo pinaagi sa Ginoo ug sa kusog sa Iyang gahum.  Isul-ob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron makabarug kamo batok sa mga malipatlipatong kaadahan sa yawa...  Busa pugni gayud ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran ug sa masul-oban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarung ug sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa Maayong Balita sa pakigdait ug dugang sa tanan, dad-a ninyo ang kalasag nga mao ang pagtoo, nga pinaagi niini arang kamo nga makapalag sa tanang mga nagadilaab nga udyong sa dautan.  Ug dawata ninyo ang salakot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang Espiritu nga mao ang pulong sa Dios.  Pag-ampo kamo sa tanang panahon pinaagi sa Espiritu sa tanang pag-ampo ug pangamuyo alang sa maong kalab-uton, kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkamapadayunon ug mangamuyo kamo alang sa tanang mga balaan.”  Gibut-an sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadaku gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga Gentil, ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo, ang paglaum alang sa himaya.  Siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tawo sa aomg pagpanudlo diha sa tanang kaalam, aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo.  Alang niini ako magapangabudlay ug nagapanlimbasug sumala sa Iyang kusog nga Iyang gipalihok nga makagagahum gayud sa sulod nako.”
     “Kay ang pagbuot sa Dios mao kini ang inyong pagkabinalaan, nga kamo managlikay sa pakighilawas, nga ang matagusa kaninyo mahibalo unta unsaon niya sa pagpangasawa diha sa kabalaan ug kadungganan, busa biyaan ta na ang mga nahaunang mga tuloohan mahitungod kang Kristo ug manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong, sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan ug sa pagtoo ngadto sa Dios, “kay si Jehova magahingpit niadtong tanan nga mahitungod kanako ug Siya dili gayud magabiya sa mga buhat sa Iyang kaugalingong mga kamot.” (Lucas 13:24; Filipos 1:27; Hebreohanon 12:4, 12-14; 2 Corinto 8:11; Efeso 6:10-11, 14-18; Colosas 1:27-29; 1 Tesalonica 4:3-4; Hebreohanon 6:1; Salmos 138:8).

     “Busa mangadto kita sa kadalanan ug sa kakuralan, ug pilita ang mga tawo sa pag-anhi dinhi aron mapuno kining Akong balay.”  Lucas 14:23.